Krungthep Turakij : 2019-10-10

การเมือง : 16 : 10

การเมือง

กรุง‡ทพธุรกจ ‘ วนัพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ครอบครัวพริตตี้ยื่นยธ. ชันสูตรรอบ 2 ‘CLMVT’พึ่งศก.หมุนเวียน เพิ่มขีดแข ง‹ขัน-ดันจีดีพีโต ฟ า‡-ฝน-อากาศ-คุณภาพ 4ป จ˜จัยการผลิต‘นาเกลือ’ . . °√–μÿâπ‡¡Õß√◊Õß ‡æ‘Ë¡°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ù5 ≈â“π§πû §≈ ߇√—àߥ—πù™¡‘™âÕª„™âû‡ø 2 °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® เตือนห้างใหญ่ทำผิดเงื่อนไข จ่อขึ้นแบล็คลิสต์ รักแผน‹ดิน ❚ ฅนไท ● โรคเลื่อนรถไฟซีพี& ละครภูมิใจไทย ใครเปา‰ตุง รมว.คลง— ‡ค“–ม“ตรก“ร • “™ม‘™ อ้ ป„™”้ ‡ฟส 2 กÌ“หนดผร่Ÿ้วม‚ครงก“ร 5 ล้“นคน ‚ดย„ห้สท‘ธก‘ลุ่ม‡ฟสแรก‡ข้“ร่วม‰ด้ ต ้— ง ‡ ป้ “ก ร – ตุ้ น ก “ร „ ™ ้ จ่ “ย “‡ มื อ ง ร อ ง ” ค “ด ‡ ส น อ ค ร ม . ภ “ย „ น ต . ค . ก่ อ น ‡ ร่‘ ม „ ™ ้ พ.ย.-ธ.ค.62 ‡ตือนห้“ง„หญ่ทÌ“ผด‘‡งื่อน‰ข ‚ครงก“ร จด—‚ปร‚ม™น่—จŸง„จ จ่อขึ้นแบล็คลส‘ต์ น “ย อุ ต ต ม ส “ว น “ย น ร ม ว . ค ล— ง ‡ปิด‡ผยว“นน(้’9 ต.ค.)ว่“กร–ทรวงก“รคลง— อยŸ ่ร –หว่“งพ‘จ“รณ“ทÌ“‚ครงก“ร™‘ม™ ้อ ป„™ ้ ‡ฟส 2 หล—งจ“ก‡ฟสแรก„ห้ส‘ทธ‘คน‰ทย อ“ยุ 18 ปีขึ้น‰ป ลงท–‡บย’น‡พื่อรบ—‡ง น‘ „น กร–‡ปÜ“G-wallet จÌ“นวน 10 ล้“นคน ‰ด้ หมดลง„น‡วล“อน—รวด‡ร็ว ‚ดย„น‡ฟส 2 น้’ จÌ“นวนคนท‰่’ด้รบ—สท‘ธ ‘ จ–‰ม่‡ท่“กบ—‡ฟสแรก อย่“งม“กจ–‰ม่‡ก น‘ 5 ล้“นคน ท้—งน้’ กร–ทรวงก“รคล —ง จ–พย“ย“ม นÌ“‚ครงก“ร‡ฟส 2 ‡ข้“สกŸ่“รพ จ‘ “รณ“ของ คณ–ร ฐ— มนตร ภ’ “ย„น‡ดือน ต.ค.น้’ ‡พื่อ„ห้ ส“ม“รถ„™ส้ท‘ธ‘‰ด้„น‡ดือน พ.ย.-ธ.