โรงแรม เดอะ เซนต์ รจี สิ กรงุ เทพฯ

ครสิ มาสตอ์ ฟี บรนั้ ช์ ทหี่ อ้ งอาหารววู

OK! Magazine Thailand - - PICKS -

เฉลมิ ฉลองครสิ ตม์ าสในบรรยาก­าศอบอนุ่ กบั ครอบครวั และ คนที่คุณรักด้วยบุฟเฟต์บรั้นช์คุณภาพเยี่ยม ที่พร้อมเสิร์ฟ ความอรอ่ ยหลากหลายร­ปู แบบ อาทิ ไกง่ วงอบสตู รตน้ ตาV รบั แฮมอบนาV้ ผงึ้ กงุ้ บอสตนั ลอ็ บสเตอรย์ า่ ง หอยนางรมพร­เี มยี ม ปดิ ทา้ ยดว้ ยขนมหวานรส­เลศิ และเครอื่ งดมื่ นานาชนดิ ในวนั ที่ 24 ธนั วาคม 2560 ราคาเรมิ่ ตน้ 3,000 บาท++ ตอ่ ทา่ น รบั สว่ นลดสาV หรบั เดก็ อายุ 5-12 ปี ในราคาเพยี ง 1,500 บาท ++ ตอ่ ทา่ น และเดก็ อายตุ าV่ กวา่ 5 ปี รบั ประทานฟรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.