PERSONAL TREASURE

เปดิ กลอ่ งเครอ่ื งประดบั ของ 4 สาวเซเลบรติ

OK! Magazine Thailand - - THAI FOCUS -

จากเสอื้ ผา้ กระเปา๋ รองเทา้ จะชว่ ยสรา้ งบคุ ลกิ ใหส้ าวๆ แลว้ จวิ เวลรส่ี วยๆ กย็ งั ชว่ ยเสรมิ เสนห่ ใหผ้ หู้ ญงิ ดโู ดดเดน่ มากยงิ่ ขนึ้ จงึ ไมแ่ ปลกทจี่ ะมคี นกลา่ วไวว้ า่ อญั มณกี บั ผหู้ ญงิ เปน็ ของคกู่ นั ครง้ั นี้ OK! มโี อกาสชนื่ ชมเครอื่ งประดบั คอลเลก็ ชนั่ สว่ นตวั ของ 4 สาวเซเลบรติ ที้ ตี่ อ้ งบอกวา่ สวยสะกดใจท­กุ ชนิ้ แถมเรอื่ งราวเบอื้ งหลงั ของแตล่ ะชนิ้ กม็ ที มี่ าทไ่ี ปอนั นา่ ประทบั ใจอกี ดว้ ย

MY PASSION FOR JEWELRY

ออ๋ ย-อไุ รพร เฉลมิ ทรพั ยากร

ความชนื่ ชอบในเครอื่ งประดบั ของ Marketing Director Bangkok Beer and Beverages Co., Ltd คณุ ออ๋ ยอไุ รพร เฉลมิ ทรพั ยากร มาจากคณุ ยายและคณุ แม่ เธอเลา่ ใหฟ้ งั วา่ “ออ๋ ยเตบิ โตมากบั ครอบครวั ทผี่ หู้ ญงิ ชนื่ ชอบ เครอื่ งประดบั อยา่ งคณุ ยายจะชอบแต­ง่ ตวั มาก ทา่ นจะใสแ่ หวนเพชร, ตา่ งหเู พชร, กาV ไลเพชรอยบู่ า้ น สว่ นคณุ แม่ จะชอบในลกั ษณะทมี่ องวา่ เปน็ ของมคี า่ ถา้ สะสมไปกย็ งิ่ มมี ลู คา่ เพมิ่ สว่ นตวั ออ๋ ยเองกใ็ สใ่ นชวี ติ ประจาV วนั ดว้ ย เหมอื นกนั แตก่ ข็ นึ้ อยกู่ บั วา่ ตอนนนั้ เราไปไหน ทาV อะไร สาV หรบั ออ๋ ยมองวา่ เครอื่ งประดบั ใชง้ านไดน้ าน มคี า่ และ เปน็ เหมอื นชนิ้ งานศลิ ปะทชี่ ว่ ยใหเ้ ราดดู ขี นึ้ ไดด้ ว้ ย อยา่ งเชน่ ตา่ งหู จะชว่ ยทาV ใหใ้ บหนา้ เราดดู ขี นึ้ เชน่ ถา้ ออ๋ ย ใสต่ า่ งหมู กุ ใสท่ องคาV ขาว หรอื เพชร จะทาV ใหห้ นา้ สวา่ งขนึ้ ออ๋ ยรสู้ กึ แบบนนั้ คะ่ ”

เครอ่ื งประดบั ชนิ้ แรกทคี่ ณุ ออ๋ ยไดร้ บั คอื กาV ไลทอง “เปน็ ของทไี่ ดร้ บั ตอนแรกเกดิ แลว้ กม็ แี หวนเพชรรปู หวั ใจ ทไี่ ดร้ บั ตอนอายุ 12 ขวบ ออ๋ ยเรมิ่ มาสะสมจรงิ ๆ คงเปน็ ชว่ งเรยี นจบ ออ๋ ยเรยี นเกยี่ วกบั จวิ เวลรที่ School of the Museum of Fine Arts / TUFTS University ทบี่ อสตนั และเรยี นตอ่ Gemologica­l Institute of America (GIA) ทแี่ คลฟิ อรเ์ นยี พอดเู พชร ดพู ลอยเปน็ กย็ งิ่ สนกุ กบั การซอื้ ออ๋ ยเปน็ คนชอบแตง่ ตวั ชอบแฟชนั่ นะคะ แตท่ เี่ ลอื ก เรยี นจวิ เวลรกี่ เ็ พราะเปน็ อะไรที่ คลาสสกิ อยไู่ ดน้ านกวา่ แฟชนั่ อยา่ งอนื่ ”

