กนั ต์ กนั ตถาวร กบั พลอย-อยั ดา ศรมี ลู ตรี

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

หลงั จากปลกู ตน้ รกั กนั มานานพอสมค­วร พระเอกและ พธิ กี รหนมุ่ มากความสาม­ารถเตรยี มลนั่ ระฆงั รกั

กบั แฟนสาวนอกว­งการทสี่ วยไมแ่ พส้ าวๆ ในวงการเลย (ขอบคณุ ภาพจาก @kankantath­avorn)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.