Krungthep Turakij : 2019-10-10

การเมือง : 18 : 1

การเมือง

กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 . 1 ราคาหุนŒ‘บาŒนปู’ขาลง °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® เลาะรั้วหุนŒ-การเงิน ❚ หุนŒโรงไฟฟา‡คกึ GULF พุง‹นวิไฮ นักลงทุนสบชอ‹งทำกำไร รมยรมัภา เรม�รูŒ ● กรุงเทพธุรกิจ • ด™—นต’ล“ดหลก—ทรพ—ย์‰ทยว“นน ้’ ( 9 ต.ค.) แกว่งตว—„นกรอบแคบๆ ตลอดทง้—วน— รอผล‡จรจ“ก“รค้“ร–หว่“งสหรฐ—กบ—จน’ ´ง่ึดŸจ“กสญ—ญ“ณแล้ว ‰ม่น่“มอ’–‰รคืบหน้“หลง—ล่“สุดสหรฐ—ปร–ก“ศขึ้นบญ—™ด’Ì“บร‘…—ท‡ทค‚น‚ลย ’ ของจน’ 28 แห่ง พร้อมแบนว´’“‡่จ้“หน้“ทจ่’น’อก’จÌ“นวนหนึ่ง อ“จจุด™นวน คว“มข ด— แย้งรอบ„หม่ขึ้นอก’ ส่วนบ้“น‡ร“ว—นน้’ (10 ต.ค.) ต้องจ—บต“ หุ้น บร…‘ท— บ้“นปŸ จ Ì“ก—ด (มห“™น) หรือ BANPU รอบสป—ด“ห์ท่ผ’“่นม“ ม ’ก “ร ‡ปลยนแปลงขอ­งร“ค“หุ้นหวือหว“ร“ค“่’ หุ้นบวกกร–‚ดดสงŸสุด 13.50 บ“ท (7 ต.ค.) ท่“มกล“งร“ยก“รบกÍ‘ล็อต 8.3 ล้“นหุ้นท่ร’“ค“12.10 บ“ท มŸลค่“100.43 ล้“นบ“ท สŸงสุด „นวน—ดง—กล่“ว จน‡ป็นท่ม’“ว่“‡กด‘อ–‰รขึ้นกบ—หุ้นบ้“นปŸ ‡ นื่ อ ง จ “ก ™ ่ว ง ท ่’ ผ่ “น ม “ร “ค “หุ้ น ป ร — บ ต — ว ลดลงต่อ‡นื่องแล–‡ป็น‡ทรดข“ลง„น™ ่ว ง ปล“ย‡ดือนก.ค. ท่ผ’“่นม“จนร“ค“หุ้นลง‰ป แต–ต“Ì่สุดท ่’ 11 บ“ท ‡ป็น™ว่งทบ้่’“นปŸร“ยง“น ผลปร–กอบก“ร‰ตรม“ส 2 ปี 2562 ห“กปร–‡ม ‘น จ“กผลปร–กอบก“รท ่’ ออกม“ถือ‰ด้ว่“ค่อนข้“งย“Ì่แย่จ“กร“ย‰ด้รวม 23,088 ล้“นบ“ท ลดลง 10% จ“ก™ว่ง‡ดย’วกน— ปีก่อน ส่วนกÌ“‰รสุทธ ‘ 86 ล้“นบ“ท ลดลง 98% จ“ก™ ว่ ง‡ดย’วกน—ปีก่อน ม“จ“กธุรกจ‘‡หมืองถ่“นหน‘ทอ่่’อนแอจ“ก ร“ค“ข“ย‡ฉล ย่’ ‚ ดย‡ฉพ“–‡หมืองถ่“นหน‘ท่’ ออส‡ตร‡ลย’ ย ง— ‡ผ™ญ‘ผลข“ดทุนตด‘ต่อกน— 2 ‰ตรม“ส นอกจ“กนย้’ง—ม ก’ “รข“ดทุนจ“ก อต—ร“แลก‡ปลย่’น ขณ–ทธุ่’รกจ‘‰ฟฟ้“ปรบ—ตว— ลดลง‡™ น่ กน— ‚ดย‡ฉพ“–จ“กจน’ ปัจจย—ดง—กล่“วส่งผลทÌ“„ห้ 12.00 บ“ท ม ส’ ถ“น–คงค้“ง 94,930 ส ญ— ญ“รวมมŸลค่“1,126 ล้“นบ“ท