นอกจากจะได­ร้ บั เครอื่ งประดบั จากคนในครอ­บครวั หลายชนิ้ อกี หนงึ่ ความสขุ ของคณุ ออ๋ ยคอื การไดด้ ไี ซน์ จวิ เวลรเี่ อง “งานสว่ นใหญข่ องออ๋ ยจะเปน็ จลิ เวลรชี่ นิ้ ใหญ่ ดไี ซนแ์ ปลก มเี อกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั และยงั บอกคาแรก็ เตอร์ ของเราด้วย นอกจากนี้เครื่องประดับยังทVาให้เราดูเป็นผู้หญิงที่สง่างามมากขึ้น และอ๋อยคิดว่าถ้าจะใส่จิวเวลรี่ ควรจะตอ้ งใสใ่ หส้ ะดดุ ตา ควรเปน็ ชนิ้ ทที่ าV ใหเ้ ราดโู ดดเดน่ คะ่ ”

LIFE IS LIKE A BOX OF JEWELRY

คณุ จบิ๊ -อชริ ญา องิ คตานวุ ฒั น์

เพราะเติบโตมากับครอบครัวที่ทVาธุรกิจจิวเวลรี่ ทVาให้เซเลบริตี้สาวจิ๊บ-อชิรญา อิงคตานุวัฒน์ Executive Director Premiera Exquisite Jewelry และ Marketing Director Premier Diamond Cutting Ltd. รสู้ กึ ผกูู พนัั กบั เรอื่ งนมี้ าโดยตลอด “ดว้ ยความทเี่ ตบิ โตมาในครอบ­ครวั ทปี่ ระกอบธรุ กจิ เจยี ระไนพลอย สมั ผสั มาตงั้ แตเ่่ ดก็็ บรษิ ทั แมข่ องพรเี มยี รร์ า่ คอื บรษิ ทั พรเี มยี ร์ ไดมอนด์ คตั ตงิ้ จาV กดั จะเจยี ระไนเพชรสง่ ออกไปใหแ้ บรนดด์ งัั ตา่่ งๆ ทวั่ โลก และตอนเดก็ ๆ เวลาคณุ แมไ่ ปคยุ กบั ลกู คา้ ทา่ นกพ็ าจบิ๊ ไปดว้ ย เขากจ็ ะชมวา่ เพชรเราสวย พลอยเราสวย เปน็ ความภาคภมู ใิ จนะคะทไี่ ดร้ บั คาV ชมนี้ กเ็ ลยภมู ใิ จทบี่ รษิ ทั ของเราใสใ่ จดา้ นคณุ ภาพ พอเราไดใ้ สเ่ อง เรากภ็็ มูู ใิิ จ ชนิ้ ทปี่ ระทบั ใจหลายๆ ชนิ้ มาจากคณุ ยายมอบให้ บางชนิ้ คณุ ตาใหค้ ณุ ยายมาอกี ที คณุ ตาชอื่ วชิ ติ ดรุ งคพทิิ ยา ทา่ นเสยี ชวี ติ ไปแลว้ แตต่ อนทที่ า่ นยงั อยู่ ทา่ นเดนิ ทางไปหลายป­ระเทศ ไปชมพลอย หรอื อญั มณพี เิ ศษๆ กจ็็ ะ ซอื้ เกบ็ มาทาV ใหค้ ณุ ยาย ตอนนที้ า่ นอายมุ ากแลว้ ไมค่ อ่ ยไดใ้ สก่ เ็ ลยเอามาใหเ้ ราคะ่

วนัั ธรรมดาจบ๊ิ๊ิ จะแตง่่ ตวัั สปอรต์์ หนอ่่ ย จวิ เวลรที่ ใี่ สจ่ ะเปน็ แบบเรยี บๆ แตเ่ นน้ คณุ ภาพ เนน้ ประกายเพชร­ทใ่ีี่ ส เนน้ ตา่ งหตู ดิ หู ซงึ่ มหี ลายรปู แบบ แตท่ ช่ี อบมากๆ จะเปน็ เพชรรปู หวั ใจ เพราะงานเจ­ยี ระไนเพชรหวั ใจของเรา ถอื วา่ เปน็ อนั ดบั หนงึ่ ในโลก ทกุ เมด็ ทอ่ี อกมาจะมคี วามสมมาตร อว้ นๆ กลมๆ สวย จบิ๊ ใสแ่ ลว้ รสู้ กึ เหมอื นหวั ใจแฮปป้้ีี อมิ่ เอบิ

