SMILE DESIGN

OK! Magazine Thailand - - TRAVEL - By Smile Stylist

ปจั จบุ นั นที้ งั้ ผหู้ ญงิ และผชู้ ายตา่ งตอ้ งการใหต้ วั เอง ดดู ที งั้ รปู รา่ งหนา้ ตาและการแต­ง่ ตวั แตอ่ กี อยา่ งที่ ไม่อาจมองข้ามนั่นก็คือรอยยิ้ม ซึ่งมีส่วนสlาคัญ อย่างมากต่อบุคลิกภาพและเป็นสิ่งที่ผู้คนรอบตัว สงั เกตเหน็ เปน็ อนั ดบั ตน้ ๆ เมอื่ พบกนั ครงั้ แรก

เรยี งตวั รปู รา่ ง และสฟี นั ตา่ งมผี ลกบั รอยยมิ้ หากสิ่งที่กล่าวมามีปัญหาก็จะทlาให้เกิด ความไม่มั่นใจ การรักษาโดยการจัดฟันสามารถช่วยแก้ไข การเรียงตัวของฟันได้แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหารูปร่างและ สขี องฟนั และตอ้ งใชเ้ วลารกั ษานานประมา­ณ 2 ปเี ลยทเี ดยี ว การรักษาโดยฟอกสีฟันสามารถช่วยให้ฟันขาวได้แต่ก็มี ขอ้ จาl กดั เรอื่ งระดบั ความขาว อกี ทงั้ ยงั ตอ้ งฟอกซาl้ ทกุ 6-12 เดอื น

พอรซ์ เลน วเี นยี ร์ (porcelain veneers) คอื การรกั ษา ทางเลอื กดว้ ยชนั้ เคลอื บฟนั ใหมท่ สี่ รา้ งจากเซรามกิ (ceramic) ซงึ่ จะชว่ ยแกไ้ ขปญั หาชอ่ งวา่ งระหวา่ งฟนั ฟนั แตกหกั สกึ กรอ่ น หรือมีสีเหลืองคลl้าดูไม่สะอาดตาให้มีสีขาวเป็นธรรมชาติ อยา่ งถาวร เพมิ่ ความมนั่ ใจในการยมิ้

พอรซ์ เลน วเี นยี ร์ เปน็ การสรา้ งชนิ้ งานในหอ้ งแลบ็ ดว้ ย เทคโนโลยที นั สมยั จากวสั ดแุ กว้ เซรามกิ ทมี่ คี วามแขง็ แรงถาวร ด้วยฝีมือช่างทันตกรรมที่มีความรู้และทักษะด้านศิลปะเพื่อ สร้างชั้นเคลือบฟันใหม่ที่มีรูปร่างสวยงาม สีขาวสวย และ ดเู หมอื นฟนั ธรรมชาติ

ทนั ตแพทยเ์ ฉพาะทางดา้ นการใสฟ่ นั และความสวย­งาม (Prosthodon­tist and Cosmetic Specialist) จะทlาการ วเิ คราะหร์ อยยมิ้ ของทา่ นและตรวจสอ­บปญั หาอนื่ เชน่ ฟนั ผุ เหงอื กอกั เสบ ปญั หาการเคย้ี ว กลา้ มเนอื้ ขากรรไกร และการ สบฟันที่ต้องแก้ไขก่อนหรือร่วมกับการรักษาด้วยวีเนียร์และ ครอบฟัน เพื่อความสวยงา­มและให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใชง้ านไดย้ าวนาน

การรกั ษาดว้ ยวเี นยี รท์ ดี่ จี ะตอ้ งออกแบบเฉพ­าะใหเ้ ขา้ กับใบหน้า รอยยิ้ม และบุคลิกของแต่ละคนซึ่งมีรอยยิ้มที่ โดดเดน่ เปน็ ตวั ของตวั เองแตกตา่ งกนั ออกมา ทนั ตแพทยท์ เชยี่ วชาญดา้ นการออกแบบ­รอยยมิ้ (Smile Stylist or Smile Designer) จงึ เปน็ ปจั จยั ทสี่ าl คญั ในการเลอื กวา่ จะทาl การรกั ษา วเี นยี รท์ ไี่ หนดี เพราะการรกั ษาวเี นยี รเ์ ปน็ การรกั ษารว่ มกนั ทงั้ ทางดา้ นการแพทยแ์ ละงานศลิ ปะทตี่ อ้ งอาศยั ทนั ตแพทยท์ มี่ ความเชยี่ วชาญในการว­เิ คราะหส์ ความใส รปู รา่ ง ความยาว และสดั สว่ นของฟนั ทเี่ หมาะสมกบั รอยยมิ้ ของแตล่ ะคน

การรกั ษาวเี นยี รจ์ ะใชเ้ วลาโดยรวมป­ระมาณ 2 อาทติ ย์ ตงั้ แตพ่ บคณุ หมอครงั้ แรกเพอื่ ตรวจวเิ คราะห์ ออกแบบรอยย­มิ้ และเขยี นแบบรอยยมิ้ ตน้ แบบ (Smile Design Prototype) จนถงึ เปลยี่ นแปลงรอยยม้ิ เสรจ็ สมบรู ณ์ ยกเวน้ คนไขท้ จี่ าl เปน็ ต้องรักษาร่วมกับการตกแต่งเหงือกหรือจัดฟันร่วมด้วยซึ่ง จะตอ้ งพจิ ารณาเปน็ กรณพี เิ ศษ

หลายคนอาจเ­คยเห็นเพื่อนๆ ที่ได้รับการรักษาด้วย วเี นยี รแ์ ลว้ ดไู มเ่ ปน็ ธรรมชาตทิ เ่ี รยี กวา่ การแปะฟนั เนอื่ งดว้ ย วสั ดทุ ที่ าl อาจจะไมใ่ ชพ่ อรซ์ เลน หรอื บางคนไดร้ บั การรกั ษา โดยทันตแพทย์ที่ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบ­บรอยยิ้ม เพราะการออ­กแบบรอยยิ้มให้ดูสวยงามและเ­ข้ากับบุคลิก แต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องได้รับการฝึกฝนและเข้าใจ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยการออกแบ­บ ตัวอย่างเช่น Digital Smile Design Concept (DSD)

ทนั ตแพทยท์ มี่ คี วามเชยี่ วชาญในการร­กั ษาวเี นยี รย์ คุ นี้ สามารถทจี่ ะลดการกรอฟ­นั ถงึ ไมก่ รอฟนั คนไขเ้ ลยกไ็ ด้ ขนั้ ตอน การรกั ษาประเภทนเี้ รยี กวา่ Minimal Prep หรอื Prepless Veneers เนอื่ งจากจะมกี ารใชแ้ บบรอยยมิ้ ทเี่ ขยี นไว้ (prototype) ควบคมุ ไมใ่ หก้ รอฟนั โดยไมจ่ าl เปน็ รว่ มไปกบั การใชพ้ อรซ์ เลน ทมี่ คี ณุ ภาพสงู ทยี่ งั แขง็ แรงแมม้ คี วามหนาทนี่ อ้ ยลง

More Info at www.drsomkiata­implee.com

ผศ.ทพ.สมเกียรติ อิ่มพลี (Asst Prof Dr. Somkiat Aimplee)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.