ค. ‚ดย ‡ฟส 2 ของ‚ครงก“รรŸปแบบจ–‰ม่‡หมือน ก— บ ‡ ฟ ส แร ก „ น ห ล — ก ก “ร แล้ ว ค น ท ่’ ‰ ด้ °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ‚ม้กน—ม“น“น จนคน‰ทยตง้—คว“มหวง—ว่“™“ตน‘ก่้’อนต“ย จ–มว’“สน“ขึ้นรถ‰ฟคว“ม‡ร็วสŸง ‡™อ่ืม 3 สน“มบน‘ ก่อนล“‚ลกน‰้’ป แต่ต้อง‡จอ องกลุ่ม´ พ’ ม’ “แล้วถึง „นก“ร‡จรจ“หลง—‰ด้รบ—ก“รปร–ก“ศว่“‡ป็น ผŸ ้™ น–„นก“รยื่น´องปร–กวดร“ค“ต ้—ง แต่ 24 ธ.ค. 2561 ç‚รค‡ลื่อนéข 9 ครง ้— รวมร–ย–‡วล“ร่วม 10 ‡ดือน ย“วน“นทสุ่’ด„นปร–วต—ศ‘“สตร์ก“ร‡จรจ“ต่ อ ร อ ง ก —บ‡ อ ก ™ น ผŸ ้‡ ข้ “‡ ส น อ ร “ค “ก “ร ปร–มŸลง“นของร—∞ ‡หตุแห่งคว“มล่“™“้ แม้กลุ่ม´พ’จ’–‡สนอ ก “ร ป ร – มŸ ล ท่’ ร— ฐ จ่ “ย คื น ห ล— ง ก “ร ก่ อ ส ร้ “ง 117,000 ล้“นบ“ท ´ง่ึ‡ป็นร“ค“ทว่’งก“รรบ—‡หม“ฟั น ธ ง ว่ “ข “ด ทุ น จึ ง ต “ม ม “ด้ ว ย ก “ร ม ’ ก“รปร–มŸล‡พื่อ ก“รก“รน—ต’ “ข“ดทุน” ทก่’รรมก“รพ จ‘ “รณ“ร่“งสญ—ญ“ของ ç‡งื่อน‰ขé นอก‡หนือ TOR : æ√–∫“Σ ¡‡¥®Áæ√–‡®“âÕ¬ÀàŸ«— Σ√ßæ√–°√≥ÿ“‚ª√¥‡°≈“₪√¥°√–À¡Õà¡„Àâ æ≈.Õ.‰æ∫≈Ÿ¬å §¡âÿ©“¬“Õߧ¡πμ√ ’ ‡¥π‘Σ“ß¡“ªØ∫‘μ—¿‘“√°®‘‡¬¬Ë’¡·≈–„À°â“Ì≈ß—„® æ√âÕ¡¡Õ∫∂ÿßæ√–√“™Σ“π„Àâ ‡®â“Àπâ“Σ’·Ë≈–ª√–™“™π™“« Õ.∫—ππ—ß μ“®.¬–≈“Σ’Ë‰¥â√—∫º≈°√–Σ∫®“°‡Àμÿ°“√≥§å«“¡‰¡à ß∫„πæÈπΣ’◊Ë Σ’Ë°√¡ΣÀ“√æ√“πΣ’Ë 3311 „À°â“Ì≈ß—„®¬–≈“ รøท. มอ‘“จยอมจรดป“กก“‡´น็‰ด้ ‡พร“– ç‡สย่’งé ต่อก“ร∂ŸกดÌ“‡นน‘ คดภ’“ยหล ง— อ่านต่อหน้า 13 ด้วยกร–ทÌ“ก“ร‡ก น‘ “‡งื่อน‰ข ก“รปร–มŸล” ทก่’ฎหม“ย ป.ป.™.„นปัจจุบน— กÌ“หนดว่“คดทุ’จรต‘ “‰ม่มอ’“ยุคว“ม” ขุดม“‡อ“ผด‘ย้อนหลง—‡มื่อ„ดก็‰ด้ จึงท Ì“„ห้กรรมก“รท้—งหล“ย ต้องยึด TOR ‡ป็นหลก— ¬°°.¡.¢Õ√«à¡¡Õ‡°◊Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ù√â“π-≈Ÿ°§â“û„™âÕ‘π‡ΣÕ√å‡πÁμ 2¡ÁÕ∫ùμâ“π-Àπÿπû 3 “√‡§¡’‡°…μ√oe ¢øàŸÕÑß»“≈ª°§√Õß ส่วนΩÉ“ยก“ร‡มืองท „่’ ครม ’ อÌ“น“จ‡หนือกว่“จ–ลงน“ม‡องก็ต“มสบ“ย แต่‡สย่’ง çคุกé ‡อ“‡อง ม็ อ บ ห นุ น - ต้ “น • “3 ส“ร‡คม’‡ก…ตรoe”อน—ตร“ย บุกกร–ทรวง ‡ ก … ต ร oe ส ม “พ — น ธ์ ™ “ว ส ว น ป “ล์ ม oe ล ่— น ‡ก…ตรกร 5 แสนร“ยหนุน„™ ้พ “ร“ควอต ภ“ย„ต้ม“ตรก“รจÌ“ก—ดก“ร„™ ้ จ่อฟ้องศ“ล ปกครองห“กยก‡ลก‘มต‘ กก.วต—ถุอน—ตร“ย ด้“น‰บ‚อ‰ทยปลุกกร–แสป™™.ร่วมต้“น ขณ–ท ่’ “‡ฉล ‘ม ™ —ย ” ป Éว ยก–ท—นห—น ´ Ì้“รอย “มนญ—ญ“” ด้“น “อนุทน‘” ขอรพ.คงม“ตรก“ร ขึ้นป้“ยต้“น คว“มพย“ย“ม„นก“รยก‡ล‘กส“ร‡คม ’ 3 ™นด‘ท„่’™„้นก“ร‡ก…ตร ‰ด้แก่ พ“ร“ควอต คลอร์‰พรฟ‘อส แล–‰กล‚ฟ‡´ต ของกร–ทรวง แล–หน่วยง“นท‡่’กย่’วข้อง ท‡่’ห็น‰ป„นทศ‘ท“ง ‡ดย’วกน—ว่“ควรยก‡ลก‘„™้ ‚ดยจ–มก’“รพจ‘“รณ“‡รื่องดง—กล่“ว„นก“รปร–™มุคณ–กรรมก“ร วต—ถุอน—ตร“ย„นวน—ท่’ 27 ต.ค.น ้’ ท่“มกล“ง กร–แสสนบ—สนุนแล–ต่อต้“น ก“ร‡จรจ“จึงถ Ÿกยื้อม“‡ป็น‡ดือนท่’ 10 °√ÿ ߇ ΣæΠÿ√°‘ ® ‡ส ย่’ หน Ÿ อนุทน‘ ™“ญวร’กŸล รองน“ยก ร—∞มนตร ’ห ว—หน้“พรรคภŸม‘„จ‰ทย จน ปร–ก“ศลน่— ปร–‡ทศว่“´พ’จ’–ต้องลงน“ม„นวน—ท่’ 15 ต.ค.น ้’ ‰ ม่ ง ้— น ‡ ร ’ย ก ร “ย อื่ น ม “‡ จ ร จ “แล –‡ ข้ “สŸ ่ กร–บวนก“ร “รบ‘‡งน‘ค“Ì้ปร–กน—” 2 พน—ล้“นบ“ท แล – ก “ร ขึ้ น แบ ล็ ค ล ‘ส ต์ ‡ อ ก ™ น ผ Ÿ ้‡ ข้ “ร่ ว ม ปร–มŸล ´ ง่ึ ทÌ“„ห้ร ฐ— ‡สย’ห“ย แต่ขึงขง—‰ด้‰ม่กว่’น— น —กกÆหม“ย‰อท’™ ้’ 12 ปี „ ™ ้ • พ.ร.บ.