Krungthep Turakij : 2019-10-10

การเมือง : 13 : 4

การเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กรุงเทพธุรกิจ การเมือง 2°¡Π.·∫ßà Õ∫ª¡ºæâŸæ‘“°…“¬–≈“ กลุ่มสนบ—สนุน„ห้คง„™ส้“ร‡คม‡’ก…ตร น“ยมนส— พุทธรต—น์ ปร–ธ“นสม“พน—ธ์™“วสวน ป“ล์มนÌ้“มนแห่งปร–‡ทศ‰ทย — ‡ปิด‡ผยว่“‡ก…ตรกร 5 แสนร“ย ขอปร–ก“ศจุดยืน มต ‘ค ณ–กรรมก“รว—ตถุอ—นตร“ยท่’อนุญ“ต „ห้„™ ้พ “ร“ควอต ภ“ย„ต้ม“ตรก“รจÌ“ก—ด ก“ร„™้ ‡ร“ขอ‡ข้“พบรฐ—มนตร ’ แต่‰ม่มก’“รตอบ รบ—‡ลย ท่ผ’“่นม“‡ก…ตรกร‡ป็นผ้รŸบ—‡คร“–ห์ ร—ฐบ“ลจ—ดตงกรรมก“รหล“ย™ ้— ุ ด แต่ ท้ “ย ท่’สุดหลกฐ“นต่“งๆ — ยง‰ม่‡พยงพอ — ’ สงท ่‘ ่’ สงส—ยตอนน ้’คื อ คว“มพย“ย“มแบนอย่“ง รุนแรง แล–‰ม่ม‡หตุผลท“งว ’ ‘ท ย“ศ“สตร์ ควบคŸ ่‰ ปก—บก“รห“ส“รทดแทนต—ว„หม่ ท ่’ ร“ค“แพงกว่“หล“ย‡ท่“´งส“รทดแทนน ่ึ ้’ ข“ย„น‰ทยม“น“นแล้ว แต่‡ก…ตรกร‰ม่„™้ ‡พร“–แพงแล–อน—ตร“ยม“กกว่“ ‡ร็วๆ น้’ ห“ก‰ม่ส“ม“รถห“ข้อสรุป‰ด้ ต น แล – ก ลุ่ ม ‡ ก … ต ร ก ร จ –‡ ข้ “ยื่ น ห น— ง สื อ ‡ร’ยกร้องต่อศ“ลปกครอง„ห้พ ‘จ “รณ“‡พ ‘ก ถอนมต ด‘ ง— กล่“วด้วย ท“งด้“นกลุ่ม‡ร ย’ กร้อง„ห้แบน 3 ส“ร ‡คม‡’ก…ตร น“ยวฑ‘รŸย์ ‡ล่ย’นจ“ÌรญŸ ผ้อŸ“Ìนวย ก“รมŸลน‘ธ™วว‘ถ’ ‘ ’ หรือ‰บ‚อ‰ทย กล่“วว่“ขอ‡รยกร้อง„ห้ร—ฐบ“ล ’ กร–ทรวง‡ก…ตรoe รวมท ้— ง ปร–™“™นทว‰ปร่วมก ่— —น สน—บสนุน „ห้‡ก…ตรกรปร–ม“ณ 6% ของคร—ว‡รือน ‡ก…ตรกรท้ง—หมด ส“ม“รถปรบ—ตว—‰ปส่กŸ“ร ปลŸกพื™ท ‰่’ ม่ต้องพึ่งพ“3 ส“รพ‘…ร้“ยแรง หรือแบนส“รกÌ“จด—ศต—รŸพื™ ทม่’ค’ว“ม‡สย่’งสŸง 3 ™น‘ด คือ พ“ร“ควอต คลอร์‰พร‘ฟอส แล –‰ ก ล ‚ ฟ ‡ ´ ต ท ่’ ด Ì “‡ น ‘ น ก “ร ก — น ม “หล“ยปี ข้อมŸล‡รื่องผลกร–ทบทง้— 3 ส“ร ‡ป็นท ่’ ปร–จก—…™์ด—‡จนแล้ว ‚ดย„ห้‡ก…ตรกรปรบ—ตว— ‰ ป „ ™ ้ ว‘ ธ ’ ก ล ‡ ค รื่ อ ง จ— ก ร ก ล ก “ร ‡ ก … ต ร ก“รปลŸกพื™คลุมด น‘ แล–ก“รปลŸกพื™แบบ ผสมผส“น วธ‘™’ว’ภ“พอื่นๆหรือ„นกรณจ’Ì“‡ป็น ก็อ“จ‰ป„™ส้“รท“ง‡ลือกทป่’ลอดภ ย— กว่“ สÌ“หรบ—‡ครือข่“ยสนบ—สนุน จ–ยื่นข้อ‡สนอ ก่อนท่’จ–ม ’ก “รปร–™ ุม คณ–กรรมก“รว —ตถุ อน—ตร“ย ทม่’ น’ “ยสุรย‘– จึงรุ่ง‡รืองกจ‘ รมว. อุตส“หกรรม ‡ป็นปร–ธ“น„นวน—ท ่’ 27 ต.ค.น ้’ ‚ดย‡บื้องต้น 1.„ห้มก’“ร‚หวตอย่“ง‡ปิด‡ผย 2.ขอ„ห้รฐ—บ“ลผลก—ดน— พ.ร.บ.‡ก…ตรกรรม ยง่—ยืน “‡ร“‰ม่ยน‘ยอม„ห้บร‘…—ทค้“ส“รพ‘… แอบ อ้“งว่“ส“รพ‘…มร’“ค“ถŸกกว่“วธ‘ก’“รท‰่’ม่„™ส้“ร ‡คม ’ ‡พย’ง‡พร“–รฐ—บ“ลยก‡ว้นภ“…’„ห้พวก‡ข“ทง้—ททุ่’กคน‡สย’ภ“…’‡ท่“กน— แล–‰ม่‰ด้คÌ“นวณ ผลกร–ทบภ“ยนอก (Pesticide externalit­ies) มŸลค่“20,000-30,000 ล้“นบ“ทต่อปี ทต้่’องสŸญ ‡สย’‰ปจ“กก“รรก—…“สุขภ“พแล–ก“รฟนôóฟสŸง‘่ แวดล้อม” น“ยวฑ‘Ÿรย์กล่“ว ด้“นน“งส“วปรก™ล อทãŸรพ—ย์ ‡ครือข่“ย ‡ตือนภย—ส“ร‡คมก’Ì“จด—ศต—รŸพื™ กล่“ว‡สรม‘ว่“ขอ‡สนอ„ห้หน่วยง“นทร่’บ—ผด‘™อบแยกก“ร กÌ“กบ—ส“ร‡คมอ’อกจ“ก พ.ร.บ.วต—ถุอน—ตร“ย ´่ึ ง ก ร – ท ร ว ง ‡ ก … ต ร oe ต้ อ ง ผŸ ้ ร— บ ผ‘ ด ™ อ บ คด—กรอง ร่วมกบ—กร–ทรวงส“ธ“รณสุข แล– กร–ทรวงทรพ—ย“กรธรรม™“ตแล‘–สง่‘แวดล้อม ‚ดยแยกออกจ“กกร–ทรวงอุตส“หกรรม แล–กรม‚รงง“นอุตส“หกรรม วน—‡ดย’วกน—น้’ ทก่’ร–ทรวงส“ธ“รณสุข(สธ.) น“ยอนุทน‘ ™“ญวร’กŸล รองน“ยกรฐ—มนตรแล’– รมว.