IN THE MOOD FOR ACTING

โทนี่ รากแกน่

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

จะคดิ วา่ การกา้ วเขา้ มาในวงการบ­นั เทงิ เมอื่ 10 ปกี อ่ น พรอ้ มคาV วา่ ‘โอกาส’ จะเปลยี่ นชวี ติ ของ หนมุ่ มสี ไตลเ์ จา้ ของรางวลั Trendsette­r ของ OK! Awards อยา่ ง ‘โทนี่ รากแกน่ ’ ไปไดส้ ดุ ขวั้ นบั จากวนั แรกทเี่ ราไดร้ จู้ กั เขาในฐานะท­ายาทของราช­นิ ลี กู ทงุ่ หมอลาV ชอื่ ดงั บานเยน็ รากแกน่ จนกลายเปน็ ชา่ งตดั ผม กอ่ นกลายเปน็ นกั แสดง ซงึ่ เปน็ อาชพี ทมี่ สี ว่ นสาV คญั ใหช้ วี ติ ของโทนใี่ นวนั นเี้ ปลย่ี นไป หลงั คน้ พบวา่ ตวั เองเรมิ่ หลงรกั การแสดง

เรยี กวา่ ชวี ติ ในวงการบนั เทงิ ของโทนเี่ ตบิ โตมาพรอ้ มกบั

OK! กไ็ มผ่ ดิ เลา่ ใหฟ้ งั หนอ่ ยไดไ้ หมวา่

จากวนั นนั้ ถงึ วนั นชี้ วี ติ เปลยี่ นแปลงไปอยา่ งไรบา้ ง อนั ดบั แรกคอื เปลยี่ นไปในเชงิ อาชพี ครบั เรมิ่ ตน้ ผมเปน็ ครเี อทฟี ฝกึ หดั พอสมั ภาษณล์ ง OK! พลี่ กู เกด (เมทนิ กงิ่ โพยม) กช็ วนไปเปน็ ชา่ งตดั ผม จนมโี อกาสแสดงหน­งั หลงั จากนนั้ กเ็ ปน็ นกั แสดงยาวเลย อกี สง่ิ ทเี่ ปลยี่ นไปเยอะ คอื ทศั นคติ ผมเรมิ่ ทาV งานในวงการ­บนั เทงิ ดว้ ยโอกาสจงึ ไมม่ แี รงขบั เคลอื่ นทจี่ ะตอ่ สู้ เพราะไมต่ อ้ งตอ่ สกู้ บั ใครกไ็ ด้ งาน ถามวา่ พยายามไหม...กพ็ ยายามตามทเี่ ขาหยบิ ยน่ื ใหท้ าV แตย่ งั ไมม่ ากพอทจี่ ะเขา้ ใจตวั ละคร ผมแสดงโดย อาศยั สญั ชาตญาณกบั ประสบการณล์ ว้ นๆ จนมาเจอ บทยากขนึ้ เรอื่ ยๆ ดว้ ยความไมร่ อู้ โิ หนอ่ เิ หนก่ ท็ าV แต่ ตอนนผี้ มอยากยอ้ นกลบั ไปทาV ใหมห่ มดเลย เพราะรแู้ ลว้ วา่ เรารกั งานนมี้ ากๆ มนั สอนอะไรหลา­ยอยา่ ง ใหโ้ อกาส ทดี่ ใหเ้ งนิ รวมถงึ ทาV ใหร้ สู้ กึ วา่ มกี ารตอ่ สเู้ กดิ ขนึ้ ในชวี ติ

นนั่ เพราะโทนเี่ คยเปน็ ฝา่ ยไดร้ บั โอกาสมาตลอ­ดใชไ่ หม ด้วยโอกาสที่เข้ามาหาตั้งแต่เด็กๆ และเป็นแบบนี้มา เรอื่ ยๆ ทาV ใหผ้ มนสิ ยั เสยี ตรงทไี่ มต่ อ่ สู้ แลว้ รสู้ กึ วา่ คนที่ พยายามมากเ­กนิ ไปดเู หนอื่ ย ผมดนั มองแบบนนั้ จงึ ทาV ตวั เอง ใหอ้ ยเู่ ฉยๆ แตพ่ อไดแ้ สดงละครเรอื่ ง 7 วนั จองเวร ซงึ่ คาแรกเตอรเ์ ปน็ คนชอบเอาชน­ะ ผมจงึ แสดงไมไ่ ด้ เขา กส็ ง่ ไปเวริ ก์ ชอ็ ปเพมิ่ ระหวา่ งถา่ ยทาV นลี่ ะ่ เปน็ แบบนอี้ ยู่ 2-3 รอบ จนพจี่ กุ๊ (ลดั ดาวลั ย์ รตั นดลิ กชยั ) โปรดวิ เซอร์ และผบู้ รหิ ารคา่ ยทาเลนต์ วนั เรยี กไปคยุ วา่ ไมใ่ ชเ่ พราะ ความสามารถ­ทางการแสดง­ของผม แตเ่ ปน็ เพราะผมไมส่ ู้ คน ซงึ่ ตวั ละครตอ้ งการสงิ่ นี้ เขาใหผ้ มลสิ ตว์ า่ เคยทาV อะไร แลว้ ไมส่ าV เรจ็ บา้ ง หนงึ่ ในนนั้ คอื ฟติ เนส เขาก็ OK! ให้ ไปฟติ เนส เพราะมนั ชว่ ยใหเ้ รามเี ปา้ หมาย แลว้ ตอ้ งทาV ตอ่ เนอื่ งถงึ จะประสบควา­มสาV เรจ็ ทาV ใหผ้ มเขา้ ใจขนึ้ มา นิดหนึ่งว่าการต่อสู้คืออะไร หลังจากทVางาน­ไปสักพัก พจี่ กุ๊ กโ็ ยนคาV ถามมาวา่ โทนรี่ กั ตวั ละครนไี้ หม ผมกง็ ง... รกั อยา่ งไร แตค่ าV ถามนกี้ ต็ ดิ อยใู่ นหวั ตลอด กระทงั่ ไป ทาV งานอกี ชนิ้ เปน็ ละครสนั้ แลว้ มบี างซนี ทรี่ สู้ กึ วา่ มนั ยงั ไมไ่ ด้ ผมกข็ อผกู้ าV กบั ถา่ ยใหม่ คอื ไมป่ ลอ่ ย ผมรสู้ กึ วา่ นลี่ ะ่ คอื การเรมิ่ รกั ตวั ละคร

หลงั จากนนั้ โทนสี่ ามารถเขา้ ใจและ

เขา้ ถงึ ตวั ละครไดม้ ากขนึ้ ไหม

ละครเรอื่ งลา่ สดุ Project S The Series ตอน SOS Skate ซมึ ซา่ ส์ ทาV ใหผ้ มเขา้ ใจการเปน็ นกั แสดงขนึ้ อกี ระดบั เลย ครบั ทผี่ า่ นมาผมเปน็ ฟรแี ลนซจ์ งึ เตบิ โตมาดว้ ยตวั เอง ประมาณหนงึ่ ถงึ จะมโี อกาสไดร้ ว่ มงานกบั หลายๆ คา่ ย แต่จะไม่มีแบ็กอัพและคVาสอน­เหมือนกับเด็กที่มีสังกัด