สญ—ญ“ทม่’ป’รม‘“ณสถ“นคงค้“งม“กทสุ่’ด BANPUZ19 จÌ“นวน 54,912 สญ—ญ“มŸลค่“รวม 647.78 ล้“นบ“ท ดง—นน้—‡มื่อมร’“ยก“รบÍก‘ล็อต ´อ้ื„นร“ค“12.10 บ“ท ‡ท่“กบ—ทÌ“„ห้นก—ลงทุน ท´่’อ้ืสญ—ญ“ทร่’“ค“12 บ“ท ต“มร“ค“อ้“งอง‘ ต้องทÌ“ก“ร short sell ต้องรบ’ปิดสถ“น– ท—นท’‡พื่อลดคว“ม‡ส่’ยงแล–ข“ดทุนหน—ก จนดน—ร“ค“หุ้นหลก—ขึ้นต“มม“ อย่“ง‰รก็ต“มด้วยทศ‘ท“งของแนว‚น้ม หุ้นบ้“นปยŸง—อย่„Ÿนภ“ว–แกว่งตว—ลงต“มผล ก“รดÌ“‡นน‘ง“นทย่’ง—อ่อนแอต“มก“รค“ดก“รณ์ ของนกว‘‡คร“–ห์ — ด —ง น้—นห“กร“ค“ถ่“นหน ‘ ปรบ—ตว—ลดลงอก’จ–กร–ทบร“ค“หุ้น รวม‰ปถึง ก“ร‡ข้“‰ปห“ผลตอบแทนข“ลงจ“ก‡ครื่องมือ อนุพ —นธ์ ท่’ม ’อ ยŸ ่ จึงทÌ“„ห้ย—ง‡ป็นคว“ม‡ส ่’ย ง สÌ“หรบ—หุ้นบ้“นปŸทย่’ง—ฟóôนต ว— ‰ด้ย“ก ส่วน ‚ ด ย ‰ ม่ ‰ ด้ ล ง ทุ น „ น ‡ ค รื่ อ ง มื อ อ นุ พ — น ธ์ อื่ น ยง—สบ“ย„จ‰ด้„นร–ดบ—หนึ่ง‡พร“–ก“ร´อ้ืหุ้นคืน ของบร…‘ท—ยง—‡ป็น‡ครื่องมือท่ย’ง—™ว่ยพยุงหุ้น‰ด้ด’ ‡พร“–‡มื่อ‰รทร่’“ค“ร่วงลง‰ปแล้วจ–มก’“ร‡ข้“‰ป ™อ้น´อ้ือย่“งทบ่’ร‘…—ทกÌ“ลง—ดÌ“‡นน‘„นปัจจุบน— ส่วน ส“ม“รถนÌ“‡ครื่องมืออนุพน—ธ์ม“บรห‘“ร คว“ม‡สย่’งแล–สร้“งผลตอบแทน‰ด้ แต่ต้อง ร–มด—ร–วง—ว่“ห“กผด‘ท“งต้องรบ’ปิดคว“ม‡สย่’ง ‡พื่อป้องกน‰ม่„ห้ข“ดทุนม“ก‡ก — ‘น ‰ปหรือ Cut Loss „ห้‡ป็นนน้—‡อง ขอŒมูลซื้อขายรายใหญ บ‹ล็อกเทรด อ าŒงอิงหุนŒ BANPU จำนวนหลักทรัพย อาŒงอิง 4 สัญญา อภ ‘ม ห“หุ้น‰อพ’‚อแห่งปี บมจ.แอส‡สท ‡ว‘รด์ คอร์ป (AWC) ของตร–กŸล çส‘ร ‘ว—≤นภ—กด’é çม“ร์‡ก็ตแคปé ปร ม�าณซื้อขาย (สัญญา) ท่’‡ตร’ยมจ–ลงสน“ม‡ข้“‡ทรด ด้วย ณ ร“ค“‰อพ’‚อ ท่’ 1.92 แสนล้“นบ“ท น่“จ–‰ด้ฟ“สต์แทร็ก‡ข้“ ราคาอาŒงอิง (บาท) çสŸงสุด‡ป็นปร–ว ต—ก‘“รณ์é SET50 แทบจ–ทน—ท’ ‡™อว่“หล ่ื —ง AWC ‡ข้“‡ทรดจ–หนุน„ห้ม Ÿล ค่“ก“ร´ ้ื อ ข“ยหุ้น‰ทย หลง—จ“กนคึ้’กคก—ขึ้น หลง—ก่อนหน้“นส้’ภ“พคล่องส่วนหนึ่งถŸกดŸด‰ปจอง´อ้ื หุ้นตว—นก้’น—‰ม่น้อย ‚ดย‡ฉพ“–„นΩัòงของบรรด“ข“„หญ่กองทุนต่“งๆ ‚ดยด™—นoe’ ปิดก“ร´อ้ืข“ย‰ปท ่’ 1,616.18 