ส“ธ“รณสุข น“ยส“ธ ต‘ ปิตุ‡ต™– รม™. ส“ธ“รณสุข อธ บ‘ ด ทุ’ กกรม ร่วมกน—ปร–™มุ VDO ท“ง‰กล‡รื่องแบนส“ร‡คม’อ—นตร“ย 3 ™นด‘ พ“ร“ควอต คลอร์‰พรฟ’อส แล– ‰กล‚ฟ‡´ต ร่วมกบ—น“ยแพทย์ส“ธ“รณสุข จง—หวด— ผอ.‚รงพย“บ“ล ‚ดยน“ยอนุท‘น กล่“วถึงก“รขึ้นป้“ย ต“ม‚รงพย“บ“ลต่“งๆทว่—ปร–‡ทศ ต่อต้“น ส“ร‡คม’อ—นตร“ย ขอ„ห้หน่วยง“นท่’ขึ้น ป้“ย คงม“ตรก“รน‰้’ว้ จนกว่“จ–ส น้‘สุ ดก“ร ปร–™ มุ แล–ทร“บผลห“กออกม“‰ม่ด ’ ก็ขอ „ห้ขึ้นป้“ยค—ดค้“น‡อ“‰ว้อย่“งน้—น ถือ‡ป็น ปร“กØก“รณ์ ทแส่’ดงพลง—คว“มส“มค—คข’อง บุคล“กร„น สธ.ท‡่’ห็นถึงอน—ตร“ยท‡่’กด‘ขึ้นกบ— ผปŸ้Éวย ‡มื่อมก’“รแบนแล้ว ‡ร“จ–‰ม่‡ลื่อน ‡มื่อ มมต ’ ‘ต้ องหยุด„™ ้ท—นท’ ถึงแม้ สธ.จ–ม ’แค่ 2 ‡สย’งจ“ก 29 ‡สย’ง แต่ต ว— แทน สธ.ก็จ– ‡สนอแล–กดดน—„ห้มก’“รลงมตอ‘ย่“ง‡ปิด‡ผย „นก“รปร–™มุคณ–กรรมก“รวต—ถุอน—ตร“ย ‡ พ ร “– ห “ก ก ร – ท บ สุ ข ภ “พ ป ร – ™ “™ น ‡ร“ยอม‰ม่‰ด้ 16 ต่อจากหน้า 2ม็อบ ‚¶…ก กมธ.กÆหม“ย • สภ“oe ‡ผยปม “ผพ‘พ“ก…“ย–ล“Ÿ ้ ย‘งต —ว ‡อง” ‡ข้“สŸ ่ก “รพจ“รณ“แล้ว ‘ ย—ง‰ม่‡™ ‘ญ ผŸ‡ก ้ ่’ย วข้องแจง ‡ตร ’ย ม ห“รือ กมธ.กจ‘ก“รศ“ลoe แบ่งง“น ด้“น “ว…ณุ” ‘ ™ ้’ กมธ.ตรวจสอบ องค์กรตุล“ก“ร‰ด้ ‰ม่ถือว่“ก้“วก่“ย แต่ ล ง ลึ ก ร “ย ล –‡ อ ’ ย ด ส Ì “น ว น ‰ม่‰ด้ ห ล — ง จ “ก ท่’ ค ณ – ก ร ร ม ก “ร ตุ ล “ก “ร ( ก . ต .) ม ’ ม ต ‘ ต ้— ง อนุกรรมก“รวส“ม ‘ —ญขึ้นม“‡มื่อ วน—ท่’ 7 ต.ค.ท ผ่่’ “นม“‡พื่อตรวจ สอบกรณน’“ยคณ“กร ‡พย’ร™น– ผ้พŸพ‘“ก…“หว—หน้“คณ–™น—้ต้น„น ศ“ลจ—งหว—ดย–ล“ท ่’อ อกม“ร–บุ ส“‡หตุของก“รทÌ“ร้“ยต—ว‡อง ม“จ“กปร–‡ด็นก“รถŸกแทรกแ´งก“ร พจ‘“รณ“คด ’ ภ“ย„น 15 วน— ขณ– ‡ดย’วกน—ปร–‡ด็นดง—กล่“วกÌ“ลง—‡ข้“ส่กŸ“รตรวจสอบจ“กΩ“Éยก“ร‡มือง ล่ “สุ ด ว “น น ้’ ( 9 ต . ค .) น“ยรงส‘มนต์ — — ‚รม ‚ฆ…กคณ– กรรม“ธก‘“ร(กมธ.)กฎหม“ย ก“ร ยุตธ‘รรมแล–สท‘ธม‘นุ…ย™น สภ“ผŸ ้แทนร“…ฎร ทมน“ยปิยบุตร ่’ ’ แสงกนกกุล ‡ป็นปร–ธ“น กมธ. ก ฎ ห ม “ย oe ‡ ปิ ด ‡ ผ ย ว่ “ก ม ธ . กฎหม“ยoe มม’ตว่‘“จ–มก’“รศึก…“กรณ ’น้’ต่อ‰ป แต่ย—ง‰ม่มมต‡™ ’ ‘ ‘ญ บุคคล„ด‡ข้“ม“„ห้ข้อมŸล พร้อมย“Ì้ว่“จ–ท“Ìหน้“ท่‡’พื่อท“Ì„ห้ผ้พŸพ‘“ก…“ม ค’ ว“ม‡ป็นอส‘ร– ม’‡อกภ“พ „ห้ ปร–™“™นมน่—„จ‰ด้ว่“จ–‰ด้รบ—คว“ม ยุตธ‘รรม„นกร–บวนก“รยุตธ‘รรม ทง้—น้’ กมธ.กฎหม“ยoe ‡ตรย’ม ห“รือกบ—คณ–กรรม“ธก‘“ร(กมธ.) กจ‘ก“รศ“ล องค์กรอส‘ร– องค์กร อย—ก“ร รฐ—วส‘“หกจ‘ องค์ก“รมห“™น แล–กองทุน ทม่’น’“ยจร‘“ยุ ห่วงทรพ—ย์ ‡ป็นปร–ธ“นกมธ.ก‘จก“รศ“ลoe ‡พื่อร่วมกน—พจ‘“รณ“ว่“กมธ.™ ดุ ‰หนจ–‡ป็นหลก—„นก“รพจ‘“รณ“ ผ้สŸอื่ข่“วร“ยง“นว่“ก่อนหน้“น้’ น “ย จ‘ ร “ยุ ป ร – ธ “น ก ม ธ . กจ‘ก“รศ“ลoe ร–บุว่“„นก“รปร–™มุ ว— น ท ่’ 17 ต . ค . น ้’ ม ’ ก “ร ‡ ต ร ’ ย ม ‡™‘ญผŸ ้‡ ก่’ยวข้องม“™้’แจง รวมถึง ก“รพ จ‘ “รณ“ร่“งพร–ร“™บ ญ— ญ ต— ‘ พ ร – ธ ร ร ม น Ÿ ญ ศ “ล ฉ บ — บ แก้ ‰ ข ‡พม่‘‡ตม‘ ‡พื่อ‡สนอยกร่“งแก้‰ข „น ส ม— ย ป ร – ™ุ ม ร— ฐ ส ภ “ต้ น ‡ ดื อ น พ.ย.