Krungthep Turakij : 2019-10-10

หน้าแรก : 1 : 1

หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 ลอŒมวงเศราŒ เลา‹เร่อ�ง‘ใจ’ ทางหลวงชนบ­ทชง4.8หมื่นลาŒน ดัน‘ไทยแลนดรเว�ย�รา‹’เฟส2 บาทแขง�‘นิวไฮ’รอบ6ป‚ ทนุนอกจอ‹ไหลเขาŒหนŒุ จดุประกาย www.bangkokbiz­news.com ปท‚่ี 33 ฉบับที่ 11340 ราคา 20 บาท ¢’¥§«“¡ “¡“√∂·¢àߢ—π√«àß 2 Õ—π¥—∫ - ù°Õ∫» °¥‘—Ïû™§È’–·ππªïπ’È Ÿß¢÷Èπ ‡μ Õπù‰◊Σ¬û ªï¥À𒇫 ¬’¥π“¡ “สิงคโปร์”โค่น“สหรัฐ” ขึ้นเบอร์ 1 ของโลก 10 ประเทศ ù·Õ√å‰≈πåû√ÿ¡™ß‡‘§â° OE—∫°“√∫‘πμ–«πÕÕ°— √—∫Õ“π‘ ß åùÕ’Õ’´û’ ที่มีศักยภาพทางกา­รแข ง‹ขันมากที่สุดในโลก 1 สิงคโปร 2 สหรัฐ 3 ฮ อ‹ งกง 4 เนเธอรแลนด  5 สวต�เซอรแลนด  ë Õ—π¥—∫¢’¥·¢àߢ—πªï 2562 ‰Σ¬√«àß 2 Õ—π¥—∫ ®“° 38 ¡“Õ¬ΣàŸË’ 40 燫¬’¥π“¡é°“â«°√–‚¥¥ 10 Õ—π¥—∫ ç ß‘ §‚ª√åé¢÷Èπ‡∫Õ√å 1 ‚§àπ À√—∞ π—° «‘ ™ “°“√ · π–‡√ à ß ª ï¥ Àπ’‡ «’ ¬ ¥ π“¡ À«ß—‰OE ª¥ï-Σ“ß§‡àŸæ¡‘˧–·π𠥓âπç°Õ∫»°—¥é‘Ï ™ ÈÕ—’ π¥—∫√«àß·μ৖·ππ Ÿß¢÷È𠇫≈¥‘åÕ’‚§‚π¡‘° åøÕ√—¡ (¥—∫‡∫‘≈¬ŸÕ’‡Õø) √“¬ß“𥗙𒧫“¡ “¡“√∂Σ“ß°“√·¢ àߢ— π √–¥—∫‚≈° ª √ – ® Ì “ª ï 2562 Σ’Ë ‰¥ â® “°°“√ Ì“√«® 141 ª√–‡Σ» æ∫«à“‰Σ¬∂Ÿ°®¥—Õ—π¥—∫ ¢¥’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢ßà¢π—Õ¬ÕàŸπ—¥∫—ΣË’ 40 ≈¥≈ß®“°ªï 2561 Σ’ËÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫Σ’Ë 38 ·μà ∂ â“¥ Ÿ §–·ππæ∫« à“¥’¢π®“°ª ÷È ï 2561 Σ’Ë‰¥ â 67.5 §–·ππ ‡æ‘Ë¡‡ªìπ 68.1 §–·ππ„πªïπ’È π“¬ «‘ ‡≈‘ » ¿ Ÿ √‘ «— ™ √ § ≥ ∫¥’ § ≥ – æ“≥‘™¬»“μ√·å≈–°“√∫—≠™ ’ ®ÿÓ≈ß°√≥å ¡À“«Σ‘¬“≈—¬ ‡ªî¥‡º¬«à“º≈°“√®¥—Õ—π¥—∫ „πªïπ’ȉ¥â‡ª≈¬Ë’π·ª≈ßÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß®“° À√—∞ „πªïΣ’·Ë≈«â ¡“‡ªìπ ß‘ §‚ª√å„πªïπ’È „π¢≥–Σ’Ë Õ—π¥—∫√Õß≈ß¡“§Õ◊ OEàÕß°ß ‡π‡ΠÕ√ ·å ≈π¥å «‘μ‡´Õ√ å ·≈π¥ å ≠’˪ÿ É𠇬Õ√¡π’ «’‡¥π À√“™Õ“≥“®°√— ·≈–‡¥π¡“√å° μ“¡≈Ì“¥—∫ 祗∫‡∫‘≈¬ ŸÕ’‡Õø釺¬ °√ ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ë çÕŸàμ–‡¿“é∫ Ÿ¡Õ’Õ’´’ ç‰Σ¬‰≈ÕâÕπ·Õ√ å饗 π OE—∫°“√∫‘ π√– ¬ – „°≈ â -‰°≈ √—∫ · º π‡ ª î ¥ ‡ âπΣ“ß„À¡ ®à π-’Õ‘π‡¥’¬-Õ“‡´¬’π μàÕ¬Õ¥ ‡ âπΣ“ß¢â“¡¿Ÿ¡‘¿“§ ‡ √‘¡Σ—溟â‡≈àπ√“¬ÕËπ◊ À≈—ßç∫‘π‰Σ¬é¬π≈—¬ÿ≈ßΣÿπ»Ÿπ¬´åàÕ¡ MRO √«à¡°—∫·Õ√å∫— ø“° 2 ¢—«È ç‰Σ¬·Õ√å‡Õ‡™¬’∫“ß°Õ°·Õ√ å‡ «¬ å 陑ߙ —¬ ª√–¡ Ÿ≈‚ §√ß°“√ ‡¡ Õß°“√∫‘◊πμ–« πÕÕ°— §«“¡‡§≈ËÕπ‰◊À«¢ÕßΠÿ√°‘® “¬°“√∫‘π ( · Õ√ å ‰≈ πå) Σ’Ë π„ ® ‡ ¢ â “‰ ª ΣÌ“Πÿ√°‘ ® „ π Σà“Õ“°“»¬“ππ“π“™“μ‘ÕŸàμ–‡¿“¡’„Àâ‡ÀÁπ · Õ√ å ‰≈ πå√ ÿ¡™ ‘ ߇ § â° °√ÿ ߇ ΣæΠÿ√°‘ ® 6 ญี่ปุน† 7 เยอรมนี 8 สวเด�น สิงคโปร แชมปขŠด�แขง‹ขันโลก 9 สหราชอาณาจักร เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ และแรงงานมีทักษะ สาธารณูปโภคขั้นพน้�ฐานแกร ง‹ ความแข็งแกร ง‹ของเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน เปดเสร ก�ารคาŒหนุนเศรษฐกิจโตต อ‹เนื่อง 10 เดนมารก (95 คะแนน) (100 คะแนน) (81 คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ได คŒะแนนดีขน้� การประยุกต ใชŒ ICT เสถียรภาพเศรษฐ­กิจมหภาค สาธารณสุข ไทย ลดลง 2 อันดับ เวย�ดนาม อ่านต่อหน้า 4 เติบโตกาŒวกระโดด 3 ป‚ 2561 อันดับ ป‚ 2562 อันดับ โดดเด น‹ 3 ดาŒน 77 ป ท‚แลี่วŒ 67 ป น‚ี้ (81 คะแนน) (72 คะแนน) ความแข็งแกร ง‹ ของเศรษฐกิจ ขนาดของตลา­ด เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ แซงหน าŒไทยในดาŒนการปรับตัวรับไอซีที ผูŒ ใชอŒนิเทอรเน็ตเพม�จาก ตัวชี้วัดที่ ได คŒะแนนลดลง ขยับจากอันดับ เปนšอันดับ โครงสราŒงพน้�ฐาน ตัวชี้วัดดาŒนทักษะ (75 คะแนน) 9 ตุลาคม 2562 ดัชนีหุนŒไทย 