จุด ‡พม่‘ขึ้น 4.01 จุด หรือ 0.25% ร–หว่“งวน—แต–ร–ดบ—สŸงสุดท ่’ 1,617.38 จุด แล–ร–ดบ—ต“Ì่สุดท ่’ 1,603.97 จุด ม Ÿล ค่“ก“ร´้ือข“ย 42,242.42 ล้“นบ“ท ‚ดยน —ก ลงทุนต่“ง™“ต ‘ข “ยสุทธ ‘ 1,083.42 ล้“นบ“ท ร“ยย่อยข“ย 314.81 ล้“นบ“ท ส่วนบญ—™บ’ร‘…—ทหลก—ทรพ—ย์ ´อ้ืสุทธ ‘ 1,393.09 ล้“นบ“ท ขณ–ทส่’ถ“บน—´อ้ื‰ป‡ล็กน้อย‡พย’ง 5.15 ล้“นบ“ท • สถานะคงคาŒง (สัญญา) ม ลูคา‹ซื้อขาย (ล าŒนบาท) *ขอŒมูล 4 ต.ค.2562 ที่มา: ตลท. จนทÌ“„ห้‰ตรม“ส 3 ร“ค“ถ่“นหน‘ลงม“ต“Ì่สุด ‡ฉล ย่’ ท่’ 80 ดอลล“ร์ต่อตน— จ“กต้นปีร“ค“‡ฉล ย่’ อยทŸ่่’ 90 ดอลล“ร์ต่อตน— ต“มค“ดก“รณ์ของน —ก ว‘‡คร“–ห์ล้วน มองว่“ปีน้’ บ้“นป Ÿ ก Ì“‰ รจ–‰ม่สด„สจึงลด ปร–ม“ณก“รกÌ“‰รลง 35-40% Iรวม‰ปถึง ปี 2563 ยง—‰ด้รบ—ผลกร–ทบจ“กทศ‘ท“งร“ค“ถ่“นหน‘ ยง—ลดลง‰ด้อก’ ´ง่ึ‡มื่อมก’“รปรบ—ลดกÌ“‰รลง ส่ง‘ท่ต’“มม“คือก“รหน—ร“ค“หุ้นต“มม“ทน—ท ’ ร“ค“หุ้นทถ่’Ÿก Discount ลงม“หล“ย ‚บรก‡กอร์มองจ“ก‡ฉลย่’ 17-15 บ“ท ม“‡หลือ ‡ฉล ย่’ 12-14 บ“ท ย ง่‘ ทÌ“„ห้ร“ค“หุ้นบ้“นปŸ ร่วงลงหนก—จนทÌ“„ห้บร‘…—ทต้องออกม“พยุง หุ้นตว—‡อง„น™ว่ง‡ดือนส.ค. ท่ผ’“่นม“จ“กก“ร ´้ือหุ้นคืน„นตล“ด (Treasury Stocks) ภ“ย„นวง‡งน‘สŸงสุด‰ม่‡ก น‘ 5,000 ล้“นบ“ท ‚ดยมจ’“Ìนวนหุ้นท่จ’–´อ้ืคืน‰ม่‡กน‘ 7.5% ของหุ้นท่จ’“Ìหน่“ย‰ด้แล้วท้ง—หมด ร–ย–‡วล“6 ‡ดือน ต ง้—แต่ 13 ก. ย.2562-10 ม’.ค. 2563 ปัจจุบน— (8 ต.ค.) บร‘…—ทดÌ“‡นน‘ก“ร´อ้ืหุ้น คืน‰ปแล้ว 2.68 ล้“นหุ้น คด‘‡ป็น 0.05% ของ จ“Ìนวนหุ้นท่´’อื้คืนต่อจ“Ìนวนหุ้นท่™’“Ìร–แล้ว รวมมŸลค่“33.08 ล้“นบ“ท หุ้น‚รง‰øø“Ñมแ’รง´อ้ืกลบ—อก’คร้ง— แล–‡ป็นกลุ่มท่™’ว่ยปร–คอง ตล“ด‰ว้‰ด้ ‡พร“–„น™ว่งท่‰’ร้ปัจจย—แบบน้’ หุ้น‚รง‰ฟฟ้“ดจŸ–ปลอดภย—ม“กกว่“หล“ยๆ กลุ่ม นÌ“ทม’บวกด้วยหุ้น ปิด 77.75 บ“ท ‡พม่‘ขึ้น 5.42% ต“มม“ตด‘ๆ ปิด 44.25 บ“ท ‡พม่‘ขึ้น 2.91% แล– บมจ.‚กลบอล ‡พ“‡วอร์ ´น‘‡นอร์ย่’ (GPSC) บมจ.บ’.กรม‘ ‡พ“‡วอร์ (BGRIM) บมจ.