Krungthep Turakij : 2019-10-10

การเมือง : 15 : 9

การเมือง

โฟ กัส กรุง‡ทพธุรกจ‘ • • • คุณภาพชีวิต การศึกษา สิ่งแวดล้อม . วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ‘ฟ้า ฝน อากาศ คณุภาพ’ ภาพรวมการท­ำนาเกลือ 1,200 ครัวเรอ�น 84,485 84 ไร‹ เกษตรกรทำน­าเกลือ อยูท‹เพี่พชรบุร� สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม พน้�ที่ อยูท‹ชี่ลบบุร� จันทบุร� ฉะฉะเชิงเทรรา และปต˜ตตานี 10 0 4 ปัจจัยการผลิตคนทำานาเก­ลือ 1 ลาŒนตัน 2,000 ล าŒนบาท ผลผลิตทั่วประเทศรวม รายไดปŒล‚ะไมต‹่ำกวา‹ การนำเขาŒเกลือจากอินเดีย ทมีข่าวคุณภาพชีวิต อ“ห“รแห่ง™“ต ‘ (มกอ™.) กล่“วว่“‡กลือท–‡ล ‡ป็นอ“ห“รธรรม™“ต ‘ ท ม่’ บ’ ทบ“ทสÌ“ค ญ—ต่อ ™ว’ต‘มนุ…ย์ม“ตง้—แต่อดต’จนถึงปัจจุบน— มนุ…ย์ จÌ “‡ ป็ น ต้ อ ง „ ™ ้ ‡ ก ลื อ ‡ พื่ อ ก “ร บ ร‘ ‚ ภ ค แล – อุป‚ภค ปรุงอ“ห“ร ถนอมอ“ห“ร แล–„™‡้ป็น ย“รก—…“‚รค แต่ทผ่่’“นม“‡ก…ตรกรน“‡กลือ ท–‡ลปร–สบปัญห“„นหล“ยด้“น ‚ดย‡ฉพ“– คุ ณ ภ “พ ก “ร ผ ล‘ ต ส่ ง ผ ล „ ห้ ร “ค “ม’ ค ว “ม ผน—ผวน‡ป็นปร–จÌ“ทุกปี จึงจÌ“‡ป็นต้อง‡ร่งส่ง‡สรม‘„ห้‡ก…ตรกร ‡ข้“ส่รŸ–บบก“รจด—ก“รคุณภ“พ หลก—ปØบ‘ต— ‘ ท“งก“ร‡ก…ตรทด่’ ’ (Good Agricultur­al Practices : GAP) ‡ป็นม“ตรฐ“นทค่’รอบคลุม ก“รผลต‘สน‘ค้“‡ก…ตรอย่“งครบวงจร ตง้—แต่ ปัจจย—ก“รผลต‘ ก“รผลต‘ ก“ร‡ก็บ‡กย่’ว ก“ร จด—ก“รหลง—ก“ร‡ก็บ‡กย่’ว ก“รบรรจุหบ’ห่อ แล– ก“รขนส่งก“รผล‘ต ‡พื่อยกร–ด—บคุณภ“พ ม“ตรฐ“น‡กลือ‰ทยสŸ ่ร –บบส“กล„ห้‡ป็นท่’ ยอมรบ—ของอุตส“หกรรมอ“ห“รแล–ผ้บŸร‚‘ภค ทง้—„นแล–ต่“งปร–‡ทศ„นอน“คต ‡นื่องจ“กปัจจุบน—‡ก…ตรกร‰ทยมค’แŸ่ข่ง คือปร–‡ทศอ‘น‡ด’ย จึงต้อง‡ร่งผล—กด —น „ห้ ‡ก…ตรกร‡ข้“ส่มŸ“ตรฐ“น GAP จ“ก 3 หน่วยง“น ดแลคือ Ÿ กรมว ‘™ “ก“ร‡ก…ตร กรมปร–มง แล–กรมปศุส—ตว์ ‡พื่อก“ร—นต’„ห้ผŸ ้บ ร‘‚ภค แล–อุตส“หกรรมอ“ห“ร„นปร–‡ทศม ่—น „จ „นคุณภ“พแล–ม“ตรฐ“นแล–‡ป็นก“ร‡พ่‘ม มลค่“„ห้‡ก…ตรกร‰ทย Ÿ แล–ลดก“รน“‡ข้“Ì ‡กลือจ“กต่“งปร–‡ทศ‰ป„นตว— ด้วยก“รพฒ—น“คุณภ“พแล–ม“ตรฐ“น ‡กลือท–‡ล‡พื่อ‡พ่‘มม Ÿล ค่“แล–‡พื่อ„ห้‡กลือ นำเขาŒ มูลคา‹ (ตัน) (ล าŒนบาท) ● 151,480 2, 8 ,58 100,81 216 4 120 ป ‚ 2560 ป ‚ 2561 ป ‚ 2562 ‰ม่„™‡่ฉพ“–™“วน“ท‡่’ท่“นน้—ทต้่’องพึ่งพ“ธรรม™“ต บ‘น—ด“ลพื™ผล ทง้— ด น‘ น“Ì้ ลม ฟ้“อ“ก“ศ ทว่“คนทÌ“น“‡กลือทจ่’ด—ว่“‡ป็น‡ก…ตรกรอ’กปร–‡ภทหนึ่งก็ต้อง พึ่งพ““ธรรม™“ต‘” ‡ป็นปัจจย—หลก—‡™น่ กน—‡ดย’วกน— ‡พร“–ก“รทÌ“น“‡กลือพื้นท่’ น“1 ‰ร่จ–ผลผล ต‘‡กลือท–‡ล 10 ‡กว ย’น (1 ‡กวย’น‡ท่“กบ— 1,600 ก‘‚ลกรม—) แต่ ห“กปี‰หนƒดŸก“ลอ“ก“ศ‡หม“–สมก็จ– ผลต‘‰ด้ 16 ต น—ต่อ‰ร่ (เดือน มี.ค.) ปจ˜จัยที่ส ง‹ผลตอ‹การผลิต ฟา‡ฝน สภาพอากาศ เรอ่�งคุณภาพ 1 ไร‹ ผลผลิต 10 เกวย�น ฤดูกาลอากาศเห­มาะสมไดŒ 16 ตันต อ‹ไร‹ ฤดูการผลิตภาคกลาง ตนŒเดือน พ.ย.-กลางเดือน พ.ค. (1 เกวย�นเทา‹กับ 1,600 กิโลกรัม) หมายเหตุ : ราคากิโลกรัมละไมถ‹ งึ 1 บาท • ตง้—แต่‚บร“ณม“จนถึง ปัจจุบน—ม’‡ก…ตรกร 1,200 ครว—‡รือน มพื้’นท่’ ทÌ“น“‡กลือท้—งหมดปร–ม“ณ 84,485 ‰ร่ แหล่งผลต‘ทม่’ก’“รผลต‘ม“ก 90% ของผลผลต‘ ท้—งปร–‡ทศอยŸ ่ท่’ 3 จ—งหว—ดภ“คกล“ง คือ ‡พ™รบุร’ สมุทรส“คร แล–สมุทรสงคร“ม แล– กลุ่มท่ม’ก’“รผลต‘‡ล็กน้อยปร–ม“ณ 10% อย่ทŸ’่ 4 จง—หวด—„นภ“คกล“งแล–ภ“ค„ต้ คือ ™ลบุร’ จน—ทบุร’ ฉ–‡™ ง‘ ‡ทร“แล–ปัตต“น ’ ‚ดย„นแต่ล–ปีจ–มผ’ลผลต‘‡กลือท–‡ล ทว่—ปร–‡ทศปร–ม“ณ‡กือบ 1 ล้“นตน— สร้“ง ร“ย‰ด้„ห้‡ก…ตรกรน“‡กลือ‰ด้ปีล–‰ม่ต“Ì่กว่“2,000 ล้“นบ“ท แล–‡มื่อวน—ท่’ 1 ม’.ค.2554 คณ–รฐ—มนตร’‰ด้มม’ตก‘Ì“หนด„ห้‡กลือท–‡ล ‡ป็นสน‘ค้“‡ก…ตรกรรมขน้—ต้น ทÌ“„ห้ก“รทÌ“น“‡กลือ‡ป็นส่วนหนึ่งของอ“™พ’‡ก…ตรกรรม ว่“ก—นว่“‡ก…ตรกร‰ทยม’ค Ÿ ่ แข่งคืออ‘น‡ด’ย ‡นื่องจ“กม ร’ “ค“ถŸกกว่“ ปัจจย—จ“กธรรม™“ต‘‡ป็นหลก— ‰ม่ว่“จ–‡ป็น 1.‡รื่องฟ้“Ωน 2.สภ“พอ“ก“ศ 3.