Kom Chad Luek : 2019-10-10

2 : 2 : 2

2

คมชัดลึก oddturbo19­[email protected] สงสารชางเข­าใหญ ระวัง! อยาใหเกิดขึ้นอีก กรมเจรจากา­รคาระหวางป­ระเทศกำลังหาขอสรุปฟนการเจรจ­า กรณีที่เขาใหญเปนบ­ทเรียนราคาแพง เพราะชางปา­ตายทีเดียว 6 ตัว เสียดายและ สงสารจริงๆ อยากจะยกตัวอยางจาก ‘นิดาโพล’ ซึ่ง สำรวจความคิดเห็นวาโครงการ ‘ชิม-ชอป-ใช ถูกใจหรือไม? ออด เทอรโบ ‘หุนยนต’ เขามามีบทบาท โตเกียวโอลิมปก 2020 มีอีกจำนวนหนึ่งอยากใหยกเ­ลิกโครงการ ไปเลยแลวเอ­าเงินที่ตำนํ้าพริกละลายแมนํ้านี้ ไปใชอยางอื่นเพราะแจกค­นละพันรวมแลวเปน หมื่นลาน รัตนาพร (สระบุรี) เรียนคุณ ‘รัตนาพร’ สระบุรี ผมเองก็เปนคนรักชางเชนกันและเห็น วาเปนสตวคบ­านคูเมองตั้งแตโบราณกา­ลแลว และพอไดทรา­บขาวเรื่องชางปาเขา­ใหญตาย ถึง 6 ตัวที่นํ้าตกเหวนรกแ­ลวเศราใจมา­ก กลุมศึกษาขอตกลงเ­ขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ประเทศไทยข­องเรามักมีอะไรๆ ที่พิสดาร เชนนี้แหละ! ออด เทอรโบ ศกดา (เยาวราช) ขนนํ้าหมึก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” 3.สนับสนุนใหจดทำการ­ศึกษาผลกระทบ­ของเอฟทีเอดานสุขภาพ “คุ ณ ห ญิ ง สุ ดา รั ต น เก ยุ ราพันธุ” ทแนๆ ผูกองมารคเปน­เพื่อไทยสายเมือง กรุงที่ไมไดขนตอบา­นขาใหญแหงวังทองหลาง “ก ลุ ม ก รุ ง เท พ ที่ ดี ก ว า เดิ ม ” “วิชาญ มีนชัยนันท” ใครโกหกกันแน..หรือขาใหญคนไห­น ตองการสกัดชัชชาติ จึงเลนเกมนี้ “สมพงษ การใช “เอฟทีเอ” เปนเครื่องมือสำคัญในการพลิกฟนเศรษฐกิจ อมรวิวัฒน” “ร.ต.อ.วัฒนรักษ อำนรรฆสรเด­ช” “น . อ . อนุดิษฐ นาครทรรพ” ผกองมารคอา­งวากลุมกรุงเทพที่ดีกวา เดิมเปนการรวม­ตัวของนักวิชาการ นักธุรกิจ และประชาชน ที่จะเสนอ “ชัชชาติ” เปน ผู ว าฯ กทม. แต หลังจากนั้นผู กองมาร ค หยุดความเคลื่อนไหว “กลุมกรุงเทพที่ดีกวา เดิม” ไปเฉยๆ ว ง ใน เพื่ อ ไท ย รู ก น มา นา น ส ม พ ง ษ ไมสบายใจเรื่องบทบาท “คุณหญิงหนอย” ที่ ทำหนาที่เกินเลยประธาน­ยุทธศาสตรพรร­ค อยูบอยๆ “วั ฒ นา เมื อ ง สุ ข ” ไดวาไมเปนอันตรายหากใช­ในปริมาณที่เหมาะสม” อสนีบาต aussaneeba­rd @hotmail.com สรุป ทั้งหมดจึงไมใชอำนาจ­ของ รมว.เกษตรฯ แต กระทรวงเกษ­ตรฯ เพียงมีผูแทนของกระท­รวง 4 คน อยูในโครงสราง­กรรมการวัตถุอันตรายนี้ จากจำนวน กรรมการมาจ­ากหลายฝายทั้งหมด 29 คน มนัญญา ไทยเศรษฐ สริยะ จจึงรุงเรเรืองกกิจ เฉลิมชัย ศรีออน นนคือ ภาครัฐจะตัดสินใจแบนสารพิษที่ใชในการ กำจัดศัตรูพืชจำนวน 3 ชนิด พาราควอต-คลอรไพริฟอสไกลโฟเซ­ต หรือไม ทวา ของขวัญชิ้นนี้ตองสงใหคณะ­กรรมการวัตถุ อันตราย ซึ่งมี รมว.อุตสาหกรรม เปนประธาน ชวย ประทับตรารับรองกอนนะสิ ถึงจะเปนของข­วัญที่สมบูรณ ยกเลิก คณะ กรรมการวัตถุอันตราย มีมติ “ไมหามการใช สารดังกลาวเนื่องจาก ห ลั ก ฐา น ทา ง วิ ท ยา ศา ส ต ร ส า มา ร ถ ยื น ยั น ค ณะ กรรมการวัตถุ อันตราย รมว.อุตสาหกรรม แต ท แน ๆ สา ร พิ ษ กำ ลั ง แพ ร ก ระ จา ย ไป ยั ง รมต.พรรครวมรัฐบาล จนออกอาการ­ประหลาดๆ กันไปแลว PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.