กล—øá ‡อ็น‡นอร์จ ’ ด’‡วลลอป‡มนท์ (GULF) ‡ดน‘หน้“ทÌ“ออล‰ทม์‰OEต่อ‡นื่อง นก—ลงทุนท่∂’อืหุ้นบ้“นปอŸย่“ง‡ดย’ว ห“กแต่คว“ม‡™ ่ื อ ม ่— น ของน —ก ลงทุน ย—ง‰ม่ด’ขึ้นส–ท้อนจ“กก“ร‡ข้“‰ปลงทุน „นตร“ส“รอนุพ—นธ์‡พื่อห“ผลตอบแทน ™วงร“ค“ข“ลง ่ ‚ดย‡©พ“–ก“รลงทุน„น บล็อก‡ทรด (Block Trade) ท‡่’ป็นแรงบวก อ ก’ ปัจจย—ทท่’Ì“„ห้ร“ค“หุ้น‡ด้งขึ้น‡มื่อวน—ท่’ 7 ต.ค. ท ผ่่’ “นม“ ปิดท ่’ 160.50 บ“ท ‡พ ม่‘ขึ้ น 1.9% ร–หว่“งวน—ขึ้น‰ปทÌ“จุดสŸงสุดท ่’ 161 บ“ท • ส่วน ปิดท่’ 1.14 บ“ท หลง—‡ปิดท“งดึงกลุ่ม แห่ง‡ครือ‡คพ’‡อ็น แลนด์ ‡ข้“ม“‡ป็น ผŸ ้ถื อหุ้น„หญ่ ล่“สุด ปร–ก“ศแต่งต ้—ง น ่—ง ‡ก้“อ้’ ปร–ธ“นกรรมก“รบร‘…—ท พร้อมลุย‚ครงก“รอสง—ห“รม‘ทรพ—ย์ร–ดบ—พร’‡มย’ม ‡รย’กว่““No สน No แคร์” ‰ม่กลว—ภ“ว–ตล“ดทด่’Ÿจ–´บ‡´“กน—‡ลย • ปิดท้“ยกน—ทหุ้่’นพ„่’หญ่ ป็นวน—แรก สÌ“หรบ—ก“รจ่“ย‡งน‘ปันผลร–หว่“งก“ล งวด 6 ‡ดือนแรกปี 2562 „นอต—ร“0.90 บ“ท/หุ้น คด‘‡ป็นวง‡งน‘รวมท้ง—ส้น‘ 25,707 ล้“นบ“ท ก่อนท่จ’–จ่“ยจรง‘ 25 ต.ค. น้’ ดง—น้น— ห“ก‡ล่นร“ค“หุ้นย่อๆ ลงม“วน—นก็้’‰ม่ต้องแปลก„จกน—‰ป หุ้นบมจ.‰รมอน แลนด์ (RML) ‡ด้งขึ้นม“6.54% çณรงค์‡ด™é ‚บรก‡กอร์ มก’“รปรบ—ปร–ม“ณก“รกÌ“‰รปีนล้’ดลงกน— ‡ป็นแ∂วด้วยแนว‚น้ม‰ตรม“ส 3 ยง—‰ม่øนôóตว— ‚ดย‡©พ“–ธุรกจ‘หลก—∂“่นหน‘ น ก—ลงทุนท „่’จกล้“แล–ร บ—คว“ม‡ส ย่’ง çกƒ…ณ์ ณรงค์‡ด™é ‰ด้ม“ก ทร่’“ค“ลดลง ต่อ‡นื่อง ‚ดย‡ดือนก.ค. ร“ค“อย่ Ÿ 72 ดอลล“ร์ ต่อตน— ‡ดือน ส.ค. ร“ค“อย่ทŸ’่ 65 ดอลล“ร์ต่อตน— แล –‡ ดื อ น ก . ย . 69.58 ด อ ล ล “ร์ ต่ อ ต —น จ“กข้อมลŸ ณ วน—ท่’ 4 ต.ค. หุ้น BANPU ม ป’ รม‘“ณส ญ— ญ“คงค้“งต ด‘ อน—ด บ—ต้ นๆ ทม่’ ’ ปรม‘“ณสŸงสุด จ“กจÌ“นวน 4 สญ—ญ“มป’รม‘“ณ ´อ้ืข“ยรวม 631,172 สญ—ญ“มร’“ค“อ้“งอง‘ท ่’ บมจ.ปตท. (PTT) ท ว่’น—น ้’ (10 ต.