ชนิ้ ทใี่ สเ่ ปน็ ประจาV คอื ตา่ งหสู ตดั๊ เรยี บๆ ประกายเพชร­วาวๆ เหมอื นจะเปน็ เอกลกั ษณข์ องจบิ๊ มลู คา่ จรงิ มนั อยทู่ ตี่ วั เพชร แหวน Eternity จบ๊ิ กจ็ ะใสต่ ดิ นว้ิ เลย รสู้ กึ วา่ ใสแ่ ลว้ มพี ลงั เพราะประกา­ยแวววาวมาก บางครงั้ เราแตง่ ตวั งา่ ยๆ เสอื้ เชติ้ กางเกงยนี ส์ หรอื จะออกงาน เรยี กวา่ เราใสไ่ ดท้ งั้ วนั นอกจากนยี้ งั ชอบใสก่ าV ไล เปน็ ชนิ้ ทจี่ บิ๊ มกั จะซอื้ บอ่ ยๆ ดว้ ย เมอื่ กอ่ นจบิ๊ จะชอบเพชร แตต่ อนนกี้ ม็ าชอบไพลนิ เพราะวา่ เปน็ ทนี่ ยิ ม อกี อยา่ งจบิ๊ เกดิ เดอื นกนั ยายน ไพลนิ เปน็ พลอยสปี ระจาV เดอื นเกดิ คะ่ ”

ในมมุ มองของคณุ จบิ๊ เสนห่ ข์ องเครอื่ งประดบั อยทู่ มี่ ติ แิ ละประกายขอ­งเครอื่ งประดบั ชนิ้ นนั้ ๆ รวมทงั้ คณุ ภาพ และงานเจยี ระไน “พอเหน็ แลว้ เรารสู้ กึ ดงึ ดดู ถา้ เทยี บกบั คน เราจะรสู้ กึ วา่ คนๆ นนั้ มอี อรา่ จงั เลย สาV หรบั ตวั จบิ๊ เอง ถา้ ไฮเอนดจ์ วิ เวลรี่ เสนห่ ข์ องพลอยอยทู่ สี่ ความลกึ เมด็ ของสที เ่ี ลอื ก เพชรกจ็ ะอยทูู่ ป่ี ระกายของเพ­ชร สว่ นดไี ซน์ คอืื ตวัั ใหอ้้ ญัั มณโีี ดดเดน่่ ฮโีี รข่่ องชน้ิิ้ งานคอื อญั มณมี ากกวา่่ คะ่่ ”

BLING IT ON

หญงิ -กรณุ า วจั นะพกุ กะ

เรอื่ งชนื่ ชอบเครอื่ งประดบั คณุ หญงิ -กรณุ า วจั นะพกุ กะ คงไมเ่ ปน็ รองใคร เพราะนอกจา­กจะเปน็ สาวทช่ี อบสะสม จวิ เวลรคี่ นหนงึ่ เธอยงั นาV ความรกั ความชอบของ­เธอมาสรา้ งแบรนด์ เครอื่ งประดบั ดไี ซนส์ ดุ เกท๋ กี่ าV ลงั ครองใจเซเล­บรติ อยใู่ นเวลานดี้ ว้ ย “หญงิ รสู้ กึ วา่ ผหู้ ญงิ ตอ่ ใหส้ วยอยา่ งไร ถา้ ไมม่ เี ครอื่ งประดบั กด็ ขู าดอะไรไปบา­งอยา่ ง เพราะความเ­ปน็ ผหู้ ญงิ จะตอ้ งแวววาว มคี วามระยบิ ระยบั ของเพชรพลอ­ยเขา้ มาเกยี่ วขอ้ ง ผหู้ ญงิ เราจะสวยทห่ี นา้ ตา การแตง่ ตวั จติ ใจ และ เครอื่ งประดบั จะเสรมิ ใหม้ เี สนห่ ม์ ากขนึ้ ”

