INSPIRE AND BE INSPIRED

สขู่ วญั บลู กลุ

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

เอ่ยชื่อของสู่ขวัญ บูลกุล สิ่งที่หลำยคนจะนึกถึงคืออดีตผู้ประกำศข่ำวที่วำจำฉะฉำน เซเลบริตี้ผู้มี รปู แบบกำรใชช้ วี ติ ทเี่ ปน็ แรงบนั ดำลใจใหก้ บั สำวๆ หลำยคน และลำ่ สดุ กบั บทบำทนกั แสดงคณุ ภำพจำก ซรี สี เ์ รอื่ งดงั Side by Side พนี่ อ้ งลกู ขนไก่ จงึ ไมน่ ำ่ แปลกใจเลยว­ำ่ ครงั้ หนงึ่ ผหู้ ญงิ คนนเี้ คยควำ้ รำงวลั Best Dressed และ OK! Spotlight จำก OK! Awards มำแลว้ คณุ สขู่ วญั เลำ่ วำ่ กำรทำV งำนของเธอใ­นเวลำนไี้ มใ่ ชเ่ รอื่ งของกำร พสิ จู นต์ วั เอง ไมใ่ ชเ่ รอื่ งของคำ่ ตอบแทน หำกแตต่ อ้ งเปน็ งำนทเี่ ธอมองเหน็ คณุ คำ่ และชว่ ยสง่ ตอ่ ใจควำมสำV คญั บำง อยำ่ งตอ่ สงั คม “ตอนทขี่ วญั อำ่ นบทเรอื่ ง Side by Side พนี่ อ้ งลกู ขนไก่ รสู้ กึ เลยวำ่ ขอ้ ควำมทงั้ หมดทผี่ กู้ ำV กบั และ คนเขยี นบทพยำยำมท­จี่ ะสง่ ตอ่ เปน็ เรอื่ งทดี่ มี ำก และ ‘แตง’ (ตวั ละครทค่ี ณุ สขู่ วญั แสดง) เปน็ ตวั ละครทที่ ำV ใหท้ กุ อยำ่ งเกดิ ขนึ้ เหมอื นกนั ควำมผดิ พลำดในอดตี ของแตง สง่ิ ทแี่ ตงทำV ในปจั จบุ นั แลว้ ควำมรกั และควำมพยำ­ยำมของ แตงทจี่ ะทำV ใหค้ รอบครวั ไปตอ่ ได้ ทำV ใหข้ วญั เหน็ คณุ คำ่ ของตวั ละครตวั นเี้ ลยรบั เลน่ ” คณุ ขวญั กลำ่ วอยำ่ งอำรมณ์ ดี เธอบอกวำ่ สงิ่ ทเี่ ธอตงั้ ใจทำV มำกในเวลำน­แี้ ละตอ่ ไปคอื กำรนำV ประสบกำรณช์ วี ติ ทผี่ ำ่ นมำรวมถงึ แนวคดิ ของเธอ มำเปน็ แรงบนั ดำลใจดๆี ใหแ้ กส่ งั คมทดี่ เู หมอื นจะฉำบฉวยข­น้ึ ทกุ วนั

ระยะเวลา 12 ปที ผี่ า่ นมา ชวี ติ ของคณุ เปลยี่ นไปมาก

เหมอื นกนั มอี ะไรเกดิ ขนึ้ บา้ ง

เมอื่ 12 ปที แี่ ลว้ ขวญั ทำV งำนเปน็ ผปู้ ระกำศขำ่ วรำยกำร เรอื่ งเลา่ เชา้ นี้ เปน็ พธิ กี ร และเพงิ่ เรมิ่ ตน้ ชวี ติ ครอบครวั ไม่เคยได้ลองงำนทำงด้ำนกำรแสดงเ­ลยในชีวิต ช่วง เวลำทผี่ ำ่ นมำ ขวญั มโี อกำสไดเ้ รยี นรเู้ รอื่ งรำวและงำน ในหลำยๆ แงม่ มุ รวมถงึ งำนแสดง และอนั ดบั หนงึ่ ที่ เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยคือขวัญไม่ได้ทVำเรื่องเล่าเช้านี้ แล้ว ซึ่งในตระกูลเรื่องเล่ำฯ ขวัญทVำเรื่องเล่าเสาร์อาทติ ยด์ ว้ ย เลยเปน็ งำนทเี่ หลอื่ มกนั อยู่ ขวญั ทำV ตรงนี้ อยปู่ ระมำณ 8 ปี และหยดุ มำได้ 3 ปี ซงึ่ งำนทขี่ วญั เลือกทVำในเวล­ำนี้สVำคัญเลยคือต้องมีควำมรู้สึกสนุก อยำกทำV เหมอื นกบั ควำมรสู้ กึ ตอนทรี่ บั แสดงเรอื่ ง Side by Side พนี่ อ้ งลกู ขนไก่

