12/กา้

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

วสโู่ ลกดจิ ทิ ลั ใน Digital Dream

การเปลยี่ นแปลงของโล­กคอื เรอื่ งหนงึ่ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ทกุ เมอื่ เชอ่ื วนั และในชว่ ง 2-3 ปีี มานี้ โซเชยี ลมเี ดยี กม็ อี ทิ ธพิ ลตอ่ ชวี ติ ประจาV วนั ของเรามากข­นึ้ จนไมอ่ าจปฏเิ สธได้้ ในฐานะที่ OK! คือผู้ผลิตสื่อ จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้้ เขา้ กบั โลกยคุ ดจิ ทิ ลั ดงั นนั้ ในการจดั งาน OK! Awards 2016 ทางผบู้ รหิ าร และทมี งานจงึ ขออนิ เทรนดด์ ว้ ยการจดั งานในธมี Digital Dream เพอื่ ตอบรบั การเปลยี่ นแปลงแบบกา้ วกระโดดนี้ นอกจากจะผล­ติ สอื่ ในรปู แบบ แมกกาซีน ครั้งนี้เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ www. okmagazine­thailand.com อยา่ งเปน็ ทางการ พร้อมนVาเสนอเ­รื่องราวของคน­ดังจากทั่ั่ว

ทกุ มมุ โลกผา่ นชอ่ งทางโซเชยี ลมเี ดยี ซงึ่

เปน็ อกี หนงึ่ ชอ่ งทางทเี่ ราเชอ่ื วา่ จะทาV ให้

OK! เซเลบริตี้ทุกท่าน และผู้อ่าน

ใกลช้ ดิ และสนทิ กนั มากกวา่ ทเี่ คย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.