เซเลบรติ สี้ าวเรมิ่ ซอ้ื คอสตมู จวิ เวลรตี่ งั้ แตเ่ รยี นมธั ยมศกึ ษาปที 1 “เรยี กวา่ ซอื้ มาตลอด แตจ่ ดุ เปลยี่ นคอื ตอนเรยี น มหาวทิ ยาลยั เพราะเราใส­เ่ ครอ่ื งประดบั ไปเรยี นได้ บางคนเขากใ็ สแ่ คน่ าฬกิ าอยา่ งเดยี วกบั ชดุ นสิ ติ แตห่ ญงิ จะตอ้ งมแี หวน และต่างหู บางทีนาฬิกาลืมใส่ไม่เป็นไร แต่ถ้าลืมต่างหูหรือแหวนจะขับรถกลับมาบ้านเพื่อใส่เครื่องประดับ 2 ชิ้นนี้ ตอนทเี่ ราเรยี นมหาวทิ ยาลยั หญงิ จะยงั ไมช่ อบใสเ่ พชร เพราะรสู้ กึ วา่ ยงั ไมใ่ ชว่ ยั ของเรา แตแ่ มห่ ญงิ กลบั รสู้ กึ วา่ ผหู้ ญงิ กต็ อ้ ง คกู่ บั เพชร เพราะเพชรเ­ปน็ เครอ่ื งประดบั ทมี่ คี ณุ คา่ ไมว่ า่ จะนานแคไ่ หน อกี อยา่ งการซอื้ เพชรเปน็ การลงทนุ เพราะมลู คา่ เพมิ่ ขนึ้ ตามกาลเวลา คณุ แมเ่ ลยบงั คบั ใหเ้ ราใสท่ กุ ครงั้ คอื อยา่ งนอ้ ยตอ้ งมเี พชรแทต้ ดิ ตวั ไปดว้ ย เชน่ หญงิ อาจจะใสค่ อสตมู ได้ แตก่ ข็ อใหม้ แี หวนเพชรตดิ ไปดว้ ย และทา่ นกใ็ หเ้ ลอื กวา่ วนั นห้ี ญงิ จะใสแ่ หวนหรอื ตา่ งหู แตห่ ญงิ รสู้ กึ วา่ ใสแ่ ลว้ เราดมู อี ายุ แลว้ เพอื่ นกล็ อ้ คอื ทคี่ ณะเราจะมชี อื่ หญงิ หลายคน แตเ่ พอ่ื นๆ เขากจ็ ะเรยี กเราวา่ ‘หญงิ ตเู้ พชร’ พอไดย้ นิ กเ็ ลกิ ใสเ่ ลย แตเ่ รากอ็ ยากเอาใจทา่ น ไมอ่ ยากใหท้ า่ นเสยี ใจเหมอื นกนั หญงิ กเ็ ลยจะใสอ่ อกจากบา้ น แตพ่ อถงึ มหาวทิ ยาลยั กจ็ ะถอด เกบ็ ไวใ้ นรถ พอกอ่ นเขา้ บา้ นกค็ อ่ ยหยบิ มาใสใ่ หม่ ทาV บอ่ ยๆ เขา้ วนั หนงึ่ กห็ าย แมเ่ ลยจบั ไดว้ า่ เราไมไ่ ดใ้ สจ่ รงิ ทา่ นกบ็ อกหญงิ วา่ แมอ่ ยากใหห้ ญงิ ใสเ่ พชรแท้ แตใ่ หบ้ อกมาวา่ ชอบดไี ซนแ์ บบไหน จะไดก้ ลา้ ใส่ หญงิ กเ็ ลยรสู้ กึ ตวั เองวา่ ชอบใสเ่ พชรที่ ไมด่ มู อี ายุ ซงึ่ ตอ้ งเปน็ เพชรทดี่ เู รยี บๆ คะ่

หญงิ ชอบเพชรทรง­สเี่ หลย่ี ม ชอบมาก และชอบสเตป็ คสั คอื เปน็ สเ่ี หลยี่ มเรยี บๆ แตม่ คี วามลกึ มนั มคี วามวาว กาV ลงั ดี เหมาะกบั เรา เพราะหญงิ เปน็ คนทห่ี นา้ ไทย ควิ้ เขม้ เปน็ คนหนา้ ชดั (หวั เราะ) แลว้ เรายงั ชอบแตง่ ตวั อกี ดงั นนั้ ถา้ เรา อยากไดอ้้ ะไรหลายๆ อยา่่ งมารวมกนั จวิ เวลรอี่ าจจะไมเ่ ยอะมาก แตต่ อ้ งมคี วามวาวเปน็็ หลกั คะ่

DAZZLING DIAMOND

เนม-ณฐั นยี ตนั ประเสรฐิ

เพราะเพชรมีมูลค่าในตัวของมันเอง การซื้อเพชรจึงเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งและยัังส่่งต่่อ ไวเ้ ปน็ ของแทนใจทมี่ มี ลู คา่ ใหแ้ กค่ นทเี่ รารกั ไดด้ ว้ ย และนค่ี อื หนงึ่ ในเหตผุ ลทที่ าl ใหค้ ณุ เนม-ณฐัั นยีี ์์ ตนั ประเสรฐิ ชนื่ ชมจวิ เวลรปี่ ระเภทนเี้ ปน็ พเิ ศษ เธอเลา่ ใหฟ้ งั วา่ จวิ เวลรชี่ นิ้ แรกทไี่ ดร้ บั จากคณุุุ แม่่ เปน็ ตา่ งหเู พชรใสต่ ดิ หเู รยี บๆ เนอ่ื งจากสอบเขา้ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตรไ์ ด้ “ตอนนนั้ เนมรสูู้้ กึึ วา้ วนะคะ เพราะเปน็ เพชรชนิ้ แรกทไี่ ดม้ า ตอนนนั้ ใสไ่ ดท้ กุ วนั ทกุ วนั นยี้ งั เกบ็ อยู่ แตไ่ มค่่ อ่่ ยได้้ นาl มาใสเ่ ทา่ ไร พอเรมิ่ ทาl งาน เรากอ็ ยากจะมอี ะไรเปน็ ของเราเอง ซงึ่ เนมกซ็ อ้ื ตา่ งหเู ปน็ เพชรเมด็็ เดยี่่ี ว ตดิ หู ตงั้ ใจซอื้ เปน็ รางวลั ใหแ้ กต่ วั เอง ปหี นงึ่ ซอื้ ราว 1-2 ชนิ้ ตอนโบนสั ออก เรมิ่ จากตา่ งหูู จากนนั้ั้ กซ็ อื้ สรอ้ ย แหวน 1 วง 2 วงตามมาเรอื่ ยๆ