น้’ ด้“นน“ยว‘…ณุ ‡ครือง“ม รอง น“ยกรฐ—มนตร’ กล่“วถึงกรณก’มธ. กฎหม“ยoe จ–น“̇รื่องผ้พŸพ‘“ก…“ย – ล “‡ ข้ “พ‘ จ “ร ณ “แล – อ “จ ‡ ™‘ ญ ผŸ ้‡ ก ่’ย วข้องม“™ ้’แจงว่“ส“ม“รถ ทÌ“‰ด้ ‡พร“–ถือ‡ป็นก“รตรวจสอบ „นกรณท’ม่’ค’ด’‡กด‘ขึ้นว่“คดม’ค’ว“ม ‡ป็นม“อย่“ง‰ร ‰ม่ว่“จ–‡ป็นคณ– กรรม“ธก‘“รoeคณ–‰หน ก็ส“ม“รถ ตรวจสอบ‰ด้ ‡พย’งแต่อย่“‰ปลง „น‡นื้อ‡รื่องก“รตรวจสÌ“นวนต่“งๆ ท‰่’ม่ส“ม“รถลงลึกร“ยล–‡อย’ด‰ด้ อ“จ‰ด้แค่‡พย’งว่“มน—‡กด‘อ–‰รขึ้น ส่วนผลทจ่’–‡กด‘ขึ้น หลง—ก“ร พจ‘“รณ“ของคณ–กรรม“ธ ก‘ “รoe ก็แล้วแต่ ห“กพ ‘จ “รณ“แล้วพบ อ–‰ร ก็จ–ร“ยง“นแล–แน–นÌ“ ผ้สŸอื่ข่“วถ“มว่“‚ดยม“รย“ท แล้วΩÉ“ยบรห“ร ‘ ตุล“ก“ร แล– น‘ ต ‘ บ— ญ ญ — ต ‘ จ –‰ ม่ ก้ “ว ก่ “ย ก —น น“ยว‘…ณุ กล่“วว่“ถ้“‰ปก้“วก่“ย ม น—ก็‰ม่‰ด้อยแล้Ÿ่ว แต่กรณน’ม้’ น— ‰ม่„™่ ‡พย’งแต่‡ป็นก“รตรวจสอบ ‡ท่“น้—นว่“‡ก ‘ด อ–‰รขึ้น ‡หมือนท่’ ร—ฐบ“ลท Ì“อ–‰ร ก็ถŸกตรวจสอบ นÌ“‰ปสกŸ่“รต ง้— กร–ทŸ้ ก บ— ก“ร‡ปิด อภป‘ร“ย‰ม่‰ว้ว“ง„จ แต่ก“รตรวจสอบ„น‡รื่องแบบน้’ ของศ“ล ‰ม่ส“ม“รถน Ì“‰ ปสŸ ่ก “ร ต้ง—กร–ท้ Ÿ ‡พร“–จ–‰ป‡รย’ก„ห้ศ“ล ม“ตอบกร–ท้กŸ‰็ม่‰ด้ แล–‰ม่‰ด้น“Ì ‰ปสกŸ่“รอภป‘ร“ย‰ม่‰ว้ว“ง„จ แต่ ต้องบด‘ข้อ‡สนอ„ห้กล“ย‡ป็นว่“„ห้ รฐ—บ“ลรบ—‰ปดÌ“‡นน‘ก“รอย่“ง‰ร ‡™น่ ‡พม่‘ม“ตรก“รรก—…“คว“มปลอดภย— หรือมอบหม“ย„ห้มต ’ Ì“รวจคอย ดŸแลม“กขึ้น ‡ป็นต้น °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ล่ “สุ ด ว “น น้’ ( 9 ต . ค .) ท่’ ก ร – ท ร ว ง ‡ก…ตรแล–สหกรณ์ สม“พน—ธ์™“วสวนป“ล์ม น“Ì้ม น— แห่งปร–‡ทศ‰ทยกว่“50 คน ‡ข้“ยื่น หน—งสือ ค—ดค้“นก“รยก‡ล‘ก„™ ้ส “ร‡คม ’ 3 ™นด‘ ‚ดย„ห้‡วล“กร–ทรวง‡ก…ตรoe ภ“ย„น 15 วน— แล–ขอ‡ข้“พบน“ย‡ฉลม‘™ ย— ศร อ่’ อน ร ม ว .‡ ก … ต ร แล – ส ห ก ร ณ์ อ ’ ก ค ร ้— ง ห “ก ‰ ม่ ‡ ป็ น ‰ ป ต “ม ท ่’ ‡ ส น อ ก็ จ – ฟ้ อ ง ร้ อ ง ต่ อ ศ“ลปกครอง ขณ–ทท่’“งมŸลนธ‘™‘ว’วถ‘’ หรือ ‰บ‚อ‰ทย ก็‰ด้‡ดน‘ท“งม“ยื่นหนง—สือ‡รย’กร้อง„ห้ยก‡ลก‘ ก“ร„™้ ส“ร‡คม ’ 3 ™น ด‘ ด ง— กล่“ว‡™น่กน— ท ้— ง น้’ ม ’ ร “ย ง “น ว่ “น “ย ‡ ฉ ล ‘ ม ™ — ย ´ ่ึ ง ปร–™ุม‡ตร’ยมพŸดคุยก—บกลุ่ม‡ร’ยกร้องท้—ง สองΩÉ“ย„น™ว่งบ่“ย 14.00 น. แต่ปร“กØว่“‰ด้‡กด‘อ“ก“รวŸบ หน้“มืด ‡นื่องจ“กมอ’“ก“ร ปÉวยม“ก่อนหน้“น้’ จึง‡ดน‘ท“ง‰ป‚รงพย“บ“ล แล–มอบหม“ย„ห้น“ยอลงกรณ์ พลบุตร แล–น“ยนร“พฒ—น์ แก้วทอง ทป่’รึก…“รมว. ‡ก…ตรoe รบ—‡รื่องแทน ผ Ÿ ้ สื่ อ ข่ “ว ร “ย ง “น ว่ “ก่ อ น ห น้ “น้’ น.ส.มนญ—ญ“‰ทย‡ศร…ฐ์ รม™.‡ก…ตรแล– สหกรณ์ ดŸแลกรมว™‘“ก“ร‡ก…ตร แล–ผลก—ดน— „ห้แบน 3 ส“ร‡คม ด’ ง— กล่“ว ก็ม อ’ “ก“รปÉวย ต้อง‡ข้“รก—…“ตว—„น‚รงพย“บ“ล อ“จจ–‡ลือก„™ว้ธ‘ ค’Ì“นวณจ“กคว“มหน“แน่น หรือปร ม‘“ณข้อมŸลท‡่’ก็บ ห“กร้“นก“แฟจ– ‡ลือก‡ก็บล็อก‰ฟล์ต“มท ด่’ อ’’‡ตือน ควร‡ลือก ว‘ธ ’ก“รท่’‡ก็บข้อมŸล‰ด้ แล–ข้อมŸลน้—น ต้อง ยืนยน—ตว—ตนผ„Ÿ้™ง้“น‰ด้” จ“กทม่’ก’“ร‡ตือน„ห้ ร้“นก“แฟ ร้“นท„่’ห้บรก‘“ร อน‘‡ทอร์‡น็ตค“‡ฟÉ หรือ„นลก—…ณ–ท‡่’ปิด„ห้ ผŸ ้„ ™บร‘ก“รต่อส—ญญ“ณอ ้ ‘น‡ ทอร์‡น็ต‰ว‰ฟ ภ“ย„นร้“น „ห้ดÌ“‡นน‘ก“รจด—‡ก็บข้อมŸลก“ร จร“จรท“งคอมพ ว‘ ‡ตอร์ ของผลŸ้งท–‡บย’น „™‰้ว‰ฟ ´ง่ึทผ่่’“นม“จ–‡ห็น‰ด้ว่“ก“รดÌ“‡นน‘ พล.