Krungthep Turakij : 2019-10-10

นโยบายเศรษ­ฐกิจ : 12 : 3

นโยบายเศรษ­ฐกิจ

กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวย�ดนามประกาศ­นโยบายเช ง�รุก ดาŒนรักษาสิง�แวดล อŒมเพอ่�สร าŒง เศรษฐกิจสีเขย�วหนุนจด�พี ป�ระเทศ ‘CLMVT’ พ่ง�ศก.หมุนเวย�น °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ลัดเลาะริมโขง ❚ แคน สารก�า ● ลอบสังหาร? เพม�ขด�แขง‹ขนั-ดันจด�พีโ�ต ‘ซูจ’� ในออŒมกอดสวาท จุดปร–ก“ยขึ้น„นสง—คมปร–กอบกบ—‡ทรนด์ „นอ“‡´’ยน จ–ย ่‘ง™ ่วยผล—กด—น„ห้ร–บบ ‡ศร…∞ก จ‘ส’‡ขย’ว„นล“ว„ห้‡กด‘ขึ้น‡ร็วé นนัทิดา พวงทอง ™ ่ว ง ต้ น ‡ ดื อ น ต . ค . น้’ ส ถ “น ทŸ ต ส ห ร— ฐ „ น ย่ “ง กุ้ ง ออกปร–ก“ศ‡ตือน™“วอ‡มรก‘น— „ห้ร–วง—ก“รก่อก“รร้“ย „นกรุง‡นปิดอว์, นครย่“งกุ้ง แล–‡มืองมณ—ฑ–‡ลย์ ร–หว่“ง วน—ท่’ 26 ก.ย. ถึงวน—ท่’ 16 ต.ค. รวมถึงสถ“นทŸตแคน“ด“แล–อ—งกƒ… ก็ออกค Ì“‡ตือน„ห้พล‡มืองของต —ว ‡อง หล ’ก‡ ล ่’ย งจุดท ่’ม ’ก “ร ™ มุ นุมหรือมผ’คŸ้นพลุกพล่“น ‚ ´ ‡ ™’ ย ล ‡ ม’ ย น ม “ย— ง ม ’ ก “ร แพ ร่ ข่ “ว ป ล อ ม ‡ รื่ อ ง ม’ ก “ร ว “ง แผ น ลอบส—งห“ร ท ่’ปรึ ก…“แห่งร—ฐ „นว—นท่’‡ด‘นท“ง‰ป‡ปิด ต ว— หนง—‡รื่อง “ออง´“น” คนปัôน‡รื่องน้’ พย“ย“มด ส‘‡ ครด ต‘ หน่วยอ“รก—ข“ของ “แม่´Ÿ” พ ‘จ “ร ณ “แล้ ว ค น ‡ ข ’ย น ข่ “ว ล อ บ ส —ง ห “ร ´ Ÿ จ’ อ “จ ร Ÿ ้ สึ ก ‰ ม่ พ อ „ จ ท ่’ บอดก้’“ร์ดส“ว น—ยน์ต“คม กล“ย‡ป็น ● กรุงเทพธุรกิจ ‡ศร…∞ก ‘จ หมุน‡ว’ยน ™ ่ว ยกร–ตุ้น ผลต‘ภณ—±ม์วลรวมภ“ย„นปร–‡ทศ (จด’พ’’) „ ห้ สŸ ง ‰ ด้ น่’ ‡ ป็ น แน ว ค ‘ด ห ล —ก ท ่’ ∂Ÿ ก ™ Ÿ ขึ้ น „ น ‡ ว ท ’ ‡ ส ว น “‡ รื่ อ ง çส ∂“น ก “ร ณ์ „ น อนุภŸมภ‘“ค CLMVT (กม—พ™Ÿ“ล“ว ‡มย’นม“‡ว’ยดน“ม แล–‰ทย) ต่อก“รข—บ‡คลื่อน ‰ปส่รŸ–บบ‡ศร…∞กจ‘หมุน‡วย’นé ท่จ’ด—‚ดย อ ง ค์ ก ร ค ว “ม ร่ ว ม มื อ ร – ห ว่ “ง ป ร –‡ ท ศ ของ‡ยอรมน’ (จ’‰อแ´ด) ต ‘น ม‘น ตŸ รองอธ‘บด’กรมทร—พย“กร กร–ทรวงทรพ—ย“กรธรรม™“ตข‘อง‡มย’นม“ก ล่ “ว ว่ “ข ณ – น ้’ ร —ฐ บ “ล ‡ ม ’ย น ม “‰ ด้ ร่ “ง ยุทธศ“สตร์™“ต ‘ แล–แผนแม่บทด้“นสง่‘แวดล้อม แบบ‡™ ‘ ง รุ ก„ห้สอดคล้องก —บ สถ“นก“รณ์ „นปัจจุบน— ‡น้น„น‡รื่องก“รปØ‘รŸปก“รผลต‘ แล–ก“รบร‘‚ภคอย่“งยง่—ยืนม“กขึ้น จ“ก‡ดม‘ มก’“รออกกฎหม“ยด้“นสง่‘แวดล้อม แล–ลด ก๊“´‡รือนกร–จก‡มื่อปี2555 ‡ป็นก“รดÌ“‡นน‘ น‚ยบ“ยท‡่’น้นก“รพท‘ก—…ส์ภ“พแวดล้อม ‡พื่อ เมียนมาดำเนินนโยบาย ที่เนนŒการพท�กัษ� สภาพแวดลอŒม เพ่อ�ใหŒ บรรลุเปา‡หมายเอสดีจ� çออง ´“น ´ Ÿจ ’é ตนิ มิน ตู 燙อร ่’ OE—ตé ‡ยอรมน’ ‡ป็นสม“™ก‘„นสหภ“พยุ‚รป (อย’Ÿ) ท ป่’ ร–สบคว“มสÌ“‡ร็จ„นก“รผลก—ด น— ‡ ศ ร … ฐ ก‘ จ ห มุ น ‡ ว’ ย น แล – ห ว— ง ถ่ “ย ท อ ด ปร–สบก“รณ์„ห้ก—บอนุภŸมภ“ค ‘ CLMVT หลง—จ“กท„่’นปี 2561 ‡ยอรมน’ มจ’ด’พ’’‡ตบ‘‚ต สŸงถึง 2.2% ‡ป็น‰ปต“มทค่’ณ–กรรม“ธก‘“รอย’Ÿ ค“ดก“รณ์‰ว้ว่“ร–บบ‡ศร…ฐกจ‘หมุน‡วย’น จ–™ว่ย‡พม่‘ผลผลต‘‰ด้ 30% ภ“ย„นปี 2573 ด —ง น้—นจ–‡ห็นว่“‡ศร…ฐก ‘จ หมุน‡ว’ยน ‰ ม่ ‡ พ ’ ย ง ส่ ง ผ ล ด ’ ต่ อ ส่‘ ง แว ด ล้ อ ม แล – ทร —พ ย“กรธรรม™“ต‡ท่“น้—น ‘ แต่ย—ง™ ่ว ย„ห้ ‡ศร…ฐกจ‘ขย“ยต ว— ‡ พม่‘จÌ“นวนก“รจ้“งง“น ‡สรม‘สร้“งขด’คว“มส“ม“รถด้“นก“รแข่งขน— ‚ดย‡ฉพ“–„นอุตส“หกรรมทพึ่่’งพ“‡ทค‚น‚ลย’ ´ง่ึกร–บวนก“รผลต‘ภ“ย„ต้แนวคด‘ดง—กล่“ว จ–™ว่ยลดต้นทุนแล–‡พม่‘ร“ย‰ด้จ“ก‡ทค‚น‚ลย’ ท„่’™ว้ต—ถุดบ‘‰ด้อย่“งมป’ร–สท‘ธภ‘“พม“กขึ้น ท้— ง ย— ง ท Ì “„ ห้ ‡ ก ‘ ด อุ ต ส “ห ก ร ร ม „ ห ม่ ด้ “น ก“รจด—ก“รขย–ด้วย ç‡น็ต‰อดอล‡มย’นม“é ´่ึงแฟน‡พจ Cherry Lay-Nay Pyi Taw ม ’ค น ต ‘ด ต “ม ม “ก ก ว่ “1 แสนคน ย ง— ม น‘บ—รวม แฟน‡พจ Cherry Htet Cherry แล– Forever Love Cherry Htet ยุ ค ‚ ´ ‡ ™’ ย ล ม’ ‡ ด’ ย ‡ป็น‡รื่อง‡หลือ‡™อ่ืทบ่’อดก้’“ร์ดคนหนึ่ง จ–ครอง„จ™“ว‡มย’นม“‰ด้‰ม่แพ้´Ÿจ’ แล–ท่ป’รึก…“แห่งรฐ—ก็คงร้ Ÿ จึ ง„ห้‡ธอตด‘ต“ม‰ปทุกท่’ ‰ม่‡ว้นกร–ท่ง—ก“ร‡ดน‘ท“ง ‰ป‡ยือนปร–‡ทศต่“งๆ ทส่’นุกม“ก‰ปกว่“นน้— ‡มื่อ 3 ‡ดือนก่อน ทม’ง“นอ“รก—ข“ออง´“น ´Ÿจ ’ ‰ด้สร้“งแøน‡พจ SWAT ขึ้นม“‡พื่อสื่อส“รก บ— ปร–™“™น แล–‡น้นย “Ì้ ç‡ร“ทÌ“ง“น‡ป็นท ม’ é ‡พจ SWAT ‰ด้‡ผยแพร่ภ“พก“รอ“รก—ข““´Ÿจ’” „นว“ร–ต่“งๆ ทม่’บ’อด ้’ ก“ร์ด™“ยหญ ง‘ ม“กกว่“20 ™ ว’ต‘ พร้อมอ“วุธท น— สมย— ‰ม่‰ด้ม แค่’ “‡™อร ”่’ คน‡ด ย’ ว ‡ มื่ อ ว— น ท ่’ 5- 6 ต . ค . ท ่’ ผ่ “น ม “อ อ ง ´ “น ´ Ÿ จ’ ‡ ด ‘น ท “ง ‰ ป ‡ ย ่’ ย ม ™ “ว อ‘ น ท “แห่ ง ท –‡ ล ส “บ อ ‘น‡ ล ร — ฐ ฉ “น „ ต้ ™ น ‡ ผ่ “อ‘ น ท “อ “ศ —ย อ ย Ÿ ่„ น ท –‡ ล ส “บ อ ‘น‡ ล ม “น “น น — บ ร้ อ ย ปี ว — น แร ก ท ่’ ป รึ ก …“แห่ ง ร— ฐ ‰ ด้ ‡ ข้ “™ ม ศŸนย์ทอผ้“„ยบว— แล–‰ปท่“‡รือ‡มืองหย่อง™‡ว ‡พื่อนง่—‡รือ™มก“รอนุรก—…์ รอบท–‡ลส“บ ว— น ท่’ 2 อ อ ง ´ “น ´Ÿ จ’ ‰ ป ‰ ห ว้ พ ร – ท่’ ว— ด พ อ ง ด อ ว์ อŸ แล –‡ ข้ “ร่ ว ม „นก“รแข่งขน—‡รือปร–จÌ“ปีของ™“วอน‘ท“´ง่ึม’‡รือแข่งแบบดง้—‡ดม‘ 46 Ωีพ“ย™“ย 26 Ωีพ“ยหญ ง‘ แล–‡รือ‡™ง‘วฒ—นธรรม ‡∂ลง‘ศก—ด Ï‘ ‡พ็™รสุวรรณ รองอธบ‘ดก’รม ควบคุมมลพ‘… กร–ทรวงทรพ—ย“กรธรรม™“ต ‘ กล่“วว่“ปัจจุบ—น คน‰ทยม’คว“มตื่นต—ว „ น ก “ร ป Ø‘ ร Ÿป ก “ร ผ ล‘ ต แล – ก “ร บ ร‘ ‚ ภ ค อย่“งยง่—ยืน (‡อส´พ’’) ´ง่ึ‡ป็นหนึ่ง„นแนว ปØ‘บต—‘‡พื่อสร้“งร–บบ‡ศร…∞กจ‘หมุน‡วย’น แล–ปรบ—„™ก้บ—น‚ยบ“ยร–ดบ—™“ต‘ ‡ป็นแผน ขบ—‡คลื่อนก“รผลต‘แล–ก“รบร‘‚ภคทย่’ง่—ยืน „นปัจจุบน—‰ปจน∂ งึ ปี 2579 ภ“ย„นปร–‡ทศ ดง—น้น— ผ้นŸ“̇ข้“ผลต‘ภณ—ฑ์จ“ก ต่“งปร–‡ทศก็ม ส’ท‘ธ ส‘มค—รขอ„™ฉ้ล“ก‡ขย’ว ‡™ ่น‡ด ’ยวก—บผŸ ้ผล‘ตภ“ย„นปร–‡ทศภ“ย„ต้ ‡ งื่ อ น ‰ ข ‡ ด ’ยวก —น ´ ่ึ ง จ –‡ ป็ น ก “ร ส ร้ “ง กร–แส‡ทรนด์„หม่„ห้ก—บส‘นค้“„นตล“ด” ‡ถล ง‘ศก—ด Ï‘ กล่“วย“Ì้ หวง—„ห้‡กด‘ปØ‘รŸปก“รผลต‘แล–„™ป้ร–‚ย™น์ จ“กขย–‡หลือทง้‘ ‚ดย„นอน“คตจ–ขย“ย„ห้ ครอบคลุมอุตส“หกรรมท่อง‡ทย่’ว บรก‘“ร แล– ‚รงแรม ก็‡พื่อสร้“งร–บบ‡ศร…ฐกจ‘หมุน‡วย’น „ห้‡กด‘ขึ้นจรง‘ ‚ดย‡ฉพ“–‡รม่‘ต้นกบ—ธุรกจ‘ท ่’ ‡ป็นร“ย‰ด้หล ก— ของปร–‡ทศ ด้“นน“ครน‘ ว“ร“สอน ‡จ้“หน้“ทอ่’“วุ‚ส กร–ทรวงทรพ—ย“กรธรรม™“ตแล‘–สง่‘แวดล้อม ของล“ว บอกว่“รฐ—บ“ลล“ว‰ด้รณรงค์ลดก“ร „™พ้ล“สตก‘อย่“งจรง‘จง— แต่ดŸ‡หมือนจ–สวนท“ง ก— บ ค ว “ม ‡ ป็ น ‰ ป „ น ส —ง ค ม ‡ พ ร “– ต ล “ด ´Ÿ‡ปอร์ม“ร์‡ก็ต แล–คน„นสง—คมยง—„™ถุ้งแล– บรรจุภ ณ—ฑ์พล“สต ก‘ นอกจ“กน‡้’ร“ยง—‡ห็น ขย–พล“สตก‘ท้ง‘‰ว้กล“ด‡กลื่อนอย่ทŸว—่ปร–‡ทศ ก้“ว‰ปพร้อมๆ กบ—ปร–‡ทศสม“™ก‘อ“‡´ย’น „ห้บรรลุ‡ป้“หม“ย‡อสดจ’ด้’วยกน— OE“วน— ตอง รองผ้อŸ“Ìนวยก“รกรมส“รน‡‘ทศ กร–ทรวงส“ธ“รณสุขของ‡ว ’ย ดน“ม ™ ้’ ว่ “ก“รดÌ“‡นน‘™ว’ต‘ของคน‡วย’ดน“ม„นแต่ล–วน— ยง—„™ บ้ รรจุภณ—ฑ์พล“สต ก‘ „ห้‡ห็นอย ทŸ่ว่—‰ป ย—ง‰ม่ม ’ก “รรณรงค์ลดก“ร„™ ้พ ล“สต‘กแล– สร้“งคว“มตร–หน —ก รŸ ้„ ห้ก—บปร–™“™นม“ก ‡ พ’ ย ง พ อ ร ว ม ‰ ป ถึ ง „ น ™ ่ ว ง ท่’ ผ่ “น ม “ก “ร บง—คบ—„™ก้ฎหม“ยกบ—ภ“ค‡อก™น ‡พื่อ„ห้‡กด‘ ก“รปØ‘บ—ต ‘นÌ “‰ปสŸ ่ก “รปØ‘รŸปก“รผล‘ตแล– ก “ร บ ร ‘‚ ภ ค อ ย่ “ง ย่— ง ยื น ก็ ย— ง ‰ ม่ ‡ ข้ ม ง ว ด พอทจ่’–สร้“งก“ร‡ปลย่’นแปลง ส่ อ ง ‡ ข้ “‰ ป ‡ พ จ SWAT ‡ ม ’ย น ม “ก็ จ –‡ ห็ น ภ “พ ‡ บื้ อ ง ห ล —ง ก “ร อ “ร— ก ข “ผŸ ้น Ì“ห ญ‘ ง ท่’ „ ™ ้ กÌ “ล— ง น — บ ร้ อ ย ค น ท้— ง ห น่ ว ย ส ว “ท แล – ตÌ“รวจร—∞©“น พร้อม‡ครื่องมือตรวจจ—บว—ต∂ุร–‡บ‘ด แล–‚ดรนค้นห“สง่‘ผ ด‘ ปกต ‘ ‡ต็ง ‡มย’น ‡จย อธบ‘ดก’รม‡ศร…∞กจ‘ ส’‡ขย’ว กร–ทรวงทรพ—ย“กรธรรม™“ตข‘อง กม—พ™Ÿ“‡ล่“ว่“ç„นปร–‡ทศกม—พ™Ÿ“ยง—‰ม่ม’ ก“รดÌ“‡นน‘น‚ยบ“ยขย–‡หลือศŸนย์ (zero waste) แต่‡ปÑ“หม“ยแรกของ‡ร“‡ป็นก“ร ล ด จ Ì“น ว น ข ย – พ ล “ส ต ‘ก „ น ป ร –‡ ท ศ „ห้น้อยลงท่ส’ดุ ‚ดย‡©พ“–มุ่งก“รร‰’´‡คล‘ ขย–พล“สตก‘‡หลือทง้‘„ห้ส“ม“ร∂นÌ“กลบ— ม“„™„้หม่é ‡ถลง‘ศก—ด Ï‘ ™ว’้“่ ‰ทย‰ด้‡รย’นร้แŸผนก“ร ส่ง‡สรม‘ร–บบ‡ศร…ฐกจ‘ส’‡ขย’วของ‡ยอรมน’ แล–รณรงค์„ห้ภ“ค‡อก™น‡ข้“ร่วม‚ครงก“ร ขึ้นท–‡บย’นสน‘ค้“ท‡่’ป็นมต‘รกบ—สง่‘แวดล้อม แล – จ –‰ ด้ ร— บ ฉ ล “ก ‡ ข ’ย ว ท่’ ม ’ ส— ญ ล — ก … ณ์ รŸปหน้“‡ด็กย ้‘ม ต้น‰ม้แล–นกท่’อยŸ ่ร่ วมกน — „น‚ลกส’‡ขย’ว สÌ“หรบ—ตด‘บนสน‘ค้“‡พื่อสื่อส“ร „ห้ผ้บŸร‚‘ภคร้วŸ“่ สน‘ค้“น้’ ‰ด้รบ—ก“รรบ—รองว่“ม ’อ งค์ปร–กอบ กร–บวนก“รผล ‘ต ก“ร„™ ้ ตลอดจนถึงก“รทง้‘ทÌ“ล“ยทม่’ผ’ลกร–ทบต่อ สง่‘แวดล้อม น้อยกว่“สน‘ค้“ปร–‡ภท‡ดย’วกน— ท‰่’ม่‰ด้รบ—ก“รรบ—รอง “ฉล“ก‡ขยว‰ม่‰ด้‡ป็น‡งื่อน‰ข„นก“ร ’ กด’กน—ท“งก“รค้“หรือก“รตล“ด แต่จด—ตง้—ขึ้น ‡พื่อป้องก—นแล–ปร—บปรุง สภ“พแวดล้อม ส —ง ‡กตว่“ก“ร‡ดนท“ง‰ป‡ย ‘ ่’ย มร“…ฎร™“ว‡ม ’ย นม“„นหล“ยคร ้—ง น้—น ม’‡ป้“หม“ยท“งก“รตล“ด ‡พร“–‡ลือกจุดท‡่’ป็นแหล่งท่อง‡ทย่’ว‡™ง‘วฒ—นธรรม อย่“งก“รม“‡ยย่’ม™มท–‡ลส“บอน‘‡ล แฟน‡พจ Myanmar State Counsellor Office ทม่’ค’นตด‘ต“ม 1.2 ล้“นคน ‰ด้‚พสต์ภ“พคว“มสวยง“มของอน‘‡ล แล– วถ‘™’น‡ผ่“อน‘ท“ก็‡™อ่ืว่“คงมน’ก—‡ทย่’วต่“ง™“ตอ‘ย“กม“‡ยือนท–‡ลส“บอน‘‡ล ม“กขึ้น ‡นื่องจ“ก “´Ÿจ’” ต้องนง่—‡รือท่องท–‡ลส“บอน‘‡ลทง้—สองวน— ยง่‘ทÌ“„ห้ก“รดŸแล คว“มปลอดภย— ต้องยกร–ดบ—คว“ม‡ข้มข้นขึ้น‡ป็นพ‘‡ศ… ถ้“ดŸจ“กแฟน‡พจ SWAT แอดมน‘จง„จ‚พสต์ภ“พก“รคุ้มก น— ´Ÿจดุ’จ‰ข่„นหน‘ çน ่’ ‡ ป็ น ‡ ห ตุ ผ ล ท ่’ ร —∞ บ “ล ‡ ว ’ย ด น “ม ป ร – ก “ศ น ‚ ย บ “ย ‡ ™‘ ง รุ ก ด้ “น ร —ก …“สง่‘แวดล้อม ท ‡่’รย’กว่“éGreen growth strategic 2025ç มุ่ ง ส่ ง ‡ ส ร‘ ม ธุ ร ก‘ จ ท‡่’ป็นม ต‘ รก บ— ส ง่‘ แวดล้อม ‚ดยดึง‡อก™น ปร–™“™น ภ“คปร–™“สง—คม‡ข้“ม“มส่’วนร่วม ‡พื่อสร้“ง‡ศร…∞ก จ‘ ส’‡ขย’ว แล–™ ว่ ย‡พม่‘ จ ’ ด’ พ’ „ ห้ ก— บ ป ร –‡ ท ศ é OE“ว— น ต อ ง กล่“วทง้‘ท้“ย น“ครน‘ กล่“วด้วยว่“çกร–ทรวงทรพ—ย์oe ของล“ว พย“ย“มผลก—ดน—ปร–‡ด็นน„้’ห้‡ป็น ว“ร–แห่ง™“ต ‘ สร้“งคว“มตร–หนก—ร้„Ÿห้กบ— ปร–™“™น แต่‡ร“ยง—‰ม่ม’‚รดแมพ™ด—‡จน พอท ่’ จ –น Ì “‰ ป„™ ้‡ ป็นหลกปØ‘บ—ต‘„ห้‡ก‘ด — ก “ร ป Ø‘ ร Ÿ ป ก “ร ผ ล‘ ต แล – ก “ร บ ร ‘ ‚ ภ ค อย่“งยง่—ยืน„นสง—คม แต่ร—∞บ“ลล“วหวง—ว่“แน ว ค‘ ด ‡ ศ ร …∞ ก ‘ จ ห มุ น ‡ ว’ ย น จ –∂ Ÿ ก ‡ต็ง ‡มย’น ‡จย กล่“วอก’ว่“ขณ–‡ดย’วกน— กม—พ™Ÿ“‡ป็นแหล่งอุตส“หกรรมก“รผลต‘สง่‘ทอ แล–‡สื้อผ้“ส่งออกทส่’Ì“คญ—„นภŸมภ‘“คอ“‡´ย’น ´่ึง„นแต่ล–ปีม ’‡ ส้น„ยแล–‡ศ…ผ้“‡หลือท้‘ง หล“ยร้อยตน— ท“Ì„ห้กม—พ™Ÿ“ต้องพย“ย“ม‡รย’นร้Ÿ ป ร – ส บ ก “ร ณ์ จ “ก ป ร –‡ ท ศ ท่’ พ — ฒ น “แล้ ว „นยุ‚รปท‡่’จอสถ“นก“รณ์„นลก—…ณ–‡ดย’วกน— หน่วยสว“ท‡มย’นม“คงอย“ก‚™วศ์ก—ยภ“พ„ห้ ç‡กรย’นคย์’บอร์ดé ‰ด้‡ห็นก“รท“Ìง“นรก—…“คว“มปลอดภย—ผ้นŸ“Ìหญง‘อย่“งแข็งขน—แล–‡ข้มงวด