โรงแรมแมนด­ารนิ โอเรยี นเตล็

Oriental Festive Delight

OK! Magazine Thailand - - PICKS -

ดิ โอเรยี นเตล็ สปา โรงแรมแมนด­ารนิ โอเรยี นเตล็ ขอตอ้ นรบั เทศกาลแหง่ ความสขุ ดว้ ยโปรโมชนั่ Orientalfe­stivedelig­ht ใหค้ ณุ เลอื กปรนนบิ ตั กิ ายใจกบั สปาทรตี เมนตเ์ วลา2 ชวั่ โมง ในราคาเรมิ่ ตน้ 4,500++ บาท (ราคา 5,296.50 บาทสทุ ธ)ิ พร้อมรับฟรีชุดของขวัญดูแลผิวกายสกัดจากสมุนไพร ธรรมชาติ มลู คา่ 2,000 บาท โปรโมชนั่ เรม่ิ ตงั้ แตว่ นั ที่ 20 พฤศจกิ ายน 2560 จนถงึ 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2561

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.