THE EXTRAVAGAN­ZA MOMENTS

OK! Magazine Thailand - - FASHION FEATURE -

ทสี่ ดุ ของปรากฏกา­รณแ์ หง่ ความอลงั การในงาน JKN Mega Showcase 7-11-17 Diamond Gold งานประจาl ปขี องบรษิ ทั เจเคเอน็ โกลบอล มเี ดยี จาl กดั (มหาชน) ทคี่ ณุ แอน- จกั รพงษ์ จกั ราจฑุ าธบิ ดิ์CEO คนเกง่ จดั ขนึ้ ในธมี สดุ หรทู องคาl และเพชร เนรมติ โรงละครอกั ษรา คงิ พาวเวอร์ รางนาl้ ใหอ้ รา่ มเรอื งรอง ไปด้วยสีทองและแสงเ­พชรพราว ระยิบระยับเหมือนหุ้นของ เจเคเอ็น ที่พุ่งทะยานไปอย่างงดงามทันทีที่เปิดตลาดเมื่อ ต้นเดือนที่ผ่านมา ตอกยl้าความสlาเร็จของผู้นlาเทรนด์และ การเปน็ Master of Contents ตวั จรงิ

ภายในงานนอ­กจากเหลา่ แขกผมู้ เี กยี รติ ผบู้ รหิ ารองคก์ รสอื่ ยกั ษใ์ หญ่ และเซเลบรติ ชี้ นั้ นาl ทตี่ บเทา้ พรอ้ มใจกนั มารว่ มงาน อยา่ งคกึ คกั ในชดุ สที องเขา้ ธมี เหลา่ ซเู ปอรส์ ตารท์ วั่ ฟา้ เมอื งไทย ยงั มารว่ มยนิ ดใี นงานโชวเ์ คสครงั้ นอี้ ยา่ งอนุ่ หนาฝาคงั่ รวมถงึ มสิ แกรนดไ์ ทยแลนดท์ งั้ 8 ทมี่ ารว่ มแสดงความเ­ปน็ ไทยในระดบั สากล เดนิ โชวช์ ดุ ประจาl ชาตทิ ใ่ี ชใ้ นการประกวด­บนเวทรี ะดบั โลก คงต้องกล่าวว่าเป็นงานที่รวมไว้ซึ่งความที่สุดในทุกโมเมนต์ที่ ได้สัมผัสจริงๆ และในปีหน้าคุณแอนก็แย้มข้อมูลมาแล้วว่า ความยงิ่ ใหญจ่ ะยงั ไมจ่ บสนิ้ ขอใหท้ กุ คนพรอ้ มกา้ วสธู่ มี Diamondblu­e “มนั จะเปน็ Marvelousb­lue มหศั จรรยแ์ หง่ นาl้ เงนิ ” แตก่ อ่ นจะถงึ ปหี นา้ ขอเชญิ พสิ จู นค์ วามตระการต­าของสที อง กนั กอ่ นไดอ้ ยา่ งเตม็ อมิ่

อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการนlาดาร­าอันดับ 1 ของอินเดีย Vivian Dsena จากซีรีย์สุดฮิต Madhubala มาร่วม Meet & Greet กับแฟนคลับที่มาขอพบตัวจริงกันอย่างล้นหลาม

ภายในงานยังมีดารานlาในซีรีส์ฟิลิปปินส์ที่กlาลังจะฉายใน เดอื นหนา้ มารว่ มงาน โดยถอื เปน็ การเปดิ ตวั กบั แฟนคลบั ชาวไทย เปน็ ครงั้ แรก Alden Richards เจา้ ของฉายา เจมส์ จิ ฟลิ ปิ ปนิ ส์ รว่ มดว้ ย Carla Abellana Tom Rodriguez และ Denis Trillo

นพพล โกมารชุน ผใู้ หเ้ สยี งบรรยายในส­ารคดี The People’s King และสทิ ธตั ถะ เจา้ ชายผกู้ ลายเปน็ พระพทุ ธเจา้ “ผมกบั เจเคเอ็นถือเป็นคนคุ้นเคยกันมานาน แต่ที่ถือว่าเป็นงานที่ เปน็ เกยี รตมิ ากกค็ อื การไดท้ าl หนา้ ทผี่ บู้ รรยายในสาร­คดี The People’s King...

ไข่มุก-ชุติมา ดุรงค์เดช “จรงิ ๆ รจู้ กั JKN มานาน มากจากผลงา­นตา่ งๆ ทนี่ าl เข้ามาโดยเฉพา­ะสารคดี ธรรมชาติซึ่งไข่มุกชอบดู รวมถงึ ยงั เคยไดร้ ว่ มงานกนั หลายครั้ง โดยเฉพาะที่ ประทับใจคือได้เป็นผู้แสดง แบบชดุ ไทยบรมพมิ าน หนงึ่ ในชุดไทยประจlา­ชาติ ใน...

ใหม่ เจรญิ ปรุ ะ เจา้ ของเพลง ขาดใจ เพลงประกอบ­ซรี สี อ์ นิ เดยี เรื่อง นาคิน “ก่อนจะได้มาร้องเพลงประก­อบเรื่อง นาคิน กท็ ราบมาวา่ เรอื่ งนไี้ ดร้ างวลั มาเยอะ และมเี รตตงิ้ ดมี ากๆ ที่ อินเดีย ดังนั้นพอรู้ว่าได้รับคัดเลือกให้ร้องเพลงประก­อบจึง ถอื เปน็...

นันทิดา แก้วบัวสาย ผใู้ ห้ เสยี งบรรยายในส­ารคดี The People’s Queen และยงั ไดร้ อ้ งเพลงประกอ­บสารคดี คู่กับคุณเบน ชลาทิศใน เพลง"ความสขุ ความทรงจาl นิรันดร์" จากภาพยนตร์ สารคดีโครงการ Siam Golden Kingdom ภมู สิ ริ สุวรรณภูมิ “ตั้งแต่เด็กเรา กจ็ ะไดเ้ หน็...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.