SHINING STAR

กา้ วใหมข่ อง ตงตง-กฤษกร กนกธร บนเสน้ ทางการแสดง­ที่ ‘ชดั แจง้ ’

OK! Magazine Thailand - - THE ONE TO WATCH -

เคยสร้างความฮือฮากับการแจ้งเกิด บนเวที The Star 12 ลา่ สดุ ตหี๋ นมุ่ หนา้ ใส ตงตง-กฤษกร กนกธร ที่เบนเข็มมา คน้ หาความสามา­รถอกี ดา้ นของตวั เอง กค็ วา้ หวั ใจผชู้ มไดอ้ ยหู่ มดั จากการรบั บท ‘ชดั แจง้ ’ ลกู ชายหวั แกว้ หวั แหวนของพอ่ ชดั เจน กบั แมแ่ ปง้ ในภาคตอ่ ของซติ คอมระดบั ตาV นานเรอื่ ง บางรกั ซอย9/1 ทไี่ มใ่ ชแ่ คห่ นา้ ตาถกู จรติ เทา่ นนั้ แตย่ งั ทาV ใหห้ ลายๆ คนเอน็ ดเู ขา ในฐานะนกั แสดงมากขนึ้ ดว้ ย

จากอสี านสเู่ มอื งกรงุ

ผมเป็นเด็กอีสานคนหนึ่งนี่ล่ะครับ เมื่อก่อนอยู่มหาสารคาม กเ็ ปน็ เหมอื นเดก็ นกั เรยี นมธั ยมทวั่ ไปทเ่ี กเรและซกุ ซน ผมไป ขอแม่ว่าอยากเข้ามาใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ จนได้มาเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แล้วผมชอบรายก­าร The Star มาก ดูตั้งแต่ปี 3 ที่มีพี่บี้ (สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว) พออยู่กรุงเทพฯ กล็ องสมคั ร ตอนแรกไมไ่ ดค้ าดหวงั อะไร เพราะเปน็ เวทแี รก ของผม จาV ไดว้ า่ วนั นนั้ ไมไ่ ดน้ อนดว้ ยซาV้ กม็ านงั่ รอทตี่ กึ แกรมมี่ เหมือนทุกคน แล้วคัดไปทีละรอบจนได้เป็น 8 คนสุดท้าย ผมกต็ กใจตวั เองเหมอื นกนั วา่ เขา้ รอบลกึ ๆ มาไดอ้ ยา่ งไร

หนมุ่ หลอ่ รอ้ งเพยี้ น แตก่ ร็ กั

ผมไมเ่ คยรอ้ งเพลงมากอ่ นครบั เคยแคร่ อ้ งเพลงขาV ๆ กบั วงดนตรี ทโี่ รงเรยี น ดว้ ยความทไี่ มม่ ปี ระสบการณ์ พอเขา้ รอบ 8 คนสดุ ทา้ ย ของ The Star กม็ วั แตค่ ดิ วา่ เราสคู้ นอนื่ ไมไ่ ด้ ทาV ใหย้ งิ่ กดดนั ไปหมด (พอเจอกรรมก­ารสายโหดขอ­ง The Star ไมย่ งิ่ กดดนั หรอื ) ผมคิดว่ากรรมการก็เหมือนครู ถึงเขาจะพูดแรง แต่ก็หวังดี การประกวดเ­วที The Star เปน็ ประสบการณใ์ หผ้ มไดเ้ ขา้ ไปเรยี นรู้ และนาV คาV ตชิ มทงั้ หลายมาพฒั นาตวั เอง หลงั ออกมาจากบา้ นแลว้ ผมกย็ งั คดิ วา่ จะไมท่ งิ้ การรอ้ งเพลง เพราะผมเกดิ มาจากเวที The Star กอ็ ยากรอ้ งเพลงและมผี ลงานแสดงคว­บคไู่ ปดว้ ย

