KNOW YOUR FUTURE NOW

OK! Magazine Thailand - - HOROSCOPE -

ราศเี มษ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ ง 15 เมษายน-14 พฤษภาคม)

เอาแนเ่ อานอนไมไ่ ด้ เดยี๋ วมเี ดยี๋ วไมม่ บาง ท่านมีการเปลี่ยนงานในเดือนนี้ หรืออาจมีการ เปลยี่ นแปลงโยกยา้ ยในองคก์ รอยา่ งไมท่ นั ตงั้ ตวั การ เงนิ การเงนิ ดี มคี นรอบขา้ งใหก้ ารสนบั สนนุ มกี นิ มีใช้สVาราญใจ การเรียน จะไดร้ ับกVาลังใจจากคน รอบขา้ ง ทาV ใหเ้ บกิ บานสาV ราญใจ มดี วงไดเ้ รยี นตา่ ง แดน ความรัก คนโสดมีดวงได้พบรักแบบไม่ทัน ตั้งตัว เป็นความรักที่สบายสุขสดใส มีแต่รอยยิ้ม สุขภาพ ระวังอาการปวดห­ลัง เหนื่อยล้า เพลีย เครยี ด จากการโหมง­านหนกั โดยทคี่ ณุ ไมร่ ตู้ วั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.