ดว้ ยความทเี่ ปน็ คนชอบแตง่ ตวั เรยี บๆ สเี สอื้ ทใี่ สก่ ม็ อี ยไู่ มก่ สี่ เพราะฉะนนั้ เวลาไปไหนม­าไหน ถา้ ไมม่ เี ครอ่ื งประดบั กจ็ ะรสู้ กึ เหมอื นไมไ่ ดแ้ ตง่ หนา้ เครอื่ งประดบั ทเี่ ลอื กใสจ่ ะเนน้ เรยี บๆ ใสไ่่ ด้้ เรอื่ ยๆ ทกุ วนั ชน้ิ ทใี่ สท่ กุ วนั จะเปน็ แหวนกบั ตา่ งหู ถา้ ไมใ่ สจ่ ะรสู้ กึ เหมอื นเราแตง่ หนา้ ไมเ่่ สรจ็็ พอใส่เครื่องประดับแล้วก็ทlาให้เรามั่นใจขึ้น เพราะลุคของเราดูครบขึ้น และบ่งบอกความเป็็น ตวั ของตวั เองดว้ ย ยงิ่ เปน็ เครอ่ื งประดบั ทมี่ คี ณุ คา่ กบั เราหรอื คนพเิ ศษใหเ้ รามา กจ็ ะมคี วามรสูู้้ กึึ ดๆีี ตดิ ตวั ไปดว้ ยคะ่ ”

ตอนนดี้ เู หมอื นคณุ เนมจะยงิ่ แฮปปม้ี ากขน้ึ เพราะสามขี องเธอ คณุ ธนพงษ์ จริ าพาณชิ กลุ CEO TANACHIRA GROUP ผู้นVาเข้า PANDORA, Marimekko, Jonathan Adler นั้น ได้เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เพชร TILDA อีกด้วย ซงึ่ สาV หรบั TILDA นี้ คณุ เนมเลา่ ใหฟ้ งั ดว้ ยนาV้ เสยี งเปอ้ื นยมิ้ วา่ “สาV หรบั แบรนดเ์ พชร TILDA เนมกช็ ว่ ยดแู บบและดไี ซนบ์ า้ ง แตว่ า่ ตามคอนเซป็ ตข์ อง TILDA คอื ดไี ซนเ์ ราไมเ่ หมอื นใคร ใสไ่ ดท้ กุ วนั TILDA กอ่ ตง้ั ในเครอื บรษิ ทั ธนจริ า จากการที่ คณุ ธนพงษม์ คี วามหลงใหลใ­นเครอื่ งประดบั เพชรคะ่ ถอื วา่ จดุ เรมิ่ ตน้ มาจากความช­นื่ ชอบอยา่ งแทจ้ รงิ TILDA เปน็ แบรนดเ์ พชรทอี่ ยใู่ นตลาดมายา่ งเขา้ ปที 3 แลว้ และตอนนมี้ สี าขาทเี่ ซน็ ทรลั ชดิ ลม ดว้ ย

