เคป ดารา รสี อรท์ พทั ยา

สง่ ทา้ ยปเี กา่ ตอ้ นรบั ปใี หม่

OK! Magazine Thailand - - PICKS -

เคป ดารา รสี อรท์ พทั ยา ขอเชญิ รว่ มสง่ ทา้ ยปเี กา่ ตอ้ นรบั ปีใหม่ในคV่าคืนที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยโปรโมชั่นกาลา ดนิ เนอรใ์ นธมี “Fire &Ice” พบกบั อาหารบฟุ เฟตน์ านาชาติ ระดบั ไฮคลาส และการแสดง­มากมายอาทิ B Boy โชว์ Fire and Ice โชว์ วงดนตรี การจบั ฉลาก ในราคาสดุ คมุ้ เพยี ง ทา่ นละ 6,500 เทา่ นนั้ สอบถามขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ และสาV รองทนี่ งั่ 038 933 888 หรอื reservatio­[email protected]­ttaya.com

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.