‡รื่องคุณภ“พ ´ง่ึขบวนก“รผลต‘น“‡กลือพื้นทน่’“1 ‰ร่จ– ผลผลต‘‡กลือท–‡ล 10 ‡กวย’น (1 ‡กวย’น ‡ท่“กบ— 1,600 ก‘‚ลกรม—) แต่ห“กปี‰หนƒดŸก“ลอ“ก“ศ ‡หม“–สมก็จ–ผลต‘‰ด้ 16 ต น—ต่อ‰ร่ °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ท–‡ลม’คุณภ“พต“มม“ตรฐ“นส“กล ต “ม ยุ ท ธ ศ “ส ต ร์ ‡ ก ลื อ ท –‡ ล ‰ ท ย 2560-2564 ตรงต“มคว“มต้องก“ร ของตล“ด รวมทง้—กÌ“หนด„ห้หน่วยง“น ท‡่’กย่’วข้อง‡ร่งพฒ—น“‡ก…ตรกร‡กลือ ท–‡ล‡พื่อสร้“งคว“มส“ม“รถ„นก“ร แข่งขน— „ห้ม™’อ่งท“งก“รตล“ดทห่’ล“ก หล“ยม“กขึ้น ‡พื่อยกร–ดบ—ร“ค“‡กลือ ท–‡ล„ห้ม’‡สถย’รภ“พ มก’“รบรห‘“รจด—ก“รร–บบน‘‡วศ ‡พื่อก“รทÌ“น“‡กลือมพื้’นทอ่’ย่“ง‡หม“– สม ยง่—ยืนจด—ทÌ“ม“ตรฐ“นสน‘ค้“‡ก…ตร สÌ“หรบ—‡กลือท–‡ล 2 ‡รื่อง‰ด้แก่ ‡กลือ ท–‡ลธรรม™“ต ‘ (มก….8402-2562) แล – ก “ร ป Ø‘ บ— ต ‘ ท “ง ก “ร ‡ ก … ต ร ท่’ ด ’ สÌ“หร บ—ก“รทÌ“น“‡กลือ (มก….90552562) ก“รปØ‘บต— ท‘“งก“ร‡ก…ตรท ด่’ ’ (GAP) สÌ“หร บ—ก“รทÌ“น“‡กลือท–‡ล (มก….9055-2562) 燙อ่ืว่“‡มื่อดÌ“‡นน‘ก“รต“มแผน จ–™ว่ยผลก—ดน—„ห้สน‘ค้“‡กลือท–‡ล ของ‰ทย‰ด้รบ—ก“รรบ—รองม“ตร∞“น ส ‘นค้“‡ก…ตร สอดคล้องก —บ แผน ยุทธศ“สตร์™“ต ‘ 20 ปี ยกร–ดบ — ศ— ก ย ภ “พ ก “ร ผ ล ‘ ต ส ‘ น ค้ “‡ ก … ต ร ของปร–‡ทศ‰ทย„ห้ ‡ท’ ยบ‡ท่ “ก— บ ต่“งปร–‡ทศแล–ส“ม“ร∂แข่งขน—‰ด้ „นอน“คต ‡พม่‘ร“ย‰ด้„ห้กบ—‡ก…ตรกร ‰ ด้ „ น ท่’ สุ ด é çƒดŸก“รผลต‘‡กลือท–‡ลก“รทÌ“น“‡กลือ „นภ“คกล“ง จ–‡ร ม่‘ „น™ ว่ งƒดŸแล้งต ง้— แต่ ต้น‡ดือน พ.ย.∂งึปร–ม“ณกล“ง‡ดือน พ.ค. ของปี∂—ด‰ป ร–ย–‡วล“ปร–ม“ณ 6-7 ‡ดือน ขึ้นอย่กŸบ—สภ“พอ“ก“ศ ‡นื่องจ“กก“รท“Ìน“‡กลือ‰ม่ส“ม“ร∂จ–ทÌ“‰ด้„น™ว่งƒดŸΩน แล– จ–‡รม่‘‡ก็บผลผลต‘‡กลือ„นรŸปของ‡กลือ‡ม็ด ‰ ด้ ป ร – ม “ณ ก ล “ง ‡ดือน ม.ค.‡ป็นต้น‰ป ®ŸÕ–¥’ æß»å¡≥’√—μπå ‡ลข“ธ ‘ก“รส Ì“น—กง“น จ“กนนพ่อค้“้— คนกล“งปร–‡ภท พ่อค้“ท้องทแล่’– พ่อค้“ท้องถน่‘จ– ‰ปรบ—´อ้ืถึงฟ“ร์ม ของ‡ก…ตรกรทง้— ท“งบกแล–ท“งน“Ì้ แล–„นบ“งท้องท ่’ ‡ก…ตรกรจ–ข“ย ผ่ “น ส ห ก ร ณ์ ก“ร‡ก…ตรท ่’ ต น ‡ อ ง ‡ ป็ น ส ม “™ ‘ ก อ ย Ÿ ่ จ “ก น ้— น ส‘ น ค้ “‡กลือท–‡ลจ–‰หล‡วย’น‰ปยง—แหล่งต่“งๆ ‰ด้แก่ ‚รง‚ม่‡กลือ ‚รงง“นอุตส“หกรรม อ“ห“ร แล–‚รงง“นอุตส“หกรรมอื่นๆ ท ่’ ‡ก ย่’ วข้อง ‡ป็นต้น มกอ™.