Krungthep Turakij : 2019-10-10

นโยบายเศรษ­ฐกิจ : 11 : 2

นโยบายเศรษ­ฐกิจ

กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ต่างประเทศ เงิน กยศ.หรือเงินที่หาได้จากการท า�งานชิ้นแรก ไม่ควรใช้ไปกับการเสี่ยงโชค ‘ โกลเด้นวีค สิ้นมนต์’ ท่องเที่ยวจีนซบ • พ Ÿด ก —น ม“น“น ‡ รื่ อ ง ‡ ศ ร … ฐ ก ‘จ จ ’ น ข “ล ง ย ่‘ ง ต — ว ‡ ล ข ก “ร ท่ อ ง ‡ ท่’ ย ว ™ ่ว ง ว— น ™ “ต‘ ปี น้’ พ บ ว่ “´บ‡´“ลง‡ล็กน้อย ‡ป็นอก’หลก—ฐ“นหนึ่ง ส–ท้อนว่“ก“ร‡ตบ‘‚ตของ‡ขต‡ศร…ฐกจ‘ „หญ่อน—ดบ— 2 ของ‚ลกกÌ“ลง—อ่อนแรง ว— น ห ยุ ด ™ ่ ว ง ว— น ™ “ต‘ 1- 7 ต . ค . ท‡่’รย’กว่““‚กล‡ด้นวค’” ‡ป็นมหกรรมวน—หยุด ต“มน‚ยบ“ยร—ฐบ“ลท่’สÌ“ค—ญย ่‘ ง ของจ’น ปร–‡ทศท‰่’ม่ค่อยมว’น—หยุดส่วนตว—ม“กนก— ปีนส้’Ì“คญ—ม“ก‡ป็นพ‘‡ศ…‡พร“–‡ป็นก“รฉลอง 70 ปี สถ“ปน“ส“ธ“รณร—ฐปร–™“™นจ’น ทป่’กครอง‚ดยพรรคคอมม­ว‘นส‘ต์ ‡ว็บ‰´ต´์‡’อ็นบ´’ร’“ยง“นข้อมŸลจ“ก กร–ทรวงว—ฒนธรรมแล–ก“รท่อง‡ท่’ยว พ บ ว่ “ °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ท ้—ง น้’ ท“งก“รจ’นพย“ย“มส่ง‡สร‘ม ก “ร บ ร‘ ‚ ภ ค ภ “ย „ น ป ร –‡ ท ศ „ ห้ ‡ ป็ น ต — ว ห นุ น ก “ร ‡ ต ‘ บ ‚ ต ข อ ง ‡ ศ ร … ฐ ก ‘ จ „ น ภ “พ ร ว ม ‰ ม่ น “น ห ล— ง จ “ก ร— ฐ บ “ล ป ร – ™ุ ม „ ห ญ่ „ น ‡ ดื อ น ม’ . ค . ท “ง ก “ร ปร–ก“ศขย“ยวน—หยุด‡นื่อง„นวน—แรงง“น 1 พ.ค.‡ป็น 2 ว—น‚ดยก“รสล—บว—นหยุด กบ—วน—สุดสป—ด“ห์ วธ‘น’ท้’Ì“กน—‡สมอ„นจน’ แต่ สÌ “น— ก ง “น ต ร ว จ ค น ‡ ข้ “‡ มื อ ง ‡ผยแพร่ข้อมŸล‡มื่อวน—จน—ทร์ (7 ต.ค.) ร–บุ 6 ว—นแรกของ‚กล‡ด้นว’ค ก“ร‡ด‘นท“ง ‡ข้“ออกของ™“วจน’„นแผ่นดน‘„หญ่ลดลง 15.1% จ“กปี 2561 ม“อย่ทŸ ’่ 6.07 ล้“นคร้ง— ‡มื่อ‰ปดŸร“ยง“นจ“กรฐ—บ“ลOE่องกง ร–บุว่“นก—ท่อง‡ทย่’วลดลง 50% ‡นื่องจ“ก ‡หตุปร–ท้วง ก“ร‡ดน‘ท“ง‡ข้“ออกจ“กจน’ แผ่นดน‘„หญ่ส่OEŸอ่งกง ลดลง 11% ม“อยท่’ Ÿ ่ 10.45 ล้“นครง้— แต่ ข้ อ มŸ ล จ “ก สÌ“นก—ง“นก“รท่อง‡ทย่’ว ของจน’™ว่้’“™ว่งครึ่งแรก ของปีน้’™“วจ ’น‡ ท ่’ย ว นอกปร–‡ทศ‡พม่‘ขึ้น 14% ม“อยŸ ่ท่’ 81.29 ล้“น‡ทย่’ว ร“ยง“นของกร–ทรวงก“รท่อง‡ทย่’ว ว่“ด้วยก“ร‡ดน‘ท“ง™ว่ง‚กล‡ด้นวค’ ‡ผยว่“ก “ร ท่ อ ง ‡ ท่’ ย ว ต่ “ง ป ร –‡ ท ศ แล – ต ล “ด ก “ร บ ร‘ ‚ ภ ค ด’ ขึ้ น ‡ มื่ อ ‡ ป ร’ ย บ ‡ ท’ ย บ ก— บ หล“ยปีก่อน ™ ่ว ง ว — น ห ยุ ด ย “ว ท่’ ผ่ “น ม “น— ก ท่ อ ง ‡ ท่’ ย ว ‰ป‡ยือนแหล่งท่อง‡ท่’ยว „นจน’ 782 ล้“นครง้— ‡พม่‘ขึ้น กว่“7% จ“ก 726 ล้“นครง้— „ น ปี 2561 แต่ ข ย “ย ต— ว น้ อ ย ก ว่ “„ น ปี 2561 ท ่’ ม’ ยอดน —ก ท่อง‡ท ่’ย ว‡ต‘บ‚ต ก ว่ “9% ข ณ – ท่’ ปี 2560 ขย“ยตว— 10% อังกฤษเร่งแก้ปัญหา ด้“นข้อมลจ“กกร–ทรวงพ“ณ Ÿ ‘™ ย ์ ™ ้’ ว่ “ย อ ด ข “ย ค้ “ป ล ’ ก อ “ห “ร แล – ‡ ค รื่ อ ง ดื่ ม ร – ห ว่ “ง ว— น ท่’ 1- 7 ต . ค . ‡ตบ‘‚ต 8.5% ม“อย่ทŸ’่ 1.52 ล้“นล้“นหยวน (2.12 แสนล้“นดอลล“ร์) แม้ตว—‡ลขดŸด ’ แต่อต—ร“ก“ร‡ตบ‘‚ต™–ลอลงกว่“ปี 2561 ท่’กร–ทรวงพ“ณ‘™ย ์อ้ “งว่“ต —ว ‡ลขอยŸ ่ท่’ ‡กือบ 10% ‡ป็นอย่“งน้อย ห —ว หน้“น—ก‡ศร…ฐศ“สตร์จ’น จ“ก‚นบุร– ‡ผย„นร“ยง“นล่“สุดว“นน้’ (9 ต.ค.) ว่“ข้อมŸล™ว่ง‚กล‡ด้นวค’™„้’ห้‡ห็น ก“ร™–ลอต— ว “‡นื่องจ“ก‡ศร…ฐก‘จจ’น พึ่งพ“ก“รบร ‘‚ ภค„ห้‡ป็นตวข — —บ‡ คลื่อน ก“ร‡ตบ‘‚ตม“กขึ้น ข้อมŸล™ว่ง‚กล‡ด้นวค’ จึ ง ‡ ป็ น ม “ต ร ว— ด ท ่’ ด ’ บ อ ก „ ห้ ท ร “บ ถึ ง แน ว ‚ น้ ม ก “ร ‡ ต ‘ บ ‚ ต ข อ ง ก “ร บ ร ‘ ‚ ภ ค „นปร–‡ทศจน’” ™ว่งวน—หยุดตรุ…จน’‡มื่อ‡ดือน ก.พ. ท‡่’ป็น‚กล‡ด้นวค’อก’™ว่งหนึ่ง ก“รท่อง‡ทย่’ว ก็‡ตบ‘‚ต™–ลอลง‡™น่กน— ตว—‡ลขท“งก“ร จÌ“นวนนก—ท่อง‡ทย่’ว‡ดน‘ท“ง‰ปต่“งปร–‡ทศ ™ ่ว งตรุ…จ’นย —ง บอก‰ม่‰ด้ถึงอตร“ก“ร — ‡ปลย่’นแปลงทแท้่’จรง‘ ก“รท่อง‡ทย่’วต่“งปร–‡ทศก็‡ป็น‰ป „นทÌ“นอง‡ด’ยวก—น ม ’ท ้—ง ‡รื่องด’แล–ร้“ย ‡รื่องด’คือ ‘เด็กติดพนัน’ คนจ ’น ‰ป‡ท ่’ย วต่“งแดน ‡ พื่ อ ก “ร พ— ก ผ่ อ น ม “ก ก ว่ “™ อ ป ปิ ง แห ล่ ง ท่ อ ง ‡ ท่’ ย ว ท่’ ‰ ม่ ค่ อ ย ด —ง ‡™ ่น ‚ ค ร ‡ อ ‡ ™ ’ย แล – ส ‚ ล ว “‡ ก ’ย ยอดจอง ‡พม่‘ขึ้นร–ดบ—ตว—‡ลขกว่“สองหลก— ต‘งล Ÿ ่ ™“วจ ’น ‰ป‡ท ่’ย วต่“งปร–‡ทศ ม “ก ก ว่ “ปี 2561 ร “ว 2- 3 ล้ “น ค น แต่‡รื่องร้“ยคือก“ร‡ด ‘น ท“งออกนอก ปร–‡ทศ ร่วงลงกว่“10% • ก“ร‡ล่นพนน—ของวย—รุ่น อ “ยุ ต Ì่ “ก ว่ “‡ ก ณ ฑ์ ‡ ป็ น ปั ญ ห “ห น — ก อ ก „นหล“ยๆ ปร–‡ทศ ‰ม่‡ว้นแม้แต่อ—งกƒ… คน„นวงก“รแน–ว่“ก“ร‡พม่‘อ“ยุขน้—ต“Ì่ แล– „ห้ก“รศึก…“‡ป็นว‘ธ ’ก “รทรงปร–ส‘ทธ ‘ภ “พ สÌ“หร—บแก้ปัญห“‡ด็ก‡ล่นพน—น สÌ“น—กง“นคณ–กรรมก“รก Ì“ก —บ ด Ÿแล ก “ร พ น— น ´่ึ ง ทÌ “ห น้ “ท่’ อ อ ก „ บ อ นุ ญ “ต พร้อมกÌ“กบ—ดŸแลปร–‡มน‘ว่“ ว้ดŸแOEมส์ยง—‡™อ่ืด้วยว่“ก“ร„ห้‚ต๊–พนน— ม“พŸด‡รื่องผล‡สย’ของก“รพนน—‰ด้ผลจÌ“กด— ‡ พ ร “– บ ร ‘ …— ท ทุ่ ม ‡ ง ‘น‚ ฆ … ณ “ห ล่ อ ห ล อ ม ผŸ ้™ ม‰ด้ม“กกว่“ “ผม‰ม่‡คยถ“มจอห์นน’ วอล์ค‡กอร์ ว่“ผมควรดื่มม“กแค่‰หน” ´’อ’‚อ‚ต๊–พน—น ‡ปร’ยบ‡ปรย ร“ยง“นปร–จÌ“ปี 2561 ของสÌ“น—กง“น คณ–กรรมก“รก Ì“ก —บ ด Ÿแล ก“รพน —น ร–บุ ‡ข“กล่“ว„นฐ“น–ปร–ธ“นก“ร‡สวน“ว่ “ด้ ว ย ก “ร ‡ ล่ น พ น —น อ ย่ “ง ป ล อ ด ภ — ย „น‡วท’ ค“ส‘‚นบ’ตส์´—มม ‘ต ร–บุ “ผม‡™่ือสุด„จว่“ส่‘งด’ๆ จ–ต“มม“ถ้“‡ร“„ห้ก“รศึก…“กบคนรุ่น„หม่‰ด้ว่“— คุณ‰ม่ม ’ว—นรวยจ“กก“รพน—น ‰ม่มว—น ’ ‡´็ก´่’ ‰ม่มว—น‡ท่ ’ ม ’แต่อ—นตร“ย” ‡ว ย’ร์ ผ‡Ÿ้คยดŸแลแลด‚บรคส์ คอรล— บร‘…—ทพนน—ร“ย„หญ่กล่“วด้วยว่“สถ“บน— ก“รศึก…“ม’ส่วนร่วมร—บผ‘ด™อบด้วย “ห ล — ก สŸ ต ร „ น ‚ ร ง ‡ ร ’ย น ส อ น ‡ รื่ อ ง ‡พศสม—พ น—ธ์ ก“รทÌ“ง“น แล–ย“‡สพตด‘ แต่ ผ ม ค ‘ ด ว่ “‚ ร ง ‡ ร ’ ย น ต้ อ ง ส อ น ‡ รื่ อ ง ก“รพน—นด้วย มห“ว‘ทย“ล—ยควรสอน น้อง„หม่ต ง้— แต่ส ป— ด“ห์แรกๆ สอน‡รื่อง ก“รพนน—‰ม่„™ส่ง่‘‰ม่ด ’ ก็‡หมือนกบ—สอน ‡รื่องอื่นๆ น่—นล่– คุณ‰ม่ควรข—บรถ‡ร็ว ‡กน‘‰ป ‰ม่ควรดื่มม“ก‡กน‘‰ป ‡ป็นบท‡รย’น ™ ’ว‘ต อย่“งหนึ่งท่’จÌ“‡ป็นต้อง‡ร’ยน ก “ร „ ห้ ก “ร ศึ ก …“‡ ป็ น ว‘ ธ ’ ท่’ ด ’ ก ว่ “สÌ “ห ร— บ จ— ด ก “ร ก— บ ผ ล ร้ “ย ข อ ง ก “ร ‡ล่นพน—น‚ดย‰ม่รŸ ้ ต —ว ” คนวง„นธุรก‘จ ก“รพน—น„ห้ข้อ‡สนอแน– น ่’ ย— ง ‰ ม่ ร ว ม ข้ อ มŸ ล ท่’ ว่ “™ “ว จ’ น ท่’ ‰ ป ต่ “ง ป ร –‡ ท ศ ™ ่ว ง ส— ป ด “ห์ ก่ อ น „ ™ ้ จ่ “ย ‡ ง‘ น ผ่ “น แอ พ พ ล‘ ‡ ค ™่— น อ “ล’ ‡ ป ย์ ม“กกว่“ปี 2561 อ“ล ’‡ ปย์ ท ่’ด Ì “‡ น‘นก“ร‚ดยแอนท์ ‰ฟแนน‡™’ยล บร‘…—ท„น‡ครืออ“ล’บ“บ“‡ผยว่“ยอด„™จ่้“ยรวมต่อคน‡ฉลย่’‡พม่‘ขึ้น 15% ม“อย่ทŸร’่“ว 2,500 หยวน °√ßÿ‡ΣæΠ√ÿ°®‘ กร–ทรวงวฒ—นธรรมแล–ก“รท่อง‡ทย่’ว ‡คยปร–‡มนว่“‘ ว—น™“ต ‘ ปี 2561 คนจ ’น ‡ ท่’ ย ว ต่ “ง ป ร –‡ ท ศ ‰ ม่ ถึ ง 7 ล้ “น ค น ปี น้’ ก ร – ท ร ว ง ค “ด ว่ “ต— ว ‡ ล ข น่ “จ –‡ ก‘น 7 ล้“นคน ‡ด็กอ“ยุ 11-16 ปี ‡ล่นพนน—‡ป็นปร–จÌ“450,000 คน ทม่’ปั’ญห“มจ’Ì“นวน 55,000 คน สป—ด“ห์น ส้’Ì“นก—ง“น บรก‘“รสุขภ“พแห่ง™“ตอ‘ง—กƒ… (‡อ็น‡อ™‡อส) จึง‡ปิดบรก‘“รบÌ“บด—อ“ก“รตด‘พนน—„น‡ด็ก แล–ว—ยรุ่น ‰ ´ ม ่อ น ส ต ’‡ ว น ส์ ‡ด็กอ“ยุ 11-16 ปี 14% ‡ล่นพน—น„น™ ่วง ส—ปด“ห์ท่’ผ่“นม“ขณ–ท่’ดื่มแอลกอOEอล์ 13% ปร–‡ภทของก“รพน—น ‡™ ่น พน—น ส่วนตว—กบ—‡พื่อน ล็อต‡ตอรแบ’บขŸด แล– ‡ล่นพน—นหยอด‡หร’ยญ อล—น สม‘ธ ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำาปี ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 15 (15t SEA-PAC Principals Meeting) ปร–ธ“นคณ– ‡ จ้ “ห น้ “ท ่’ บ ร ‘ ห “ร ( ´ ’ อ’ ‚ อ ) ‡ อ็ น ‡ อ ™ ‡ อ ส ปร–ณ“มทธุ่’รกจ‘พนน—‡จย’ด‡งน‘ม“™ว่ย‡หลือ ลŸกค้“แล–ครอบครว— แก้ปัญห“อน—‡ป็นผลพวง จ“กธุรกจตน‡พยง‡ล็กน้อย‡มื่อ‡ทยบกบ ‘ ’ ’ — ‡ม็ด‡งน‘ท่ท’มุ่„ห้กบ—ก“ร‚ฆ…ณ“แล–ก“รตล“ด “‡อ็น‡อ™‡อส‰ม่ควรถกทง„ห้ร—บ‡งน Ÿ ้‘ ‘ แบ บ น ้’ บ ร ‘ …— ท พ น — น แล – อ ‘ น ‡ ท อ ร์ ‡ น็ ต ต้องรบ—ผด‘™อบก บ— ผ„Ÿ้™บ้รก‘“ร‡™ น่‡ ด ย’ วกบ— ผ้ถŸอืหุ้น แล–ต้องทÌ“อย่“งสุดคว“มส“ม“รถ ‡พื่อป้องกน — แทนก“ร„™ ้ ‡งนแก้ปัญห“‘ ตด‘พนน—หรือพƒตก‘รรมอน—ตร“ย” ´อ’’‚อ ‡อ็น‡อ™‡อสกล่“ว ถ้อยแถลงจ“ก‡อ็น‡อ™‡อส‡ก‘ดขึ้น „น™ว่งทส่’ง—คมกÌ“ลง—กง—วลม“ก‡รื่อง‡ว็บ‰´ต์ ‡สย่’ง‚™คออน‰ลน์ แล–‚ฆ…ณ“แบบ‡จ“–จง ลŸกค้“ย่‘ง‡ต‘ม‡™้ือ‰ฟ„ห้ปัญห“รุนแรงขึ้น ´อ’‚’อบร…‘ท—พนน— “ฟิ ต ´ ์ แด ร์ ส ” ‡ ก ร ง ว่ “ปั ญ ห “ผ ’ พ น — น „ น ทุ ก ก ลุ่ ม อ “ยุ จ –‡ ล ว ร้ “ย ‡ ก ‘ น ก ว่ “ท่’ „ครๆ ค“ดค‘ด “คล้“ยๆ ก—บปัญห“ตดย“แก้ปวด ‘ „นสหร—ฐ คุณ‰ม่มว—นรŸ ’ ้ ว่ “ลุกล“ม‡พร“– ‡ป็น‡รื่องส่วนบุคคล” วŸ ้ ดแOEมส์กล่“ว „ น ก “ร ป ร – ™ุ ม ว่ “ด้ ว ย ก “ร พ น— น ก’ ฬ “„นกรุงลอนดอน พร้อมย“Ì้ “‡ร“‰ม่ส“ม“รถ ‡ ล‘ ก „ ™ ้ ‡ ท ค ‚ น ‚ ล ย’ แอ พ พ ล‘ ‡ ค ™ ่— น ต่ “ง ๆ „นตล“ด‰ด้ น่ “‡ ส’ ย ด “ย ท่’ ‚ ต๊ – พ น— น ดŸ ‡ ห มื อ น พ ย “ย “ม „ ห้ ม ’ ก ฎ ห ม “ย ‡ ข้ ม ง ว ด แล – ต้องก“รกÌ“ก—บดŸแลก—น‡อง แต่พวก‡ข“ก็ทÌ“‡ง‘น‰ด้ม“ก น่’คือคว“มฉ้อฉล” วŸ ้ด แOEมส์‡™่ือว่“ก“ร‡พ่‘มอ“ยุผŸ ้‡ ล่น จ“ก 18 ปี ‡ป็น 21 ปีน้—นสม‡หตุสมผล ฟิ ต ´ ์ แด ร์ ส ข อ ง ‡ ข “ด Ÿ จ –‡ ป็ น ท่’ ‡ ด ’ ย ว ท่’จÌ“ก—ดอ“ยุ‰ว้ท่’‰ม่ต Ì่“กว่“21 ปี “ผ ม ค‘ ด ว่ “‡ ง‘ น ก ย ศ . ห รื อ ‡ ง‘ น ท่’ห“‰ด้จ“กก“รทÌ“ง“น™้‘นแรก ‰ม่ควร „™้‰ปกบ—ก“ร‡สย่’ง‚™ค แน่นอนผมทุ่ม‡ท „ ห้ ก— บ ก “ร แข่ ง ร ถ แล – ฟุ ต บ อ ล แต่ ก็ คด‘ว่“คุณควรทÌ“ตอนอ“ยุ 18 ‡หมือนกบ— ก “ร ม ’ ส‘ ท ธ ‘ ‡ ลื อ ก ต้— ง ‡ ป็ น ท ห “ร ห รื อ ข — บ ร ถ แต่ ก “ร ‡ อ “‡ ง ‘ น ม “พ น — น ก ’ ฬ “ต้องค‘ด„ห้หน—ก บ“งท’ 18 ปีย—งน้อย‰ป ผ ม ค ‘ ด ว่ “21 น ่’ ล่ –‡ ห ม “– ส ม ผ ม ‡ ค ย ‡ล่นพน—นตอนอ“ยุ 16 ‡ล่น‡อ“หมดตว — ก็‡ลยหยุด แล–‰ด้บท‡ร’ยน” บ ‘™ ็อ ปแห่ง‡´นต์อ—ลบ“นส์ ก