โอปอล-์ ปาณสิ รา อารยะสกลุ

OK! Magazine Thailand - - VIEW -

ไมผ่ ดิ หากหลายคนจ­ะมองวา่ ชวี ติ ของพธิ กี รสาวแถวหนา้ ของวงการบนั เทงิ ‘โอปอล-์ ปาณสิ รา อารยะ สกลุ ’ ในเวลานชี้ า่ งนา่ อจิ ฉาเสยี เหลอื เกนิ นอกจากจะมงี านเบอื้ งหนา้ ทดี่ แี ลว้ เธอยงั มสี ามี (โอค๊ สมทิ ธ)ิ์ และลกู แฝด (อลนิ กบั อลนั ) ทนี่ า่ รกั คอยเตมิ เตม็ ความสขุ ใหก้ นั อกี ดว้ ย ซงึ่ กวา่ จะมชี วี ติ ดดี อี๊ ยา่ งทกุ วนั นี้ สาวอารมณด์ ผเู้ คยเปน็ เจา้ ของรางวลั Humor Character ของ OK! Awards ตอ้ งฝา่ ฟนั มาไมน่ อ้ ย จรงิ อยวู่ า่ 12 ปที ผี่ า่ นมา อาจไมง่ า่ ย แตเ่ ธอกไ็ มเ่ คยเสยี ใจกบั ทกุ การตดั สนิ ใจของตวั เอง

12 ปีที่ผ่านมาชีวิตของโอปอล์มีความพลิกผัน

หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

มนั คอื การเตบิ โตขนึ้ ตามวยั คะ่ โอปอลเ์ มอ่ื 12 ปกี อ่ น คือคนที่เพิ่งค้นหาตัวเองเจอและ­พยายามทVาทุกอย่าง เพื่อพิสูจน์ตัวเอง ตอนนั้นในวงการบันเทิงไม่มีคนที่มี คาแรกเตอรแ์ บบนมี้ ากนกั เราเขา้ วงการมาโดย­ทที่ กุ คน งงมาก คนเรยี กโอปอลว์ า่ สาวมนั่ แตจ่ รงิ ๆ ไมไ่ ดม้ นั่ เลย แคเ่ ปน็ คนหนงึ่ ทมี่ คี วามสขุ กบั ตวั เอง แตด่ ว้ ยภาพลกั ษณ์ ไมใ่ ชค่ นสวย คนจงึ มองวา่ ไมส่ วยแลว้ ยงั มนั่ ซงึ่ โอปอล์ ใชเ้ วลานานมากใ­นการพสิ จู นต์ วั เอง หลงั จากคน้ พบวา่ ชอบอาชพี พธิ กี รกพ็ ฒั นาชว่ั โมงบนิ อยา่ งหนกั จากคน ที่ขึ้นเวทีแล้วทVาอะไรไม่เป็นเลย ค่อยๆ ฝึกฝน และ ทา้ ทายตวั เองดว้ ยการรบั งานทรี่ สู้ กึ วา่ ทาV ไมไ่ ดไ้ ปเรอื่ ยๆ สงิ่ ทอี่ ยากบอกคอื เดก็ สมยั นมี้ กั ปฏเิ สธทกุ อยา่ งทง้ั ทยี่ งั ไมล่ องทาV ตอนโอปอลเ์ รยี บจบมหาวทิ ยาลยั กย็ งั ยนื งงกบั ชวี ติ วา่ จะไปทางไหน­ดี แตเ่ ราเลอื กทจี่ ะลองทาV ทกุ อยา่ ง เพอื่ ตดั สนิ ใจวา่ ชอบหรอื ไมช่ อบอะไรดว้ ยตวั เอง ถา้ ใหย้ อ้ น กลับไป 12 ปีทผี่ ่านมา ไมม่ ีแมแ้ ตน่ าทีเดยี วทเี่ สียใจ เพราะลองมา­หมดทกุ อยา่ งจรงิ ๆ ทงั้ เรอื่ งงานและชวี ติ สว่ นตวั ซงึ่ ทกุ การตดั สนิ ใจของเราคดิ มาแลว้ อยา่ งดี

