ตอ่ -ธนภพ ลรี ตั นขจร

เรอื่ งลบั ๆ ทแี่ มแ้ ตแ่ มย่ งั ไมร่ ขู้ อง

OK! Magazine Thailand - - DON’T TELL MY MAMA -

กแ็ นน่ เรยี นกห็ นกั แตพ่ ระเอกหนมุ่ เนอื้ หอม ‘ตอ่ -ธนภพ ลรี ตั นขจร’ กพ็ สิ จู นใ์ หท้ กุ คน เหน็ แลว้ วา่ ไมม่ อี ะไรยากเกนิ ความตงั้ ใจของเขา ดว้ ยการควา้ ปริญญาตรีใบแรกจากคณ­ะอุตสาหกรรมเก­ษตร ภาควิชา เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต­ร์ มาไวใ้ นมอื อยา่ งภาคภมู ใิ จ หลงั เพงิ่ ประสบความส­าV เรจ็ กบั การรบั บท ‘ยมิ ’ เดก็ ออทสิ ตกิ ในซรี สี Project S the Series เรอื่ ง Side by Side พนี่ อ้ งลกู ขนไก่ ไปหมาดๆ เรยี กวา่ มคี วามมงุ่ มนั่ กบั ทกุ เรอื่ งจรงิ ๆ ซงึ่ ดเู หมอื นตอ่ จะเปน็ คนมงุ่ มนั่ แบบนมี้ าตงั้ แตเ่ ดก็ แลว้ ไมเ่ วน้ แมแ้ ตเ่ รอื่ งเลน่ เกม! แลว้ นนั่ ก็ คอื ทมี่ าของเรอื่ งลบั ๆ อยา่ บอกใครนี้

เคยมยี คุ หนงึ่ ประมาณ ม.ตน้ นอกจากจะ จรงิ จงั กบั การเปน็ นกั บาสเกต็ บอลแลว้ ผมยงั จรงิ จงั กบั การเลน่ เกมดว้ ย ปกตผิ มจะออกจากบ­า้ นตอนตี 5 ถงึ โรงเรยี น 6 โมงเชา้ เพอื่ ไปซอ้ ม บาสเกต็ บอล แตด่ ว้ ยความทตี่ ดิ เกม ออนไลนม์ าก ผมจงึ ยอมตนื่ ตงั้ แตต่ 3 ฟงั ดเูหมอื นเปน็ เดก็ ขยนั ใชไ่หมครบั จรงิ ๆ คอื ตนื่ มาเลน่ เกมกอ่ น 2 ชวั่ โมง แลว้ คอ่ ยไปโรงเรยี น นลี่ ะ่ คอื ความลบั ของผมทนี่ า่ จะไมม่ ใี ครรู้ เพราะตอนนนั้ เชา้ มาก แลว้ ผมกแ็ อบลงมาขา้ งลา่ ง คนเดยี ว เพอื่ เปดิ คอมพวิ เตอรเ์ ลน่ เกม อารมณเ์หมอื นเดก็ ตดิ เกมทเี่ลน่ เกมอยทู่ มดื ๆ แลว้ มแี สงไฟออกมาอ­ยา่ งนนั้ เลย (ตอนนยี้ งั ตดิ เกมไหม) ไมแ่ ลว้ ครบั ปจั จบุ นั ตดิ งาน (หวั เราะ)

ช่างภาพ: สุภชาติ เวชมาลีนนท์ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.