BEHIND THE BILLION SUCCESS

เปดิ ตำV รำควำมสำV เรจ็ ระดบั พนั ลำ้ นกบั ซรี สี แ์ ดนภำรตะ จำกซอี โี อสตรขี ำ้ มเพศ คณุ แอน-จกั รพงษ์ จกั รำจฑุ ำธบิ ดิ์

OK! Magazine Thailand - - THE GUEST -

“ทกุ สงิ่ ทเี่ ราไดม้ า พนั ลา้ นใน วนั นี้ไม่ใชว่ า่ ฟลคุ ซรี สี ช์ ดุ ภารตะนเี้ ราวางแผนแล­ะซอื้ เกบ็ ไวม้ าตงั้ แตส่ ามปที แี่ ลว้ แต่ไมป่ ลอ่ ยของเลยจนเ­รมิ่ มาปลายปี 2016 ตอ่ ดว้ ย 2017 ทมี่ าดงั เปน็ พลแุ ตก ทงั้ หมดนผี้ า่ นกระบวนการ ความคดิ ไวแ้ ลว้ ”

ลายปกี อ่ นคณุ แอน - จกั รพงษ์ จกั ราจฑุ าธบิ ดิ์ สรา้ ง เสียงฮือฮาให้วงการคอนเท­นต์ระดับประเทศด้วย การพา เจเคเอน็ โกลบอล มเี ดยี เขา้ สคู่ วามเปน็ บรษิ ทั มหาชนอยา่ งเตม็ ตวั แถมยงั สรา้ งปรากฏการณ­ค์ รงั้ สาl คญั กับการเป็นนักธุรกิจสตรีข้ามเพศคนแรก­และคนเดียวของ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ดูแลทรัพย์สินอันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม ราคาตลาดกว­า่ 6,000 ลา้ นบาท ในปนี คี้ วามแรงของเ­ธอยงั ไมห่ ยดุ ยงั้ เพยี งเทา่ นนั้ จากทเี่ คยอยเู่ บอื้ งหลงั การนาl เขา้ บรหิ าร จัดการและจัดจlาหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์รายการระดับโลกที่ ลว้ นแลว้ แตเ่ ปน็ ซเู ปอรแ์ บรนด์ ทงั้ สารคดขี อง BBC, National Geographic และ History Channel ชอ่ งขา่ วเศรษฐกจิ อนั ดบั หนงึ่ อยา่ ง CNBC ซรี สี จ์ ากฮอลลวี ดู เชน่ CSI, Spartacus, The Walking Dead ซรี สี เ์ กาหลี ตลอดไปจนถงึ การจดั ทาl สารคดเี ทดิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ล อดลุ ยเดช และสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ พระบรมราชนิ นี าถ ในรัชกาลที่ 9 ที่แสนภาคภูมิใจ ล่าสุดเธอหยิบซีรีส์อินเดีย ระดบั ไฮเอนดม์ าปอ้ นสตู่ ลาด ในชอื่ โปรเจค็ ต์ ภารตะพนั ลา้ น ไมว่ า่ จะอโศกมหาร­าช, ศวิ ะพระมหาเทพ, สดี าราม ศกึ รกั มหา ลงกา, รามายณะ, หนมุ าน หรอื แมแ้ ต่ นาคนิ จนไดก้ ลายเปน็ กระแสใหม่ของความบันเทิง ไม่ผิดจากคlาพูดของเธอที่ว่า “อนิ เดยี มาแนๆ่ ” หลายคนกลา่ ววา่ เธอเปน็ แมห่ มอ ทหี่ ยบิ จบั อะไรก็เหมือนมีตาทิพย์หยั่งรู้ว่าคอนเทนต์นั้นต้องดังเป็น พลแุ ตก แตเ่ ธอกลบั แยง้ วา่ แทจ้ รงิ แลว้ ทกุ สงิ่ ลว้ นมสี ตู ร เพยี ง แคค่ น้ ใหเ้ จอ แลว้ ความสาl เรจ็ กไ็ มไ่ กลเกนิ เออื้ ม

เพอื่ ตอกยาl้ ความสาl เรจ็ คราวนคี้ ณุ แอนจงึ ขอมาในชดุ มหารานแี ละมหาเทวสี ที องอรา่ ม พรอ้ มเปดิ โอกาสให้ OK! ล้วงสูตรลับที่ว่า ก่อนจะถกส่าหรีคุยเรื่องเสน่ห์แห่งอินเดียที่ ทาl ใหเ้ ธอตอ้ งยอมทมุ่ ทนุ ควา้ เอาซรี สี ร์ ะดบั ตาl นานมาเสริ ฟ์ อยา่ ง เตม็ อตั รา

กอ่ นจะไปถงึ ความสาV เรจ็ ของซรี สี ภ์ ารตะ ชว่ ยเลา่ ให้ ฟงั สกั นดิ วา่ เทคนคิ ความสาV เรจ็ กอ่ นมาเปน็ เจเคเอน็ ฯ ยคุ บรษิ ทั มหาชนนนั้ อยตู่ รงไหน