ความรสู้ กึ ทบี่ อกวา่ จากนจี้ ะทาV งานดว้ ยความรสู้ กึ สนกุ อยากทาV ของคณุ ขวญั เรมิ่ ตน้ ขนึ้ ตอนไหน ขวญั เรมิ่ มคี วำมรสู้ กึ แบบนตี้ อนอำยุ 40 คะ่ แตต่ อนนี้ อำยุ 44 แลว้ ซงึ่ สมมตวิ ำ่ ถำ้ สขู่ วญั จะเสยี ชวี ติ ตอนอำยุ 80 ปี ตอนทเี่ รำอำยุ 40 มนั คอื ครง่ึ ทำงของชวี ติ แลว้ หรอื เปลำ่ ตอนนนั้ ขวญั เลยมองยอ้ นกลบั ไปทอี่ ดตี และมอง ไปขำ้ งหนำ้ คอื ถำ้ มองยอ้ นกลบั ไปทอี่ ดตี เมอื่ 40 ปที ผำ่ นมำ เรำทำV ไดด้ หี รอื ยงั ขวญั กต็ อบตวั เองวำ่ ทผี่ ำ่ น มำขวญั พอใจ เพรำะเรำไม­ไ่ ดเ้ กดิ มำเปน็ คนทเี่ รยี นเกง่ ขวญั เคยสอบตก ไมม่ พี รสวรรค์ เรำคอื เดก็ ธรรมดำๆ ทที่ กุ คนสำมำรถมอ­งผำ่ นไดเ้ ลย ทกุ อยำ่ งทไี่ ดม้ ำจงึ ไมไ่ ด้ มำจำกควำมฟ­ลคุ แตม่ ำจำกควำมพย­ำยำมแบบเกนิ รอ้ ย ของตัวเองทั้งสิ้น ทั้งตอนที่เรียนมัธยม สอบเข้ำ มหำวทิ ยำลยั หรอื ตอนทำV งำน ทเี่ รำตอ้ งทำV งำนหนกั มำก ขึ้นกว่ำเดิม เพรำะตอนเริ่มงำนที่เนชั่นขวัญรู้สึกว่ำ ควำมสำมำรถ­ของตวั เองตดิ ลบเลยถำ้ จะมำทำV ขำ่ วสำย เศรษฐกจิ เรำเลยตอ้ งพยำยำมมำก­ขนึ้ แบบไมป่ ลอ่ ยให้ ตัวเองพัก แต่ในที่สุดทุกอย่ำงก็กลับมำตอบแทนเ­รำ อย่ำงงดงำม ถึงวันนี้แม้จะไม่ได้มำกอะไร ขวัญก็ แฮปปก้ี บั สงิ่ ทตี่ วั เองมี

เมอื่ เรำไดท้ ำV สงิ่ ทค่ี วรทำV ในครงึ่ แรกของชวี ติ แลว้ และพอทจี่ ะบรหิ ำรจดั กำรทรพั ยส์ นิ ทเี่ รำมี ณ ปจั จบุ นั ได้ ครงึ่ หลงั ของชวี ติ เลยคดิ วำ่ จะทำV สงิ่ ทอี่ ยำกทำV ดกี วำ่ ที่คิดอย่ำงนี้เพรำะเรำมอ­งไปข้ำงหน้ำแล้วเห็นว่ำญำติ