สานตอ่ ซติ คอมระดบั ตา± นาน

ตัวผมยังตกใจเลยครับ เพราะเรื่อง บางรักซอย 9 เปน็ ซติ คอมในตาV นานทที่ กุ คนรจู้ กั และอยากใหน้ าV กลบั มา ทาV อกี ครงั้ พอผใู้ หญบ่ อกใหไ้ ปเลน่ เปน็ ‘ชดั แจง้ ’ ในเรอื่ ง บางรักซอย 9/1 ผมก็โอ้โห...จะทVาได้หรือ ตอนนั้น มี 10 กว่าคนที่ไปแคสต์บทนี้ ผมก็ไปแคสต์ด้วย จนสุดท้ายเขาบอกว่าผมได้เล่น (เขาบอกไหมว่าหา คาแรก็ เตอรแ์ บบไหน) เขาไมไ่ ดบ้ อกอะไรเยอะ บอกแค่ วา่ ชดั แจง้ เปน็ เดก็ ม.4 ลกู ของพอ่ ชดั เจน (รบั บทโดย แทง่ -ศกั ดสิ์ ทิ ธิ์ แทง่ ทอง) กบั แมแ่ ปง้ (รบั บทโดยออ้ มพยิ ดา จฑุ ารตั นกลุ ) แลว้ ลองเอาบทมา­ใหเ้ ลน่ เพอื่ หา ความมเี สนห่ ข์ องแตล่ ะคนวา่ เขา้ ถงึ ตวั ละครนไี้ ดห้ รอื เปลา่

กระทบไหลต่ วั พอ่ ตวั แมแ่ หง่ วงการ

กอ่ นไปถา่ ยผมเครยี ดจนนอนไมห่ ลบั เลยละ่ ผใู้ หญก่ บ็ อกใหค้ ดิ วา่ เขาเปน็ พอ่ แมข่ องเราจรงิ ๆ อยา่ ไปคดิ วา่ เขาเปน็ พแี่ ทง่ พอี่ อ้ ม พอถงึ วนั ถา่ ยทกุ อยา่ งทกี่ ดดนั กเ็ ขา้ มาจรงิ ๆ ถงึ จะพยายามลมื แลว้ กเ็ ถอะ คอื ตอ้ งพยายามใชส้ มาธเิ ตม็ ทเี่ พอื่ เลกิ กดดนั ตวั เอง แลว้ กเ็ ขา้ ไปเปน็ ชดั แจง้ ใหไ้ ด้ เพราะถา้ ยงั เปน็ ตงตงกจ็ ะกดดนั (มวี ธิ เี ขา้ ไปทาV ความสนทิ สนมกบั นกั แสดงรนุ่ ใหญท่ งั้ 2 คน อยา่ งไร) กอ่ นเขา้ ฉากวนั แรกไดไ้ ปนงั่ กนิ ขา้ วกนั กอ่ นครบั ผใู้ หญก่ แ็ นะนาV พแี่ ทง่ กบั พอี่ อ้ มวา่ ผมชอื่ ตงตงจะมาเล­น่ เปน็ ชดั แจง้ นะ ผมกบั พแี่ ทง่ ไดน้ งั่ คยุ กนั เรอื่ งฟตุ บอลและการอ­อกอเี วนตม์ อเตอรไ์ ซค์ คยุ ไปคยุ มากย็ งิ่ รสู้ กึ เหมอื นเขาเปน็ พอ่ ผมวา่ เวลาพแี่ ทง่ กบั พอี่ อ้ มอยดู่ ว้ ยกนั แลว้ นา่ รกั นะ ถา้ ไดเ้ ปน็ ลกู ของเขาจรงิ ๆ คงมคี วามสขุ นา่ ดู

ชวี ติ ‘ชดั แจง้ ’ กเ็ หมอื นกบั ตวั เอง

ชดั แจง้ เปน็ ตวั ผม แตเ่ ปน็ ตวั ผมเมอื่ ตอน ม.4 เปน็ ชว่ งของ เด็กที่เพิ่งเติบโตขึ้นมาในสังคม มีความอยากรู้อยากเห็น กาV ลงั ตนื่ เตน้ กบั ทกุ อยา่ ง เรมิ่ เกเร แลว้ ไมร่ วู้ า่ จะไปถกู ทางไหม คาแร็กเตอร์ของชัดแจ้งตามที่เขาบอกคือเป็นเด็กป๊อป ในโรงเรยี นทมี่ สี าวๆ มารมุ ชอบ(แสดงวา่ ตอน ม.4 ตงตงกฮ็ อต แบบนนั้ ใชไ่ หม) นดิ หนงึ่ ครบั (หวั เราะ) ชดั แจง้ จะมคี วามเปน็ ตวั ผมอยู่ 60-70% ได้ อยา่ งชว่ งทตี่ ดิ เพอื่ นตามประสาว­ยั รนุ่ แตจ่ ะไปเทยี่ วทกุ วนั คงไมใ่ ช่ เพราะตอ้ งคดิ ถงึ พอ่ แมไ่ วก้ อ่ น (มาคดิ ไดต้ อนไหน) เมอื่ กอ่ นผมกเ็ ทยี่ วจรงิ ๆ ละ่ แลว้ มคี น บอกวา่ ถา้ มาอยกู่ รงุ เทพฯ ตอ้ งไปเทยี่ วและดมื่ เหลา้ ไมอ่ ยา่ งนนั้ ไมม่ สี งั คม ตอนนนั้ กค็ ดิ วา่ จรงิ หรอื เพราะผมเปน็ คนไมด่ มื่ พอมาอยทู่ นี่ ถี่ ามวา่ ไปเทยี่ วกบั เพอื่ นไหม...ไปนะ เพอื่ นกช็ วน ให้ดื่ม แต่ผมบอกว่าไม่ดื่ม เขาก็ไม่ว่าอะไร ทุกวันนี้ผม กไ็ ปเทยี่ วโดยไมด่ มื่ คอื ไมเ่ กย่ี วหรอกวา่ ตอ้ งดมื่ เพอื่ เขา้ สงั คม

