THERE’S NOTHING

หลายเรอื่ งนา่ สนใจของปอ๊ ปสตารม์ าแรง

OK! Magazine Thailand - - BUZZ -

HOLDIN’ HIM BACK

เขาฝกึ เลน่ กตี ารเ์ องจาก คลปิ ในยทู บู ตอนอายุ13 ปใี นปี 2012 ฝกึ เลน่ ได้ แค่ไม่ถึงปีก็อัพคลิป คฟั เวอรเ์ พลงตา่ งๆ ลง แอพ Vine ในปี 2013 จนมียอดฟอลโลเว­อร์ เพยี บ สดุ ทา้ ยไปเตะตา ผจู้ ดั การศลิ ปนิ แอนดรวู เกิร์ตเลอร์ จนได้เซ็น สัญญากับค่ายเพลง ทุกวันน้ีหนุ่มชอว์นมี ผลงานมาแลว้ 2 อลั บมั้ คอื Handwritte­n (2015) และ Illuminate (2016)

เขาเคยควา้ รางวลั มาเพยี บนะ ทง้ั 8 รางวลั จาก MTV Europe Music Awards, 4 รางวลั จาก iheartradi­o Much Music Video Awards, 1 รางวลั จาก American Music Awards, 1 รางวลั จาก People’s Choice Awards ฯลฯ รวมทงั้ ยงั มชี อื่ ตดิ ในลสิ ต์ The 25 Most Influentia­l Teens ของนติ ยสาร Time ในปี 2014, 2015 และ 2016 ธรรมดาเสยี ทไี่ หนละ่ หนมุ่ คนน!ี้

ทุกวันนี้หนุ่มชอว์นเป็นเจ้าของรูปร่าง ประหนึ่งปั้นมาราวกับเทพบุตร ซึ่งหุ่น ทมี่ าพรอ้ มมดั กลา้ มและซกิ ซแ์ พค็ สดุ เซก็ ซี่ นเี้ ป็นผลมาจากกา­รตั้งใจออกกlาล­งั กาย จรงิ จงั ของเขาตงั้ แตช่ ว่ งเขา้ วงการใหมๆ่ จากช่วงแรกที่ยังดูผอมแบบเด็กหนุ่ม วยั รนุ่ ตอนนชี้ อวน์ โตเปน็ หนมุ่ หลอ่ เตม็ ตวั เขาบอกวา่ การออกกาl ลงั กายเปลยี่ นชวี ติ เขาใหด้ ขี นึ้ เยอะมาก ไมเ่ พยี งแตช่ ว่ ยให้ สขุ ภาพดเี ทา่ นนั้ แตจ่ ติ ใจยงั ดดี ว้ ย

บอดี้ดีเบอร์นี้ แถมยังสูง ถงึ 188 ซม. ไมแ่ ปลกที่ นอ้ งชอวน์ จะเปน็ นายแบบ ด้วย โดยเขาอยู่ในสังกัด Wilhelmina Models โมเดลลิงเอเจนซี่ระดับ โลกตงั้ แตช่ ว่ งตน้ ปี 2016 โดยถา่ ยแฟชนั่ กบั นติ ยสาร ดงั เพยี บ ทงั้ GQ, Clash, Notion, Flaunt, Clash, Billboard, Seventeen, L’uomo Vogue ฯลฯ

ศลิ ปนิ ทเี่ ขาชนื่ ชอบคอื จอหน์ เมเยอร,์ เอด็ ชแี รน, จสั ตนิ ทมิ เบอรเ์ ลค, บรโู น มารส์ , เดรค ฯลฯ

เขาเคยรอ้ งเพลง “I Know What You Did Last Summer” รว่ มกบั นกั รอ้ งสาวสวยคาม­ลิ า คาเบโย ใน ช่วงปลายปี 2015 ซึ่งตอนนั้นเธอยังเป็นสมาชิกวง Fifth Harmony อยู่

เขาเคยรับหน้าที่เป็นศิลปินเปิดให้ทัวร์คอนเสิร์ต The 1989 World Tour ในโซนทวปี อเมรกิ าเหนอื ของปอ๊ ปสตารส์ าวเทยเ์ ลอร์ สวฟิ ต์ ในปี 2015 และ ทพี่ เิ ศษมากคอื เมอื่ วนั ที่ 8 สงิ หาคม วนั เกดิ ของ ชอว์นในปีนั้น สาวเทย์ชวนเขากลับขึ้นไปบนเวที และใหแ้ ฟนๆ นบั 6 หมนื่ คนชว่ ยรอ้ งเพลงฉลอง วนั เกดิ ใหเ้ ขาดว้ ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.