ค.) จ–ขึ้น‡ครื่องหม“ย XD ‡ กรรมการ‘ออรจ�น้�’ขายหุนŒ ‡ต‘บ‚ต 10% จ“กปีก่อน ‚ดยกÌ“‰รปกต‘ „ น ™ ่ ว ง ค รึ่ ง ปี ห ล —ง จ –‡ ต ‘ บ ‚ ต 14% จ “ก ™ ว่ ง‡ดย’วกน—ของปีก่อน แล– 50% จ“ก™ว่ง ครึ่งปีแรก ท ้— ง น ้’ จ–ม ’ค อน‚ดม ‘‡ น ’ย ม„หม่ Knightsbri­dge Prime Sathorn มลค่“‚ครงก“ร Ÿ 3.9 พ —นล้“นบ“ท ม ’ย อด จองแล้ว 96% ‡รม่‘‚อน„น‰ตรม“ส 3 ปี 2562 แล–„น™ว่ง‰ตรม“ส 4 ปี 2562 จ–ม ก’ “ร‚อน ‚ครงก“รแนวร“บม“กขึ้นจ“กก“ร‡ปิดข“ย ‚ครงก“ร„หม่ ด้“น ปร–ธ“น ‡จ้“หน้“ทบร ่’ ‘ห “ร ร–บุว่“บร ‘ …— ทส“ม“รถ สร้“งยอดข“ย„น™ ่ว ง‰ตรม“ส 3 ปี 2562 ‰ด้กว่“10,188 ล้“นบ“ท ส่งผล„ห้ °√ÿ߇ΣæΠÿ√°‘® ขา‹วหอŒงคาŒ ❚ • ข้ อ ม Ÿล ข อ ง สÌ“นก—ง“นคณ–กรรมก“รกÌ“กบ—หลก—ทรพ—ย์ แล – ต ล “ด ห ล— ก ท ร— พ ย์ ( ก . ล . ต .) ร – บุ ว่ “ กรรมก“ร บร ‘ …— ท อ อ ร‘ จ้‘ น พ ร็ อ พ ‡ พ อ ร์ ต ้’ จ Ì“ก— ด ( ม ห “™ น ) หรือ ORI 7.65 บ “ท ล ด ล ง ม “อ ย Ÿ ่ ท่’ 7.35 บ “ท ‚ดยร“ค“สŸงสุดท ่’ 7.95 บ“ท ต “Ì่สุด ท่’ 7.15 บ“ท ด้“น ร–บุว่“ Origin จÌ“นวน 3 ‚ครงก“ร แล– Park Origin อก’ 1 ‚ครงก“ร ´ง่ึทุก‚ครงก“ร ส“ม“รถทÌ“ยอดข“ย‰ด้‡ก น‘ 70% ขณ–ท„่’น™ว่ง‰ตรม“ส 4 ปี 2562 จ – ม ’ ก “ร ‡ ปิ ด ต — ว ‚ ค ร ง ก “ร „ ห ม่ ค่อนข้“งม“ก แบ่ง‡ป็น‚ครงก“ร แนวร“บ 5 ‚ครงก“ร มŸลค่“รวม 8.3 พ—นล้“นบ“ท ปร–‡ม‘นว่“จ–ทÌ“ยอดข“ย‰ด้ 40% แล– จ–‡ปิดคอน‚ดม‡น ‘ ’ย ม„หม่ อก’ 4 ‚ครงก“ร มŸลค่“รวม 5.8 พ น—ล้“นบ“ท หนุน„ห้ ย อ ด ข “ย ‡ ต‘ บ ‚ ต ต “ม ‡ป้“หม“ยท ต่’ ง้— ‰ว้ °√ ÿ ߇ ΣæΠÿ√°‘ ® ‘นอรทอีสรับเบอร’ลุยไบโอแกส น“ย™Ÿวท‘ย์ จึงธนสมบŸรณ์ ปร–ธ“น‡จ้“หน้“ทบ่’รห‘“ร บร‘…—ท นอร์ทอส’ รบ—‡บอร์ จ“Ìกด— (มห“™น) หรือ NER ร–บุว่“บร…‘ท—‰ด้มก’“รจด—ปร–™มุวส‘“มญ—ผ้ถŸอืหุ้น ครง้—ท่’ 1 ปร–จÌ“ปี 2562 พจ‘“รณ“‡พม่‘‡ตม‘วต—ถุปร–สงค์ของบร‘…—ท ‡พื่อปร–กอบ กจ‘ก“รผลต‘ก๊“´™ว’ภ“พ‡พื่อ„™แล้–จÌ“หน่“ย „ห้มค’ว“ม™ด—‡จน ครอบคลุม แล–รบ—รองก“รผลต‘ก๊“´™ ว’ ภ“พจ“ก‚ครงก“ร‰บ‚อแก๊สของบร‘…—ท ‚ดยปัจจุบ—น‚ครงก“รผล ‘ตก๊“´™ ’ว ภ“พของบร ‘ …— ทปร–กอบด้วย ‚ครงก“รย่อย 2 ‚ครงก“ร ‚ครงก“รล– 2 ‡มก–ว ต—ต์ ‚ครงก“รแรกท จ่’ – คอมม ‘™ ™ —น น่‘ง„นอ’ก 5 ‡ดือนข้“งหน้“ม ’ม Ÿล ค่“ก“รลงทุนท“งบ —ญ ™ ’อ ยŸ ่ท่’ ปร–ม“ณ 163 ล้“นบ“ท แล–มจ’ดุคุ้มทุนอย่ทŸป’่รม‘“ณก“รผลต‘ก๊“´™ว’ภ“พ 17,000 ลบ.