56.8% เปนš 70.3% 1,617.38 1,616.18 1,610.65 อ่านต่อหน้า 4 1,603.97 คะแนน‘โครงสราŒงพ้น�ฐาน’รว‹ง กดอันดับ ขด�แขง‹ขันไทย ù‡«√‘§åæÕ¬Σå-‚°·∫√åû·™√å Ÿμ√ ‡¥‘πÀπâ“ùΣ√“π åøÕ√å¡ûΠÿ√°‘® 10.00 น. เปลี่ยนแปลง (จด�) 16.30 น. ❯ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงน� 4.01 บาท เยน ยูโร ù∫∫’‡’Õ -·°√π¥ûå™ß‘ÕμàŸ–‡¿“ùÕÿμμ¡û® ȇ’´Áπ√∂‰ มูลคา‹ซื้อขาย 30.32 30.33 107.38 107.39 1.0978 1.0979 ซื้อ ขาย 42,242.42 ลาŒนบาท ดัชนีหุนŒโลก ë μ‘«‡¢â¡´Õ’‚’Õ ¥÷ßç™≈“°√≥åé·¡àΣ—æ„À≠§àà“¬ ‡«‘√ å§ æÕ¬Σå æ√ âÕ¡¥ â« ¬ç»’≈é·Ààß‚°·∫√ å √ à« ¡·™√ åª √– ∫°“√≥ å Σâ“Σ“¬ » ÷ °¥‘ ®‘ Σ—≈ ™¬È’“° ÿ¥§Õ‡√◊ËÕß◊§π ®–‡ª≈¬Ë’πÕߧå°√´Õ’‚’Õ μâÕ߇ ª ìπ ºŸ â πÌ“· π–‡ Σ § ‚ π‚≈ ¬’ Ì“§— ≠ · μà Õ—π¥—∫·√°μâÕߧ̓π÷ß∂÷ߪ√– ∫°“√≥å≈Ÿ°§â“°≈â“≈Õߺ¥≈‘Õß∂Ÿ° ‚®Σ¬å„À≠à¡Õß„À⢓¥ ¥‘ √— ª‰ªΣÌ“‰¡ Σ√“π åøÕ√塉ªΣÌ“‰¡ ‡¥‘πΣ“ß¡“∂÷ߧ√ÈßΣ’—Ë 2 ·≈«â Ì“À√—∫À≈—° Ÿμ√ çDigital Transforma­tion for CEOé √πàÿΣË’ 1 ‚¥¬§«“¡√«à¡¡Õ◊√–À«“àß Àπß— Õ◊æ¡‘æå °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® Àπ—ß Õæ‘¡◊æå∞“π‡»√…∞°‘® ·≈– ∫√‘…—Σ ‡ÕÁ¡ ‡Õø Õ’´’ ®Ì“°—¥ (¡À“™π) §√Èßπ’—È ‰¥·â¡àΣ—æ„À≠§àà“¬‡«√‘§åæÕ¬Σå ·≈–π—°∫√‘À“√ √ÿ à π„ À¡ à· Ààß‚° · ∫ √ å√ à« ¡ · ∫ àß ª íπ · π « §‘ ¥ Σ’Ë π„®™ß‘§«“¡‰¥â‡ª√¬’∫„π ¡√¿Ÿ¡‘¥‘®Σ—≈‘ ç¥’Σ’´ 釥‘’πÀπâ“À≈—° Ÿμ√ °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ลอนดอน (8 ต.ค. 7,143.15 โตเกียว (9 ต.ค. ø‡√ «Á Ÿß -54.73 21,456.38 นวิยอร ก (8 ต.ค. -131.40 26,164.04 ฮอ‹งกง (9 ต.ค. -313.98 25,682.81 -210.59 ราคาทองคำ ë ç∫’∫’‡Õ -·°√π¥ åé º à“π‡¢ â “√ Õ∫ ‡≈Áߪ√–°“»º≈ºŸ â™ π– æ.¬.π’È çÕÿμμ¡éæ√âÕ¡Àπÿπ≈ßπ“¡‰OE ªï¥ ® È’ §√.ª√– “π ç§¡π“§¡é ‡√àßμ—Èß∫Õ√å¥ √øΣ. ç» °¥‘—Ï ¬“¡é¡—Ëπ„®ç´æ’é’ ≈ßπ“¡ 25 μ.