พร้อมตอกย “Ì้ ç‡ร“ทÌ“ง“น‡ป็นท ม’ é ‘ขยะพลาสติก’ ปญ˜หาเรง‹ดว‹น หล —ง จ“กจนแล– ’ ป ร –‡ ท ศ „ น ‡ อ ‡ ™’ ย ต – ว— น อ อ ก ‡ ©’ ย ง „ ต้ พ ร้ อ ม „ จ ปิ ด ป ร – ต Ÿ‰ ม่ ร —บ ข ย – พ ล “ส ต‘ ก น Ì “‡ ข้ “จ “ก ป ร –‡ ท ศ ต่ “ง Ê ป ร –‡ ท ศ ‡ ศ ร …∞ ก ‘ จ ก้ “ว ห น้ “„ น ´ ’ก ‚ ล ก ต – ว —น ต ก ก็อย Ÿ ่ ลÌ “บ“ก‡พร“–ต้องห“ท“งแก้ปัญห“ข ย – ก อ ง ม หึ ม “ต “ม ‡ มื อ ง ต่ “ง Ê ร ว ม ท้— ง ปรม‘“ณขย–„หม่ทม่’ทุ’กวน— หล“ยปร–‡ทศ จึ ง อ อ ก ม “ต ร ก “ร แบ น ผ ล‘ ต ภ— ณ ± ์ จ “ก พล“สตก‘ท„่’™ค้รง้—‡ดย’วทง้‘ แล–สนบ—สนุน „ห้มก’“รตง้—‚รงง“นผลต‘พลง—ง“นจ“กขย– • ฟิ ล‘ ป ปิ น ส์ แล – ม “‡ ล ‡ ´ ’ ย ป ร – ก “ศ แผ น ส่งขย–พล“สต ก‘ท ง้—หมดกล บ—ปร–‡ทศต้นท“ง ขณ–ท ส่’ หภ“พยุ‚รป กล่“วว่“‡ตร ย’ ม ‡ ผ “ทÌ “ล “ย ข ย – พ ล “ส ต‘ ก ป ร – ม “ณ 40% แล – ท ่’ ‡ ห ลื อ อ’ ก 30% จ –„ ™ ้ ว‘ ธ ’ Ωั ง ก ล บ แล –‡ มื่ อ ‡ ดื อ น ม’ . ค . ท่’ ผ่ “น ม “ส ภ “ยุ ‚ ร ป ‰ ด้ ล ง ค – แน น ‡ ส ’ ย ง ห้ “ม ผ ล ‘ ต พ ล “ส ต ‘ ก ท„่’™ค้รง้—‡ดย’วทง้‘ ส่วนสหรฐ—‰ด้นÌ“ขย–พล“สตก‘ Ωั ง ก ล บ „ ต้ ด ‘น „ น ส— ด ส่ ว น ป ร – ม “ณ 70% ของปรม‘“ณขย–พล“สตก‘ท ง้— หมดท ม่’ ’ °√ÿ ߇ ΣæΠÿ√°‘ ® çขย–พล“สต ก‘ ท ส่’ “ม“ร∂ร’‰´‡คล‘‰ด้ „นปร–‡ทศ‡ศร…∞ก ‘จ ก้“วหน้“อ“จจ–ม ’ ปล“ยท“ง‡ป็นแค่ขย–‰ร้ค่“„นปร–‡ทศต่“งÊ อย่“งøิล‘ปปินส์ éกร–ทรวงส ่‘ ง แวดล้อม ญปุ่’Éน ร–บุ ชาติเศรษฐกิจกาŒวหนาŒ ขณ–ท ่’ อนุส—ญญ“บ“‡´ลว่“ด้วยก“ร ค ว บ คุ ม ก “ร ‡ ค ลื่ อ น ย้ “ย ข้ “ม แด น ข อ ง ของ‡สย’อ น— ตร“ยแล–ก“รกÌ“จด—ท ‰่’ ด้รบ—ก“ร แก้‰ขแล้ว กÌ“หนด‰ว้™ด—‡จนว่“ห้“มส่งออก พล“สตก‘ท่Ω’งัอย่„Ÿต้ดน‘‚ดย„ห้มผ’ลบง—คบ—„™้ „น‡ดือนม.