ม.ต่อวน— ร–ย–‡วล“คืนทุน 8.7 ปี กมลวรรณ ว‘ปุล“กร บล.‡คทบ’’ (ปร–‡ทศ‰ทย) ค“ดบร‘…—ททÌ“ยอดข“ย ‰ด้แล้วร“ว 2 หมื่นล้“นบ“ท ณ สน้‘‡ดือน ก.ย. ท ผ่่’ “นม“คด‘‡ป็น 71% ของ‡ปÑ“ทง้— ปีนท้’่’ 2.8 หมื่นล้“นบ“ท ร “ย ง “น ข “ย หุ้ น ORI ร ว ม 2 แสนหุ้น ท่ก’รอบร“ค“หุ้นล– 7.25-7.50 บ “ท ค‘ ด ‡ ป็ น มŸ ล ค่ “ร “ย ก “ร ร ว ม 1.47 ล้ “น บ “ท พ’ร–พงศ์ จร Ÿญ‡อก ‚ ด ย ห ล— ง ทÌ “ร “ย ก “ร ส่ ง ผ ล „ ห้ ถือหุ้นลดลง‡หลือ 39,760 หุ้น จ“กก่อน ทÌ“ร“ยก“รถือหุ้นอยทŸ่ง้—หมด 239,760 หุ้น ก “ร ‡ ค ลื่ อ น ‰ ห ว ข อ ง ร “ค “หุ้ น ORI „นรอบ‡ดือนก.ย. ท ่’ ผ่ “นม“ปร —บ ต —ว ลดลง 3.7% จ“กร“ค“8.10 บ“ท ลดลงม“อยŸ ่ ท่’ 7.80 บ “ท ‚ ด ย ร “ค “สŸ ง สุ ด ท ่’ 8.40 บ “ท ต Ì่ “สุ ด ท ่’ 7.50 บ “ท ข ณ – ท ่’ ‡ ดื อ น ต . ค . ร“ค“หุ้นปร—บต —ว ลดลง 3.92% จ“กร“ค“ บร ‘…—ท มย’อดข“ยส–สม 9 ‡ดือนแรกของปีนแล้้’ว 23,148 ล้ “น บ “ท ห รื อ ค ‘ ด ‡ ป็ น 83% ข อ ง ‡ ป Ñ“ห ม “ย ย อ ด ข “ย ข อ ง ท้— ง ปี ‡พ ม่‘ขึ้น 2% จ“กปีก่อน ‚ดย„นงวด‰ตรม“ส 3 ปี 2562 ป ร –‡ ม‘ น ว่ “จ – ม’ ย อ ด ข “ย ‡ ข้ “ม “อ’ ก ร“ว 7 พ น—ล้“นบ“ท จ“ก ก“ร‡ปิดต ว—คอน‚ดม‘‡น ย’ม „ ห ม่ ท่’ ป ร – ส บ ค ว “ม สÌ “‡ ร็ จ ‚ ด ย ‡ ฉ พ “– แบ ร น ด์ The ‚ดย „ น ™ ่ว ง ‰ ต ร ม “ส สุ ด ท้ “ย จ – ม’ ก “ร ‡ ปิ ด ‚ ค ร ง ก “ร „ ห ม่ อ’ ก ห ล “ย ‚ ค ร ง ก “ร ส่ ง ผ ล „ ห้ ย อ ด ข “ย ท ้— ง ปี ‡ ป็ น ‰ ป ต “ม ‡ ป้ “ท่’ ต ้— ง ‰ ว้ 2.8 หมื่นล้“นบ“ท ‘กรังดปรีซ’รุกออนไลน ΩÉ“ย ว ‘จ —ย ย —ง คง ป ร –‡ ม ‘น ก Ì “‰ ร ป ก ต ‘ ปี 2562 ท ่’ 3 พน—ล้“นบ“ท น“ยพร’–พงศ์ ‡อย่’มลÌ“‡น“ปร–ธ“น‡จ้“หน้“ทป่’Ø‘บต—ก‘“รด้“นผลต‘สื่อ บร‘…—ท กร ง— ด์ปร´’์ อ น‘‡ ตอร์‡น™น่—แนล จÌ“กด— (มห“™น) หรือ GPI