SAG Awards 2017

OK! Magazine Thailand - - RED CARPET -

Emma Stone

บทบาทนักแสดงสาวดา­วรุ่งเปี่ยมฝันจาก ภาพยนตรเ์ พลง La la Land สง่ ใหเ้ อม็ มา่ สโตน ได้รับรางวัลดารานlาหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนต­ร์ มาครอบครอง และถอื เปน็ รางวลั SAG แรกของเธอด­ว้ ย เอม็ มา่ นนั้ งาม สง่าในเดรสจาก Alexander Mcqueen ที่ด้านหนึ่งเป็นเป็นคอร์เซตดูเซ็กซี่นิดๆ ส่วนอีกด้านเป็นผ้าคล้ายกlามะหยี่สีดlาปัก ประดบั ลวดลายดอกล­ลิ ลสี่ วยหวานทถี่ กู จบั คู่ กบั จวิ เวลรชี่ นิ้ เลก็ จาก Tiffany & Co. อยา่ ง พอดบิ พอดี แตก่ ย็ งั ไมว่ ายถกู พดู เหนบ็ จาก ทางโซเชยี ลมเี ดยี วา่ ชดุ ของเธอนนั้ เปน็ 3/4 ชดุ ราตรแี ละอกี 1/4 ชดุ ชนั้ ในนะ่ ส!ิ

Natalie Portman

นาตาลี พอร์ตแมน ในวัย 35 ปี กlาลัง ตงั้ ทอ้ งทายาทคนที่ 2 และเลอื กสวมชดุ จาก แฟชั่นเฮาส์ที่เธอชื่นชอบและเป็นเฟซให้ ในหลากหลาย­แคมเปญ เธอมาในชดุ ราตรี สงี าชา้ งจาก Dior มแี ขนพองและคว­ามยาว กรอมพน้ื นถี้ กู แมตชก์ บั ตา่ งหรู ปู พดั เรยี บงา่ ย จาก Tiffany & Co. และแมว้ า่ จะพลาดรางว­ลั ทเี่ ธอเปน็ ตวั เตง็ ไปอยา่ งนา่ เสยี ดาย หากแต่ นกั แสดงหญงิ มากฝมี อื เจา้ ของรางวลั ออสการ์ ก็ได้โชว์การแสดงบทแ­จ็คเกอลีน เคนเนดี้ สภุ าพสตรหี มายเลขหนงึ่ ผโู้ ดง่ ดงั ใหค้ อหนงั ทวั่ โลกไดป้ ระจกั ษแ์ ลว้

Kirsten Dunst

สาl หรบั สอื่ บนั เทงิ แลว้ แหวนเพชรบน­นวิ้ นาง ข้างซ้ายของเคิร์สเทน ดันสต์ และการ ประกาศหมนั้ ระหวา่ งเธอกบั แฟนหนมุ่ ดจู ะ น่าสนใจมากกว่าชุดราตรีลูกไม้สีขาวไข่มุก (ทดี่ คู ลา้ ยชดุ ววิ าห!์ ) จาก Dior โดย มาเรยี กราเซยี คอิ รู ผอู้ าl นวยการฝา่ ยสรา้ งสรรค์ คนใหม่ของแบรนด์ เป็นไหนๆ เคิร์สเทน แตง่ หนา้ เพยี งนอ้ ยนดิ โดยใหเ้ รยี วปากสแี ดง คลาสสกิ เปน็ จดุ เดน่ เดยี ว งานนที้ งั้ เธอและ นักแสดงจาก Hidden Figures ยังได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในสาขา Outstandin­g Performanc­e by a Cast in a Motion Picture ดว้ ย

Claire Foy

คณุ หนใู หม-่ ตะวนั นา ธารา ครเี อทฟี ไดเรก็ เตอร์ แบรนด์ Thea by Thara เทใจให้กับลุค สุดโรแมนติกจากนักแสดงสาวแค­ลร์ ฟอย ดว้ ยเหตผุ ลทวี่ า่ “ชอบทงั้ ชดุ นแ้ี ละบทบาท ของแคลร์ ฟอย ใน The Crown ชดุ ราตรี จาก Valentino นี้สlาหรับหนูใหม่แล้ว จะเรยี กวา่ เปน็ ชดุ ทสี่ วยทสี่ ดุ ของคาl่ คนื กไ็ ดค้ ะ่ เดรสผ้าสีดlาโปร่งยาวกรอมพื้นปักประดับ ด้วยคริสตัลประณีตเผยให้เห็นสลิปเดรส สชี มพยู วนใจภายในอ­ยา่ งมจี รติ งดงามและ เฟมนิ นี สดุ ๆ รองเทา้ สน้ สงู จาก Nicholas Kirkwood และเครอื่ งประดบั จาก Tiffany & Co. ช่วย คอมพลตีตลุคุคนไี้ไดอ้อยา่าง

สมบรูู ณเ์์ ลยคะ่่ ”

EXPERT SAYS

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.