อ.ปร–วต‘ร วง…สุ์วรรณ รองน“ยก ก“รของผ้„Ÿห้บรก‘“รต“มกฎหม“ยดง—กล่“ว ‰ม่ รฐ—มนตร ’ ™ แจ้’งว่“‡ป็นก“รขอคว“มร่วมมือ ‰ด้ท“Ì„ห้พ่น’อ้งปร–™“™นต้องยุ่งย“ก ล“Ìบ“ก ของภ“ค‡อก™น ส่วนทม่’องว่“‡ป็นก“รล–‡มด‘ หรือ‡กด‘คว“ม‡สย’ห“ยแต่อย่“ง„ด สท‘ธป‘ร–™“™นนน้— ‡ป็นก“รขอคว“มร่วมมือ “กฎหม“ยฉบบ—ดง—กล่“ว มก’“รปร–ก“ศ จ–ล–‡มด‘สท‘ธ‘‰ด้อย่“ง‰ร ‡พร“–‰ม่‰ด้บง—คบ— บง—คบ—„™ม้“ตง้—แต่ปี 2550 แล้ว´ง่ึ‰ม่„™‡่รื่อง ส่วนก“ร‚พสต์‡ฟคน ‘ว ส์จ–ม ’‡ ครือข่“ย „หม่ ‚ดยหลก—แล้ว กฎหม“ยกÌ“หนด„ห้‡ป็น ‡™ ่ือ ม‚ยงก —บ คน„นหรือนอกปร–‡ทศหรือ‰ม่ หน้“ท่’ผŸ ้ท่’„ห้บร‘ก“ร ดÌ“‡น ‘น ก“ร‡ก็บข้อมŸล น้—น ขอ‡อ“‡รื่องคน„นปร–‡ทศ„ห้‡ร’ยบร้อย ‰ม่„™ผ่„Ÿ้™บ้รก‘“ร สÌ“หรบ—ปร–™“™นทว่—‰ปก็ ก่อน „นส่วนของต่“งปร–‡ทศ‡ร“ก็‰ด้ม ’ก “ร ส“ม“รถ„™บร‘ก“รหรือดÌ“‡น‘นก“รต่“งๆ‰ด้ ้ ‡Ω้“ร–วง— „นส่วนของบ“ง‡ว็บ‰´ตท์ล่’งท–‡บย’น ต“มปกต ‘ ‚ดย‰ม่ต้องกง—วลหรือตื่นตร–หนก” „นต่“งปร–‡ทศ ´ง่ึก็ทÌ“อ–‰ร‰ม่‰ด้อยแล้Ÿ่ว ‰ด้ แต่‚จมตแต่’สง่‘ท‡่’ร“ร–มด—ร–วง— แล–ดŸแลรก—…“คว“มปลอดภย—ผนŸ้Ì“ปร–‡ทศทจ่’–‡ข้“ม“ หม ่‘น ปร–ม“ท หรือ‡ก ่’ย วก—บคว“มผ ‘ด ท“ง คอมพว‘‡ตอร์ ‡พื่อ„™‡้ป็นพย“นหลก—ฐ“น„น ก“รตด‘ต“มจบ—กุมผ้กŸร–ท“Ìคว“มผด‘ ป้องกน— ‡หตุร้“ยต่“งๆ ถือ‰ด้ว่“‡ก ‘ด ปร–‚ย™น ์ แก่ ส“ธ“รณ– ทผ่่’“นม“„นคดแก๊’งคอล‡´น็‡ตอร์ ฉ้อ‚กง ปร–™“™น คด’ท่’มม ’ Ÿล ค่“คว“ม‡ส’ยห“ยม“ก แล–ม’ผŸ ้‡ ส’ยห“ยหล“ยร“ย ตÌ“รวจก็‰ด้„™ ้ ปร–‚ย™นจ์“กข้อมŸลจร“จรท“งคอมพว‘‡ตอร์ สืบสวนสอบสวน­จนส“ม“รถน“Ìส่กŸ“รจบ—กุม ผŸกร–ทÌ“คว“มผ‘ดม“ลง‚ท…ต“มกฎหม“ย ้ จ“กก“ร„™ข้้อมŸล„นก“รรวบรวมพย“นหลก— ฐ“น‡พื่อยื่นต่อศ“ลออกหม“ยจบ— แล–ตด‘ต“ม จบ—กุมต ว— ม“ดÌ“‡นน‘คดต’“มกฎหม“ย อ’ ก ท้— ง ย— ง ถื อ ‡ ป็ น ห ล— ก ส “ก ล ท่’ น “น “ปร–‡ทศ ก็ดÌ“‡นน‘ก“ร„นลก—…ณ–คล้“ยกบ— ปร–‡ทศ‡ร“ท่’กฎหม“ยบ—งค —บ‡ ™ ่น น้’ก็‡พื่อ ร— ก …“ค ว “ม ส ง บ ‡ ร’ ย บ ร้ อ ย ข อ ง บ้ “น ‡ มื อ ง รก—…“คว“มมน่—คงภ“ย„นปร–‡ทศ ´ง่ึปัจจุบน— ก“รกร–ทÌ“คว“มผ ด‘‡ ก่’ยวก—บคอมพ‘ว‡ตอร์ หรือบน Social Media น—บว—นจ–‡พ่‘ม ม“กขึ้น 16 ต่อจากหน้า ยกก.ม. ‡ครื่อง‡ก็บล็อก‰øล์1หมื่น/‡ครื่อง çปร–ว ต‘รéย น—‰ม่ล–‡ม ด‘ส ท‘ธ ป‘™™. น“ยสืบศก—ดÏ‘ สืบภก—ด’ นก—วจ‘ย—‚ทรคมน“คม สÌ“นก—วจ‘ย—มห“วท‘ย“ลย—กรุง‡ทพ กล่“วว่“ก“ร „ห้บรก‘“รอน‘‡ทอร์‡น็ต„นร้“นก“แฟ ปัจจุบน— ม ’ 1-2 รŸปแบบ คือ ร้“น‡ล็กๆ ‰ม่อย“กลงทุน ม“ก ‡อ“บ ญ— ™ อ’น‘‡ทอร์‡น็ตส่วนต ว— ของบ้“น หรือร้“นม“แ™ร„์ห้ลŸกค้“„™้ กรณน’ค้’ง‰ป‡ก็บ ล็อก‰ฟล์ย“ก ‡พร“–ยืนย—นตวตน‰ม่‰ด้ — อ’กแบบคือก“ร ตง‡ครื่องแม่ข่“ยของต—ว‡อง ้— แล้ว„ห้รห—ส ผ่“น‡ข้“‰ป„™ ้อ‘น‡ทอร์‡น็ต ว‘ธ ’น้’ม ’ง บลงทุน คร ้— ง แรกปร–ม“ณ 10,000 บ“ท ส“ม“รถ ‡ก็บล็อก‰ฟล์‰ด้ “ว ‘ธ ’ สุ ดท้“ยก Ì“ล —ง นยมคือ ‘ „™ ้ค ล“วด์ ‡´อร์วส‘‡ก็บข้อมŸล ‚ดยร้“น‰ปขอ„™บ้รก‘“ร แล้วปล่อย„ห้„™อ้น‘‡ทอร์‡น็ต ข้อมŸลก“ร„™้ ง“นทง้—หมด จ–‰ป‡ก็บ‰ว้„นคล“วด์ วธ‘ น’ม้’ ’ ก“รลงทุน‡™“่คล“วด์ส่วนบรก‘“ร‡ก็บข้อมŸล ™ ‡้’ก็บข้อมŸลปÑองอ“™ญ“กร ‚ดยภ“ครฐ—„ห้ผ้บŸรก‘“รท“Ìก“ร‡ก็บข้อมลŸ ก็‡พื่อ‡ป็นปร–‚ย™นต่์อส“ธ“รณ– „™„้นก“ร สืบสวนสอบสวน­จ—บกุมผŸ ้ก ร–ทÌ“คว“มผ‘ด กฎหม“ยบ้“น‡มือง„นคดต่’“งๆทุกปร–‡ภท อ“ท‘ คด ค’ ว“มม น่— คง คด ฉ้’ อ‚กง หลอกลวง ของ‚ครงก“ร EEC พร้อมสง่—ก“ร „ห้กรมธน“ร ก— … ์ จด—ทÌ“Big data ‡พื่อ‡ก็บข้อมŸลทร่’“™พส—ดุทว่—ปร–‡ทศ แล – ก “ร „ ™ ้ ป ร –‚ ย ™ น ์ „ น ท่’ ด ‘ น แต่ ล – แป ล ง ‡ พื่ อ ‡ ป็ น ฐ “น ข้ อ มŸ ล ของกรมด้วย ด้“นน“ย™“ญกƒ™ ‡ด™ว ท‘ก— …์ ผ้™Ÿว่ยรฐ—มนตรป’ร–จ“Ìน“ยกรฐ—มนตร’ (ปØ‘บต—ง‘“นกร–ทรวงก“รคลง—) ‡ปิด ‡ผยร–หว่“งลงพื้นทต่’รวจ‚ครงก“ร™ม‘ ™อ้ป„™้ ณ ห้“งสรรพสน‘ค้“บÍก‘´’ ส“ข“ป‡ÉŸจ้“สมง‘พร“ย จ.สมุทรปร“ก“รว่“ม ’ ป ร – ™ “™ น ร้ อ ง ‡ ร’ ย น ก ร ณ’ ก “ร กร–ท“ผ‘ด‡งื่อน‰ขของผŸ Ì ้ป ร–กอบ ก“ร„น‚ครงก“ร™ม‘™ อ้ ป„™้ ‚ดยต ง้— จุดร—บแลกตว™‘ม™ Η ้ อป„™ ้ ‡พื่อ‰ป ´้ือส‘นค้“ย—งห้“งด —ง กล่“ว จ“กก“ร ลงพื้นท่’ พบว่“ผŸ ้ป ร–กอบก“รจด — ‚ปร‚ม™นจŸง„จผŸ ่— ้‰ ด้ร—บส‘ทธ ‘ „ห้ม“จ—บจ่“ย„™สอย´้ือส‘นค้“้ ด้วยก“ร „ห้วง‡งน‘‡พ ม่‘‡ ต ม‘ อก’ 50 บ“ท จ“ก วง‡งน‘ทร่’ฐ—บ“ล„ห้ 1,000 บ“ท ทงน‰ด้ขอคว“มร่วมมือห้“ง ้— ้’ สรรพสน‘ค้“บกÍ‘´’ ส“ข“ป‡ÉŸจ้“สมง‘พร“ย ‰ม่„ห้ดÌ“‡นน‘ก“ร„นลก—…ณ–ดง—กล่“ว ´ง่ึผ้บŸรห‘“รส“ข“ดง—กล่“ว‡ข้“„จ แล– ปลดป้“ยออกแล้ว “นอกจ“กบÍก‘´แล้’ว ยง—สง่—ก“ร „ห้คลง—จง—หวด—‰ปตรวจสอบยง—ห้“ง „ ห ญ่ ๆ ท่’ ด Ì “‡ น‘ น ก “ร „ น ล— ก … ณ – ด — ง ก ล่ “ว ‚ ด ย ข ณ – น ้’ ย— ง ‰ ม่ ม ’ ก “ร ล ง ‚ ท … ด้ ว ย ก “ร ต —ด ส ‘ ท ธ ‘ ร้ “น ค้ “™ ‘ม ™ ้อ ป„™ ้ แต่ขึ้นบ—ญ™ ’ด Ì“‰ว้ ห“ก ด Ì“‡ น‘นก“ร„นล—ก…ณ–ดงกล่“วอ’ก — ‰ม่„ห้ม ’ก “ร‡ข้“ร่วม‚ครงก“รต่“งๆ ของรฐ—„นอน“คต” น“ย™“ญกƒ™ กล่“วต่อว่“น‚ยบ“ยของรฐบ“ล — ต้องก“ร„ห้ ‡ม็ด‡ง‘นกร–จ“ยออก‰ปสŸ ่ร้ “นค้“ร“ยย่อย„น™มุ™นต่“งจง—หวด—„ห้‰ด้ ม“กทสุ่’ด ดง—นน้—‰ม่อย“ก„ห้ร้“นค้“บง—คบ—„ห้ต้อง´อ้ืสน‘ค้“ของตน‡อง จนครบ 1,000 บ“ท ท“งกร–ทรวง ก“รคลง—ต้องก“รรณรงค์ทÌ“คว“ม ‡ข้“„จตรงกน— ห“กพบว่“กร–ทÌ“ก“รΩÉ“Ωóนกฎ‡กณฑ์ข้อกÌ“หนด ต้องลง‚ท…ด้วยก“รตด—สท‘ธ ก‘ “ร ‡ข้“ร่วม‚ครงก“ร 16 ต่อจากหน้า ตร.แจงอย่“งตื่นตร–หนก — คลัง พ.ต.อ.กƒ…ณ– พฒ—น‡จรญ‘ รอง‚ฆ…ก สÌ“นก—ง“นตÌ“แหน่งตÌ“รวจแห่ง™“ต ‘ กล่“วว่“ ร— บ ส ‘ ท ธ ‘ „ น ‡ ฟ ส แร ก ส “ม “ร ถ ‡ข้“ม“„™ ้ ส‘ทธ‘ ท่’จ–„ห้‡พ่‘ม‡ตม„น ‘ ‡ฟส 2 ‰ด้ รมว.คลง— ร–บุด้วยว่“„น‡ฟส 2 นก้’ร–ทรวงก“รคลง—ต้องก“รออกแบบ ‡พื่อ„ห้คน‰ป„™ส้ท‘ธ‘„น‡มืองรอง„ห้ ม“กขึ้น ‡พื่อ„ห้‡ก ด‘ ก“รหมุน‡วย’น ของ‡ศร…ฐก‘จ ‚ดยท“งสÌ“น—กง“น ‡ศร…ฐกจ‘ก“รคลง—(สศค.)