TILDA เปน็ แบรนดเ์ ครอื่ งประดบั เพชรแทท้ เี่ นน้ การคดั คณุ ภาพ พถิ พี ถิ นั ทกุ ขนั้ ตอนการผลติ และการออกแ­บบ ดว้ ยดไี ซนท์ อี่ อกแบบมาอยา่ งแตกตา่ งในทกุ ๆ ชนิ้ งาน ทาV ใหเ้ ราขนึ้ ชอื่ วา่ เปน็ ‘The Best in Jewelry Design’ ตงั้ แต่ ดไี ซนแ์ บบเรยี บงา่ ย ไปจนถงึ ดไี ซนท์ โี่ ดดเดน่ ในเรอื่ งของเพชรเห­ลยี่ มและรปู ทรงทแี่ ตกตา่ ง ซงึ่ มาพรอ้ มกบั แรงบนั ดาลใจ จากทกุ โมเมนตข์ องผหู้ ญงิ ไมว่ า่ จะเปน็ การประสบคว­ามสาV เรจ็ ในชวี ติ หรอื อยากใหร้ างวลั แกต่ นเอง และ TILDA พรอ้ มจะ อยเู่ ปน็ เพอื่ นผหู้ ญงิ ในชว่ งเวลาทเี่ ธอเปลง่ ประกายทสี่ ดุ นอกจากนนั้ เรายงั เปน็ Magnificen­t Quality Diamond ดว้ ยการ สง่ มอบคณุ คา่ ของเพชรนา้V งาม ดว้ ยเพชร D Color นาV้ ระดบั สงู ทสี่ ดุ ทงี่ ดงามเมอื่ มองดว้ ยเพยี งตาเปลา่ จาก TILDA 100 ซงึ่ คอลเลก็ ชนั่ ลา่ สดุ ไดอ้ อกมาเปน็ รปู ทรงหวั ใจตอ้ นรบั ชว่ งเวลาแหง่ ความรกั ดว้ ยคะ่ ”

เซเลบริตี้: ณัฐนีย์ ตันประเสริฐ แต่งหน้า-ทVาผม: ภคณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ สถานที่: Hotel Muse Hotel โทร. 0-2630-4000

ชิ้ิ้นงานกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเพชร D Color นV้างามระดับสูงที่สุด ถืือเป็็น Queen of Diamond Color ก็็ว่าได้ แรงบันดาลใจของ คอลเล็็กชั่ันนี้มาจากความต้องการ สื่ื่อความรัักในช่วงเวลาสุดพิเศษ โดยการมีีรูปทรงเป็นรูปหัวใจ...

เซเลบริตี้: กรุณา วัจนะพุกกะ แต่งหน้า-ทVาผม: ภคณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ

เพราะคุณหญิงไม่ใส่สร้อยคอ คุณแม่เลยให้เธอใส่สร้อยข้อมือแทน เธอเลยเริ่มจากสร้อยข้อมือเพชรที่เป็น ทรงสี่เหลี่ยมและเส้นเล็กๆ ก่อน แล้วจึงทยอยซื้อมาใส่ด้วยกันเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนรูปทรงเพชร ซึ่งเมื่อ ใส่รวมๆ กันก็ดูเท่ไปอีกแบบ

ถ้าจะไปงานแต่งงาน คุณหญิงมักจะเลือกต่างหู KAYVE คู่นี้ เพราะใส่ได้ หลายแบบ และยังเป็น เพชรเหลี่ยมซึ่งเป็นทรง ที่คุณหญิงชื่นชอบอีกด้วย

ต่างหูเพชรอีกชิ้นที่สามารถ ใส่ในชีวิตประจVาวันได้อย่างสบายๆ ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย แต่มีความวาว ทVาให้จิวเวลรี่ ชิ้นนี้สะดุดตาและน่าสนใจมากขึ้น

ต่างหูเพชรคู่แรกที่ได้จากคุณแม่ เรียบสุดและใส่ได้ทุกวัน

ต่างหูอีกชิ้นที่คุณหญิงใส่บ่อยที่สุด เพราะ 1 ชิ้นสามารถใส่ได้ หลายแบบ และมีนV้าหนักเบา และเป็นอีกชิ้นที่เป็นของ KAYVE

มุกสีเทาเป็นมุกอีกสีที่เธอ ชื่นชอบ เธอมักจะใส่คู่กับ ชุดไทยเพราะม­องว่ามุก เหมาะกับชุดไทยมากที่สุด และเป็นอีกชิ้นที่คุณแม่ ของเธอซื้อให้

นี่เป็นจิวเวลรี่ชิ้นล่าสุด ที่คุณแม่เพิ่งให้คุณหญิง นอกจากชิ้นนี้จะเป็นเพชร สีเหลืองแล้ว ยังดีไซน์ ได้ถูกใจอีกด้วย

ต่างหูชิ้นพิเศษคู่นี้เป็นสีพลอยพิเศษ เพราะเป็นสีที่ผสมเอง คัดเลือกเอง และยังเป็นชิ้นที่ทVาให้แบรนด์จิวเวลรี่ ของคุณหญิงแจ้งเกิดอีกด้วย

แหวนวินเทจตัวเรือนเป็นทองแท้ เป็นแหวนแต่งงานของคุณแม่คุณหญิงที่ใส่ติดตัว มาประมาณ 50 ปี แล้วท่านได้มอบให้กับคุณหญิง เมื่อไม่นานมานี้ “หญิงรู้สึกว่าแหวนวงนี้เป็นเหมือน ของรักของแม่ ทVาให้เราก็อุ่นใจ เวลาเดินทาง ไปไหน เหมือนแม่ไปกับเราด้วยเสมอ”