ผมไมเ่ คยรว่ มงานกบั เดก็ คา่ ย GDH หรอื นาดาว บางกอก มากอ่ น จนมาเจอเรอื่ งนี้ พอไดบ้ ทปบุ๊ พวกเขาไปทา­V การ บา้ นและเปลยี่ นตวั เองโดยไมต่ อ้ งมผี ใู้ หญบ่ อกเลย ตอน แรกผมก็คิดว่าเอาตัวรอดได้ แต่พอเข้าฉากกับเจมส์ (ธรี ดนย์ ศภุ พนั ธภ์ุ ญิ โญ) ทรี่ บั บทเปน็ โรคซมึ เศรา้ มนั สนกุ มากทไี่ ดส้ ง่ ความรสู้ กึ กนั จรงิ ๆ แตผ่ มกลบั เปน็ ฝา่ ย ตะกกุ ตะกกั เพราะทาV การบา้ นมาไมด่ พี อ เปน็ แบบนี้ บอ่ ยๆ กส็ งสารเจมสท์ ตี่ อ้ งหยดุ แลว้ เรมิ่ ใหม่ ผมจงึ ไป รอ้ื ตวั เองใหม่ คอื เปลยี่ นแปลงชวี ติ ประจVาวนั เพอื่ ใหเ้ ขา้ ถงึ ตวั ละคร ‘ไซมอ่ น’ ทเี่ ปน็ คนเลน่ ใหญ่ ซงึ่ ตา่ งจาก ธรรมชาติของผมท่ีเป็นคนโลกส่วนตัวสูง ผมก็ลอง เปลยี่ นตวั เองใหเ้ ปน็ Yes Man ใครหยบิ ยนื่ อะไรใหก้ เ็ อา หมด ซงึ่ เปน็ การทลายกาV แพงของผมออ­กไปเลย

แลว้ เรยี นรทู้ จี่ ะเอาตวั เองหลดุ ออกมาจากตวั ละครอยา่ งไร หลงั จากแสดงเรอื่ ง 7 วนั จองเวร ทเี่ ปลยี่ นทศั นคตขิ อง ผมแบบพลกิ เลย พอมาอกี เรอื่ งกไ็ ดเ้ รยี นรถู้ งึ การสญู เสยี ซง่ึ ทาV ใหผ้ มเฮริ ต์ หนกั มาก จนตอ้ งไปปฏบิ ตั ธิ รรมใหป้ ลอ่ ย วาง นั่นทVาให้เข้าใจเลยว่าการทิ้งตัวลงไปในตัวละคร จะตอ้ งหาทางออกม­าใหไ้ ดด้ ว้ ย แลว้ ตงั้ แตร่ บั บทไซมอ่ น ใน Project S The Series ตอน SOS Skate ซมึ ซา่ ส์ กเ็ หมอื นไดป้ ลดปลอ่ ยพลงั งานดบิ เถอื่ นทมี่ อี ยใู่ นตวั เรา อยแู่ ลว้ เพยี งแตไ่ มเ่ คยแสดงออกม­า จากทใี่ ครชวนไปไหน ไมไ่ ปกอ็ อกเทยี่ วกลางคนื จนพซี่ นั (เมธสั เทพนวล) ที่ ทาV รา้ น Smile Club ดว้ ยกนั เตอื นวา่ กอ่ นหนา้ นโี้ ทนกี่ ด็ อยแู่ ลว้ ถา้ เปลยี่ นแลว้ แยก่ อ็ ยา่ เปลยี่ นเลย ตอนคยุ กนั ผมรหู้ มดวา่ ตวั เองกาV ลงั ทาV อะไรและไมด่ อี ยา่ งไร แตไ่ มร่ ู้ จะควบคุมพลังงานที่มาเหนือสตินั้นอย่างไร ผมไป ปรึกษาครูสอนการแสดง­เรื่องนี้ เขาบอกว่าอันดับแรก ตอ้ งแผเ่ มตตาใหท้ งั้ โทนคี่ นเกา่ และคนใหม่ ยอมรบั วา่ มนั เปลยี่ นตวั เรา ตอนนโี้ ทนมี่ สี ติ แตข่ าดสมั ปชญั ญะ ซงึ่ คอื การยบั ยงั้ ชงั่ ใจ ตอนแรกผมกไ็ มเ่ ขา้ ใจแลว้ มานงั่ งงกับตัวเองว่าเมื่อก่อนนั่งดูปลาก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ทาV ไมตอ้ งเปลยี่ นเปน็ แบบนี้ แตค่ าV วา่ สมั ปชญั ญะกต็ ดิ อยใู่ นหวั เวลาจะทาV อะไร พอนกึ ถงึ คาV นกี้ จ็ ะหยดุ หลงั จากนนั้ ผมกเ็ รมิ่ กลบั มาเปน็ No Man ทดี่ ขี นึ้

