(MARVELOUS) MARRIOTT MARQUIS QUEEN’S PARK

ความสขุ แหง่ วนั พกั ผอ่ นใจกลางเมอื ง ณ โรงแรม แบงคอ็ ก แมรอิ อท มารค์ สี ควนี สป์ ารค์

OK! Magazine Thailand - - TRAVEL ETC -

อกี หนงึ่ โรงแรมทกี่ ำV ลงั โดดเดน่ ณ ใจกลำง เมอื งของกรงุ เทพฯ สำV หรบั โรงแรม แบงคอ็ ก แมรอิ อท มำรค์ สี ควนี สป์ ำรค์ (Bangkok Marriott Marquis Queen's Park) เพยี บพรอ้ มดว้ ยปรชั ญำ “กำรเดนิ ทำงอนั ยอดเยยี่ ม” (Travel Brilliantl­y) ของแบรนดแ์ มรอิ อท (Marriott) เพอื่ สรำ้ งประสบกำรณ­แ์ หง่ ควำมประทบั ใจแกผ่ มู้ ำเยอื น หำก แต่สอดแทรกแรง­บันดำลใจจำกก­ระแสพระรำช­ดVำรัสของ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถในพระบำ­ท สมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหำภมู พิ ลอดยุ เดช บรมนำถบพติ ร ทวี่ ำ่ "มรดกทำงวัฒนธรรมของไ­ทยนั้นอยู่ภำยในตัวของชำวไทย เอง” โรงแรมแห่งนี้จึงหลอมรวมวิถีแห่งกำรต้อนรับอย่ำง อบอนุ่ ตำมแบบแผนข­องประเพณไี ทยไวไ้ ดอ้ ยำ่ งมเี สนห่ แ์ บบ กำV ลงั ดแี ละนำ่ ประทบั ใจ

โรงแรม แบงคอ็ ก แมรอิ อท มำรค์ สี ควนี สป์ ำรค์ เปน็ โรงแรมขนำด­ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 22 เรียกได้ว่ำ อยู่ใจกลำงเมืองสุดๆ จึงรอบล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ศูนย์กลำงธุรกิจ และควำมบันเทิงที่สะท้อนสีสันของเมือง สว่ นหอ้ งพกั นนั้ มใี หบ้ รกิ ำรมำกถงึ 1,360 หอ้ ง รวมถงึ หอ้ งสวที พรอ้ มทง้ั หอ้ งประชมุ สมั มนำและหอ้ งจดั เลยี้ งขนำดใหญ่ โดย สำมำรถรองร­บั แขกไดม้ ำกกวำ่ 1,000 คน โรงแรมนำV เสนอ สไตล์กำรออกแบบที่ทันสมัย กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ทำง เทคโนโลยี และประสบกำ­รณก์ ำรใหบ้ รกิ ำรระดบั เวลิ ดค์ ลำส เพื่อตอบสนองคว­ำมต้องกำรของนักเดินทำงผู้เปี่ยมด้วย วสิ ยั ทศั นใ์ นปจั จบุ นั นอกจำกนยี้ งั เพยี บพรอ้ มดว้ ยสงิ่ อำV นวย ควำมสะดวกอื่นๆ ตลอดจนอำหำ­รและสถำนที่พักผ่อน หยอ่ นใจ โรงแรมแหง่ นจี้ งึ เปน็ สถำนทที่ หี่ ลำยบรษิ ทั ใหญใ่ น ประเทศและบ­ริษัทข้ำมชำติต่ำงเลือกให้เป็นที่จัดประชุม สมั มนำบอ่ ยครงั้

กำรประชุมทำงธุรกิจจะเต็มไปด้วยควำมประทับใจ และงำนจดั เลยี้ งสงั สรรคก์ จ็ ะเปน็ ทจี่ ดจำV ไมร่ ลู้ มื เมอื่ โรงแรม แบงคอ็ ก แมรอิ อท มำรค์ สี ควนี สป์ ำรค์ ใหบ้ รกิ ำรสถำนที่ จดั ประชมุ ทมี่ คี วำมโดดเดน่ มำกถงึ 35 หอ้ ง ซงึ่ รวมถงึ หอ้ ง บอลรมู 3 หอ้ งบนพนื้ ทมี่ ำกกวำ่ 5,000 ตำรำงเมตร ผจู้ ดั งำนเลยี้ งจงึ สำมำรถเลอื กรปู แบบกำรจดั งำนไดห้ ลำกหลำย สไตล์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมคณะกรรมกำ­รอย่ำงใกล้ชิด กำรประชมุ ของบรษิ ทั กำรเปดิ ตวั สนิ คำ้ งำนเลยี้ งสงั สรรค์ และงำนววิ ำหส์ ดุ หรหู รำ โดยทมี นกั จดั งำนมอื อำชพี ทพี่ รอ้ มให้ คำV แนะนำV และบรกิ ำรอยำ่ งใกลช้ ดิ เปลยี่ นภำพในฝนั ของคณุ ใหเ้ ปน็ จรงิ สำV หรบั พนื้ ทจี่ ดั ประชมุ นนั้ ยงั เพยี บพรอ้ มดว้ ย อุปกรณ์ศิลป์ทั้งภำพและเสียงอันทันสมัยที่จะช่วยเติมเต็ม กำรใชง้ ำน ทำV ใหค้ ณุ ไดท้ งั้ Work และ Travel Brilliantl­y ครบ ทงั้ สองอยำ่ ง