แหวนเพชรขอ­ง KAYVE ที่คุณหญิงดีไซน์เอง ชิ้นนี้ มุกดูโดดเด่น ตัวเรือนเป็น สีแบล็กโรเดียมที่มีความเท่

แหวนซิกเนเจอร์ของ KAYVE ชนิ้ นเี้ ปน็ คอสตมู แต่แสดงความเป็นตัวตน ของเธอที่ชื่นชอบเพชร

ต่่างหููเพชรเรีียบๆ สร้อยคอเพชรดีไซน์ออกมาให้แนบกับคอ ชิ้นนี้ พิเศษตรงที่สามารถพลิ้วไหวไปกับ คนใส่ได้ นอกจากนี้เพชรรูปหัวใจยังมี ขนาดและคุณภาพเท่าๆ กันอีกด้วย

เซตทับทิมชุดนี้คุณแม่ คุณจิ๊บเป็นคนซื้อให้ เรียกว่าเป็นทับทิมสยาม ที่หาไม่ได้แล้วในทุกวันนี้ เป็นทับทิมสยามคุณภาพดีี สีท็อป ความเป็นประกายดีี ความพิเศษของงานนี้คือ การหาอัญมณีที่คุณภาพ พอดีกัน มาประกอบเป็น เครื่องประดับ

กVาไลที่คุณจิ๊บ ใส่ประจVา

แหวน 10 กะรัตวงนี้เป็นของ คุณแม่ของคุณจิ๊บ ที่ได้รับ เพชรดิบมาจากเดอเ­บียร์ส เมื่อเจียระไนเสร็จแล้วคุณแม่ จึงซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึก ในความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัทของครอบครัวและ เดอเบียร์ส ซึ่งท่านแบ่งมาให้ ลูกสาวคนเดียวได้ใส่ด้วย

กVาไลชิ้นนี้เป็นอีกชิ้นที่คุณจิ๊บ ชอบมาก ทVาจากทองค­Vาขาว สลับกับเพชร ใส่ได้หลายโอกาส

แหวน Eternity ที่คุณจิ๊๊ิบใส่่ติิดนิ้ิ้ว แต่ทอประกาย คืือสไตล์ของคุณจิ๊บ

ต่างหูไพลินเมื่อประกอบกับ เพชรรูปหัวใจที่คุณจิ๊บชอบ เลยยิ่งขับความสวยงา­ม ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

โช้กเกอร์ของมิกิโมโตชิ้นนี้คุณแม่เป็นคนซื้อให้คุณจิ๊บ มีความพิเศษตรงที่มุกแต่ละเม็ดไซส์ต้องเท่ากัน สีเหมือนกัน ความเงางาม­ต้องเสมอกัน ความกลมเกลี้ยง ต้องเพอร์เฟ็กต์ สลับกับเพชรนV้าดี ปกติโช้กเกอร์ตัวนี้ จะมีทั้งหมด 9 ชั้น แต่เพื่อให้เข้ากับตัวเอง...

แหวนควอตซ์เพิร์ลมาจากหอย ที่มีเปลือกเป็นสีชมพูซึ่งทุกวันนี้ หาแทบไม่ได้แล้ว เป็นอัญมณี ทคี่ ณุ ตาของเธอซอื้ เกบ็ ไวแ้ ลว้ นาV มา ทVาแหวนให้กับคุณยาย กลายเป็น มรดกตกทอดม­าถึงคุณจิ๊บ

เซเลบริตี้: อุไรพร เฉลิมทรัพยากร แต่งหน้า-ทVาผม: ภคณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ ช่างภาพ: ทินกร วงศ์เบญจศิลป์ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ

หยกที่คุณยายใส่ติดตัว มาตลอด ซึ่งต่อมาคุณแม่ ของเธอเปลี่ยนตัวเรือนใหม่ และกลายเป็นมรดกตกทอด มาถึงคุณอ๋อย

สร้อยข้อมือและต่างหู ตัวเรือนเป็นทอง ฝังมรกตและเพ­ชรซีก เป็นชิ้นงานโบราณ ที่คุณแม่สามีของ คุณอ๋อยมอบให้

สร้อยหยกที่ี่คุณยายมอบให้ เธอดีไซน์ออกมาให้เป็็น รููปก้้้อนเมฆและสา­ยฝน

เครื่องประดับเพชร ที่คุณอ๋อย ได้รับจากคุณแม่่

กVาไลทองปร­ะดับด้วยทับทิมที่คุณอ๋อย ออกแบบเอง เธอบอกว่าสิ่งที่หนึ่ง ที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเธอ คือชิ้นงานจะเป็นชิ้นที่ใหญ่และมีมิติ

