1/การปรากฏตวั

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

อนัั ทรงเกยี รติ ของเหลา่ คนดงั ระดบั เอลสิ ตบ์ นพรมแดง

OK! Awards จดั ขนึ้ ครงั้ แรกในปี 2006 ทโี่ รงแรมดรมี กรงุ เทพ วนั นนั้ ทกุ ตารางนวิ้ ของโรงแรมอ­ดั แนน่ ไปดว้ ยเซเลบรติ ชนดิ ทที่ าV ใหผ้ รู้ ว่ มงาน รสู้ กึ เลยวา่ ได้ Up Close AND Personal กบั คนดงั อยา่ งแทจ้ รงิ สว่ นคนดงั ทเี่ รยี กแสงแฟลชจา­กนกั ขา่ วและชา่ งภาพมากทสี่ ดุ เหน็ จะเปน็ หยาด-หยาดทพิ ย์ ราชปาล ดว้ ยดกี รคี วามฮอตของเ­ธอในเวลานน้ั และกระแสขา่ วความรกั กบั ลกู อดตี นายกรฐั มนตรี ทVาใหส้ อื่ ทุกสVานกั ตา่ งสนใจสาวสว­ยคนนเี้ ป็นพิเศษ อกี หนงึ่ ปที ทมี งานประทบั ใจไมร่ ลู้ มื คอื OK! Awards 2008 และ OK! Awards 2009 ที่ หอ้ งแกรนดบ์ อลรมู ชนั้ 2 โรงแรมอนิ เตอรค์ อนตเิ นนตลั กรงุ เทพ เพราะครงั้ นนั้ เรามโี อกาสไดเ้ หน็ ภาพเซเลบรติ กี้ วา่ 800 คน ตอ่ แถวยาวลงไป­ถงึ พรมแดงสดุ หรหู รา ณ ชนั้ ลา่ งของโรงแรม เพอื่ รว่ มแชะภาพทรี่ ะลกึ กบั ผบู้ รหิ ารของนติ ยสาร OK!

OK!

กบั ธมี เกๆ๋ และเดรสโคด้ ทเ่ี ซเลบรติ จี้ ดั เตม็ กนั แบบไมม่ ใี คร

OK!

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.