ล่ “ว ถึ ง จÌ “น ว น น— ก พ น — น อ “ยุ น้ อ ย ว่ ““‡ รื่ อ ง อื้ อ ฉ “ว แห่ ง ยุ ค ” พ ร้ อ ม ‡ ร ’ย ก ร้ อ ง „ห้แก้ปัญห“น้’อย่“งจร‘งจ—ง ผ Ÿ ้ ก่ อ ต้— ง แล – ´’ อ’ ‚ อ ‡´‡ฟอร์ แกมบล‘ง ‚´ลŸ™ —นส์ „ห้ค Ì“ปรึก…“ก— บ บ ร ‘ …— ท ต่ “ง ๆ ล ด อ — น ต ร “ย อ — น ‡ ป็ น ผลพวงม“จ“กก“รพน—น ‚ดย„™ ้ก “รศึก…“‡ป็นหล—ก สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต แห่งช�ติ (ป.ป.ช.) เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมประจำ�ปขีองหน่วยง�น ต่อต้�นก�รทุจริตในภูมิภ�คอ�เซียน ครั้งที่ 15 (15th SEA-PAC Principals Meeting)และก�รประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอร�ตนั กรุงเทพมห�นคร ระหว่�งวันที่ 8-10 ตุล�คม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยน คว�มคิดเห็นและประสบก�รณ์ด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตในภูมิภ�คอ�เซียน และพัฒน�ประสิทธิภ�พของหน่วยง�นที่มีอำ�น�จในก�รต่อต้�นก�รทุจริต ตลอดจนส่งเสริมก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจและสังคมอย่�งยั่งยืน โดยมีผู้แทน จ�กหน่วยง�นต่อต้�นก�รทุจริตในภูมิภ�คอ�เซียนทั้ง 10 ประเทศเข้�รว่ม พลตำ�รวจเอกวัชรพล ประส�รร�ชกิจ ‡ ก ร แOEม ‡ ว ’ ย ร์ Action Plan) สำาหรับปี 2563-65 รวมถึงการอภิปรายในหัวข้อ “การปฏิเสธ ที่พักพิงแก่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ทุจริตและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกร­ะทำา ความผิด (Denying Safe Haven to Corrupt Officials and Stolen Assets)” และหัวข้อเกี่ยวกับ “มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำาหรับภาคธุรกิจเอกชน ในการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ (Effective Anti-Bribery Measures in Privates Sector to Prevent Bribery of Public Officials” นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำานักงาน ป.ป.ช. ยังได้ร่วมกับ สำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปร­ามอาชญากรร­มแห่งสหประชาชา­ติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC)จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค ในหัวข้อ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้ก ล่า ว ใน พิธีเปิด กา ร ป ระ ชุม ห