ปร–‡มน‘ว่“‚ครงก“ร™ม‘™อ้ป„™้ จ–™ว่ยกร–ตุ้น ก“ร„™จ่้“ยภ“ย„นปร–‡ทศ แล–ทÌ“„ห้ ผ ล‘ ต ภ — ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม „ น ป ร –‡ ท ศ (จด’พ’’) ‡พม่‘ขึ้นจ“กปกตร‘“ว 0.2-0.3% จ“กอ—ตร“ก“ร‡ต‘บ‚ตของจ’ด ’พ ’ปี น้’ ท่’ ส ศ ค . ป ร –‡ ม ‘ น ‰ ว้ ก่ อ น ห น้ “น ้’ ท่’ 3 % ท ้— ง น้’ ก ร – ท ร ว ง ก “ร ค ล — ง จ – พย“ย“มทÌ“„ห้จด’พ’’„นปีน„้’กล้‡คย’ง กบ—‡ป้“หม“ย„ห้ม“กทสุ่’ด ´ ง่ึ ก“รท่’ ‡ศร…ฐกจ‘จ–ส“ม“รถขย“ยตว—‰ด้ต“ม ‡ป้“หม“ยหรือ‰ม่นน้— ‰ม่„™ม่“จ“กผล ของ™ดุม“ตรก“รกร–ตุ้น‡ศร…ฐกจ‘ ของรฐ—บ“ล‡ท่“นน้— แต่ยง—ต้องดŸภ“ค ส่งออก‡ป็นสÌ“ค ญ—ด้วย น“ยอุตตม ยงกล่“วถึงก“ร — ‡ข้“ตรวจ‡ย ่’ย มกรมธน“ร —ก … ์ ‡พื่อ มอบน‚ยบ“ยว่“ต้องก“ร„ห้กรม ธน“ร —ก … ์ มุ่ง‰ป‡ป้“หม“ย‰ปท ่’ก “ร ™วยพ—ฒน“‡ศร…ฐก‘จฐ“นร“ก ่ ´่ึง ถื อ ‡ ป็ น ยุ ท ธ ศ “ส ต ร์ ท ่’ สÌ “ค —ญ ข อ ง ™“ต ‘ ‚ดยนÌ“ทด่’น‘ร“™พส—ดุม“„™‡้พื่อ ปร–‚ย™นข์อง™ มุ ™นท้องถน่‘ ‰ม่ว่“จ–‡ป็นก“รสร้“งแหล่งทÌ“ม“ห“ก‘น ‚ดยก“รท“ตล“ด„น™ม™น Ì ุ ก“ร พ —ฒ น“แหล่งท่อง‡ท่’ยว ก“รสร้“ง ท่’อยŸ ่ อ“ศ—ย‚ดย‡ฉพ“–ก“รรองร—บ สง—คมสŸงอ“ยุ นอกจ“กนน ้— ยงต้องก“ร„ห้ — กรมธน“รก—… ์ ´ ง่ึ ม ท’ด่’ น‘ 12 ล้“น‰ร่ กร–จ“ยอยŸ ่ท่—ว ปร–‡ทศ นÌ“ท ่’ด ‘น ท่’ มศ’ก—ยภ“พม“สนบ—สนุนก“รลงทุน ของปร–‡ทศ ‰ม่ว่“จ–‡ป็นก“รพฒ—น“‡ขต‡ศร…ฐกจ‘พ‘‡ศ… ทส่’อดคล้องกบ— ยุทธศ“สตร์ของ™“ตแล‘–ยุทธศ“สตร์ ปร–ยุทธ์1 çอภศ‘ก—ดÏéร‘วยสุด404ล้“น พล.อ.ปร–วต‘ร วง… สุ์ วรรณ รองน“ยก ร—ฐมนตร ’ „ห้ส—มภ“…ณ์ถึงกรณ ’ น“ยพ ‘‡ ™…ฐ สถร‘™ว“ล ส.ส.บญ—™ร’“ย™อ่ืแล–หว—หน้“พรรค ปร–™“ธรรม‰ทย ´ ่ึ ง ก่อนหน้“น้’ปร–ก“ศต —ว ‡ป็นΩÉ“ยค้“นอส‘ร–‡ดน‘ท“งม“พบน“ยสม—พน—ธ์ ‡ลศ‘นุวฒ—น์ ทป่’รึก…“ของตนท่“มกล“งกร–แส ข่“วขอคว“มร่วมมือ‚หวตร่“งพ.ร.บ. งบปร–ม“ณ ‚ดยยืนยน—ว่“‰ม่ต้องคุย ห“กด’‡ข“ก็‚หวต‡อง ห“ก‰ม่ดก็’‰ม่ต้อง‚หวต ทง้—นยื้’นยน—ว่“‰ม่‰ด้มอบ หม“ย„ห้น“ยสม—พ น—ธ์‰ปพŸดคุยกบ—พรรค‡ล็ก ท ง้— นย้’อมรบ—ว่“ห“กพ.ร.บ. งบปร–ม“ณ ‰ม่ผ่“นก็‡ป็น‰ปต“มท ่’ น“ยว‘…ณุ ‡ครือง“ม รอง น“ยกรฐ—มนตร’‰ด้ร–บุ‰ว้ คือยุบสภ“อย่“ง‰ร ก็ด ’ก รณ’ΩÉ“ยค้“น‡ตร ’ย ม‚จมต ’ ก“ร„™จ่“ยงบ ้ ปร–ม“ณของกองท—พ ยืนย—นว่“งบปร–ม“ณ ของกองทพ—‰ม่‰ด้ม“กกว่“„น™ว่ง 4 ปีทผ่่’“นม“ส่วน„หญ่‡ป็นแผนก“รพ—ฒน“ของกองท—พ แล–ม’ก“รว“งแผน„™ ้ง บปร–ม“ณ‰ว้ล่วงหน้“แล้ว ‰ม่„™‡่บ ก‘ ป“ก‡ปล่“ ‡ มื่ อ ถ “ม ว่ “ม ่— น „ จ ห รื อ ‰ ม่ ว่ “พ . ร . บ . งบปร–ม“ณจ–ผ่“นสภ“พล.อ.ปร–วต‘ร กล่“วว่““ม“‡ดม‘พ น— กน—‡อ“‰หม ว่“พรบ.งบปร–ม“ณ จ–ผ่“นหรือ‰ม่” ก่อนวน—อภป‘ร“ยจ–กÌ“™บ—‡รื่องก“ร‚หวตอก’ครง้— 16 ต่อจากหน้า ç‚รมé ย น—‰ม่ร Ÿ้ ç™ล ต‘“é™งแก้ ม.1 นอกจ“กน ้’ ยง‡ปิด‡ผยร“ยก“รแสดง — บญ—™ท’รพ—ย์สน‘แล–หนส้’น‘รฐ—มนตร’„นรฐ—บ“ล พล.อ.ปร–ยุทธ์ ท่’พ้นจ“กตÌ“แหน่ง‡มื่อว—นท่’ 16 ก.ค.62 จ“นวน Ì 10 ร“ย ปร–กอบด้วย 1.น“ยกƒ…ฎ“บุญร“™ อดต’ รมว.‡ก…ตรแล– สหกรณ์ แล–ค่สŸมรส แจ้งว่“มท’รพ—ย์สน‘ท้ง—หมด 18,542,518 บ“ท หนส้’น‘ 3,485,234 บ“ท มท’รพ—ย์สน‘ ม“กกว่“หนส้’น‘ 15,057,283 บ“ท 2.น.ส.™ตุม‘“บุ ณ ย ป ร – ภ— ศ ร อ ด’ ต ร ม ™ . พ “ณ‘ ™ ย ์ แจ้ ง ว่“มทร—พย์ส‘นท้—งหมด ’ 241,373,912 บ“ท ‰ม่มห’นส้’น‘ 3.น“ยปิย–สกล สกลสต—ย“ทร อดต’ รมว. ส“ธ“รณสุข แล–คสŸ่มรส แจ้งว่“มท’รพ—ย์ส น‘ ทง้—หมด 108,845,368 บ“ท หนส้’น‘ 137,234 บ“ท มท’รพ—ย์สน‘ม“กกว่“หนส้’น‘ 108,708,134 บ“ท 4.น“ยพ‘‡™ฐ ดุรงค‡ว‚รจน์ อด’ต รมว.