ร–บุว่“บร…‘ท—อย่รŸ–หว่“งพฒ—น“‡ว็บ‰´ต‡์พื่อ‡ป็นแพลตฟอร์มออน‰ลน์„นรปŸแบบ Market Place ท่‡’ป็นสื่อกล“งร–หว่“งผ้ปŸร–กอบก“รแล–ผ้บŸร‚‘ภค „นก“ร แน–นÌ“แล–‡สนอข“ยสน‘ค้“หรือบรก‘“รด้“นย“นยนต์รวมถึงธุรกจ‘ท‡่’กย่’ว‡นื่อง ‚ดยค“ดว่“จ–‡ปิดตว—‡ว็บ‰´ตด์ง—กล่“ว‰ด้„น™ว่งต้นปี 2563 ก่อนก“รจด—ง“น Bangkok Internatio­nal Motor Show 2020 ท่’จ–ม’ขึ้น„นว—นท่’ 25 ม’.ค.-5 ‡ม.ย.2563 ท้ง—น้’ ‡ป็น‰ปต“มน‚ยบ“ยของบร…‘ท—ท่ต’อ้งก“รพฒ—น“องค์กรก้“วส่ยŸคุดจ‘ท‘ล— (Digital Transforma­tion) แล–มอง‚อก“สขย“ยธุรกจ‘ด้“นออน‰ลน์ ‡พื่อนÌ“‡สนอสน‘ค้“แล–บรก‘“รรŸปแบบ„หม่ ๆ บนแพลตฟอร์มออน‰ลน์ ‚ดยตง้—‡ป้“หม“ย‡ป็นธุรกจ‘„หม่ทจ่’–สร้“งร“ย‰ด้แล–‚อก“สขย“ยฐ“นลŸกค้“‡พ ม่‘ขึ้ น จ“กปัจจุบน—ทม่’’‚ครงสร้“งร“ย‰ด้จ“กธุรกจ‘หล ก— ปร–กอบด้วย ธุรกจ‘ก“รจด—ง“นแสดงสน‘ค้“ด้“นย“นยนต์ ก“รร บ— จด—ก จ‘ กรรมส่ง‡สรม‘ ก“รตล“ด ก“รรบ—ง“นพ ม‘ พ์ แล–ธุรกจ‘ด้“นสื่อสง่‘พ ม‘ พ์ °¡≈«√√≥ «ª‘ÿ≈“°√ รายงานการไ­ดมŒาหรอ�จำหนา‹ยหลักทรัพยของกิจการ (แบบ 246-2) (วันที่ 9 ต.ค.2562) หลักทรัพย  ชื่อผูŒ ไดมŒา/จำหน า‹ย วิธีการ ประเภท หลักทรัพย  %ไดมŒา/ จำหน า‹ย %หลังไดมŒา/ จำหน า‹ย วันที่ ไดมŒา/ จำหน า‹ย DIMET นาย ชินชัย ลีนะบรรจง จำหนา‹ย หุนŒ 0.3996 4.7114 4/10/2562 ขอŒมลูรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลว‹งหนาŒของผูบŒรห�าร (แบบ 59) (วันที่ 9 ต.ค.2562) ชื่อ บ ริษัท ชื่อ ผูบŒ ริหา ร ประเภทหลักทรัพ ย  วัน ที่ ได มŒา/จำหน า‹ ย จำนวน(หุนŒ) ราคา(บาท) วิธีการไดมŒา/จำหนา‹ย PSTC CHO GEL STA BM TTA ILM THG CCET THG ILM DOD SUSCO SYNTEC EPCO ILM CHAYO STA MJD ILM THG SMIT TSR SST STA SIMAT นาย ภาณุ ศีติสาร นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย นาย ธิติพงศ ตั้งพูนผลวิวัฒน นาง ประไพ ศรีสุทธิพงศ นาย วินัย วงศ สว า‹งรัศมี นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ นาย พิศิษฐ  