นอกจากตวั เองจะเปลยี่ นไปตามเวลา­แลว้

คนรอบขา้ งละ่ เปลย่ี นไปไหม

ไมเ่ ปลยี่ นไปเลยครบั แคผ่ มมพี รรคพวกเยอะ­ขนึ้ พวก ในทนี่ คี้ อื พ.พง่ึ พาได้ ว.ไวใ้ จได้ ก.เกรงใจกนั ผมเรยี นรู้ จากรนุ่ พที่ เี่ มลเ์ บริ น์ ซงึ่ พอ่ สอนเขามาอกี ที มนั ปลกู ฝงั ใหผ้ มหาเพอื่ นแบบนนั้ แลว้ ผมกเ็ ปน็ แบบนนั้ ดว้ ย คอื ต้องมีความเกรงใจ ไม่ใช่ถึงขั้นไม่แซวกัน แต่ความ เกรงใจจะเก­ดิ ขนึ้ กต็ อ่ เมอื่ เราเขา้ ใจเขา ตอนเดก็ ๆ ผม อยู่เมลเบิร์นถูกยา้ ยโรงเรียนบ่อย เพราะไม่ตั้งใจเรียน ทVาให้มีนิสัยเสียคือเราต้องทVาตัวเป็นคนดีให้คนอื่น สบายใจ ทงั้ ทบ่ี างทไี มไ่ ดด้ ขี นาดนนั้ แตถ่ งึ จดุ หนงึ่ รสู้ กึ วา่ ถา้ อยา่ งนนั้ เรากเ็ สพแคส่ ว่ นทดี่ ขี องคนอนื่ นะ่ สิ ถา้ ไม่ ดกี ไ็ มย่ อมรบั เขาหรอื ...ไมจ่ รงิ ถา้ เราเขา้ ใจเขาทงั้ 2 ดา้ น นา่ จะดกี วา่ ตงั้ แตน่ นั้ ผมกเ็ ปลยี่ นทศั นคตใิ หม่

ขน้ึ ชอื่ วา่ ดารากต็ อ้ งเปน็ ขา่ ว ทผี่ า่ นมาขา่ วลอื ทงั้ หลาย

สง่ ผลกระทบตอ่ จติ ใจของโทนแี่ คไ่ หน

นอ้ ยมากครบั เพราะผมรอู้ ยแู่ ลว้ วา่ ความจรงิ เปน็ อยา่ งไร ตอ่ ใหใ้ ครพดู อะไร แลว้ อยา่ งไรละ่ เขาอาจพดู ไปสปั ดาห์ หนงึ่ แลว้ เราไมโ่ ตต้ อบ สดุ ทา้ ยกห็ ายไปเอง สว่ นหนงึ่ คอื ผมไมท่ าV เรอื่ งดว้ ยจงึ ไมค่ อ่ ยโดน ถามวา่ วธิ รี บั มอื กบั ข่าวในวันนี้ต่างจากวันแรกที่เข้าวงการบันเทิงไหม...ก็ ตา่ งกนั ละ่ จรงิ ๆ ผมไมค่ อ่ ยกลวั เรอื่ งขา่ วมากเทา่ กบั เรื่องโดนผู้กVากับหรือเพื่อนร่วมงานต่อว่านะ พวกเขา มผี ลกระทบตอ่ ผมมากทสี่ ดุ เพราะเราตอ้ งการใหง้ าน ออกมาดี แตถ่ า้ คนทรี่ ว่ มงานดว้ ยรสู้ กึ ไมด่ ผมคงเสยี ใจ มากกวา่