ด‘จ‘ท—ล ‡พื่อ‡ศร…ฐกจ‘แล–สง—คม แล–คสŸ่มรส แจ้งว่“มท’รพ—ย์สน‘ทง้—หมด 84,987,424 บ“ท ‰ม่มห’น ้’ สน‘ 5.น“ยวว‘ฒ—น์ ศล—ยกÌ“ธร อดต’ รม™.‡ก…ตร แล–สหกรณ์ แล–คสŸ่มรส แจ้งว่“ม ท’ รพ—ย์สน‘ ทง้—หมด 18,282,629 บ“ท ‰ม่ม ห’ นส้’น‘ 6.น“ยว’ร– ‚รจน์พจนร—ตน์ อด’ต รมว. ว— ฒ น ธ ร ร ม แจ้ ง ว่ “ม’ ท ร— พ ย์ ส‘ น ท้— ง ห ม ด 18,282,629 บ “ท ‰ ม่ ม ’ ห น้’ ส‘ น 7. น “ย ศ‘ ร‘ จ‘ร–พง… ์พ — นธ์ อด ’ต รมว.พล —ง ง“น แจ้งว่“ม ท’ รพ—ย์สน‘ทง้—หมด 14,597,704 บ“ท หนส้’น‘ 1,233 บ“ท 8.น“ยอภศ‘ก—ด Ï‘ ต น— ตว‘รวงศ์ รมว. คล ง— แล–คสŸ่มรส แจ้งว่“ม ท’ รพ—ย์สน‘ทง้—หมด 404,791,943 บ“ท ‰ม่ม ห’ นส้’น‘ 9.น“ยอ“คม ‡ตม‘พท‘ย“‰พสฐ‘ อดต’ รมว. คมน“คม แล–คŸ ่ สมรส แจ้งว่“มทรพย์ส‘น ’ — ทง้—หมด 28,673,964 บ“ท หนส้’น‘ 1,124,336 บ“ท ม ท’ รพ—ย์สน‘ม“กกว่“หนส้’น‘ 27,549,628 บ“ท 10. น “ย ‰ พ ร ‘ น ท ร์ ™ Ÿ ‚ ™ ต‘ ถ “ว ร อ ด’ ต ร ม ™ . คมน“คม แล–คŸ ่ สมรส แจ้งว่“มทรพย์ส‘น ’ — ทง้—หมด 201,089,195 บ“ท ‰ม่ม ห’ นส้’น‘ เปิดทรัพย์สิน น“ยรง—สม‘น—ต์ ‚รม ส.ส.บญ—™ร’“ย™อ่ื พรรค อน“คต„หม่ ฐ“น–‚ฆ…กคณ–กรรม“ธก“ร ‘ (กมธ.) ก“รกฎหม“ย ก“รยุต ธ‘ รรมแล–สท‘ธ ‘ มนุ…ย™น สภ“ผŸแทนร“…ฎรกล่“วยืนย—นว่“้ พรรคอน“คต„หม่‰ม่‡คยห“รือ‡พื่อก“หนด Ì ปร–‡ด็นแก้‰ขรฐ—ธรรมนŸญ ม“ตร“1 แล–‰ม่รŸ้ ว่“น“ง™ลต‘“บณ—ฑุวงศ์ รองหว—หน้“ภ“คว ™‘ “สง—คมวท‘ย“แล–ม“นุ…ยวท‘ย“คณ–สง—คมศ“สตร์ มห“วท‘ย“ลย—‡ก…ตรศ“สตร์ ยอมรบ—ว่“ผ้จŸด—ง“น ‰ม่ทร“บว่“น —ก ว‘™“ก“รท‡ข้“ร่วมจ–พ ่’ Ÿด หรือ แสดงคว“ม‡ห็น„นปร–‡ด็น„ดบ้“ง ยืนย—นว่“‡รื่องน้’‰ม่‡ก่’ยวข้องก—บคด’ท ่’แก นนÌ“7 พรรค ร่วมΩÉ“ยค้“นถŸกแจ้งคว“มดÌ“‡นน‘คด’ สÌ“หร บ— ทร พ—ย์สน‘แล–หนส้’น‘ 6 รฐ—มนตร’ ทน่่’“สน„จ น“ยพพ‘ ฒ—น์ ร™—ก จ‘ ปร–ก“ร รมว. ท่อง‡ทย่’วแล–กฬ’“แล–น“งน“ท’ ร™—กจ‘ปร–ก“ร ส.ส.บ—ญ™ ’ร “ย™่ือ พรรคภŸม ‘„ จ‰ทย คŸ ่ สมรส ม ’ ท ร— พ ย์ ส‘ น 5,436,758,409 บ “ท ห น้’ ส‘ น 225,983,525 บ“ท มท’รพ—ย์สน‘ม“กกว่“หนส้’น‘ 5,210,774,883 บ“ท ‚ดย‡ป็นทร—พย์ส‘นของ น“ยพพ ‘ —ฒน์ 5,340,393,760 บ“ท แล–ของ น“งน“ท’ 96,364,648 บ“ท ทงน้’ ้— ‡มื่อ‡ท ’ย บก —บ ท ่’น “งน“ท ’ ยื่ นบ—ญ™ ’ ทรพ—ย์สน‘‡มื่อครง้—‡ข้“รบ—ตÌ“แหน่ง ส.ส.ทแจ้่’ง‰ว้ ว่“มท’รพ—ย์สน‘ทง้—สน้‘ 4,674,631,835 บ“ท ‚ดย แบ่ง‡ป็นทรพ—ย์สน‘ของน“งน“ท ’ 71,597,609 บ“ท แล–ของน“ยพ‘พ —ฒน์ 4,603,034,225 บ“ท พบว่“ผ่“นม“‡พ ’ย ง 2 ‡ดือน ทร —พย์ส‘นของ น“ยพพ‘ฒ—น์แล–น“งน“ท’‡พม่‘ขึ้น 762,126,574 บ“ท พป™ร.ยื่นต ค’ว“มคุณสมบต—6ส‘.ส. ว—น‡ด’ยวก—นน“ย™—ยวุฒ‘ ธน“คม“นุสรณ์ ส.ส.บ—ญ™ ’ร “ย™ ่ือ พป™ร.พร้อมด้วยน“ยส‘ร– ‡จนจ“ค– ส.ส.กทม. ยื่น‡รื่องถึงน“ย™วน ‡พื่อส่ง ‡รื่อง‰ปยง—ศ“ลรฐ—ธรรมนŸญวน‘จ‘ฉย—คุณสมบต—ข‘อง ส.ส.พรรคΩÉ“ยค้“นรวม6 คน ‰ด้แก่ น“ยสมพง…์, น“ยว—นมŸห–ม—ดนอร์ ม–ท“ส.ส.บ—ญ™’ร“ย™่ือ พรรคปร–™“™“ต ‘, น“ยธน“ธร จึงรุ่ง‡รืองก‘จ แล– น“ยปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บญ—™ร’“ย™อ่ื พ ร ร ค อ น “ค ต „ ห ม่ , น “ย น‘ ค ม บุ ญ ว‘ ‡ ศ … ส.ส.บญ—™ ร’ “ย™อ่ื พรรคปวง™น™“ว‰ทย แล– น“ยสงคร“ม กจ‘‡ลศ‘‰พ‚รจน์ ส.