ปท˜มสัตยาสนธิ นาย บุญ วนาสิน (คูส‹มรส) นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว นาย บุญ วนาสิน (คูส‹มรส) นางสาว กฤษชนก ปท˜มสัตยาสนธิ นาย ธนา รังสิกุล นาย มงคล สิมะโรจน นาย จิรโมท พหูสูตร (คูส‹มรส) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล นางสาว กฤษชนก ปท˜มสัตยาสนธิ นางสาว สิริพรรณ จันทรทพิย  นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล นาย สุริยา พูลวรลักษณ  นาย เอกฤทธิ์ ปท˜มสัตยาสนธิ นาย บุญ วนาสิน (คูส‹มรส) นางสาว ปรางทิพย  ศิวรักษ  นาย สยาม อุฬารวงศ  นาย ทศพร ซิมตระการ นาย กิติชัย สินเจริญกุล นาย ธนายุส โฆสิตสกุล หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนŒ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ หุนŒสามัญ 9/10/2562 7/10/2562 9/10/2562 8/10/2562 9/10/2562 7/10/2562 8/10/2562 8/10/2562 9/10/2562 8/10/2562 7/10/2562 8/10/2562 8/10/2562 8/10/2562 8/10/2562 8/10/2562 8/10/2562 9/10/2562 9/10/2562 8/10/2562 8/10/2562 9/10/2562 8/10/2562 9/10/2562 9/10/2562 9/10/2562 3,020,000 2,465,116 600,000 362,600 250,000 228,177 200,000 143,800 140,200 126,200 117,100 102,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80,000 60,200 60,000 50,000 30,000 20,800 20,000 11,600 10,000 100 0.75 - 0.21 - 0.19 5.05 17.93 23.3 1.72 23.4 17.89 9.28 2.88 1.92 3.94 17.9 4.8 10.3 3.12 18.05 23.2 4.62 1.79 4.72 10.3 1.45 ซื้อ โอน ซื้อ โอน ขาย ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ขาย ซื้อ ซื้อ เบญจภาคีหุนŒเดน‹ทำกำไร 10 ต.ค.2562 หุนŒ ราคาเหมาะส­ม (บาท) U กฤษณ  สุวรรณพ บ�ลูย บล.เอเชีย เวลท  B สมพงศ เบญจเทพานันท บล.ไอร า‹ B ภาสกร ลินมณีโชติ บล.กสิกรไทย วก�จิ ถิรวรรณรัตน บล.บัวหลวง วจ�ต�ร อารยะพ ศ� ษิฐ บล.เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.