หลำยคนเรมิ่ เจบ็ ไขไ้ ดป้ ว่ ยและเรมิ่ ทยอยเสยี ชวี ติ ขวญั เริ่มมองว่ำจุดสุดท้ำยของชีวิตคงต้องจบที่โรงพยำบำล และคงต้องอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลำห­นึ่ง คิดในแง่ที่ร้ำย ทสี่ ดุ วำ่ ถำ้ ในขณะทเี่ วลำนนั้ เซนสท์ กุ อยำ่ งในรำ่ งกำยไม่ สำมำรถใหค้ วำมสขุ กบั เรำได้ และถำ้ ประสำทไมเ่ สอื่ ม ไปเสียก่อน ควำมทรงจVำ­คงเป็นสิ่งเดียวที่ทVำให้เรำมี ควำมสขุ อยบู่ นเตยี ง นนั่ จงึ เปน็ ทมี่ ำทขี่ วญั เลอื กจะเตมิ เตม็ ชวี ติ ตวั เองหลงั จำกนดี้ ว้ ยสงิ่ ทเี่ หน็ คณุ คำ่ ของมนั

คณุ เปน็ อกี คนทสี่ ามารถบรหิ ารจดั การชวี ติ ของ

ตวั เองไดด้ เลา่ ถงึ มมุ มองและการใ­ชช้ วี ติ ตรงนี้

ใหฟ้ งั หนอ่ ยไดไ้ หม

เรอื่ งนมี้ นั อยทู่ ที่ ศั นคตวิ ำ่ เรำมองชวี ติ อยำ่ งไร อยำ่ งคณุ พอ่ คณุ แมข่ องขวญั แยกทำงกนั แลว้ คณุ พอ่ เปน็ คนเลยี้ ง ขวัญเอง สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อบอกคือผู้หญิงเรำดีที่สุดคือ กำรดแู ลตวั เองได้ ถำ้ ดแู ลตวั เองไดใ้ นทกุ ๆ อยำ่ ง ชวี ติ จะเปน็ ของเรำ เรำไมต่ อ้ งยอมไมต่ อ้ งทำV ตำมใคร เรำ จะเปน็ อสิ ระ พอ่ จะบอกขวญั ตลอดเวลำวำ่ พอ่ ไมม่ อี ะไร ใหล้ กู นะ แตถ่ ำ้ ลกู อยำกเรยี นหนงั สอื ไปไดไ้ กลแคไ่ หน พอ่ พรอ้ ม แตอ่ ยำ่ หวงั วำ่ พอ่ จะทงิ้ สมบตั มิ หำศำลไวใ้ ห้ หรอื ถำ้ อยำกไปเทยี่ ว พอ่ กเ็ ตม็ ทเี่ พรำะเปน็ กำรเปดิ โลก ทำV ใหเ้ รำรจู้ กั สง่ิ ทแี่ ตกตำ่ ง ทง้ั ผคู้ น วฒั นธรรม และกำร ปรบั ตวั สองเรอื่ งนสี้ ำV หรบั พอ่ เทำ่ ไรเทำ่ กนั แตถ่ ำ้ อยำก ไดข้ องประเภทขอ­งฟมุ่ เฟอื ย ทกุ อยำ่ งขวญั ตอ้ งทำV งำน ซอื้ เอง เพรำะพอ่ จะใหแ้ ตส่ งิ่ ทจี่ ำV เปน็ ในชวี ติ นอกจำก นพี้ อ่ ยงั สอนใหข้ วญั ใชช้ วี ติ อยกู่ บั ควำมเปน็ จรงิ ตอนที่ เอนทรำนซ์ พ่อก็ให้ขวัญคิดเองว่ำเส้นทำงที่เรำเลือก จะทำV ใหเ้ ลยี้ งตวั ในชวี ติ จรงิ ไดไ้ หม แลว้ บำงทคี วำมฝนั กับควำมจริงก็อำจจะต่ำงกัน ซึ่งขวัญถูกยV้ำมำตลอด ชวี ติ นะคะวำ่ ฝนั นะ่ มไี ด้ และทกุ คนตอ้ งมี แตต่ อ้ งมอง ที่ควำมจริงก่อนและเมื่อเรำดูแลรับผิดชอบตัวเองตำม ควำมจรงิ ไดด้ แี ลว้ เรำกส็ ำมำรถทจี่ ะไปทำV ควำมฝนั ของ เรำไดอ้ ยำ่ งสบำยใจคะ่

