1{ANGELINA JOLIE}

OK! Magazine Thailand - - HOLLYWOOD FEATURE -

ยอ้ นกลบั ไปในปี 2005 ซงึ่ เปน็ ปเี กดิ ของ OK! ฉบบั ภาษาไทย ซเู ปอรส์ ตาร์ สาวมาดแกรง่่ แองเจลนิ า่ โจลี เจอมรสมุ ขา่ วสดุ ฉาวในชวี ติ เมอื่ มขี า่ ว ลอืื วา่่ เธอไปแยง่ แบรด พติ ต์ สามขี องเจนนเิ ฟอร์ อนสิ ตนั ในตอนนนั้ หลงัั ทง้ัั้ คสูู่่ ปารก์์ รกั ในหนงั แอก็ ชน่ั Mr. & Mrs. Smith ปรากฏวา่ ชว่ งปลาย ปแีี องจต้ีี้ ง้ัั้ ทอ้้ งกบั แบรด (คอนเฟริ ม์ วา่ รกั ลน้ จอกนั จรงิ ๆ!) ตอ่ ดว้ ยการ สะบน้ัั้ รกัั ถงึึ ขน้ั้ั หยา่ ของแบรดกบั สาวเจน หลายปตี อ่ มาแองเจลนิ า่ กบั แบรด ลนั่ั่ ระฆงั ววิ าหส์ ดุ ไพรเวตทฝ่ี รงั่ เศสในปี 2014 โดยทงั้ คมู่ พี ยาน รกัั ทงั้ั้ ทางสายเลอื ดและลกู ทรี่ บั อปุ การะทงั้ หมด 6 คน แองเจลนิ า่ ดูููมีีความสุขกับชีวิตครอบครัว เธอยังคงมีผลงานหนังต่อ เนอื่่ื งและอมิ่ ใจกบั การรบั หนา้ ทที่ ตู สนั ถวไมตรขี องสาV นกั งาน ขา้้ หลวงใหญผ่ ลู้ ภี้ ยั แหง่ สหประชาชาติ (UNHCR) แตร่ ะยะ หลงั เจอปญั หาเจบ็ ปว่ ยครง้ั ใหญข่ องรา่ งกายจนตอ้ งตดั เตา้ นมออกทงั้ 2 ขา้ ง รวมทงั้ รงั ไขแ่ ละปกี มดลกู เพราะเสยี่ ง เปน็ โรคมะเรง็ ปดิ ทา้ ยดว้ ยขา่ วรกั รา้ วชอ็ กโลกในปี 2016 ทส่ี นั่ สะทา้ นทวั่ วงการฮอลลวี ดู เมอื่ แองเจลนิ า่ ปดิ ฉากชวี ติ รกัั 12 ปกีี บั แบรด และประกาศแ­ยกทางกบั เขา ทกุ วนั นแี้ มแ้ องเจลนิ า่ จะกลายเปน็ ซงิ เกลิ มมั เตม็ ตวั แตเ่ ธอยงั คงดเี อน็ เอของความเ­ปน็ สาวแกรง่ ไวไ้ ดอ้ ยา่ งนา่ ชนื่ ชม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.