TAKE ADVANTAGE OF EVERY OPPORTUNIT­Y

มวิ -นษิ ฐา จริ ยงั่ ยนื

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

ยอ้ นเวลากลบั ไปเมอื่ 12 ปที แ่ี ลว้ นางเอกรา่ งเลก็ มวิ -นษิ ฐา จริ ยง่ั ยนื คอื ผหู้ ญงิ ทขี่ อี้ าย ไมก่ ลา้ แสดงออก และไมม่ วแี่ วววา่ จะทาV งานในวงการ­บนั เทงิ ได้ แตโ่ ชคชะตากพ็ าใหเ้ ธอโลดแลน่ ในวงการบนั เทงิ กลายเปน็ นางเอกระดบั ทอ็ ป ทมี่ งี านอยา่ งตอ่ เนอื่ งตลอดระยะเ­วลา 5 ปที ผี่ า่ นมา อกี ทงั้ เธอยงั สามารถควา้ รางวลั Female Rising Star จากเวที OK! Awards 2013 ทงั้ ทเี่ ขา้ วงการมาไดเ้ พยี งปเี ศษในตอนนนั้ และควา้ รางวลั Female Hot Stuff จาก OK! Awards 2014 อกี ครงั้

ทกุ วนั นี้ มวิ มโี อกาสพฒั นาฝมี อื ในหลายๆ ดา้ น ไมว่ า่ จะเปน็ งานละคร โฆษณา ถา่ ยแฟชน่ั แสดงภาพยนต­ร์ ซงึ่ เจา้ ตวั กร็ สู้ กึ ทงึ่ ทตี่ วั เองสามารถส­รา้ งผลงานทกุ ชนิ้ ออกมาไดท้ ง้ั ทไี่ มเ่ คยคาดคดิ มากอ่ น ลา่ สดุ กบั บทบาท ‘มงิ่ หลา้ ’ ในละครเรอื่ งดงั รากนครา มวิ สามารถพลกิ คาแรกเตอรจ์ ากนางเอกแส­นแชม่ ชอ้ ยเปน็ ผหู้ ญงิ อารมณร์ า้ ย ชอบเอาชนะ เอาแตใ่ จไดอ้ ยา่ งชนะใจ คนดู งานนมี้ วิ ยอมรบั วา่ เปน็ งานทหี่ นิ ทสี่ ดุ ทเี่ คยทาV มา แตก่ ห็ ายเหนอื่ ยเปน็ ปลดิ ทงิ้ เมอื่ ไดย้ นิ กระแสตอบรบั ในเชงิ บวกจาก ผลงานในเรอื่ งนี้

12 ปีที่แล้วของมิวคงต่างจากวันนี้ไปมากพอสมค­วร

เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

12 ปที แี่ ลว้ มวิ นา่ จะอยปู่ ระมาณ ม.4 -ม.5 เปน็ ชว่ ง เวลาคน้ หาตวั เองวา่ จะเอนทรานซ­เ์ ขา้ คณะอะไร ชอบ หรอื ไมช่ อบอะไร ซงึ่ เรามองไปทา­งดา้ นแฟชนั่ แตก่ ลาย เปน็ วา่ เรากา้ วมาเปน็ นกั แสดง ซงึ่ เรอื่ งนไี้ มไ่ ดเ้ ปน็ หนงึ่ ในทางทเี่ ราเลอื กเรยี นเลย แลว้ พอมาทาV อาชพี นกั แสดง มิวก็ได้ทVาอะไรมาก­มาย ได้โอกาส ได้ประสบการณ์ ตา่ งๆ จากตรงนี้ เมอื่ เราตงั้ ใจในการทาV งานและทาV ได้ กท็ าV ใหม้ คี วามมนั่ ใจ มคี วามสขุ ทจี่ ะทาV งานชนิ้ นนั้ ๆ

5 ปีที่ทVางานในวง­การบันเทิง มิวได้รับโอกาสอย่าง ต่อเนื่องมาโดยตลอ­ด รู้สึกอย่างไรกับคVาว่า ‘โอกาส’ มวิ ชอบคาV วา่ โอกาสนะคะ เพราะถา้ มวิ ไมไ่ ดร้ บั โอกาส ตงั้ แตแ่ รกกค็ งจะไมม่ วี นั น้ี เราอาจจะมอ­งวา่ ‘โอกาส’ คือสิ่งที่คนอื่นยื่นมาให้ แต่บางทีเราก็คือคนที่สร้าง โอกาสใหก้ บั ตวั เองเหมอื นกนั เพราะถา้ เราทาV งานทไ่ี ด้ รบั โอกาสมาอยา่ งเตม็ ที่ กจ็ ะทาV ใหไ้ ดร้ บั โอกาสตอ่ ไป

