5/การรวมตัวแม่ในโลกแฟชั่นและเวทีนางงาม

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

ระดบั ประเทศ

ลกู เกด-เมทนิ กง่ิ โพยม และซนิ ด-ี้ สริ นิ ยา บชิ อพ นางแบบ แถวหนา้ ของเมอื งไทยทพี่ ว่ งตาV แหนง่ มสิ ไทยแลนดเ์ วลิ ดป์ ี1992 และมสิ ไทยแลนดเ์ วลิ ดป์ 1996 คอื สองคนดงั ทมี่ ารว่ มงาน OK! Awards แทบทกุ ปี จะเรยี กวา่ ขาประจาV กไ็ ด้ ซง่ึ ในงาน OK! Awards ปี 2012 ทงั้ สองสาวกไ็ ดต้ อ้ นรบั รนุ่ นอ้ งจาก เวทเี ดยี วกนั อยา่ งเมญา่ -นนธวรรณ ฌรรวนธร มสิ ไทยแลนด์ เวลิ ดป์ 2014 ทไี่ ดร้ บั รางวลั Spotlight จาก OK! ปนี นั้ จงึ เปน็ ปแี หง่ การรวมตวั ของนางงามต­วั แม่ แนน่ อนวา่ ทง้ั สามสาว ซงึ่ เปน็ รนุ่ พ-ี่ รนุ่ นอ้ งจากเวทเี ดยี วกนั ยอ่ มไมพ่ ลาดทจ่ี ะแชะภาพ ไวเ้ ปน็ ทรี่ ะลกึ บอกเลยวา่ โมเมนตน์ นั้ มงลงจรงิ ๆ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.