การมีครอบครัวทVาให้ชีวิตเปลี่ยนไปไหม บางคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไป แต่สVาหรับโอปอล์คือไม่ มนั คอื ชวี ติ ในอกี พารต์ หนง่ึ ตอนไมม่ แี ฟนกไ็ มไ่ ดค้ ดิ วา่ พลงั ของสาวโสดม­นั สนกุ แตเ่ ลอื กทจ่ี ะโสด เพราะยงั ไม่ เจอคนทรี่ กั และรกั เรา พอวนั หนงึ่ ไดเ้ จอกแ็ คเ่ ลอื กทจี่ ะ ไมโ่ สด แตเ่ รากย็ งั เปน็ เรา เวลาคยุ กบั เพอื่ นจะใชค้ าV วา่ ตอนนอี้ ยซู่ ซี นั ไหน ตอนเรยี นคอื ซซี นั 1 ตอนนคี้ อื ซซี นั 6 ในตอนทเี่ ทา่ ไร พอมลี กู กค็ อื อกี ตอนทสี่ าV คญั กบั การ เปน็ แม่ มนั ไมส่ ามารถอธบิ ายไดว้ า่ รกั ลกู แคไ่ หน เพราะ นนั่ คอื ความปตี แิ ละทกุ สงิ่ ทกุ อยา่ งในชวี ติ ตงั้ แตต่ งั้ ทอ้ ง จนถึงนาทีนี้เราแลกได้กับการไม่ได้ทVาในสิ่งที่ต้องการ อกี เลย ชวี ติ ของโอปอลไ์ มไ่ ดเ้ ปลยี่ น มนั แคเ่ ปลยี่ นไป อกี ตอนหนงึ่ ทมี่ คี วามสขุ เหลอื เกนิ แลว้ กเ็ รยี นรวู้ า่ ลกู โต เรว็ มาก แปบ๊ เดยี ว 2 ขวบแลว้ ทกุ วนั นไี้ ปไหนมลี กู เกาะ ขา ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีช่วงเวลาแบบนี้อีกนานแค่ไหน ดงั นนั้ จงึ พยายามตกั ตวงใหม้ ากทสี่ ดุ

หลังจากสัมผัสกับคVาว่า ‘แม่’ มา 2 ปีแล้ว

เปน็ อย่างไรบ้าง

เรารกั แมแ่ คไ่ หนใหค้ ณู ไปเลยคะ่ ตงั้ แตม่ ลี กู กเ็ ขา้ ใจเลย ยงิ่ นวตั กรรมตอนนที้ าV ใหไ้ ดเ้ หน็ เขาตงั้ แตต่ วั เทา่ เมด็ ถวั่ กระดบึ๊ ๆ อยใู่ นทอ้ ง ทกุ วนั นเ้ี ซลลเ์ หลา่ นนั้ กลายมาเปน็ มนษุ ย์ เวลาลบู ตวั ลกู กค็ ดิ วา่ เดก็ คนนมี้ าจากเราหรอื เขา ได้ตาจากเรา นิสัยจากเรา หรือหน้าจากพ่อ มันเป็น ความรกั ทไี่ มส่ ามารถอธบิ ายได้ เพอื่ นๆ หลายคนของ โอปอลท์ เี่ ปน็ โสดและวางแ­ผนวา่ จะไมม่ ลี กู เรายนื ยนั วา่ ชวี ติ ของคณุ ไมไ่ ดพ้ ลาดอะไรไป กด็ แู ลแมข่ องตวั เองให้ ดี เพราะบรบิ ทของชวี ติ คนเราตา่ งกนั

ดว้ ยความที่อลินกับอลันเติบโตมาท่ามกลาง ความสนใจขอ­งทุกคน โอปอล์มีวิธีสอนลูกอย่างไร ให้พวกเขายังเป็นเด็กธรรมดา น่ารักสมวัย