กล่“ว ‡กตุแก้ว สÌ“‡ภ“ทอง ‡ก…ตรกรน“‡กลือ ท–‡ลบ้“นแหลม อ.บ้“นแหลม จ.‡พ™รบุร ’ ‡ล่“ว่“ปัจจุบ—นม’ก“รนÌ“‡ข้“‡กลือจ“กอ‘น‡ด’ย จÌ “น ว น ม “ก ส่ ง ผ ล „ ห้ ร “ค “‡ ก ลื อ ท –‡ ล ท ’ ่ ‡ก…ตรกร™“วน“‡กลือผลต‘ภ“ย„นปร–‡ทศม’ ร“ค“ตกต“Ì่อย่“งหนก— เร ย�นรูเทŒคนิคการถามที่หลากหลาย เพอ่�พัฒนาทักษะการถาม จ“กต้นปีร“ค“‡กลือ ท–‡ลร“ค“ก ‘‚ ลกร —ม ล– 2-3 บ“ท ‡หลือ ร“ค“ก ‘‚ ลกร —ม ล–‰ม่∂ึง 1 บ“ท ´่ึงถือว่“‡ป็นร“ค“ท ่’ต Ì่“กว่“ร“ค“ต้นทุนก“รผล‘ตจน สร้“งคว“ม‡ดือดร้อน„ห้แก่‡ก…ตรกร™“วน“‡กลืออย่“งหนก— ‡นื่องจ“กข“ดทุนส–สม จน ‡ป็นหนส้’น‘ล้นพ้นตว— ท ผ่่’ “นม“ปร–‡ทศ‰ทยนÌ“‡ข้“‡กลือจ“ก อน‘‡ด ย’‡ พ ม่‘ขึ้ นอย่“งต่อ‡นื่อง พบว่“ปี 2560 มก’“รนÌ“‡ข้“‡กลือ 151,480 ตน— 216 ล้“นบ“ท ‡ศ… ปี 2561 นÌ“‡ข้“332,389,589 ตน— 437 ล้“นบ“ท‡ศ… ปี 2562 (‡ดือน ม’.ค.) นÌ“‡ข้“100,819 ต—น 120 ล้“นบ“ท‡ศ… แล–รห—ส พก‘ด—ก“รน“̇ข้“อย่ทŸห’่มวด 25 ´ง่ึ‡ป็นหมวด ของก“รนÌ“‡ข้“สน‘แร่ ท ่’ ผ่ “นม“ก“รทÌ“น“‡กลือท–‡ลย—งข“ด ม“ตรฐ“นควบคุมคุณภ“พก“รผลต‘ ต้องพึ่งพ“ จ Ÿอ–ด ’ พงศ์มณ’ร —ตน์ ‡ลข“ธ ‘ก“ร สÌ“น —กง“นม“ตรฐ“นส ‘นค้“‡ก…ตรแล– ù» √‘√“‘™û® ¥—ª√–™ÿ¡·æΣ¬åπ“π“™“μ‘ °â“«Σ—π¬ §ÿ¥ ®‘Σ—≈‘Σ√“πøÕ√凡™Ëπ— เทคนิคการตั้งคำถามทรงพ­ลัง ดร. กุสุมา เทพรักษ çศ ร‘ ร‘“™é ‡จ้“ภ“พจด— • สุขภ“พทง้—„นปัจจุบน—แล–ภ“ว–คว“มต้องก“ร ‡วล“กว่“2 ทศวรร…ท่’ กสพท.ร่วมมือกบ— ปร–™มุแพทยศ“สตรศึก…“แห่งปร–‡ทศ‰ทย ด้“นสุขภ“พ„นอน“คต สถ“บน—ก“รผลต‘แพทย์ จด—ปร–™มุว™‘“ก“ร แล – น “น “™ “ต ‘ แล ก ‡ ป ล ่’ ย น ‡ ร ’ย น รŸ ้ ว “ง “ก“รจด—ปร–™มุว™‘“ก“รแพทยศ“สตร แพทยศ“สตรศึก…“แห่งปร–‡ทศ‰ทย ‡พื่อ ร“กฐ“นร–บบก“ร‡รย’นก“รสอน ทน—ต่อยุค ศึก…“แห่งปร–‡ทศ‰ทยคร ้— ง ท ่’ 20 คณ– „ห้‡ก ด‘ ก“รแลก‡ปล ย่’ น‡รย’นรร่Ÿ้วมกน— „น ด จ‘ท‘ล—ทร“นฟอร์‡ม™ น่— สร้“งหล ก— ปร–กน— แพ ท ย ศ “ส