มิวมีหลักในการทVาง­านอย่างไรบ้าง มิวทVาสิ่งที่ตัวเองอยากทV­า ถึงแม้ว่าจะได้รับโอกาสใน การเปน็ นกั แสดง แตถ่ า้ ไมม่ คี วามสขุ ทไี่ ดท้ าV สงิ่ นี้ มวิ ก็ คงทาV ไดไ้ มด่ บงั เอญิ วา่ โชคดที ไี่ ดโ้ อกาสนนั้ มาใหเ้ ราได้ ลองทาV แลว้ กพ็ บวา่ เราชอบทาV อกี ทกุ อยา่ งเลยตอ่ เนอื่ ง กันมาจนถึงวันนี้ และการทVาง­านในวงการที่ผ่านมา ถอื วา่ เปน็ โอกาสทที่ าV ใหไ้ ดค้ น้ พบตวั เองดว้ ยคะ่

มิวเองมีผลงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่พลิกคาแรกเตอร์ไปเลยคือเรื่องรากนครา ความท้าทายในการรับบทมิ่งหล้าในละครเรื่องนี้ คืออะไร มิวไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้เล่นบทร้ายที่แสดงอารมณ์ เยอะขนาดนี้ เพราะชีวิตจริง มิวไม่ได้เป็นคนนิสัย โวยวาย แลว้ คาแรกเตอรท์ แี่ สดงในละครห­ลายๆ เรอื่ ง คอ่ นขา้ งจะเปน็ นางเอกเรยี บรอ้ ย กไ็ มค่ ดิ วา่ จะมคี นให้ โอกาสเราเป­ลยี่ นคาแรกเตอร­ไ์ ดเ้ รว็ ขนาดนี้ ตอนแรกที่ รู้ว่าจะได้เล่น มิวนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะแสดงบทนี้ อยา่ งไร แตก่ ารไดร้ ว่ มงานกบั นกั แสดงเกง่ ๆ หลายทา่ น ไมว่ า่ จะเปน็ พฝี่ น (สรวงสดุ า ลาวณั ยป์ ระเสรฐิ ), พฝี่ น (พชั รนิ ทร์ ศรวี สภุ ริ มย)์ , พแี่ ตว้ (ณฐพร เตมรี กั ษ)์ , หมาก (ปรญิ สภุ ารตั น)์ แลว้ รสู้ กึ ไดถ้ งึ พลงั การแสดงของ­พวก เขา เวลาทรี่ บั -สง่ อารมณก์ นั มนั ทาV ใหก้ ารแสดงของเ­รา งา่ ยขนึ้ มาก การไดร้ ว่ มงานกบั พอี่ อ๊ ฟ พแี่ ดง (พงษพ์ ฒั น์ และธญั ญา วชริ บรรจง) ทาV ใหม้ วิ ไดว้ ชิ าจากเขาไปโ­ดย ไมร่ ตู้ วั (มวิ ใหค้ ะแนนตวั เองเทา่ ไร) 8 เตม็ 10 คะ่ เพราะ ความกลา้ ความทมุ่ เท ความตงั้ ใจ เรอื่ งนมี้ วิ เตม็ ทมี่ าก เพราะละครน­มี้ ที งั้ ความยาก ความกดดนั แลว้ กม็ คี น เกง่ ลอ้ มรอบ ดงั นนั้ ตวั เรากต็ อ้ งผลกั ดนั ตวั เอง ไมท่ าV ให้ พวกเขาลาV บาก ตอ้ งทาV ใหเ้ ทยี บเทา่ กบั คนอนื่ ถงึ จะไป ดว้ ยกนั ไดท้ งั้ เรอื่ ง

อกี ความทา้ ทายหนงึ่ คอื มวิ ตอ้ งพดู ภาษาเหนอื ด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่มิวก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะ ทVาได้ มิวว่าการพูดภาษาเหนือยากที่สุดเลยเพราะเ­รา ตอ้ งคดิ วา่ จะพดู อะไร และพดู ออกมาเปน็ ภาษาอกี แบบ

