YOUR GOMMINO

ครเี อทรองเทา้ กอมมโิ นในแบบฉบบั ของตวั เอง กบั ออกแบบ-ชตุ มิ ณฑน์ จงึ เจรญิ สขุ ยงิ่

OK! Magazine Thailand - - VISIT SHOP -

เป็นสาวกรองเท้ากอมมิโน (Gommino) จากแบรนด์ Tod’s เป็นต้องกรี๊ดเพราะตอนนี้แบรนด์ เครอื่ งหนงั ชอื่ ดงั จากประเทศอ­ติ าลที าV โปรเจก็ ตน์ า่ รกั ๆ ใหบ้ รรดาทอดสเ์ ลฟิ เวอรไ์ ดค้ รเี อทรองเทา้ รนุ่ กอมมโิ น ไอคอนกิ คลาสสคิ ตลอดกาลของ­แบรนดใ์ นแบบฉบบั ของตนเองกบั แคมเปญ My Gommino-custom Made Service โปรเจก็ ตด์ ๆี อยา่ งนจี้ งึ ไมพ่ ลาดทจ่ี ะชวนนางเอก­ดาวรงุ่ มาแรงอยา่ งออกแบบ-ชตุ มิ ณฑน์ จงึ เจรญิ สขุ ยงิ่ มารว่ มสนกุ ในการดไี ซนร์ องเทา้ ในแบบฉบบั ของเธอ

ออกแบบบอกว­า่ โดยสว่ นตวั ชนื่ ชอบ Tod’s อยแู่ ลว้ และยงั มคี อลเลก็ ชนั่ สว่ นตวั ทงั้ รองเทา้ และแวน่ ตา ดงั นนั้ เมอื่ มโี อกาสมาดไี ซนร์ องเทา้ ของ Tod’s เธอจงึ ไมพ่ ลาดทจี่ ะมารว่ มแจมดว้ ย

ออกแบบเลอื กดไี ซนร์ องเทา้ กอมมโิ นผา่ น 7 ขนั้ ตอนงา่ ยๆ นนั่ กค็ อื การเลอื กแบบรองเทา้ เลอื กชนดิ ของหนงั เลอื กสขี องหนงั เลอื กสดี า้ ย เลอื กสปี มุ่ ยาง เลอื กสขี อบเสน้ เลอื กเครอื่ งประดบั มกี ารเพมิ่ ออปชนั่ พเิ ศษดว้ ยการ เลอื กประทบั ตวั อกั ษรยอ่ บนรองเทา้ ไดต้ ามตอ้ งการ โดยใชเ้ วลาผลติ ประมาณ 8 สปั ดาห์ ซงึ่ ทกุ ดไี ซนจ์ ะถกู สง่ ไป ผลติ ยงั โรงงานทปี่ ระเทศอติ าลเี ทา่ นนั้ “ออกแบบเลอื กกอมมโิ นแบบหนงั สคี รมี แลว้ สเี ชอื กเลอื กเปน็ แบบ 3 สี จะมี สหี ลกั เปน็ สคี รมี และสขี าวกบั สแี ดงผสมกนั เลอื กสปี มุ่ ยางเปน็ สเี ขยี วและประทบั ตวั อกั ษร A B C ทม่ี าจากออกแบบ ชตุ มิ ณฑน์ จงึ เจรญิ สขุ ยงิ่ คะ่ ” นางเอกสาวเ­ลา่ ถงึ ผลงานของเธ­อดว้ ยนาV้ เสยี งมคี วามสขุ

รสู้ กึ อยา่ งไรที่ Tod’s ทาV โปรเจก็ ตพ์ เิ ศษนขี้ นึ้ มาใหร้ ว่ ม สนกุ กนั

ออกแบบรู้สึกว่าโปรเจ็กต์นี้ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดีค่ะ เพราะบางคร­งั้ ลกู คา้ อาจจะมสี แี ละดไี ซนบ์ างอยา่ งทชี่ อบอยู่ ในใจ ดงั นนั้ การทใี่ หล้ กู คา้ มสี ว่ นรว่ มกบั คอลเลก็ ชนั่ ของตวั เอง ทาV ใหเ้ ราสนกุ และรกั แบรนดน์ มี้ ากยงิ่ ขนึ้

ทราบวา่ เปน็ คนหนงึ่ ทชี่ นื่ ชอบ Tod’s อยแู่ ลว้

เรารจู้ กั มาตงั้ แตส่ มยั เรยี นมธั ยมคะ่ เปน็ แบรนดท์ ใี่ ครๆ ก็ ชอบ ดว้ ยความทอี่ อกแบบไมค่ อ่ ยใสส่ น้ สงู ดว้ ย แลว้ แบรนดน์ เปน็ แบรนดท์ ตี่ อบโจทยก์ บั เรา ใสไ่ ดท้ กุ ลคุ ทกุ วนั ใสส่ บาย ไมก่ ดั ออกแบบเรมิ่ ใสก่ อมมโิ นตอนเรยี นมหาวทิ ยาลยั รนุ่ นี้ เปน็ รนุ่ คลาสสคิ ทตี่ อ้ งมี (หวั เราะ) ดว้ ยความทลี่ คุ นมี้ คี วามเปน็ แมสคลู นี เลยทาV ใหส้ ามารถแตง่ ตวั ไดห้ ลากหลาย คอื ใสก่ บั เดรสกส็ วยหรอื ใสแ่ มทชก์ บั กางเกงยนี สก์ ไ็ ปในทางเดยี วกนั