หรือไม่ถูกสปอยล์จนเกินไป

เราคอื พอ่ แมป่ กตทิ อี่ ยากมรี ปู ของลกู เกบ็ ไว้ แตจ่ ะไมแ่ ชร์ ถา่ ยไลฟ์ หรอื ทาV อะไรมากเกนิ ไปทเี่ ปน็ การละเมดิ ลกู ถา้ ลกู โตแลว้ ถามวา่ ทาV ไมลงรปู นี้ เราตอบไดน้ ะ ตอนลกู คลอดแรกๆ มคี นทาV อนิ สตาแกรมใหอ้ ลนิ กบั อลนั เราก็ อนิ บอ็ กซไ์ ปบอกวา่ ไม่ OK! คะ่ เพราะนอ้ งไมไ่ ดอ้ ยู่ ในวงการบนั เทงิ กอ่ นจะมาทาV งานเบอื้ งหนา้ โอปอลเ์ คย ทVางานเบื้องหลังเป็นแคสติ้งก็จะเห็นว่าคนที่เข้าวงการ ตั้งแต่เด็กๆ ไม่ง่าย เขายังไม่ทันเรียนรู้เลยว่าโลก ภายนอกเปน็ อยา่ งไร แตด่ นั เขา้ มาในวงการท­เี่ ตม็ ไปดว้ ย ชอื่ เสยี ง เงนิ ทอง และการเยนิ ยอ ซงึ่ สงิ่ เหลา่ นอี้ นั ตราย มากกบั คนทยี่ งั ไมร่ จู้ กั ผดิ ชอบชวั่ ดี ลกู ของเรายงั เดก็ ไป อยา่ งเวลาไปไหน­แลว้ มคี นเรยี กชอื่ เขากต็ กใจนะ บางคน ขอถา่ ยรปู เราจะบอกวา่ ถา่ ยรปู โอปอลก์ บั พโี่ อค๊ เถอะคะ่ อยา่ ถา่ ยรปู นอ้ งเลย คอื เราไมอ่ ยากมานงั่ ตอบคาV ถามลกู วา่ ทาV ไมเขาตอ้ งถา่ ยรปู หนู หรอื ทาV ไมเขาไมถ่ า่ ยรปู หนู แลว้ และทแี่ ยท่ สี่ ดุ คอื ถา้ ลกู ตอ้ งออกไปไหนแ­ลว้ คอยดู วา่ จะมคี นถา่ ยรปู ไหม เรากนั ใหเ้ ขาเปน็ เดก็ ปถุ ชุ นทสี่ ดุ ของเลน่ กซ็ อื้ ชนิ้ เดยี วแบง่ กนั แลว้ อธบิ ายวา่ บา้ นของเรา ไมไ่ ดร้ วย พอ่ แมท่ าV งานเพอื่ ความมนั่ คงของลกู ดงั นนั้ จะไมม่ งี านวนั เกดิ ใหญๆ่ หรอก เราไดว้ ธิ นี มี้ าจากพอ่ แมท่ สี่ อนและพดู ใหเ้ ราเขา้ ใจมาตงั้ แตเ่ ดก็

จากสายตาคน­นอกมองวา่ โอปอล์เป็นผู้หญิง

ที่น่าอิจฉา จริงๆ เป็นอย่างนั้นไหม

ถา้ ดจู ากผลลพั ธต์ อนนี้ โอปอลย์ งั อจิ ฉาชวี ติ ของตวั เอง เลยคะ่ ทกุ วนั นเี้ วลาอมุ้ ลกู ไวใ้ นอก เหน็ สามี หรอื ตวั เอง จะรสู้ กึ วา่ ขอบคณุ จงั เราเปน็ คนไมม่ ตี น้ ทนุ ชวี ติ ไมว่ า่ จะชอื่ เสยี ง เงนิ ทอง หรอื หนา้ ตา มแี คใ่ จและเปา้ หมาย ทตี่ อ้ งไปใหถ้ งึ 12 ปที ผี่ า่ นมาโอปอลก์ า้ วแตล่ ะกา้ วอยา่ ง ระมดั ระวงั มาก ผลลพั ธท์ เี่ หน็ กม็ าจากการฝา่ ฟนั อยา่ ง หนกั ในทกุ เรอื่ ง ตงั้ แตเ่ รอื่ งงาน สามี และลกู มนั ไมม่ อะไรงา่ ยเลย