ทเี่ ราไมเ่ คยพดู มากอ่ น จากนน้ั ตอ้ งใสอ่ ารมณเ์ ขา้ ไปอกี แล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่คิดแล้วก็พูดและ แสดงออกมา ซงึ่ กต็ อ้ งใชแ้ รงเพมิ่ เขา้ ไปดว้ ย เวลากลบั จากกองละคร มวิ จะเหนอ่ื ยมากคะ่ ยงิ่ บางวนั ทเี่ ปน็ ซนี อารมณท์ ถี่ า่ ยทงั้ วนั พอกลบั ถงึ บา้ นมวิ สลบไปเลย (เคย ตดิ คาแรกเตอรต์ วั ละครตวั นไี้ หม) ไมเ่ คยนะคะ หรอื อาจจะมแี บบไมร่ ตู้ วั เชน่ กลายเปน็ คนอารมณข์ นึ้ เรว็ ทงั้ ๆ ทกี่ อ่ นหนา้ ไมเ่ ปน็ (หวั เราะ) ตอ้ งถามคนรอบต­วั

เร็วๆ นี้มิวกVาลังจะมีผลงานอะไรม­าให้ชมอีกบ้าง กาV ลงั จะมลี ะครเรอื่ ง พอ่ ยงุ่ ลงุ ไมว่ า่ ง และรอเปดิ กลอ้ ง เรอื่ ง ดว้ ยแรงอธษิ ฐาน คะ่

อยากให้เล่าถึงการวางตัวของมิวในการทVาง­านและ การใช้ชีวิตให้ฟังหน่อย เพราะมิวเป็นนักแสดง

คนหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมในเรื่องนี้ ความจริงมิวไม่ได้วางตัวอะไรเลยค่ะ เป็นตัวเองมาก ไมไ่ ดเ้ ปน็ คนประดษิ ฐ์ หรอื พยายามจะเป­น็ แบบนนั้ แบบ นี้ เวลาคยุ กบั แฟนคลบั เรากค็ ยุ กบั เขาในแบบทเี่ ปน็ เรา ไมไ่ ดพ้ ยายามคยุ กบั เขาใหห้ วานหรอื นา่ รกั เพอื่ ใหเ้ ขารกั เรา มวิ เปน็ คนตรงๆ และไมไ่ ดเ้ ปน็ คนทพี่ ดู ถงึ คนอนื่ ลับหลังในทางที่ไม่ดี อีกเรื่องหนึ่งที่มิวทVาคือการ พยายามเข้าใจคนอื่น ถึงแม้ว่าเราจะเจอค­อมเมนต์ แรงๆ บา้ ง กจ็ ะพยายามทาV ความเขา้ ใจ เราตอ้ งยอมรบั วา่ เวลาทาV งาน ตอ้ งมบี า้ งทจี่ ะเจอคนทเี่ คมไี มต่ รงกนั ซงึ่ ถา้ พยายามเขา้ ใจวา่ ทเี่ ขาเปน็ แบบนี้ เปน็ เพราะอะไร มวิ กจ็ ะไมโ่ กรธหรอื นาV เรอื่ งนไี้ ปคดิ มากคะ่

ทกุ วนั นมี้ วิ พอใจกบั ชวี ติ ของตวั เองมาก-นอ้ ยแคไ่ หน พอใจมากคะ่ บางทกี ม็ องยอ้ นกลบั ไปในชว่ งเวลาทผี่ า่ นมา แลว้ รสู้ กึ วา่ โชคดจี งั เลยทไี่ ดร้ บั โอกาสใหม้ าทาV งานตรงนี้ การเขา้ มาเปน็ นกั แสดง ทาV ใหม้ วิ ไดท้ าV ในสงิ่ ทตี่ วั เองก็ ไมค่ ดิ มากอ่ นวา่ จะทาV ได้ เรารสู้ กึ เซอรไ์ พรสเ์ สมอกบั การ คน้ พบวา่ ตวั เองกท็ าV เรอื่ งตา่ งๆ ทไี่ ดร้ บั มอบหมายมาไ­ด้ เหมอื นกนั คอื ถา้ มวิ ทาV อาชพี อนื่ ชวี ติ กค็ งไมไ่ ดม้ าใน รปู แบบนี้ แลว้ เราอาจจะไม­ร่ จู้ กั คนหลายๆ คนทปี่ จั จบุ นั เรารสู้ กึ ดที ไี่ ดร้ จู้ กั และรว่ มงานกบั เขา ถา้ ไมไ่ ดท้ าV งาน วงการบนั เทงิ มวิ คงไมไ่ ดร้ บั สงิ่ ดๆี เหลา่ นคี้ ะ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.