11/ณเดชน์

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

มหาชน

ตลอดการเดนิ ทาง 12 ปขี องเราและกา­รจดั งาน OK! Awards นกั แสดง ขวญั ใจมหาชนอยา่ งณเดชน์ คกู มิ ยิ ะ และญาญา่ -อรุ สั ยา เสปอรบ์ นั ด์ คอื 2 นกั แสดงชายหญงิ ทชี่ นะโหวต และสามารถค­วา้ รางวลั จากนติ ยสาร OK! ไปนอนกอดได้มากที่สุด สVาหรับณเดชน์ เขาชนะโหวต­รางวัล Female Heartthrob ตงั้ แตป่ 2010 และควา้ รางวลั นเี้ รอื่ ยมาจนถงึ ปี 2015 รวม 6 ครงั้ สว่ นญาญา่ ชนะโหวตราง­วลั Male Heartthrob ตงั้ แตป่ 2011 เรอื่ ยมาจนถงึ ปี 2015 รวม 5 ครงั้ เรยี กไดว้ า่ เมอื่ ใดกต็ ามทเี่ ขาและเธอ มชี อื่ เขา้ ชงิ รางวลั ของเรา ณเดชนแ์ ละญาญา่ กส็ ามารถควา้ รางวลั ไปครอง ไดท้ กุุ ครงั้ ! ดงั นน้ั ในการจดั งาน OK! Awards 2016 ทผี่ า่ นมา ทางนติิ ยสารจงึ มอบรางวลั OK!’S Sweetheart ใหก้ บั ทงั้ คู่ ใน ฐานะทสี่ี่ ามารถควา้ รางวลั จากเรามาอย­า่ งยาวนานตอ่ เนอื่ งกนั สม

เปน็็ ซเู ปอรส์ ตารข์ วญั มหาชนอยา่ งแทจ้ รงิ

2014

2016

2013

2015

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.