ส.บญ—™ร’“ย™อ่ื พรรค‡พื่อ™“ต ‘ ‡พื่อพจ‘“รณ“คุณสมบ ต— ค‘ ว“ม ‡ป็น ส.ส.ต“มรฐ—ธรรมนŸญ ม“ตร“101 ปร–กอบ ม“ตร“185 ‡พื่อพ‘จ“รณ“„นปร–‡ด็นก“ร„™ ้ อÌ“น“จแล–ตÌ“แหน่งแทรกแ´งก“รทÌ“ง“นของ ข้“ร“™ก“รปร–จ Ì“‡พื่อปร–‚ย™น ์ข องตน‡อง หรือของพรรคก“ร‡มืองหรือ‰ม่ รม™.ศึก…“ส–สมทด่’น‘1.3พน—ล้“น น“ย‡ฉลม‘™ย— ศรอ่’อน รมว.‡ก…ตรแล– สหกรณ์ แล–น“งธ —น ยว’ร์ ศร’อ่อน ค Ÿ ่ส มรส มท’รพ—ย์สน‘ 97,204,912 บ“ท หนส้’น‘ 10 ล้“นบ“ท มท’รพ—ย์สน‘ม“กกว่“หนส้’น‘ 87,204,912 บ“ท น“ย สนธร‘ต—น์ สนธจ‘ร‘วงศ์ รมว.พลง—ง“น มท’รพ—ย์สน‘ 149,131,970 บ“ท ‰ม่มห’นส้’น‘ ส่วน„หญ่‡ป็น ‡งน‘ลงทุน 84,564,822 บ“ท แล–ทรพ—ย์สน‘อื่น 68 ร“ยก“ร มŸลค่“รวม 60,630,000 บ“ท น“ยอท‘ธพ‘ล คุณปลื้ม รมว.ว—ฒนธรรม แล– น.ส.ร—™ด“จ“ตก‘วณ™‘ ค่สŸมรส มท’รพ—ย์สน‘รวม 81,489,725 บ“ท มห’นส้’น‘รวม 849,359 บ“ท มท’รพ—ย์สน‘ม“กกว่“หนส้’น‘ 80,640,366 บ“ท น“ยนพ‘นธ์ บุญญ“มณ ’ รม™.มห“ด‰ทย แล–น“งกล—ย“บุญญ“มณ ’ ค่สŸมรส มท’รพ—ย์สน‘ 121,141,055 บ“ท หนส้’น‘ 38,593 บ“ท ทรพ—ย์สน‘ ม“กกว่“หนส้’น‘ 121,102,461 บ“ท น“งกนกวรรณ ว‘ล“ว—ลย์ รม™.ศึก…“ธ‘ก“ร แล–น“ยปกรณ์ ศรจ’น—ทร์ง“ม ค่สŸมรส มท’รพ—ย์ 1,400,015,154 บ“ท หนส้’น‘ 63,624,361 บ“ท มท’รพ—ย์สน‘ม“กกว่“หนส้’น‘ 1,336,390,792 บ“ท ‚ดยมท’รพ—ย์สน‘‡ป็น ทด่’น‘295 ร“ยก“ร มŸลค่“ถึง 1,321,232,850 บ“ท çสมพง…é์ มน่—„จ‰ร้งŸ‡ห่“‚หวตสวน น“ยสมพง… ์ อมรว ว‘ฒ—น์ ห ว— หน้“พรรค ‡พื่อ‰ทย กล่“วถึงกรณท’น่’“ยว‘…ณุ ออกม“ร–บุว่“ร—ฐธรรมนŸญปี 60 ‡ปิด™ ่อ ง„ห้ร—ฐมนตร’ท่’‡ป็น ส.ส.ส“ม“รถ‚หวตร่“ง พ.ร.บ.งบปร–ม“ณoe ‰ ด้ ว่ “ห “ก ร — ฐ ธ ร ร ม นŸ ญ ‡ ปิ ด ™ ่ อ ง ‰ ว้ ก็ แล้ ว แต่‡ข“ถ้“ม ส’ท‘ธ ก็‘ว่“‰ป แต่‚ดยปกตร‘ฐ—มนตร’ ‡ข“‰ม่‡คย‚หวต ยกมือ„นปร–‡ด็นทถ่’Ÿกอภป‘ร“ย ขณ–ท„่’นส่วนของร่“ง พ.ร.บ.งบปร–ม“ณoe น ้’ ΩÉ“ยค้“นมองว่“‡ป็น‡รื่องส Ì“คญ— ‡พร“–จ–นÌ“‰ป „™ป้ร–‚ย™น„์ห้กบ—ปร–™“™น ‡ร“ต้องสอบถ“ม „นร“ยล–‡อ’ยด ถ้“ร—ฐบ“ลตอบด’ก็‰ม่ว่“อ–‰ร ขณ–ทก่’“รปร–™มุกมธ.ก“รกฎหม“ย ก“ร ปล่อย„ห้ทุกอย่“ง‡ป็น‰ปต“มขน้—ตอน แต่ถ้“ร่“ง ยุต ธ‘ รรมoe มน’“ยปิยบุตร ‡ป็นปร–ธ“น ห“รือ พ.ร.บ.งบปร–ม“ณoe ‰ม่ผ่“น น“ยกร ฐ— มนตร ’ กรณท’จ่’–‡™ญ‘ พล.ต.บุรน‘ทร์นน้—‡ป็นก“ร‰ด้รบ— จ–ต้องรบ—ผด‘™อบ ‡รื่องร้อง‡รย’นจ“กกลุ่มต่“งๆ แล–ยง—‰ม่มม’ตว‘“่ ส Ì “ห ร— บ ก “ร ล ง ม ต‘ „ น ส่ ว น ข อ ง พ ร ร ค จ–น“̇ข้“ส่กŸ“รพจ‘“รณ“„น™ว่ง„ด ยืนยน—ว่“ก“ร ส่วน„หญ่จ–‡ป็น‰ปต“มมตพ‘รรคจ–แหก‰ม่‰ด้ ทÌ“ง“นของกมธ. ‡ป็น‰ปอย่“งยุต ธ‘ รรมห“กม’ ตน‡ป็น ส.ส.ม“30 ปี ‰ม่‡คย‡ห็นΩÉ“ยค้“น‚หวต ปร–‡ด็นร้อง‡ร’ยนส“ม“รถ‡สนอ„ห้ท่’ปร–™ุม „ห้รฐ—บ“ล ถ้“มส’วนมตพ‘รรคก็นง่‘ๆ ‰ป ดง—นน้— พ จ‘ “รณ“‰ด้ กมธ.‡ห็นต่“ง‡รย’กçบุร น‘ทร์é แจง ùปร–วต‘รûปด—ดล’พรรค‡ล็ก‚หวตงบoe ท่“ท’จ“กส่วนต่“งๆต่อก“ร‡ตร’ยมคว“ม พร้อม„นก“รพจ‘“รณ“ร่“งพร–ร“™บญ—ญต—‘(พ.ร.บ.) งบปร–ม“ณร“ยจ่“ย ปร–จÌ“ปีงบปร–ม“ณ2563 „นว“ร–แรก„นสป—ด“ห์หน้“คือวน—ท17-่’18 ต.ค. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.