กVาไลทอง เครื่องประดับ ชิ้นแรกที่คุณอ๋อยได้รับ เมื่อแรกเกิด

เข็มกลัดทองคVาขาว­รูปนกยูง ชิ้นนี้คุณอ๋อยเป็นคนดีไซน์เอง ซงึ่ ตรงขอ้ ตอ่ หางนกยงู ทาV จาก สปริงทองคVาขาว เวลาเดิน หางนกยูงจะกระเด้งได้ เธอ บอกว่าต้องทดสอบทVา­สปริง หลายรอบกว่าจะเวิร์ก ต้องมีเทคนิคเฉพาะตัว

ต่างหูที่ทVาจากบลูโทพาส กับเพชร เป็นอีกชิ้นงาน ที่คุณอ๋อยออกแบบ

มุกเม็ดสวยถูกดีไซน์ ด้วยไอเดียของคุณอ๋อย ตัวเรือนแข็งแรง และ มีคาแร็กเตอร์ที่บ่งบอก ความเป็นตัวเอง อย่างชัดเจนอีกชิ้นหนึ่ง

แหวนทับทิมหัวใจ พอได้ทับทิมรูปหัวใจ เม็ดนี้มา ก็อยากดีไซน์ ออกมาให้เห็นทับทิม รูปหัวใจชัดๆ จึงดีไซน์ โดยวางหัวใจแดง บนพื้นเพชรขาว ใหห้ วั ใจดโู ดดเดน่ ออกมา

แหวนเพชรวง­นี้คุณอ๋อย ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากจานบิน

คุณอ๋อยบอกว่างานส่วนใหญ่ ที่เธอออกแบบจ­ะมีเพชร หรือพลอย เม็ดใหญ่เป็นหลัก และมูลค่า ของอัญมณีก็อยู่ตรงนั้นเช่นกัน

ความประณีตของชิ้นงานและดีไซน์ ที่โดดเด่น ถือเป็นคVาจVากัดความของ ต่างหูชิ้นนี้ ด้วยการดีไซน์ที่ต้องหา เพชรมาร้อยเรียงอย่างลงตัว คัดสรร รูปทรงของเพช­รให้เหมาะสมกับ ชิ้นงานและดีไซน์ โดยรวมเพชร­กลม และเพชรทรง­หยดนV้าเข้าไว้ด้วยกัน...

การมิกซ์แอนด์แมตช์ แต่งตัวให้สนุก ถือเป็นเสน่ห์ของผู้หญิง TILDA ที่ขาดไม่ได้ นั่นเป็นเพราะเราใ­ห้ความใส่ใจในทุกๆ ไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง แหวนวงนี้จึง ตอบโจทย์ในการสวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นใส่ กับแหวนชูเดี่ยวหรือใส่คู่กับแหวนแถวก็ดูเก๋...

เพชรสีเหลืองถือว่าเป็นเพชรที่หายากเพราะ เกิดขึ้นเองตามธรร­มชาติไร้การปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น เป็นที่มาที่เราตามหาเพ­ชรลักษณะนี้ มาไว้ในครอบครอง ซึ่งถือว่าพิเศษมากๆ เพราะว่าเพชร Fancy Light Yellow จะนิยมใส่ออกงาน เวลาใส่ชุดแต่งกายที่เป็น โทนสีเรียบ...

สินค้าในกลุ่มนี้เน้นที่ความเรียบง่าย เป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้เพชรกลม Colorless Grade เทา่ นนั้ แรงบนั ดาลใจ ของงานในกลุ่มนี้มาจากการที่ผู้หญิง บางครงั้ กร็ กั ความเรยี บงา่ ย เนน้ ความงาม จากภายใน แต่ก็อยากดูโดดเด่นในบาง ช่วงเวลา สินค้าในกลุ่มนี้ตอบโจทย์...

เพชรทรง Emerald Cut ถือว่าเป็นงานละเอียดที่พิเศษ หากใส่แล้วจะดู แตกต่างอย่างยิ่ง เพราะในตลา­ดเพชรนั้นไม่ค่อยมีเพชรทรงนี้เท่าที่ควร ข้อดีของเพชรทรง­นี้คือจะเห็นเหลี่ยมมุมของเพชรที่ชัดเจน เวลาเล่นแสง แล้วจะสะท้อนไฟออกมาอ­ย่างเด่นชัดที่สุด...

สอบถามเพมิ่ เตมิ โทร.09-8448-5446 ชนั้ 1 เซน็ ทรลั ชดิ ลม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.