คอมoe กÌ“หนด„ห้ผŸ ้ป ร–กอบก“รท่’อนุญ“ต „ห้ผอื่Ÿ้น„™อ้น‘‡ทอร์‡น็ตต้องจด—‡ก็บข้อมŸล แต่‰ร้ผล ปØบ‘ต— ‘ แน– “ดอ’”’ ท“Ìค่มŸอื‡ก็บข้อมลŸผ้„Ÿ™ร้้“นขน“ด‡ล็ก “ปร–วต‘ร” ขอคว“มร่วมมือ ‰ม่บง—คบ— รอง‚ฆ…ก ตร. แจงปร–™“™นอย่“ตื่นตร–หนก จ“กกรณท’น่’“ยพุทธพ‘ง…์ ปุณณกน—ต์ รมว.ดจ‘ท‘ล— ‡พื่อ‡ศร…ฐก ‘จ แล–สงคม — (ด ’อ’) ขอคว“มร่วมมือ ร้“นค้“ท่‡’ปิด„ห้ผ้„Ÿ™บ้รก‘“รต่อสญ—ญ“ณอน‘‡ทอร์‡น็ต ‰ว‰ฟ ‡™น่ ร้“นก“แฟ แล–ร้“นบรก‘“รด้“นอื่น „ห้‡ก็บ ข้อมลŸก“รจร“จรท“งอน‘‡ทอร์‡น็ต ของผ้ลŸง ท–‡บย’น„™‰้ว‰ฟ ของร้“น‡ป็น‡วล“90 วน— หลง—จ“ก ม ก’ “รจบ—กุมผ‚Ÿ้พสต์ข้อคว“มหมน่‘สถ“บน— น“ย‰พบŸลย์ อมรภ ญ‘‚ ญ‡ก ย’ รต ‘ น ก— กฎหม“ย ผ้‡Ÿ™ย’่ว™“ญกฎ‡ทค‚น‚ลยส’“รสน‡ทศ กล่“วว่“พ.ร.บ.ว่“ ด้วยก“รกร–ทÌ“คว“มผด‘ท“งคอมพว‘‡ตอร์ กÌ“หนด „ห้‡ก็บข้อมŸลม“ต ้— ง แต่พ.ร.บ.ฉบ—บปี 2550 แล้ว ‚ดยก Ì“หนดว่“ผŸ ้ป ร–กอบก“รท ่’อ นุญ“ต„ห้ผŸ ้อื่ น„™ ้ อน‘‡ทอร์‡น็ต‰ด้ถือ‡ป็นผ „Ÿ้ ห้บร ก‘ “รต“มม“ตร“3 จ– ต้องจด—‡ก็บข้อมŸล ‚ ด ย ป ร –‡ ด็ น ด — ง ก ล่ “ว ‰ ด้ ‡ ค ย ม ’ก “ร ห “รื อ ว่ “ผ้ปŸร–กอบก“รร“ย‡ล็กอ“จจ–มค’ว“มล“Ìบ“ก„นก“รลงทุน ‡พื่อ‡ก็บข้อมŸล จึงม ก’ “ร‡สนอ„ห้กร–ทรวง‰อ´ ท’’„ น ขณ–นน้— จด—ทÌ“คมืŸ่อวธ‘ป’Ø‘บต—‘„นก“ร‡ก็บข้อมŸลของ ผ้ปŸร–กอบก“รร“ย‡ล็ก ‡พื่อ‡ป็นก“ร„ห้คว“ม™ว่ย‡หลือ ร้ “น ก “แฟ ‰ ด้ แต่ ‰ ม่ ‰ ด้ ม ’ก “ร ทÌ “ค Ÿ ่ มื อ แต่ อ ย่ “ง „ ด ‚ดยทผ่“นม“ม ่’ ’ ท้— ง ผŸ ้ ‡ก็บข้อมŸลต“มกฎหม“ยแล– ‰ม่‰ด้‡ก็บข้อมŸล “นบ—ต ง้— แต่กฎหม“ยบ ง— ค บ— „™ม้“12 ปี ย ง— ‰ม่ม ’ ก“รดÌ“‡น‘นคด’ก—บผŸกร–ทÌ“คว“มผ‘ดต“มม“ตร“้ 26 ‡ลยส–ท้อนว่“‰ม่‰ด้มบ’ง—คบ—„™ท่้จ’รง‘จง— ผ้ทŸ‡’่ข้“ข่“ย„ห้ บรก‘“รอน‘‡ทอร์‡น็ต ‰ม่‰ด้มแต่’ร้“นก“แฟ ยง—มธุ’รกจ‘ บรก‘“ร