ต ร์ ศ‘ ร‘ ร “™ พ ย “บ “ล ‰ ด้ ร— บ ‡รื่องก“รพฒ—น“องค์คว“มร้ทŸ“งด้“นแพทย ก “ร ศึ ก …“„ น ‚ ร ง ‡ ร ’ ย น แพ ท ย์ ม ’ คุ ณ ภ “พ ‡ ก’ ย ร ต‘ จ “ก ก ลุ่ ม ส ถ “บ— น แพ ท ย ศ “ส ต ร์ ศ“สตรศึก…“ผลง“นวจ‘ย—ท“งด้“นแพทย ครอบคลุมทุกม ‘ต ‘ รองร—บคว“มต้องก“ร แห่งปร–‡ทศ‰ทย„ห้‡ป็น‡จ้“ภ“พร่วมก—บ ศ“สตรศึก…“‚ดย‡ป็น‡จ้“ภ“พหมุน‡วย’น ของสง—คม-ร–บบสุขภ“พ ASEAN medical School Network กน—‰ป ว“นน้’ (9 ต.ค.) ศ.นพ.ปร–สท‘ธÏ‘ วฒ—น“ภ“and ASEAN Medical Education „ น ปี น้’ ค ณ – แพ ท ย ศ “ส ต ร์ ศ‘ ร‘ ร “™ คณบดค’ณ–แพทยศ“สตร์ศร‘ร‘“™พย“บ“ล Alliance ท ่’ ‡ ป็น‡ครือข่“ยของ‚รง‡รยน ’ พย“บ“ล ‡ป็น‡จ้“ภ“พจ—ดปร–™ุมว‘™“ก“ร มห“วท‘ย“ลย—มหด‘ล กล่“ว„นก“รแถลงข่“ว แพทย์„น 10 ปร–‡ทศสม“™ก‘อ“‡´ย’น จึง แพ ท ย ศ “ส ต ร ศึ ก …“แห่ ง ป ร –‡ ท ศ ‰ ท ย “ศร‘ร‘“™จด—ปร–™มุว™‘“ก“รแพทยศ“สตรศึก…“ถือ‡ป็น‚อก“สทดสÌ“หรบคณ“จ“รย์แล– ่’ ’ — แล – ร – ด— บ น “น “™ “ต‘ ท ่’ ม ’ ผŸ ้ท ร ง คุ ณ วุ ฒ‘ แห่งปร–‡ทศ‰ทยครง้—ท ่’ 20 Educationa­l บุคล“กรท“งก“รแพทย์ทุกสถ“บ—น ทม ่’ ’ ท้— ง „ น ป ร –‡ ท ศ แล – ต่ “ง ป ร –‡ ท ศ ‰ ด้ แก่ disruption in medical schools ก“รศึก…“ส่ ว น ‡ ก่’ ย ว ข้ อ ง ก— บ แพ ท ย ศ “ส ต ร ศึ ก …“‡น‡ธอร์แลนด์ สหรฐ— สง‘ค‚ปร์ อน‘‚ดน’‡´ย’ ยุค„หม่รองรบ—ก“ร‡ปลย่’นแปลง” ว่“ปัจจุบน— ของปร–‡ทศ‰ทย แล–‡ป็น‡วท’ท่’ด ’อ’ก‡วท’ จน’ แล–‡วย’ดน“ม ม“‡ป็นวท‘ย“กร„ห้คว“ม „นกร–แสคลื่นคว“ม‡ปลย่’นแปลงของ‚ลก ท่ม’ว’ท‘ย“กรผ้ทŸม’่ค’ว“มร้ Ÿ คว“ม™“Ìน“ญแล– รŸ ้‡ ก่’ยวก—บก“รจ—ดก“ร‡ร’ยนก“รสอน ก“ร „นยุคดจ‘ท‘ล—ทร“นฟอร์‡ม™น่— ´ง่ึสร้“งคว“ม ปร–สบก“รณ์จ“กหล“กหล“ยปร–‡ทศม“พ—ฒน“หล—กสŸตรก“รวดแล–ปร–‡ม‘นผล — ท้“ท“ย„ห้กบ—ร–บบก“รศึก…“ของปร–‡ทศ‰ทย แลก‡ปลย่’น‡รย’นรŸ้ ‡พื่อว“งร“กฐ“นร–บบ ผ‡Ÿ้รย’น ก“รพ ฒ— น“‡ด็ก‡ทค‚น‚ลย ท’ “งก“ร รวมถึงสถ“บน—ก“รผลต‘แพทย์ของปร–‡ทศ ก“รศึก…“ทท่’น—ต่อยุคดจ‘ท‘ล— ทร“นฟอร์‡ม ศึก…“„หม่ๆ ทจ่’–ม“ส่ง‡สรม‘สนบ—สนุนก“ร ‚ดยทุกสถ“บน—จÌ“‡ป็นต้องร่วมมือกน—„น ™น่—สÌ“หรบ—แพทยศ“สตรศึก…“„นอน“คต” ‡รย’นก“รสอน„น‚รง‡รย’นแพทย์ ก“รนÌ“‡สนอน‚ยบ“ยแล–กÌ“หนดทศ‘ท“งด้“น ศ.