มาที่ Tod’s สาขาสยามพา­รากอนแลว้ เปน็ อยา่ งไรบา้ ง

นไี่ มใ่ ชค่ รงั้ แรกทมี่ า (หวั เราะ) ดงั นนั้ บรรยากาศกจ็ ะอบอนุ่ เพมิ่ ขนึ้ เรอื่ ยๆ มา Tod’s คอ่ นขา้ งบอ่ ย ชอบมาดคู อลเลก็ ชนั่ ใหมๆ่ วา่ มอี ะไรทนี่ า่ สนใจบา้ ง อยา่ งคอลเลก็ ชนั่ ลา่ สดุ เปน็ กอมมโิ นแบบกVามะห­ยี่ แลว้ กม็ หี นงั กลบั ผสมกเ็ ปน็ อกี รนุ่ ที่ นา่ รกั มากคะ่

เล่าถึงการใช้รองเท้ากับในชีวิตประจVาวันให้ฟังหน่อย ได้ไหม

ออกแบบเปน็ คนซเี รยี สเรอื่ งการใสร่ องเทา้ เพราะเราตอ้ งเดนิ เยอะ เลยชอบใสร่ องเทา้ ทสี่ บาย ไมก่ ดั และตอ้ งใสไ่ ดท้ งั้ วนั รองเทา้ เลยตอ้ งนมิ่ เขา้ กบั เทา้ มใี สร่ องเทา้ ผา้ ใบบา้ งเหมอื นกนั แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นรองเท้าหนังมากกว่า ยิ่งตอนนี้ต้อง เดนิ ทางบอ่ ยเลยซเี รยี สเรอื่ งรองเทา้ มากขนึ้ ไปอกี ตอนนไี้ มใ่ ช่ เฉพาะแคช่ ว่ งเดนิ แลว้ แตก่ ารนงั่ บนเครอื่ งบนิ นานๆ ถา้ เรา ใสร่ องเทา้ ทที่ าV ใหอ้ ดึ อดั เทา้ กจ็ ะสง่ ผลกบั อารมณแ์ ละหลายๆ อยา่ งของเราเหม­อื นกนั

มเี ทคนคิ การเลอื กซอ้ื รองเทา้ มาเลา่ สกู่ นั ฟงั ไหม

ออกแบบชอบเ­ลอื กซอื้ รองเทา้ ตอนเยน็ หรอื ถา้ ไมว่ า่ งตอนเยน็ ตอ้ งไปซอื้ กลางวนั หรอื ตอนเชา้ เปน็ เวลาทเี่ ทา้ เรายงั ไมบ่ วมพอ เพราะยงั เดนิ ไมม่ าก กจ็ ะลองสวมกอ่ นแลว้ เดนิ ในรา้ น ถา้ รสู้ กึ วา่ ตอนนหี้ ลวมหรอื วา่ พอดกี จ็ ะเพมิ่ ขนึ้ ครงึ่ เบอร์ หรอื ถา้ หลวมมากกอ็ าจจะลองลดไ­ซสน์ ดิ หนงึ่

สรี องเทา้ ทเี่ ลอื กใสม่ กั จะเปน็ สอี ะไร

รองเทา้ ของออกแบบม­กั จะเปน็ โทนขาว ดาV เทา เคยมหี ลดุ ไป สเี หลอื งบา้ ง แตโ่ ดยปกตจิ ะไมค่ อ่ ยกลา้ เลน่ สเี ทา่ ไร เพราะวา่ ดว้ ยการแตง่ ตวั ของเราทจี่ ะออกแนวเทๆ่ สบายๆ ดว้ ย เลย ไมค่ อ่ ยเลอื กรองเทา้ ทสี่ สี นั จดั มาก

เราจะได้เห็นผลงานเรื่องต่อๆ ไปของออกแบ­บอีก เมอื่ ไร

ตอนนมี้ หี นงั อนิ ดขี้ องพเี่ ตอ๋ (นวพล ธาV รงรตั นฤทธ)ิ์ ชอื่ Die Tomorrow มซี รี สี ท์ อี่ อนแอรอ์ ยชู่ อื่ ยยั ตวั รา้ ยกบั นายซาตาน หรอื Dark Fairy Tale ซงึ่ เปน็ ซรี สี ท์ นี่ าV นยิ ายแจม่ ใสมาทาV แล้วสรุปเป็น 4 ตอนสั้นๆ แล้วก็มีเดินทางไปทVาง­านที่ ตา่ งประเทศดว้ ยคะ่ ปหี นา้ จะมซี รี สี ท์ เี่ ขา้ ฉายทจี่ นี และไทย ดว้ ย นอกจากนกี้ ม็ คี ยุ เรอื่ งหนงั กบั ทางจนี อกี 2 เรอื่ ง (เรยี กวา่ ตอนนอี้ อกแบบโกอนิ เตอรแ์ ลว้ ) คดิ วา่ เปน็ โอกาสทเี่ ขา้ มาเลย อยากลองทาV คะ่

นางแบบ: ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง เสื้อผ้า: Tory Burch กระเป๋า-รองเท้า: Tod’s สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ แต่งหน้า-ทVาผม: เอกวรา ภิญโญ ช่างภาพ: อิทธิพล พนาสุภน ผู้ช่วยช่างภาพ: ชลนิธิ สุขอนันตธรรม สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ สถานที่: บูติก Tod’s...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.