แล–หน่วยง“นอก’จÌ“นวนม“ก ทอ่’นุญ“ต„ห้„™้ ‰ว‰ฟ‰ด้ แต่‰ม่‰ด้‡ก็บล็อก‰ฟล์ ห“กจ–มก’“รบ ง— ค บ— „™ ้ก ฎหม“ย จ–ต้องทÌ“„ห้‡ก ‘ด คว“มยุต ‘ธ รรม แล– ม ผ’ ลบง—ค บ— „™อ้ย่“ง‡ท่“‡ท ย’ ม” ท ้—ง น้’ร้“นก“แฟ‡มื่อ‡ป็นผŸ„ห้บร‘ก“ร„ห้ผŸ ้ ้อื่ น„™ ้ อน‘‡ทอร์‡น็ตคงปØ‘‡สธคว“มรบ—ผด‘™อบ‰ม่‰ด้ ดง—นน้— ‡พื่อ™ว่ยผปŸ้ร–กอบก“ร กร–ทรวงดอ’’ อ“จทÌ“ค มืŸ่ อ หรือแนวท“ง„นก“ร‡ก็บข้อมŸล„ห้ร้“น‡ล็กๆ ทÌ“‰ด้‚ดย ‰ม่ผด‘กฎหม“ย หลก—ก“รของม“ตร“26 คือ ข้อมŸลก“ร „™ง้“นทต้่’อง‡ก็บ ต้องยืนยน—ตว—ตน คนท‡่’ข้“ม“„™ง้“น ‰ด้ จึง‡สนอกร–ทรวงดอ’’ อ“จมม’“ตรก“ร‡ฉพ“–™ว่ย ร้“น‡ล็กแล–™ว่ย„ห้ทุกกลุ่มปØบ‘ต—ต‘“มกฎหม“ย‰ด้ °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ศก—ดÏส‘ย“ม ™ด‘™อบ รมว.คมน“คม ‡ลข“ธก‘“รพรรคภŸม‘„จ‰ทย “ผ้„Ÿต้บง—คบ—บญ—™“” ของ‡ส่ย’หน Ÿ ปร–ก“ศว่““‡ลื่อน” ‰ปอก’ 10 วน— อ้“ง‡รื่อง‰ม่ม บ’อร์ด รฟท.‡พร“–ล“ออก! ‡ป็นข้ออ้“งทห่’“คว“ม™อบธรรม‰ม่‰ด้ ท่’ สÌ“คญ— çน“Ì้ล“ยé ท‡่’สย่’หนŸพ่น‰ป กล“ย‡ป็น ç‰ม่‡ด็ดข“ดé ‡ข้“ทÌ“นองห —ว หน้“‰ปท“ง ‡ลข“oe‰ปท“ง ทท่’Ì“„ห้™ก—สงสย—ว่“นคื่’อล–คร ©“ก„หญ่ของภŸม‘„จ‰ทย ท ่’ çแบ่งหน้“ทé่’ ‡จรจ“กบ— „ครหรือ‰ม่ แต่ท‰่’ม่สงสย—‡ลยคือ ยง—‰ง ‡สย’‡สย่’หนŸแกแพ้ท“ง ç™ด‘™อบéแน่นอน L อ่านต่อหน้า 13 13 อ่านต่อหน้า ด —ง น้— น อ น “ค ต ร ถ ‰ ฟ ค ว “ม ‡ ร็ ว สŸ ง จ–‡ก‘ดขึ้น ™ ้“-‡ร็ว หรือล้มลุกคลุกคล“น ‡ªî¥Σ√—æ¬å π6√—∞¡‘πμ√’‡æ‘Ë¡ ∂°ß∫oe«“√–·√°®∫—μ“ߟ‡Àà“ ขึ้นอย่กŸบ— çผ้ยŸง‘่„หญ่é แห่งบุรร’ม—ย์ ม“กกว่“„คร„น‡วล“น!้’ ปชป.ผนึกพปชร. ชิงนครปฐม-สกัด ‘โดมิโน’ ‹ çพพ‘—≤น์éรมว.