นพ.ปร–สท‘ธ Ï‘ กล่“ว รวมถึง‡รื่องก“รด Ÿแลจ‘ต„จ สุขภ“พ ก“ร‡รย’นก“รสอน„ห้สอดคล้องทน—ยุคแห่ง รศ.นพ.รุ่งน‘ร—นดร์ ปร–ด‘…ฐสุวรรณ จ‘ตของน —ก ศึก…“/น ‘ส‘ต แพทย์ ถือว่“‡ป็น ก“ร‡ปลย่’นแปลง รวมทง้—สร้“งหลก—ปร–กน— รองคณบด’ΩÉ“ยก“รศึก…“ก่อนปร‘ญญ“ป ร –‚ ย ™ น ์ ต่ อ ก “ร พ —ฒ น “แพ ท ย ศ “ส ต ร „ห้ก“รศึก…“„น‚รง‡รย’นแพทย์ม คุ’ ณภ“พ คณ–แพทยศ“สตร์ศร‘ร‘“™พย“บ“ล „นฐ“น– ศึก…“‡ป็นอย่“งยง่‘ ‚ดยจด—ขึ้นร–หว่“งวน—ท่’ อย่“ง‡ท่“‡ท ย’ มแล–ครอบคลุมทุกม ต‘ ‘ ‡พื่อ คณ–กรรมก“รกลุ่มสถ“บ น— แพทยศ“สตร์ 11-13 ธ.ค.2562 ทคณ–แพทยศ“สตร์ ่’ รองรบ—คว“มต้องก“รของสง—คมแล–ร–บบ แห่งปร–‡ทศ‰ทย (กสพท.) กล่“วว่“‡ป็น ศร‘ร‘“™พย“บ“ล °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา จฬ�าลงกรณ ม หาวท�ยาลัย วท�ยากรดาŒนบุคล ก�ภาพและการส อ่�สารให กŒบัองค ก รทั้งภาครัฐ และเอกชนกว­า‹ 100 องค ก ร รว‹ม 600 รุน‹ ความสำคัญและจุดประสงค์ของการถาม ชนิดและลักษณะของคำถ­าม เทคนิคการถามแบบ O-E-P-C เทคนิคการตั้งคำถามแบบ Star Analysis เทคนิคการถามแบบ SOARA ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการตั้งคำถาม คำถามสร้างพลังได้มากกว่าที่คุณคิด        25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) Best อัตราท่านละ 7,000 บาท ทฤษฎี 60% ปฏิบัติ 40% Deal! (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ต่อองค์กร ลด 10% ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.bangkokbiz­news.com/trainingco­urse โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiz­news.com/training ค่าใช้จ่ายในการอบร­มลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล) PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.