§.μ“¡°Ì“Àπ¥ °“√ª√–¡≈Ÿæ≤—π“π“¡∫π‘ÕμàŸ–‡¿“·≈–‡¡Õ◊ß°“√∫π‘ ¿“§μ–«π—ÕÕ°¡§’«“¡§∫◊Àπ“âÕ°’¢π—È ‡¡ÕË◊‰¥¢âÕâ √ªÿººâŸ“àπ °“√§—¥‡≈◊Õ°‡¢ â“Ÿ ࢗÈπμÕπ°“√‡ª î¥ ´Õß 3 (¢ âÕ‡ πÕ¥ â“π √“§“) √«¡ 2 √“¬ § Õ◊ 1.°≈ÿà¡°‘®°“√√«à¡§â“∫’∫’‡Õ ·≈– 2.°≈ÿà¡ Grand Consortium æ≈.√.Õ.≈ ◊Õ ™—¬ √ ÿ¥¥‘…∞ å º Ÿ â∫—≠™“°“√ΣÀ“√‡√ ◊Õ ·≈– ª√–Π“π§≥–°√√¡°“√§¥‡≈—Õ°‡◊Õ°™π√«à¡≈ßΣÿπ‚§√ß°“√ æ—≤π“π“¡∫‘πÕŸàμ–‡¿“·≈–‡¡ Õß°“√∫‘◊π¿“§μ–«πÕÕ°— ‡ª º¬« à“Σ’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√§—¥‡≈◊Õ°oe ª√–™ÿ¡ «“ππ’È (9 μ.§.) ‡æ ËÕ◊ √ªÿº≈¢âÕ‡ πÕ´Õß 2 (¥â“π‡Σ§π‘§) ´÷Ëß·¬°°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ 2 À¡«¥ § Õ◊ 1.¢âÕ‡ πÕ¥â“π‡Σ§π‘§ Σ’Ë¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥§√Õ∫§≈ÿ¡¢âÕ‡ πÕ°“√Σ∫Σ«π·∫∫·ºπ ·¡ à∫Σ π“¡∫‘π ¢ âÕ‡ πÕ·π«§‘¥°“√ÕÕ°·∫∫Õ“§“√ ºŸâ‚¥¬ “√À≈—ßΣ’Ë 3 ¢âÕ‡ πÕ·ºπ°“√¥Ì“‡π‘π‚§√ß°“√·≈– ¢âÕ‡ πÕ·ºπ°“√¥Ì“‡π‘πß“π·≈–∫Ì“√ÿß√—°…“ 2.À¡«¥¢ âÕ‡ πÕ¥ â“π·ºπΠÿ√°‘® §√Õ∫§≈ÿ¡§«“¡ “¡“√∂„π°“√® ¥—À“‡ß‘πΣÿπ‡æ ËÕ„◊™â„π°“√¥Ì“‡π‘π‚§√ß°“√ °≈¬ÿΣΠå„π°“√¥Ì“‡π‘πΠÿ√°‘®‡™ ßæ“≥‘‘™¬ å ¢âÕ‡ πÕ‡°’¬Ë«°—∫ °ÕßΣæ—‡√Õ◊ ª√–°“»º≈´Õß 2 ÕμàŸ–‡¿“ °√ßÿ‡ΣæΠ√ÿ°®‘ ตา‹งประเทศ ในประเทศ ลอนดอน (U$/ทรอยเอาน ซ) 1,506.00 1,506.28 อ่านต่อหน้า 4 ทองแทง ‹ รูปพรรณ (บาท) 21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 ฮอ‹งกง ซื้อ ขาย 1,506.00 1,506.28 คลังเตรย�มเคาะ ‘ชม�ชอŒปใช’Œเฟส2 ตัง�เปา‡5ลาŒนคน ราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร) 26.98 34.66 25.69 27.25 แกสโซฮอล แกสโซฮอล เบนซิน ดีเซล 95 91 95 กรุงเทพธุรกิจ อ่านต่อหน้า 4 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.