ตกหลมุ รกั ความนา่ เอน็ ดู

ตอนนเี้ วลาออกไปไห­น ทกุ คนจะเรยี กผมวา่ ชดั แจง้ คอื เขารจู้ กั ผมในนามชดั แจง้ มากขนึ้ แลว้ มี กลมุ่ แฟนคลบั ทจี่ บั ผมไปจนิ้ กบั พนี่ นจนตดิ เปน็ #เอริ ธ์ ชดั แจง้ กนั เยอะมากครบั (อยวู่ งการมา พกั หนงึ่ แลว้ เรมิ่ ปรบั ตวั ใหอ้ ยเู่ ปน็ หรอื ยงั ) ผมไมไ่ ดป้ รบั ตวั อะไรมาก เพราะบางคร­งั้ ไปปรบั ตวั กไ็ มร่ วู้ า่ เขาจะมองอย­า่ งไร กลายเปน็ เฟคใสก่ นั ผมวา่ ผมเปน็ ผมดกี วา่ ถา้ จะชอบ เขาคงชอบ ทผี่ มเปน็ ผม ไมไ่ ดช้ อบทผี่ มเปลยี่ นเปน็ อกี คน(มเี รอื่ งอะไรใหต้ อ้ งหนกั ใจบา้ งไหม) ผมจะมปี ญั หา เวลาเจอกลอ้ งเยอะๆ เพราะรสู้ กึ ไมค่ อ่ ยชนิ บางครงั้ จะเขนิ ๆ ไมร่ สู้ ...ิ เปน็ โรคกลวั กลอ้ งมงั้ เมอื่ กอ่ นกไ็ มเ่ ลน่ อนิ สตาแกรมกบั เฟซบกุ๊ เพราะไมช่ อบถา่ ยรปู แตพ่ อออกจากบา้ น The Star เขาบอกใหเ้ ลน่ ผมกเ็ พงิ่ เรมิ่ เลน่

ชอื่ : ตงตง-กฤษกร กนกธร วนั เกดิ : 27 กนั ยายน พ.ศ.2538 สว่ นสงู : 178 เซนตเิ มตร นำV้ หนกั : 62 กโิ ลกรมั กำรศกึ ษำ: ปี 2 คณะนเิ ทศศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั กรงุ เทพ ข้อดีของ กำรเกดิ มำหนำ้ ตำด:ี มคี นเขา้ มาหาเยอะ (หวั เราะ) ขอ้ เสยี ของกำรเกดิ มำหนำ้ ตำด:ี ไมร่ วู้ า่ คนทเี่ ขา้ มาหาจรงิ ใจกบั เรา หรอื เปลา่ ไอดอลที่เป็นต้นแบบ: พบี่ (สกุ ฤษฎิ์ วเิ ศษแกว้ ) เปน็ แรงผลกั ดนั ใหผ้ มเขา้ มาประกวด The Star คำV ชมที่ อยำกไดย้ นิ ทสี่ ดุ : การแสดงพฒั นาขนึ้ นะ หำกยอ้ นเวลำได้ อยำกกลับไปแก้ไข: เรื่องเรียน เมื่อก่อนแม่จะให้ผม เรยี นพเิ ศษเกอื บทกุ วนั ตงั้ แตป่ ระถม จน ม.4 ผมไมค่ อ่ ย ตงั้ ใจเรยี นกม็ โี ดดบา้ ง ดงั นนั้ หากยอ้ นเวลาได้ ผมอยาก กลบั ไปตงั้ ใจเรยี นเพอื่ แม่ สเตตสั หวั ใจตอนน:ี้ โสด สงิ่ แรก ทมี่ องผหู้ ญงิ : ตา ถำ้ ใหค้ ดิ แผนเดต 1 วนั : ผมชอบทะเลม­าก รสู้ กึ ไปแลว้ มคี วามสขุ ลมื เรอื่ งเครยี ดทกุ อยา่ ง ดงั นนั้ ถา้ จะ ออกเดตกบั ใครสกั คน ผมอยากพาเข­าไปทะเล เป้ำหมำย ทอี่ ยำกทำV ใหส้ ำV เรจ็ : เรยี นใหจ้ บภายใน 4 ปี เพราะไมอ่ ยาก ทงิ้ การเรยี นนานเกนิ ไป

