BEYONDE M-EX (บยี อนด์ เอม็ -เอก็ ซ)์

TOP MAN TOP FORM พลงั ไมม่ หี มด จดั ไปใหส้ ดุ

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY SPECIAL -

กระแสการดแู ลตวั เองและใหค้ วามใส่ใจในเรอื่ งของสขุ ภาพยงั คงเปน็ เทรนด์ ที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์บlารุงสุขภาพจึงมีส่วนสlาคัญของผู้ที่ ตอ้ งการดแู ลตวั เองทกุ เพศและทกุ วยั และหนงึ่ ในผลติ ภณั ฑด์ งั กลา่ ว “บี ยอนด์ เอม็ -เอก็ ซ”์ (BEYONDE M-EX) เปน็ ผลติ ภณั ฑบ์ าl รงุ สขุ ภาพของ สภุ าพบรุ ษุ ใหมล่ า่ สดุ ในกลมุ่ Well-being จาก ยนู ลิ เี วอร์ เนท็ เวริ ค์ ทรี่ วม สารอาหารเพ­อื่ บาl รงุ สขุ ภาพองคร์ วมของผชู้ ายโดยเฉพาะ

ภก.ดร.พงศกรพฒั น์ อรโุ ณทยานนั ท์ ผจู้ ดั การฝา่ ย ฝกึ อบรมและพฒั นาความรผู้ ลติ ภณั ฑ์ ระดบั ภมู ภิ าค ยนู ลิ เี วอร์ เนท็ เวริ ค์ ไดเ้ ปดิ เผยถงึ คณุ ประโยชนข์ องผลติ ภณั ฑ์ “บยี อนด์ เอม็ -เอก็ ซ”์ (BEYONDE M-EX) วา่

“บียอนด์ เอ็ม-เอ็กซ์ (beyonde M-EX) เป็น ผลติ ภณั ฑเ์ สรมิ อาหารในการ­ดแู ลสขุ ภาพสาl หรบั สภุ าพบรุ ษุ ด้วยการผสมผส­านนวัตกรรมเทคโน­โลยีสิทธิบัตรกับ องค์ความรู้ดั้งเดิมของสมุนไพรธรรมชา­ติ ที่ช่วยคืนพลัง สมรรถภาพคณุ ผชู้ าย ใหค้ วามรสู้ กึ ทเี่ ปน็ ธรรมชาติ เสมอื น คืนความเป็นหนุ่มให้คุณอีกครั้ง พร้อมส่วนผสมอันเป็น เอกลักษณ์ของสารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศส “พิคโนจีนอล” และกรดอะมิโน “อาร์จีนีน” ในอัตราส่วนปริมาณที่ลงตัว ผา่ นการวจิ ยั ไดร้ บั การจดสทิ ธบิ ตั ร สามารถบาl รงุ สมรรถภาพ คณุ ผชู้ ายไดอ้ ยา่ งเปน็ ธรรมชาตเิ มอื่ บาl รงุ ทกุ วนั อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ให้ผลลัพธ์แบบองค์รวมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ คุณผู้ชาย พร้อมคืนความเป็นหนุ่ม เป็นไปตามกลไก­ของ ธรรมชาติ แตกตา่ งจากผลติ ภณั ฑท์ วั่ ไปตามทอ้ งตลาดทเี่ ปน็ ยากระตนุุ้ เสรมิ แบบเฉพาะกจิ ”

นอกจากนี้ยังได้นlาองค์ความรู้ดั้งเดิมของสมุนไพร ธรรมชาตมิ าเปน็ สว่ นประกอบสาl คญั ไมว่ า่ จะเปน็ “ถงั่ เชา่ สายพันธุ์ต้นกlาเนิดจากทิเบต” สารอาหารเส­ริมพละกlาลัง ตามตlารับโบราณ และมีงานวิจัยโดดเด่นเกี่ยวกับระบบ สืบพันธุ์คุณผู้ชาย สิทธิบัตรการเพาะเ­ลี้ยงแบบออแกนิกส์ (USDA Organic) ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจากประ­เทศ สหรฐั อเมรกิ า และ “โสมสกดั ” ยาอายวุ ฒั นะซงึ่ เปน็ ทยี่ อมรบั มานานนบั พนั ปใี นการปรบั สมดลุ บาl รงุ สขุ ภาพ ฟน้ื คนื พลงั ครบด้าน พร้อมผสานรวม ไลโคปีน สารอาหารเพื่อดูแล สขุ ภาพตอ่ มลกู หมาก ไบโอตนิ ซงิ ค์ วติ ามนิ และแรธ่ าตรุ วม เพอื่ สขุ ภาพองคร์ วมทดี่ ที งั้ กลา้ มเนอื้ ผวิ พรรณ และเสน้ ผม จึงสามารถรับประทานได้ทุกวันและต่อเนื่องเช่นเดียวกับ วติ ามนิ บาl รงุ ตา่ งๆ

“บียอนด์ เอ็ม-เอ็กซ์ (beyonde M-EX) เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสlาหรับผู้ชายที่ให้ความสlาคัญกับการ หนั กลบั มาใสใ่ จและดแู ลตวั เองแบบองคร์ วม ชว่ ยตอบโจทย์ และเขา้ ใจความตอ้ งการของกลมุ่ ผชู้ ายโดยเฉพาะ เหมาะสม กับผู้ชายทุกช่วงอายุ ทlาให้ใช้ชีวิตได้ตามแบบที่ต้องการ ทlากิจกรรมได้หลากหลายตา­มไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน รวมทงั้ ทาl ใหท้ กุ คนสามารถใช­ช้ วี ติ ไดอ้ ยา่ งเตม็ ทใี่ นทกุ ๆ ดา้ น สมกับภาพลักษณ์ของคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความเป็น TOP MAN TOP FORM ในแบบฉบบั ของตวั เองอยเู่ สมอ

TOP MAN TOP FORM พลงั ไมม่ หี มด จดั ไปใหส้ ดุ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.