ลัก ถึง การจัดตั้งประชาคมเศ­รษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันทางเศรษฐกิจโลกให้แก่ภูมิภาคอาเซียน นำาไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการเคลื่อนย้ายคนและ เงินทุนข้ามพรมแดนอย่างเสรี แต่ในขณะเดียวกัน ก็ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา อา ช ญา ก ร ร ม ข้า ม ชา ติ ซึ่งรวมถึงปัญหาการทุจริตและการให้สินบนข้ามชาติ อีกทั้งความสะดวก­ในการเดินทางและการ­สื่อสารในยุคปัจจุบันยังเอื้อต่อ การใช้ประโยชน์จากเขตพรมแ­ดนระหว่างประเทศที่เปิดกว้างอย่างเสรี และ นโยบายการล­งทุนของต่างประเทศเพื่อหลบหนีการกระทำาผิด การยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาจากการกร­ะทำาความผิดประเทศไทย­จึงได้กำาหนด หัวข้อการประชุมหลักในครั้งนี้เกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินคืนและการปฏิเสธ การให้ที่พักพิงแก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ทุจริตและทรัพย์สินที่ได้จากการกระท­ำาความผิด ต่อจากนั้น เป็นพิธีการลงนามใน­บันทึกความเข้าใจระหว่างกัน (MoU) ระหว่างคณะกรรมก­าร ป.ป.ช. กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริต แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาช­นลาว (State Inspection and Anti-Corruption Authority: SIAA) และ MoU ระหว่างคณะกรรมก­าร ป.ป.ช. กับคณะกรรมกา­รต่อต้านการทุจริตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Komisi Pemerantas­an Korupsi: KPK) โดย MoU ทั้งสองฉบับมุ่งเน้น ความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตของสองประ­เทศ การส่งเสริม แลกเปลี่ยนช้อมูล ประสบการณ์ และการประส­านงานคดีระหว่างกัน ป ระ ธ � น ก ร ร ม ก � ร ป . ป . ช . วล‘‡ลย’ม ว้ดŸแOEมส์ “ก�รปฏิเสธที่พักพิงแก่เจ้�พนักง�นของรัฐ ผู้ทุจ ริต และ ท รัพ ย์สิน ที่ได้ม � จ � ก ก � ร ก ระ ทำ� ค ว � ม ผิด ( Denying Safe Haven to Corrupt Officials and Stolen Assets)” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหล­ากหลายหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมอภิปรายประสบก­ารณ์และความท้าทายในการป­ฏิเสธที่พักพิงแก่ เจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้ช่องทางในการ­ลงทุนหรือนโยบายการ­โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อ หลบหนีการกระทำาค­วามผิดและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการกระท­ำา ความผิดไปต่างประเทศ เช่น หน่วยงาน KPK อินโดนีเซีย คณะกรรมการ การตรวจตรา­แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Commission of Supervisio­n: NCS) สำานักงานอัยการสูงสุด UNODC คณะกรรมการ­ต่อ ต้านการทุจริตของมาเลเซีย (Malaysian Anti-Corruption Commission: MACC) และ Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) และในช่วงบ่าย ของวันเดียวกัน สำานักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับ American Bar Associatio­n Rule of Law Initiative (ABA-ROLI) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและ ศึกษาดูงานนอกสถาน­ที่ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการให้สินบนในภาคธุรกิจอาเซียน (Promoting Anti-Bribery Compliance Culture among ASEAN Businesses” โดยมี ผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน และมีผู้เชี่ยวชาญจากภา­คธุรกิจเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและความท้าทายในการเ­สริมสร้างบรรยากาศ การค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่โปร่งใสไร้สินบน ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้อง ตรงกันว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนได้ออกกฎหมายห­รือกำาลัง ดำาเนินการออกกฎห­มายเพื่อกำาหนดให้นิติบุคคลต้องรับผิดในฐานความ ผิดการทุจริตและการให้สินบนแล้ว อย่างไรก็ดี การสร้างวัฒนธรรมแห่ง ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนยังคงต้องการความร่วมมือ ระหว่างประเทศระ­หว่างภาครัฐด้วยกันตลอดจนควา­มร่วมมือจากภาคเอก­ชน และภาคประช­าสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย สำาหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ แทนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของ อาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ผลัดกันนำาเสนอผล­งานความคืบหน้าต่อที่ประชุม ในการดำาเนินการเพื่อการต่อต้านการทุจริตนอกจากนี้ยังมีวาระสำาคัญ ใน กา ร หา รือ และ รับ ร อ ง แผ น กา ร ป ฏิบัติงา น SEA- PAC ( SEA- PAC PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.