ววิ -วรรณรท สนธไิ ชย

เพราะของแม­ก่ เ็ หมอื นของเรา

OK! Magazine Thailand - - DON'T TELL MY MAMA -

รู้จะเรียกว่าลูกไม้ใกล้ ตน้ ไดห้ รอื เปลา่ เพราะ นอกจากจะได้ความสวยจาก­คุณ แม่ นางเอกควิ ทอง ววิ -วรรณรท สนธไิ ชย ทเี่ พงิ่ เปดิ ตวั ลปิ V Tint เคล็ดลับเพิ่มความสวยขอ­งตัวเอง ไปไมน่ าน กย็ งั ชอบอะไรเหม­อื นๆ กบั คณุ แมด่ ว้ ย โดยเฉพาะอย­า่ งยงิ่ กบั ไอเทมทคี่ ณุ แมเ่ ปน็ คนเลอื ก ซงึ่ ดเู หมอื นจะถกู ใจเธออยา่ งมากจน อดไมไ่ ดท้ จี่ ะหยบิ มาใช้ และนนั่ ก็ กลายเปน็ ทมี่ าของสดุ ยอดความลบั น!ี้ คณุ แมข่ องววิ เปน็ คนทใี่ชข้ อง

วยั รนุ่ มากคะ่ เวลาไปซอื้ ของ

ดว้ ยกนั กต็ า่ งคนตา่ งหยบิ แตพ่ อ จา่ ยเงนิ จะเหน็ วา่ เขาเลอื กแตข่ อง สวยๆ ทา± ไมเราเลอื กไมไ่ ด้ ทงั้ ทรี่ า้ น เดยี วกนั หลงั จากผา่ นไป 1-2

สปั ดาห์ ทเี่ ขาเผลอๆ ลมื ๆ ไปแลว้ วา่ ตวั เองซอื้ อะไรมาบา้ ง ววิ กจ็ ะไป หยบิ มาใชเ้ วลาออกไปเท­ยี่ วหรอื กนิ ขา้ วกบั เพอื่ น สว่ นใหญจ่ ะเปน็ เสอื้ คอื คณุ แมก่ บั ววิ จะอยหู่ อ้ ง แยกกนั พอจะไปกแ็ คส่ ง่ เสยี งบอก เขาจากอกี หอ้ งวา่ ไปแลว้ นะ แลว้ ก็ ใสเ่สอื้ ตวั นนั้ ออกไปขา้งนอก พอกลบั บา้ นกไ็ ปแขวนคนื แลว้ ววิ เปน็ คนไมค่ อ่ ยรกั ษาของ คณุ แมก่ กลวั วา่ ถา้ ใชแ้ ลว้ จะพงั ววิ จงึ ตอ้ ง พยายามดแู ลรกั ษาใหด้ ที สี่ ดุ แต่

สว่ นใหญก่ เ็ ปอ้ื นกลบั มา เพราะใสไ่ ป กนิ ขา้ วกบั เพอื่ น พอเปอ้ื นกต็ อ้ ง แอบซกั เงยี บๆ แลว้ ไปเกบ็ ตเู้สอื้ ผา้ ของคณุ แมใ่นชว่ งทเี่ขาไมอ่ ยู่ววิ วา่ หลงั จากนค้ี ณุ แมค่ งจะใสร่ หสั ตามตตู้ า่ งๆ แลว้ ละ่ คะ่ (หวั เราะ)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.