รู้สึกพอใจกับชีวิตของตัวเองในตอนนี้แค่ไหน โอปอลม์ คี วามสขุ กบั ทกุ วนั นะ แมจ้ ะไมไ่ ดส้ มหวงั ในทกุ เรอื่ ง แตส่ นกุ โอปอลใ์ นวยั 30 กวา่ ๆ ทเี่ ปน็ แม่ ภรรยา และลกู นอ้ ง ชวี ติ มนั ตกตะกอนจนร­สู้ กึ OK! แลว้ ไม่ ตอ้ งการอะไรมา­กกวา่ นแี้ ลว้ ถา้ วนั หนงึ่ เกดิ อะไรขนึ้ เรา กเ็ ปน็ ผใู้ หญพ่ อจะรบั ได้ คอื โอปอลเ์ รยี นรแู้ ลว้ ในชว่ งตงั้ ทอ้ งทหี่ มอบอกวา่ ลกู ของเราจะไม­ร่ อด นนั่ เปน็ ครงั้ แรก ในชวี ติ ทรี่ สู้ กึ วา่ ชอื่ เสยี งและเงนิ ทองไมม่ อี ยจู่ รงิ เราไม่ สามารถควบค­มุ การเกดิ แก่ เจบ็ หรอื ตายได้ พอทกุ อยา่ งผา่ นมาจากเดก็ ทไี่ มม่ โี อกาสรอดจนแ­ขง็ แรงอยา่ ง ทเี่ หน็ ทกุ นาทคี อื กาV ไรแลว้ ละ่ เราไมไ่ ดอ้ ยากรวยหรอื มีชื่อเสียงมากกว่านี้ เพราะตอนนอ­นอยู่บนเตียงแล้ว หวั ใจวาย โอปอลร์ สู้ กึ วา่ ไมใ่ ชแ่ คจ่ ะไมไ่ ดเ้ จอลกู แตจ่ ะ ไม่ได้เจอพี่โอ๊คและพ่อแม่ของเราด้วย การเผชิญกับ ความเปน็ ความตาย ทาV ใหเ้ ราเหน็ คณุ คา่ ของทกุ นาที

เคยคิดสักแว่บไหมว่าจะหยุดทVางานในว­งการบันเทิง คดิ มาตลอดตงั้ แตเ่ ขา้ วงการแลว้ คะ่ โอปอลม์ คี วามสขุ กบั งานตรงนนี้ ะ แตม่ แี พชชนั่ ในชวี ติ เยอะมาก นนั่ เปน็ เหตผุ ลทที่ าV บรษิ ทั นางแมวปา่ จาV กดั เปดิ รา้ นกาแฟ O’s Coffee by Opal ทาV ธรุ กจิ สบู่ Oab’s Soap และ นาV เขา้ ผลไมจ้ ากญปี่ นุ่ WA Theater ตอนนรี้ บั งานใน วงการนอ้ ยมาก อกี เหตผุ ลทเี่ ลอื กรบั งาน เพราะรสู้ กึ วา่ ไมจ่ าV เปน็ ตอ้ งนาV พาตวั เองไปสงิ่ ทไี่ มช่ อบแลว้ แตน่ เี่ กดิ จากทฝี่ า่ ฟนั มาแลว้ 10 กวา่ ปี ลองผดิ ลองถกู จนรแู้ ลว้ วา่ ตวั เองตอ้ งการอะไร ทกุ วนั นสี้ งิ่ ทมี่ ากอ่ นคอื เรอื่ งลกู ชว่ ง 2 ปที ผี่ า่ นมาโอปอลร์ บั งานนอ้ ยจรงิ ๆ และเหลอื อกี 1 ปกี อ่ นทลี่ กู จะเขา้ โรงเรยี น แตอ่ าชพี แมไ่ มจ่ บแค่ นนั้ หรอก มนั กต็ อ้ งเปน็ ตอ่ ไป ดงั นนั้ จะรบั งานกต็ อ่ เมอื่ ไมใ่ ชเ่ วลารบั -สง่ ลกู

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.