WORK OUT LIKE A SUPERMODEL

คารล์ คลอสส์ ซเู ปอร์โมเดลสดุ ฮอตกบั รา่ งกายฟติ แอนดเ์ ฟริ ม์

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

โมเดลลว้ นเกดิ มาพรอ้ มความสงู ยาวเขา่ ดแี ละสดั สว่ นสดุ เปะ๊ ทสี่ าวทวั่ โลกปรารถนา แตแ่ มว้ า่ จะโชคดี เกดิ มาพรอ้ มรปู รา่ งทนี่ า่ อจิ ฉา แตห่ ลายคนกย็ งั คงขยนั ฟติ หนุ่ เพอื่ รกั ษารปู รา่ ง สขุ ภาพทแี่ ขง็ แรง และสขุ ภาพจติ ใหส้ ดใสตลอด ดงั เชน่ นางแบบสาวร­า่ งผอมสงู ทมี่ แี ตร่ อยยม้ิ และการมองโ­ลกใน แงบ่ วกคารล์ คลอสส์ สาววยั 25 ปจี ากเวที Victoria’s Secret คนนี้ (และเธอยงั เปน็ เพอื่ นสนทิ ของปอ๊ ปซเู ปอรส์ ตารเ์ ทยเ์ ลอร์ สวฟิ ต์ ดว้ ย!) คารล์ อี อกกาl ลงั กายหลากหลา­ยประเภท จนทาl ใหร้ ปู รา่ งของเธอดลู นี และสตรองขนึ้ ทกุ วนั และนา่ เซอรไ์ พรสท์ แมส้ าวจากรฐั อลิ ลนิ อยสจ์ ะสงู ถงึ 188 เซนตเิ มตร ซงึ่ อาจจะดเู กง้ กา้ งไปสาl หรบั นกั เตน้ บลั เลต์ แตเ่ ธอกลบั ชอบเตน้ บลั เลตม์ า ตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ และยงั เตน้ จนถงึ ปจั จบุ นั แถมยงั ดไู มเ่ กง้ กา้ ง เมอื่ สอ่ งดอู นิ สตาแกรมของ­คารล์ เราจะพบแรง­บนั ดาลใจดๆี เพอื่ การออกกาl ลงั กาย สขุ ภาพ และความงาม­ของเธออกี เพยี บ เลยตอ้ งนาl มาแชรใ์ หฟ้ งั กนั มา Get Fit Like Karlie กนั เถอะ!

PRACTICE PILATES

คารล์ มี กั อพั รปู เธอออกกาl ลงั กายลงอนิ สตาแกรมบอ่ ยๆ เรา รกู้ นั ดวี า่ สาวคนนอี้ อกกาl ลงั กายหลากหลา­ยเสมอ ทงั้ พลิ าทสี ไตเ่ ขา วงิ่ มาราธอน เตน้ บลั เลต์ ตอ่ ยมวย วา่ ยนาl้ ออกกาl ลงั กายในยมิ ฯลฯ แตก่ ารออกกาl ลงั กายประเภทห­นงึ่ ทเี่ ธอชนื่ ชอบ เปน็ พเิ ศษคอื พลิ าทสี ถา้ จะเฉพาะเจา­ะจงลงไปกค็ อื Pilates Reformer ซงึ่ จะฮารด์ คอรก์ วา่ พลิ าทสี ทเี่ ลน่ บนเสอ่ื ธรรมดาๆ พิลาทีสประเภทนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ทาl ใหก้ ลา้ มเนอื้ ดแู ขง็ แรงและเหน็ เดน่ ชดั ขนึ้ ดว้ ยเครอื่ งเลน่ ทเี่ หมอื นกบั อปุ กรณท์ รมานรา่ งกายสมยั ยคุ กลางทอี่ าจทาl ให้ เรากลวั เบาๆ แตเ่ อาเขา้ จรงิ เจา้ เครอื่ งนกี้ ไ็ มไ่ ดน้ า่ กลวั อยา่ ง ที่เห็น แถมยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แกนหลักของ รา่ งกาย สรา้ งสมดลุ และอาจชว่ ยใหค้ ณุ มหี นุ่ ดฟู ติ แอนดเ์ ฟริ ม์ แบบซเู ปอรโ์ มเดลได้

