Kom Chad Luek : 2019-10-10

9 : 9 : 9

9

อาศรมพระธร­รมจาริก บ านดอกแดง พระมหา ดร.ฐานันดร เขมป‡โญ “ที่นี่ใชแกะ เกี่ยวขาว ซึ่งแกะมีรูปรางเล็ก ใชมอเดียวจับ และตัดรวงขาวทีละรวง ภาคใตนํ้าจะทวมจึง ปลูกขาวที่มีลำตนสูง การใชแกะจึงสะดวกกวาใ­ชเคียวแบบภาคกล­างที่รวงขาวสั้นกวา” “ตกใจไมนกวา­จะมาเยอะขน­าดนี้” การทำงานแย­ง กันดี เราจะไมไดด­สักคน แตถาแบงกันดี เราจะไดดทุกคน” “แตกอน ที่นี่อยูดวยกันอยางสงบ ใครไมมอะไร­ก็ไปมาหาสูกน หยิบยื่นไมตรีแกกนตลอด ไทยมุสลิม ไมมมะพราวก็ไปหาไทยพุทธก็ไดมะพราวมา ไทยพุทธไมมปลา มาเยี่ยมไทยมุสลิมก็ได ปลากลับไป เดี๋ยวนี้ไมใชแบบนั้นอีกแลว แตทอยูมาไดจนทุกวันนี้เพราะชอบบร­รยากาศ และอยูตรงนี้มานานจนไมร­จะอยูไหน” “นี่ยายเก็บเสบียงไวเยอะเล­ย” “ไมใชไวกน ใชเอง นี่เปนของไวขา­ยนะทาน” “แลวโยมขายใ­หใครแถวนี้ เพราะตลอดเ­สนทางที่วิ่งมาแถบ จะไมมบานคน­เลยสักหลัง” “ขายใหทหารค­ะทาน ขายแบบกันเอง ไม แพง ให ทหารไมตองล­ำบากเดินทางไป ไกล จะไดดแลเรา­ดวย ตางคน ตางชวยเหลือกัน” “ถาไมมศรัทธา คงไมเกิด อะไรดีๆ มากมายในวันนี้” “ทำดวยใจ ใชปญญา” พระมหา ดร.ฐานันดร เขมป‡โญ “อาศรมบานดอ­กแดง แสงสวางแรก­แหงชุมชนบนดอยสูง” “รอยความดี ความกตัญXมาเปนที่หนึ่ง คนที่มีความ ก ตั ญ X ต ก นํ้า ไม ไห ล ต ก ไฟ ไม ไห ม กา ร ที่ เรา ไม ล ม ถิ่ น ไมลมวัฒนธรรม สิ่งที่เปนตัวตน สิ่งที่เปนรากเหงา­ของเรา ทำใหเราอยูทไหน ก็มีแตคนรักใคร จะทำอะไรก็มีแตคน ชวยเหลือ อาตมาไปที่ไหนก็ไมเคยอายที่จะบอกวา ตัวเอง เปนชาวปกาเ­กอะญอ” เมื่อใดที่เสียงสวดมนตยง­ดังอยู ความทุกขใจก็จะจางหายไป ยิ่งสวดมนตนาน­เทาใด ดูจะสรางปตใจ­ใหมากขึ้นขึ้นเทานั้น “ใจยายมีความสุข และมี “ก ลุ ม พั ฒ นา จิ ต เพื่ อ ชี วิ ต ดี งา ม ” “กลุมเพื่อชีวิตดีงาม” กำลังใจเพิ่มอยางแนนอน” ร วมบุญทอดกฐินสามัคคีบูรณะเสนาสนะ­กุฏิ อาศรม พระธรรมจาริกบานดอกแดง หมู ๑๐ ต.บอสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ติดตอ ไดท คุณวรรณา บุญประสงคกจ โทร. ๐๘-๙๑๑๑-๘๔๔๙ เราเดินทางกันตอดวยปตใจ­กวาทเคย เห็นทั้งคุณคาในตัวเองที่ทำเพื่อผูอน และทำใหคนอื่น เห็นคุณคาตวเอง ตอเติมเสริมกันและกันใหเหนวาคณ­คาในชีวิตเราอยูใตรมเงาเดียวกันคือ “ชาติ” “พระพุทธศาสนา” และ “พระมหากษัตริย” เราลวนพี่นองกันญาติกัน ใชใครอื่น มความพลัดพรากเปนธร­รมดา เราจะ ตองพลัดพรากจากคน­รักของรักทั้งสิ้น” จะคิดอยางไรดี เมื่อใครสักคนในชีวิตนั้นจากไป? ประการแรก ประการที่สาม ดังนั้น ชวงเวลาที่เราไดอยรวม­กัน เราคิดอยาก จะทำอะไรเพื่อคนที่เรารัก ก็อยาใหมนมีเงื่อนไข ที่จะไมทำมากจ­นเกินไป แตจงเปนเหตุผลที่เราจะ ทำเพื่อคนที่รักใหดที่สุด แมบางทีมันอาจจะไมได มความหมายอ­ะไรมากมาย แตกเพื่อใหวนสุดทาย ของเรามันไมรไรคาจน­เกินไปเทานั้นเอง ประการที่สอง PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.