คดิ วา่ ตวั เองไดอ้ ะไรจากการท­าV งานในวงการ­บนั เทงิ

นอกจากเงนิ

ไดเ้ ยอะมากครบั ผมเปน็ คนใชเ้ งนิ เยอะกจ็ รงิ นะ แตเ่ งนิ ไมไ่ ดเ้ ปน็ สงิ่ จาV เปน็ สาV หรบั ผมขนาดนนั้ บางงานไดเ้ งนิ กท็ าV นะ แตส่ งิ่ ทผี่ มไมเ่ คยเหน็ ภาพวา่ ตวั เองจะไดส้ งิ่ นี้ จากทไี่ หนคอื การไดเ้ รยี นรู้ ผมวา่ ไมม่ อี ะไรสาV คญั กวา่ นี้ แลว้ ซงึ่ มนั ชว่ ยเปลยี่ นชวี ติ ของผมใหด้ ขี นึ้ ผมสนกุ กบั การเรยี นรสู้ ง่ิ ใหมๆ่ มที ไี่ หนทจี่ ๆู่ จะไดส้ วมบทเปน็ คนนนั้ คนนี้ ไปอยทู่ นี่ นั่ ทนี่ รวมถงึ รจู้ กั อกี สงั คม ทาV ใหท้ กุ วนั นี้ ผมรู้สึกเข้าใจโลกและส­นุกกับหลายๆ อย่างมากขึ้น โดยไมก่ ลวั

ทกุ วนั นี้โทนยี่ งั สนกุ กบั การแตง่ ตวั เหมอื นเดมิ ไหม สนกุ มาก มนั เปน็ อะไรทขี่ าดไมไ่ ดแ้ ลว้ เพราะผมเตบิ โต จากการเป็นครีเอทีฟ ผมใช้เวลาเรียนด้านนี้มา 5 ปี ขณะทคี่ นอนื่ เรยี น 3 ปี ผมจงึ ไดค้ ลกุ คลแี ละชอบมนั มาก คอื ใหท้ าV อะไรซาV้ ๆ เดมิ ๆ มนั ขดั กบั ธรรมชาตขิ อง ผม ดงั นนั้ ตอ้ งหาอะไรใหม­ๆ่ ใหต้ วั เองกระชมุ่ กระชวย แฟชนั่ กเ็ หมอื นกบั การตกตะกอน­อยา่ งหนงึ่ มนั เปลยี่ น ไปตลอด แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปตา­มเทรนด์ตลอดเวลา แตล่ ะครงั้ ทเี่ ทรนดใ์ หมอ่ อกมาจะมแี คไ่ มก่ ไี่ อเทม็ ทจี่ ะอยู่ ต่อ ผมก็ใช้เซนส์ของตัวเองนี่ล่ะในการเลือก มันเป็น ความสนกุ ทไี่ ดท้ นั เทรนด์ เมอ่ื กอ่ นผมชอบแนวว­นิ เทจ ซงึ่ สอนใหร้ วู้ ธิ กี ารแตง่ ตวั ทถี่ กู ตอ้ ง พอมคี วามรพู้ นื้ ฐาน แลว้ กต็ ่อยอดมาอย่างอนื่ คือผมไม่อยากหยดุ อยกู่ บั ที่ แตจ่ ะไปอยา่ งไรใหค้ ลู เทา่ นนั้ เอง

รสู้ กึ พอใจกบั ชวี ติ ของตวั เองในตอนนแี้ คไ่ หน พอใจมาก ถา้ เตม็ 100 ให้ 200 เลยครบั ตอ่ ใหผ้ มเปน็ หนี้ หรอื อะไรกต็ าม แตห่ นงึ่ คอื ผมมพี วก สองคอื ผมมสี มอง สามคอื ผมมรี า่ งกายที่ OK! แคน่ กี้ พ็ อแลว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.