ขณะทมี่ คี นมองคณุ ในแงบ่ วก

ในทางกลบั กนั กค็ งจะมคี นมองคณุ ในแงล่ บดว้ ย

รบั มอื กบั เรอื่ งเหลา่ นอี้ ยา่ งไร

ตอนทเี่ ขำ้ มำทำV เรอื่ งเลา่ เชา้ นกี้ บั พยี่ ทุ ธ (สรยทุ ธ สทุ ศั นะจนิ ดำ) ดว้ ยควำมทเี่ รำไดร้ บั กำรเทรนจำก­ทเี่ นชนั่ มำอกี รปู แบบหนงึ่ คอื มกี ำรวจิ ำรณอ์ ยำ่ งตรงไปตรงม­ำ พอ ยำ้ ยมำทำV ชอ่ ง 3 ชว่ งแรกๆ ผชู้ มทำงบำ้ นกร็ สู้ กึ ตกใจ กบั วธิ กี ำรทำV งำนแบบนขี้ องเรำ จนมแี ฟกซเ์ ขำ้ มำถำม กนั วำ่ ขวญั เปน็ ใคร เพรำะเขำไม­ค่ นุ้ กบั บคุ ลกิ แบบนซี้ งึ่ เปน็ กำรคยุ ขำ่ ว เรำกเ็ ลยคยุ กบั พยี่ ทุ ธแลว้ ปรบั ลงมำ ให้ พเี่ ขำรบั เรอื่ งหนกั ไป แลว้ เรำกเ็ บำลง ทำV แบบนปี้ ระมำณ 1 เดอื น คนทำงบำ้ นกเ็ ขำ้ ใจและยอมรบั เรำมำตงั้ แตน่ นั้ แตถ่ ำ้ ถำมขวญั วำ่ ตอนนนั้ รสู้ กึ อะไรไหม ขวญั กไ็ มร่ สู้ กึ อะไรนะคะ เพรำะรวู้ ำ่ เรำทำV อะไร เพอ่ื อะไร เพรำะอะไร ดว้ ยกำรทที่ ำV งำนดำ้ นนี้ เปน็ ไปไมไ่ ดท้ ที่ กุ คนจะรกั เรำ เรำแคท่ ำV สงิ่ ทคี่ ดิ วำ่ สมควรทำV และจำV เปน็ ตอ้ งทำV กพ็ อ

ส่วนแง่มุมของกำรดVำ­เนินชีวิต กำรที่มีคนมำ แสดงควำมคดิ เหน็ เกยี่ วกบั ตวั เรำกค็ อื สงิ่ ทที่ ำV ใหก้ ลบั มำ พิจำรณำตัวเอง เพรำะเป็นไปได้ว่ำบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ พูดอำจจะเกินควำมพอดี เรื่องนี้สVำคัญมำก ทุกวันนี้ ขวัญก็ยังคอยสำV รวจตัวเองว่ำมีอะไรที่เกินพอดีไปหรือ เปลำ่ เพรำะขวญั รสู้ กึ วำ่ สงิ่ ทดี่ ที สี่ ดุ คอื ควำมพอดจี รงิ ๆ ดีเกินไปไม่ใช่ของดี ดีกVำลังดีต่ำงหำกที่ดี เรื่องนี้เป็น เรอื่ งทตี่ อ้ งคอยพจิ ำรณำ หรอื แมแ้ ตค่ ำV ชมทเี่ รำไดร้ บั ก็ ต้องดูเหมือนกันว่ำควำมจริงตัวเรำอยู่ประมำณไหน และถำ้ เรำอยใู่ นจดุ ทมี่ คี นชนื่ ชมหรอื บำงคนยกเรำ­เปน็ ไอดอล ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องคิดว่ำเรำควรทVำ­ตัวอย่ำงไร นอกจำกนกี้ ำรทอี่ ยใู่ นชว่ งวยั กลำงคน หนำ้ ทหี่ นงึ่ ของ คนทอี่ ยใู่ นสงั คม คอื กำรมอบประส­บกำรณแ์ ละควำม คิดทิ้งไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง เพรำะฉะนั้นถ้ำวันนี้ขวัญ สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้คนไม่ประมำทในกำ­ร ใชช้ วี ติ ใหส้ เู้ ตม็ ทใี่ นสง่ิ ทตี่ วั เองตอ้ งเผชญิ ทงั้ ในชวี ติ และ กำรทำV งำน ขวญั จะพดู และจะทำV เพรำะนคี่ อื สงิ่ ทเี่ รำ ชว่ ยเหลอื สงั คมได้ และตอ้ งปทู ำงไวใ้ หแ้ กค่ นขำ้ งหลงั ดว้ ย โดยเฉพำะสงั คมทเี่ รำมองวำ่ มนั ดฉู ำบฉวยมำกขนึ้ ทกุ วนั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.