สบั สนกบั คจู่ นิ้ และตวั เอง

ชดั แจง้ ไมเ่ หมอื นกบั ตวั ผมตรงทตี่ อ้ งรสู้ กึ ดกี บั ผชู้ ายนลี่ ะ่ ครบั พอบอกว่ามีบทต้องรู้สึกดีกับผู้ชาย ผมนี่ไปไม่เป็นเลย คอื ในเรอื่ งจะมพี นี่ อ้ งมาอยขู่ า้ งบา้ น แลว้ พอ่ ชดั เจนเคยบอก ไว้ว่าถ้าใจเต้นกับใครแสดงว่าเรารักเขา ซ่งึ พออยู่กับไอซ์ นอ้ งสาว (รบั บทโดยพลอย-ภชั ธร ธนวฒั น)์ กใ็ จเตน้ พออยู่ กบั เอริ ธ์ พชี่ าย (รบั บทโดยนน-ชานน สนั ตนิ ธรกลุ ) กใ็ จเตน้ แสดงวา่ เรารสู้ กึ ดกี บั ทงั้ 2 คนหรอื (ชวี ติ จรงิ เคยใจเตน้ แบบนี้ ไหม) ไมม่ คี รบั (หวั เราะ) กม็ มี ามตี สี นทิ เปน็ เพอื่ นละ่ แต่ ถามวา่ รสู้ กึ ไหม...ไมน่ ะ(ดเู หมอื นตงตงจะมขี า่ วเกยใ์ หไ้ ดย้ นิ ตลอด) ไมเ่ ขา้ ใจเหมอื นกนั วา่ ทาV ไม อาจดว้ ยบคุ ลกิ มงั้ (เคย สงสยั ตวั เองไหม) เคยสงสยั นดิ หนงึ่ เหมอื นกนั ตอนเลน่ เปน็ ชดั แจง้ แลว้ เขา้ ถงึ บทมากๆ ผมวา่ จบเรอื่ งนคี้ งเปน็ เกยล์ ะ่ (หวั เราะ) ลอ้ เลน่ ...ผมชอบผหู้ ญงิ ครบั ผมวา่ จรงิ ๆ สดุ ทา้ ย จะชอบผชู้ ายหรอื ผหู้ ญงิ มนั กไ็ มใ่ ชเ่ รอ่ื งแปลกหรอก

ขบั รถวนไป! เพอื่ งานและการเ­รยี น

ผมเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่รังสิต ทVางานในเมือง ก็ต้องขับรถวนไปวนม­าแบบนี้ บางครงั้ เชา้ ไปเรยี น เทยี่ งตอ้ งถงึ ในเมอื ง บา่ ยกลบั ไปเรยี น เยน็ กม็ าทาV งานตอ่ (มที อ้ บา้ งไหม) ถามวา่ ทอ้ ไหม...ยงั ไมท่ อ้ นะ เพราะดจู ากรนุ่ พี่ The Star เปน็ ตวั อยา่ ง อยา่ งพโี่ ดม (จารวุ ฒั น์ เชยี่ วอรา่ ม) เรยี นนติ ศิ าสตรท์ มี่ หาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ซงึ่ ยากมาก และงานกเ็ ยอะดว้ ย เขายังทVาได้เลย เวลาสอบกไ็ ดค้ ะแนนดี ผมคดิ วา่ ถา้ เขาทาV ได้ ผมกต็ อ้ งทาV ได้ (มแี พลน หลงั เรยี นจบหรอื ยงั ) ผมรสู้ กึ วา่ ทกุ วนั นยี้ งั ทาV ไดไ้ มด่ พี อเลย จงึ ยงั ไมอ่ ยากมองไปไก­ลขนาดไหน ขอทาV แตล่ ะวนั ใหด้ ที สี่ ดุ กอ่ น

นำยแบบ: กฤษกร กนกธร เสื้อผ้ำ: Greyhound, Playhound แต่งหน้ำ-ทVำผม: ภคณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนำรักษ์ ช่ำงภำพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ สัมภำษณ์: มยุรี จิตเอื้ออำรีกุล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.