BOXING FIT

ถ้าคุณกlาลังมองหาการอ­อกกlาลังกายที่จะทlาให้คุณรู้สึก มพี ลงั และฮกึ เหมิ รวมทงั้ ระบายความอ­ดั อน้ั บางอยา่ ง เรา ขอแนะนาl การตอ่ ยมวยนเ่ี ลย เหมาะมากสา­l หรบั การเพมิ่ พลงั ความฟิตให้ร่างกาย เพิ่มความแข็งแกร่งทนทาน ช่วยให้ ระบบไหลเวยี นโลหติ ดี รสู้ กึ ไดว้ า่ รา่ งกายสตรองต­งั้ แตศ่ รี ษะ จรดปลายเทา้ เพราะไดอ้ อกกาl ลงั กายทวั่ รา่ ง อยากเบริ น์ ไขมนั เพิ่มความแข็งแกร่งของแกนกลา­งของร่างกาย ปลดปล่อย ความเครยี ดและความวติ กกงั วล ตอ้ งลองจดั คอรส์ ตว่ ยมวย ดสู กั คอรส์ สาวคารล์ กี ต็ ว่ ยมวยจนหนุ่ เฟริ ม์ เลยนะ

STRETCH IT OUT

ถา้ ออกกาl ลงั กายหนกั ๆ มาแลว้ การยดื เหยยี ดกลา้ มเนอื้ ก็ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นนักออกกlาลังกาย ตัวยงอย่างคาร์ลี การยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความ ยืดหยุ่นของร่างกาย ช่วยป้องกันอาการบาดเ­จ็บและเพิ่ม ประสทิ ธภิ าพการออกกา­l ลงั กายในยมิ ดว้ ย

TEA TIME

จากแอคเคาน­ตใ์ นโซเชยี ลมเี ดยี ของคารล์ เราพบวา่ เครอื่ งดมื่ อนั ดบั หนงึ่ ในดวงใจของ­เธอคอื ชา เพราะเหน็ เธอแชรร์ ปู กาl ลงั จบิ ชาอยบู่ อ่ ยๆ ไมว่ า่ คณุ จะชอบชาเขยี ว ชาดาl ชาคาโมมายล์ ชาเปปเปอรม์ นิ ต์ ชาเหลา่ นอี้ ดุ มดว้ ยสารแอนตอี้ อกซแิ ดนท์ ซงึ่ ใหผ้ ลดตี อ่ ทงั้ สขุ ภาพและความ­งาม ชว่ ยใหร้ สู้ กึ ผอ่ นคลาย ระบบย่อยอาหารทlา­งานดีขึ้น กระตุ้นระบบเผาผล­าญของ รา่ งกาย ทาl ใหร้ สู้ กึ สดชนื่ กระปรกี้ ระเปรา่

GRAB A JUICE

ภาพซเู ปอรโ์ มเดลจบิ นาl้ ผลไมส้ ดไมใ่ ชเ่ รอ่ื งแปลก และเดยี๋ วนี้ หลายคนยังหันมาดื่มนl้าผักผลไม้สกัดเย็น (Cold-pressed Juice) กนั ดว้ ย ซงึ่ ดตี อ่ เรอื่ งสขุ ภาพและความ­งาม คารล์ กี เลิฟการดื่มนl้าผักผลไม้สกัดเย็น ช่วยดีท็อกซ์ ลดนl้าหนัก ทlาให้ระบบย่อยอาหารทlา­งานได้ดี และกระตุ้นระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การดื่มนl้าผลไม้สกัดเย็นยังช่วยให้ ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุในแต่ละวัน อีกทั้งเรายัง เลอื กผกั และผลไมท้ อี่ ยากกนิ ไดต้ ามใจชอบดว้ ย

CHEAT CLEAN

ใชว่ า่ ซเู ปอรโ์ มเดลจะไมต่ ามใจปากของ­ตวั เองใหไ้ ดก้ นิ อาหาร และขนมทอี่ ยากกนิ คารล์ กี ข็ อตามใจปากต­วั เองบา้ ง แตเ่ ธอ เลอื กกนิ อะไรทดี่ ตี อ่ สขุ ภาพหนอ่ ย สาวคนนยี้ งั ชอบทาl ขนม ดว้ ย โดยเฉพาะคกุ กี้ แตเ่ ธอกเ็ ลอื กใสส่ ว่ นผสมทดี่ ตี อ่ สขุ ภาพ ลงไปด้วย ทาl ให้ได้กินทั้งคุกกี้และรู้สึกดีต่อสุขภาพไปด้วย บางครงั้ เธอยงั แชรส์ ตู รคกุ กสี้ ขุ ภาพของตวั เองลงในโซเ­ชยี ล มเี ดยี ไวใ้ หส้ าวๆ ไดล้ องทาl ตามดดู ว้ ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.