THE PERFECT HIDEAWAY

ครบทกุ นยิ ามการพกั ผอ่ นที่ ภเู กต็ แมรอิ อท รสี อรท์ แอนด์ สปา, เมอรล์ นิ บชี

OK! Magazine Thailand - - TRAVEL ETC -

พูดถึงภูเก็ตอาจทVาให้นึกถึงเกาะท่องเที่ยวที่ เต็มไปด้วยสีสัน แต่ก่อนหน้านั้นเกาะแห่งนี้ แนะนาV ตวั ใหช้ าวโลกไดร้ จู้ กั จากความงดง­ามทางธรรมช­าติ และความสมบ­รู ณท์ างทะลทที่ กุ วนั นหี้ าไดย้ ากขนึ้ ไปทกุ ที แต่ สาV หรบั ทภี่ เู กต็ แมรอิ อท รสี อรท์ แอนด์ สปา, เมอรล์ นิ บชี (Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach) ทนี่ คี่ อื ความลงตวั ทคี่ วบรวมทงั้ สองสงิ่ เอาไวด้ ว้ ยกนั

ภเู กต็ แมรอิ อท รสี อรท์ แอนด์ สปา, เมอรล์ นิ บชี ตั้งอยู่บนหาดไตรตรังห่างจากหาดป่าตองที่ได้ขึ้นชื่อว่า พลกุ พลา่ นทสี่ ดุ ของภเู กต็ เพยี ง 3 กโิ ลเมตรแตก่ ลบั เงยี บสงบ ทVาให้ผู้มาเยือนพักผ่อนแบบชิลล์ๆ ในเวลากลาง­วัน และ สนกุ สนานกบั สสี นั ยามราตรไี ดอ้ ยา่ งสบายๆ

เมอื่ กา้ วเขา้ ไปในโรงแรม สงิ่ แรกทสี่ ะดดุ ตากค็ อื ลอ็ บบี้ เลาจนใ์ นคอนเซป็ ต์Thegreatro­omเอกลกั ษณเ์ฉพาะของ โรงแรมในเค­รอื แมรอิ อท กอ่ นจะเชก็ อนิ หอ้ งพกั ทมี่ ใี หเ้ ลอื กถงึ 5รปู แบบทงั้ Superiorla­goonpoolvi­ew,deluxelago­on Pool View, Premier Lagoon Pool View, Premier Lagoon Pool Access และ Premier Andaman Sea View ซงึ่ รวม แลว้ มถี งึ 414 หอ้ งดว้ ยกนั โดยมสี ระวา่ ยนา้V ถงึ 3 สระรองรบั ความต้องการของผู้เข้าพักแตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่สระ ครอบครัวซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องเล่นหลากสีสVาหรับคุณหนูๆ Main Pool สระสาV หรบั ผใู้ หญ่ พรอ้ ม Swim Up Bar ใหค้ ณุ จบิ คอ็ กเทลเยน็ ๆ ขณะแชต่ วั อยใู่ นนV้า และ Secret Pool สระว่ายนV้าพร้อมนV้าตกในบรรยา­กาศเงียบสงบที่อยู่อีกด้าน ของโรงแรม

ความพเิ ศษอกี อยา่ งของทนี่ กี่ ค็ อื ทบี่ รเิ วณหนา้ หาด จะมศี นู ยศ์ กึ ษาเรยี นรรู้ ะบบนเิ วศแนวปะการ­งั ซงึ่ เกดิ ขนึ้ จาก ความรว่ มมอื ระหวา่ งองคก์ ารระหวา่ งประเทศเพอื่ การอนรุ กั ษ์ ธรรมชาตหิ รอื IUCN รว่ มกบั แมรอิ อท อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล เพื่อให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลที่พบบริเวณหาดหินและแนว ปะการงั หนา้ โรงแรม ซงึ่ เคยมกี ารสาV รวจแลว้ วา่ แนวปะการงั หน้าโรงแรมมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากเมื่อเทียบกับแนว ปะการังอื่นๆ หน้าหาดในภูเก็ต ทVาให้เป็นแหล่งรวมของ สตั วท์ ะเลตา่ งๆ ทง้ั ปลาหลากชนดิ หอยมอื เสอื ดาวทะเล ฯลฯ อกี ทงั้ ภเู กต็ แมรอิ อท รสี อรท์ แอนด์ สปา, เมอรล์ นิ บชี ยงั มสี วนผเี สอื้ ใหค้ ณุ หนๆู ไดใ้ กลช้ ดิ ธรรมชาตผิ า่ นแมลง สวยงามชนดิ นอี้ กี ดว้ ย

นอกจากสงิ่ อาV นวยความสะด­วกตา่ งๆ ภายในโรงแร­ม ยงั มหี อ้ งอาหารอกี 4 หอ้ งไวค้ อยบรกิ าร ทงั้ D.O.C.G รา้ น อาหารอติ าเลยี นทไี่ ดแ้ รงบนั ดาลใจจากหน­งั เรอื่ งDolcevita เกยี่ วกบั ชวี ติ ทแี่ สนหวานของอ­ติ าลี เสริ ฟ์ เมนสู ดุ พเิ ศษจาก สินค้านาV เข้าทั้งเนอื้ สัตว์และไวน์ ส่วนผทู้ อี่ ยากรบั ประทาน อาหารไทยไม่ต้องออกไปไหน­ไกลต้องแวะไปที่ห้อง Thai Pantry เสริ ฟ์ อาหารไทยทกุ ภมู ภิ าครวมถงึ อาหารใตร้ สจดั จา้ น Beach Grill รา้ นอาหารววิ ดตี ดิ ทงั้ สระวา่ ยนา้V และชายหาด เสริ ฟ์ อาหารทานงา่ ยอยา่ งพซิ ซา่ แซนดว์ ชิ และเบอรเ์ กอร์ ใกลก้ นั จะเปน็ รา้ นกาแฟของโร­งแรมในชอื่ Phuket Coffee Co., แนะนVาให้ชิมฝีมือแชมป์บาริสต้าประจVาภาค­ใต้กับ กาแฟลาเตอ้ ารต์ ลายกหุ ลาบรสกลมกล­อ่ มแกลม้ กบั เบเกอรี่ สดใหม่จากเตา และห้องสุดท้ายคือ Merchant Kitchen ห้องอาหารแบบ­ครัวเปิดซึ่งเป็นห้องที่เสิร์ฟอาหารเช้าด้วย อยา่ ลมื ดมื่ Butterfly Pea Flower Tea หรอื ชาดอกอญั ชญั เสริ ฟ์ แบบไมอ่ นั้ ในมอื้ เชา้ เหมอื นจะเปน็ การเลยี นลอ้ จดุ เดน่ ของโรงแรมน­นั่ กค็ อื สวนผเี สอื้ นนั่ เอง

ภเู กต็ แมรอิ อท รสี อรท์ แอนด์ สปา, เมอรล์ นิ บชี โทร. 076-335-300 รายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ www.phuketmarr­iottmerlin­beach.com

Swim Up Bar Beach Grill Lobby

Premier Lagoon Pool Access

กาแฟ Art Latte รูปดอกกุหลาบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.