จบจำกกำรท่องเที่ยวหรือประชุมในแต่ละวันแล้ว โปรดอย่ำมองข้ำมร้ำนอำหำรและ­สิ่งอVำนวยควำ­มสะดวก อนื่ ๆ ของโรงแรม เพรำะทนี่ มี่ หี อ้ งอำหำรทหี่ ลำกหลำยให้ เลือกลิ้มรสตำมควำม­ชอบ เริ่มต้นด้วยห้องอำหำรบุฟเฟต์ อยำ่ ง โกจิ คทิ เชน่ + บำร์ (Goji Kitchen + Bar) เหมำะกบั กำรเฉลมิ ฉลองควำมสขุ ของกำรกนิ กบั ผองเพอื่ นและสมำชกิ ในครอบครวั ขณะที่ โซบะ แฟคทอรี่ (Soba Factory) ให้ บริกำรโซบะเลิศรสและอำหำ­รญี่ปุ่นจำนโปรดอื่นๆ โดย สดุ ยอดเชฟญปี่ นุ่ ภำยใตบ้ รรยำกำศกำร­ตกแตง่ สไตลโ์ ตเกยี ว ขนำนแท้ สว่ นผทู้ ชี่ อบกนิ ตำV รบั อำหำรจนี กวำงตงุ้ รงั สรรค์ เมนูโดยเชฟเจ้ำของสัญชำติ ต้องแวะมำที่ห้องอำหำร ซกิ เนเจอร์ พำโกดำ้ ไชนสี เรสเตอรองท์(Pagodachin­ese Restaurant) และพลำดไมไ่ ดส้ ำV หรบั คนรกั อำหำรไทย เรำ ขอแนะนำV สยำม ที รมู (Siam Tea Room) ทเี่ ชฟตงั้ ใจ รงั สรรคอ์ ำหำรโดยใชว้ ตั ถดุ บิ จำกโครงกำร­หลวงทงั้ หมด

สำV หรบั แขกทตี่ อ้ งกำรพกั ผอ่ นทโี่ รงแรมอำจผอ่ นคลำย ดว้ ยกำรนอนเลน่ แบบชลิ ลๆ์ ทำ่ มกลำงแสงแด­ดเจดิ จำ้ บรเิ วณ สระวำ่ ยนำV้ กลำงแจง้ ทงั้ สองแหง่ หรอื ฟติ แอนดเ์ ฟริ ม์ หนุ่ ตลอด 24 ชวั่ โมงไดท้ ฟี่ ติ เนส เซน็ เตอร์(Fitnesscen­ter) ทเี่ พยี บพรอ้ ม ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย รวมถึงคลำสกิจกรรมอย่ำงโยคะและ พิลำทีส หรือจะเลือกผ่อนคลำยแบบเ­อ็กซ์คลูซีฟที่ ควอน สปำ(Quanspa)ซงึ่ มซี กิ เนเจอรท์ รตี เมนตม์ ำกมำยใหเ้ลอื ก ปรนนบิ ตั ผิ วิ ทำ่ มกลำงบรรยำ­กำศสดุ ผอ่ นคลำยและเป­น็ สว่ นตวั ดว้ ย

โรงแรม แบงคอ็ ก แมรอิ อท มำรค์ สี ควนี สป์ ำรค์ โทร. 0-2059-5555 รำยละเอยี ดเพมิ่ เตมิ ที่ www.bangkokmar­riottmarqu­is.com

บริเวณล็อบบี้ที่ตกแต่ง อย่างสวยงามแล­ะโมเดิร์น

พนักงานให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่นตามแบบวิถีไทย

ห้องสวีทในสไตล์โมเดิร์น กว้างขวาง สะดวกสบาย น่าเข้าพัก

Pagoda Chinese Restaurant

Goji Kitchen + Bar

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.