ท่อง‡ทย่’ว ทรพ—ย์สน‘ • ม“กสุด„น ครม. “5.4 พน—ล้“น” ส่วน “กนกวรรณ” รม™.ศึก…“ส–สมทด่’ น‘ 295 ร“ยก“ร „น 7 จง—หวด— ม Ÿล ค่ “ก ว่ “1.3 พ— น ล้ “น ข อ ง ส – ส ม “‡ ฉ ล‘ ม ™ —ย ” รมว.‡ก…ตร ป óน 10 กร–บอก “ปร–วตร”มน„จ ‘ ่— ถก พ.ร.บ.งบ ว“ร–แรกฉลุย ปัดส่ง “ส—มพนธ์” — คุยพรรค‡ล็ก‚หวตหนุน ขณ–ท ่’ “สมพง… ”์ ม น่— „จ ‡พื่อ‰ทย‰ร้งŸ‡ห่“‚หวตสวน ว“นน ้’ (9 ต.ค.) สÌ“นก—ง“นคณ–กรรมก“รป้องกน— แล–ปร“บปร“มก“รทุจรต‘แห่ง™“ต ‘ (ป.ป.™.) ‰ด้‡ปิด ‡ผยบ—ญ™ ’ท ร—พย์ส‘นแล–หน้’ส‘นของคณ–ร—ฐมนตร’ (ครม.) „นรฐ—บ“ล พล.อ.ปร–ยุทธ์ จน—ทร์‚อ™“กรณ ’ ‡ข้“รบ—ตÌ“แหน่ง‡มื่อวน—ท่’ 16 ก.ค.62 จÌ“นวน 6 คน ทÌ“„ห้‡หลือ น.ส.มนญ—ญ“‰ทย‡ศร…ฐ์ รม™.‡ก…ตรแล– สหกรณ์ ท‡่’พ ง่‘ยื่ นต่อสÌ“น ก— ง“น ป.ป.™.จ.อุทย—ธ“น’ ‡มื่อวน—ท่’ 7 ต.ค.ท ผ่่’ “นม“´ ง่ึ สÌ“นก—ง“น ป.ป.™.จ– กÌ“หนดวน—‡ปิด‡ผยต่อ‰ป ส่วนท่’‡หลือ‡ข้“ม“ตร“105 วรรค 4 แล–วรรค 5 ของ พ.ร.ป.ว่“ด้วยก“รป้องกน—แล–ปร“บปร“มก“ร ทุจร‘ต ทกÌ“หนดว่“ห“กพ้นจ“กต ่’ Ì“แหน่งแล–‡ข้“ร—บ ตÌ“แหน่งภ“ย„น 1 ‡ดือน ‰ม่ต้องยื่นบญ—™ ท’ รพ—ย์สน‘ต่อ ป.ป.™. แต่ม ร’ฐ— มนตร ’ 22 คนท ยื่่’ น‡พื่อ‰ว้‡ป็นหล ก— ฐ“น แต่ ป.ป.™.‰ม่ส“ม“รถ‡ปิด‡ผย‰ด้ว่“‡ป็นรฐ—มนตรค’น„ดบ้“ง °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® : æ≈.Õ.ª√–¬ÿΣΠå ®πΣ√—å‚Õ™“𓬰√—∞¡πμ√’·≈–√¡«.°≈“‚À¡ ‡¥‘πΣ“ß¡“μ√«®‡¬ ¬Ë’¡°Õß∫—≠™“°“√ °ÕßΣ—æ∫°·≈–¡Õ∫π‚¬∫“¬ ‚¥¬¡’ æ≈.Õ.Õ¿√—‘™μå §ß ¡æß…å ºŸâ∫—≠™“°“√ΣÀ“√∫° „Àâ°“√μâÕπ√—∫ ≥ Õ“§“√ √√æ“«ÿΠ °Õß∫—≠™“°“√°ÕßΣ—æ∫° ∂ππ√“™¥Ì“‡π‘ππÕ° °√ÿ߇Σæoe «“ππ’È(9 μ.§.) ‡¬¬Ë’¡Σ∫. อ่านต่อหน้า 13 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.