ค. ปี 2564 ห ล —ง จ “ก จ ’ น ปิ ด ป ร – ต Ÿ ‰ ม่ ต้ อ น ร — บ ขย–พล“สตก‘ ภŸมภ‘“ค‡อ‡™ย’ต–วน—ออก‡©ย’ง„ต้ ก็ ‡ ป็ น จุ ด ห ม “ย ป ล “ย ท “ง ต่ อ ‰ ป ข อ ง บรรด“™“ต ‘‡ ศร…∞ก ‘จ ก้“วหน้“ท้—งหล“ย ‡รม่‘จ“กสหร—∞ ส่งออกขย–พล“สตก‘ม“ยง— ม“‡ล‡´ย’„นปร ม‘ “ณปร–ม“ณ 2 แสนต น— ส่ ว น ญ่’ ปุ Éน ก็ส่งออกขย–พล“สต ‘ก ม“ท่’ ปร–‡ทศ‰ทย „นปร‘ม“ณปร–ม“ณ 1.9 แสนต น— ส่ ว น บ ร ‘ …— ท ผ ล‘ ต ‡ ค ม’ ภ— ณ ± ์ จ “ก ทว่—‚ลกก็‡ร ม่‘ ลงมือ‡กย่’วกบ—‡รื่องน‡้’™น่กน— ด้วยก“รต้—งกลุ่มพ—นธม‘ตร‡พื่อยุต‘ก“ร„™ ้ ข ย – พ ล “ส ต‘ ก พ ร้ อ ม ท้— ง „ ห้ ‡ ง‘ น อุ ด ห นุ น 1.5 พ — นล้ “น ด อ ล ล “ร์ส Ì“หร— บ ม “ต ร ก “ร ด้ “น ส่‘ ง แว ด ล้ อ ม แล –‡ มื่ อ ‡ ดื อ น ก . ค . ท่’ผ่“นม“บรรด“น —กธุรกจท ‘ ้— ง ร–ด —บ ผŸน ้ Ì“แล – ร – ด — บ ป Ø‘ บ— ต‘ ก “ร จ “ก บ ร ‘ …— ท ต่ “ง Ê ป ร – ม “ณ 500 ค น ‰ ด้ ป ร – ™ ุ ม ห “รื อ ร่ ว ม ก— น ‡ ก่’ ย ว ก— บ ‡ รื่ อ ง น ้’ ท่’ ก รุ ง ‚ ต ‡ ก’ ย ว ปร–‡ทศญ ปุ่’ Éน ขยะพลาสติกนำเขาŒโดยจ น� - 3 ชาติอาเซียน หน ว‹ย : ลาŒนตัน 8 ‡ มื่ อ ส ถ “น ก “ร ณ์ ‡ ป็ น แบ บ น้’ ร —ฐ บ “ล แล–บร‘…—ท„นปร–‡ทศ‡ศร…ฐก‘จก้“วหน้“จึง‡ร่งห“ม“ตรก“รต่“งๆ ‡พื่อปรบ—‡ปลย่’นขย– „ห้‡ป็นทร —พ ย“กรม ’ ค่ “ต่อร–บบ‡ศร…ฐก ‘จ หล —ง จ“ก‡มื่อ‡ดือนม.ย.ทผ่“นม“‘ ่’ ปร–‡ทศ กลุ่มจ2’0 ‡ห็นพ้องร่วมกน—ท่จ’–‡ลก‘„™พ้ล“สตก‘ แล–แก้ปัญห“ขย–พล“สต‘ก„นท–‡ล„ห้‰ด้ ภ“ย„นปี 2593 แล–„น™วงƒด ่ Ÿ„ บ‰ม้ร่วงน้’ ‡จ้“หน้“ทร่’–ดบ—คณ–ทÌ“ง“นของ™“ตส‘ม“™ก‘จ20’ จ–ปร–™มุร่วมกน—„นญ่ป’นÉุ‡พื่อห“แนวท“งต่“งๆ รบ—มือกบ—ขย–พล“สตก‘ ข ย – พ ล “ส ต ‘ ก ก ล “ย ‡ ป็ น ป ร –‡ ด็ น ท่’ ท่— ว ‚ ล ก ว‘ ต ก ก— ง ว ล ห ล— ง จ “ก จ’ น ป ร – ก “ศ ‡ลก‘นÌ“‡ข้“พล“สตก‘ร’‰´‡คล‘ ´ง่ึจ–ถŸกนÌ“‰ป„™้ ผลต‘‡สื้อผ้“แล–วส—ดุปร–‡ภทอื่นๆ ‚ดย‡มื่อ ปี 2560 จ’นนÌ“‡ข้“ขย–พล“สต‘กปร–ม“ณ 7 ล้“นตน— ก่อนจ–สง่—ห้“มนÌ“‡ข้“ขย–พล“สตก‘ จน � 6 ปัจจุบน—น ้’ พล“สตก‘ท ∂่’Ÿก‡ผ“ทÌ“ล“ย „นญ ่’ปุ Éน ม ’ป ร–ม“ณ 60% ´งOE‘‡ด™ ่ึ ‘‡ ก– ท“ก“ด– ศ“สตร“จ“รย์จ“กคณ–‡ทค‚น‚ลย’ ด้ “น ก “ร ‡ ก … ต ร ม ห “ว‘ ท ย “ล— ย ‚ ต ‡ ก’ ย ว ม อ ง ว่ “ก “ร ส น —บ ส นุ น „ ห้ ร ’ ‰ ´ ‡ ค ‘ ล ด้ ว ย ค ว “ม ร้ อ น ‡ ป็ น ว ‘ ธ’ ก “ร ท ่’ ส ว น ท “ง ก — บ ก“รร — บ มื อ ปั ญ ห “ส ภ “พ อ “ก “ศ ‡ ป ล่’ ย น ‚ ด ย ‡ © พ “– ก ร – บ ว น ก “ร ‡ ป ล่’ ย น แป ล ง คว“มร้อนจ“กก“ร‡ผ“พล“สตก‰ป‡ป็น ‘ พลง—ง“น อย่“ง‰รก็ต“ม „นทุกวน—น้’ ภŸมภ‘“ค‡อ‡™ย’ ต–วน—ออก‡ฉย’ง„ต้ ยง—‰ม่ส“ม“รถทดแทนจน’ ‰ ด้ 100% ‚ ด ย „ น ปี 2561 ญ่’ ปุ É น ส่ ง อ อ ก ขย–พล“สตก‘„นปรม‘“ณ 1 ล้“นตน—‡ทย’บกบ— ปีก่อนหน้“น้’ท่’ส่งออกขย–พล“สต ‘ก ‰ปจน ’ „นปรม‘“ณ 1.6 ล้“นตน— ‚ดยค“ดว่“ปรม‘“ณท‡่’หลือ อก’ 6 ล้“นต น— ยง—คงอย „Ÿ่ นปร–‡ทศญ ปุ่’Éน สถ“นก“รณ์ขย–พล“สตก‘‡รม่‘แย่ลง ‡มื่อ หล“ยปร–‡ทศ„นภŸม ‘ภ “ค‡อ‡™’ยต–ว—นออก ‡ฉ’ยง„ต้ ‡ร่‘ม‡ด ‘น ต“มรอยจ’นท่’แบนนÌ“‡ข้“ข ย – พ ล “ส ต ‘ ก ‡ พ ่‘ ม ขึ้ น ‡ รื่ อ ย ๆ ‚ ด ย ‡ ฉ พ “– มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 2 แต่หนึ่ง„นก“รแก้ปัญห“ขย–พล“สตก‘ ล้นปร–‡ทศ คือก“รนÌ“ขย–ปร–‡ภทน ้’ ‰ ป ร’‰´‡คล‘‡ป็นพล“สตก‘ลŸกกลมๆ ‡ล็กๆ จ“กนน้— ก็ นÌ “‰ ป ผ ล‘ ต ‡ ป็ น ‡ สื้ อ ผ้ “แล – ผ ล‘ ต ภ— ณ ฑ์ อื่นๆต่อ‰ป ´ ่ึ ง ปัจจุบ —น ม ’บ ร ‘ …— ทญ ่’ ปุ Éน ™ ่ื อ “‡อ‡´อ‘” มฐ’“นก“รผลต‘ท อ่’บ‘“ร“ก‘ ร’‰´‡ค ล‘ ขย–พล“สตกแล–ส่งผลตภณฑ์ปร–‡ภท ‘ ‘ — ต่“งๆ ท‡่’กด‘จ“กก“รร’‰´‡คล‘‰ปจน’„นสด—ส่วน ม“กถึง 80% ด้วยกน— 0 ป‚ 2558 2559 2560 2561 ที่มา:ศูนยกลางการคาŒระหวา‹งประเทศ อย่“ง‡ป็นท“งก“ร„น™ ่วงปล“ยปีด —งกล่“ว ‚ ด ย „ ห้ ‡ ห ตุ ผ ล ว่ “ข ย – พ ล “ส ต ‘ ก ‡ ห ล่ “น้’ ก่อมลพ ‘ … แก่ แม่ นÌ้ “ส “ย ต่ “ง ๆ แล – ท –‡ ล ´ง่ึก“รปร–ก“ศห้“มนÌ“‡ข้“ขย–พล“สตก‘ของจน’ ผ้ทŸ‡’่ดือดร้อนม“กคือ สหรฐ— ‚ดยยอดส่งออก ขย–พล“สต ก‘‰ปจน’ของสหรฐ— ร่วงลง‡หลือ ปร–ม“ณ 4 หมื่นต น—„นปี 2561 จ“กปร ม‘“ณ 1.1 ล้“นต—น„นปี 2557 ขณ–ท่’ก“รส่งออก ขย–พล“สตก‘ของญ่ป’นÉุ‰ปจน’ปรบ—ตว—ลง‡หลือ 5 หมื่นต น— จ“กปร ม‘“ณก“รส่งออก 9.5 แสนตน — ™น‘จ‘‚ร ‚คอ´‘Ÿม ‘ รฐ—มนตรส’ง่‘แวดล้อมของ ญปุ่’Éน กล่“ว‡มื่อ‡ดือนทแล้่’วว่“‡ข“จ–ห“รือ กบ—ปร–‡ทศต่“งๆ „นปร–™“คม‚ลก‡กย่’วกบ— ค ว “ม พ ย “ย “ม ข อ ง ญ่’ ปุ Éน ท่’ จ – ล ด ป ร‘ ม “ณ ขย–พล“สต ก‘ „นมห“สมุทร PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.