หลกั การของเราต­งั้ แตเ่ รมิ่ แรกเลยกค็ อื การเปลยี่ นกอ้ นหนิ หรอื ของทดี่ ไู มม่ คี า่ ของทคี่ นมองขา้ ม แตส่ ตรขี า้ มเพศคนนไี้ มเ่ คย มองขา้ มใหก้ ลายเปน็ ทองคาl เพราะเรามอ­งทกุ อยา่ งดว้ ยจติ ใจที่ ละเอยี ดวา่ ของอนั นสี้ ามารถนาl ไปทาl เงนิ ได้ ถา้ มองอยา่ งลกึ ซงึ้ บวกกับไอเดียที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นเอาสารคดี Walking with Dinosaurs เขา้ มาตอนดฉิ นั อายรุ าวๆ 20 ตอนแรกทนี่ าl มาลง เปน็ มว้ นวดิ โี อขายแตไ่ มม่ คี นซอ้ื เลย แมแ้ ตร่ า้ นวดิ โี อหรอื ศนู ย์ เชา่ ในสมยั นนั้ กแ็ ทบไมม่ ใี ครเอา คนเหน็ เขากบ็ อกวา่ ใครจะดู สารคดกี นั ตอนนนั้ เรากก็ ลมุ้ อกกลมุ้ ใจ คดิ ไมอ่ อกจนนอนดกึ กเ็ ปดิ ทวี ดี เู หน็ จอรจ์ กบั ซารา่ กาl ลงั ขายเครอื่ งออกกาl ลงั กายเตม็ ไปหมดเลย เราก็คิดว่าถ้าคนดูได้รู้จักสารคดีนี้สักหน่อยเขา จะรวู้ า่ มนั ดจี รงิ และมนั ไมใ่ ชก่ อ้ นหนิ ไรค้ า่ รงุ่ ขนึ้ ดฉิ นั กโ็ ทร.หา ทวี ไี ดเรค็ เลยคะ่ คดิ งา่ ยๆ วา่ อยา่ งนอ้ ยเขากม็ อี ะไรใหข้ ายเพมิ่ ขนึ้ มาอกี ชนิ้ หนงึ่ นอกเหนอื จากเครอื่ งออกกาl ลงั กาย ปรากฏวา่ จากการตัดสินใจครั้งนั้นทlาให้สารคดีขายได้อย่างถล่มทลาย ไดเ้ งนิ มา 10 ลา้ นแรกแบบตกใ­จมาก ทนี เี้ ลยตดิ ใจประกอบกบั ความคดิ สรา้ งสรรคข์ องสตรขี า้ มเพศอยา่ งเรามนั กพ็ ลงุ่ พลา่ น เวลาเราเหน็ อะไรทคี่ นอนื่ เขาไมท่ าl แลว้ เราจบั มาปน้ั หรอื บวิ ต์ ขึ้นมาได้ยิ่งสนุก จากนั้นเราก็เริ่มติดต่อไป BBC, National Geographic, History Channel, Discovery Channel ตอ่ ไป ยงั ซรี สี ฮ์ อลลวี ดู แลว้ ตามดว้ ยซรี สี เ์ กาหลี ซงึ่ แตล่ ะอยา่ งแตก่ อ่ น ไมม่ ใี ครบอกอยากด­เู ลย อกี อยา่ งทที่ าl ใหเ้ ราตอ้ งยดึ โจทยเ์ ปลยี่ น ก้อนหินเป็นทองคlา เพราะเราไม่มีเงินทุนมากมายไปซื้อ ภาพยนตรฟ์ อรม์ ยกั ษเ์ รอื่ งละ 20-30 ลา้ นเขา้ มาฉาย

คณุ ใชอ้ ะไรเปน็ เกณฑ์ในการตดั สนิ ใจเลอื กซรี สี เ์ ขา้ มา และคดิ วา่ เรอื่ งนตี้ อ้ งเกดิ แนๆ่

เทคนคิ เวลาเลอื กซรี สี ข์ องดฉิ นั คอื ตอ้ งหา้ มใชส้ มองเลอื ก ตอ้ ง ใช้ใจเท่านั้น เริ่มจากเราต้องคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกและ­แค่

ดวู า่ พระเอกคนนนี้ า่ กนิ หรอื ไมก่ ย็ งั ไมพ่ อ ตอ้ งดวู า่ เรอื่ งสนกุ ไหม ตวั อจิ ฉาตวั นเี้ ราอยากตบหร­อื เปลา่ ซงึ่ กลา้ พดู ไดเ้ ลยวา่ การเปน็ ผหู้ ญงิ ขา้ มเพศของตนเ­องชว่ ยในจดุ นไี้ ดม้ ากทสี่ ดุ ถา้ ไมเ่ ปน็ ผหู้ ญงิ ขา้ มเพศ ไมส่ ามารถทาl งานนไี้ ดเ้ ลย เนอื่ งจากคนทด่ี ทู วี โดยเฉพาะใน­ประเทศไทยค­อื ผหู้ ญงิ 80-90 เปอรเ์ ซน็ ต์ ดแู ลว้ เราตอ้ งสามารถทจี่ ะบอกไดว้ า่ ฉนั จะดเู รอื่ งนจี้ นจบหรอื ฉนั จะ ไมด่ ฉะนนั้ ตงั้ แตค่ รงั้ แรกทดี่ ลู ะครเกาหลี เราจะรสู้ กึ ตลอดวา่ เฮย้ ! ทาl ไมพระเอกนา่ รกั จงั หลอ่ ดนี ะ ทงั้ ๆ ทเี่ ราเปน็ คนชอบ ผชู้ ายฝรงั่ แตท่ าl ไมพอเหน็ หนา้ ลคุ อาตแ๋ี ลว้ ดนู า่ รกั มบี ทกกุ๊ กกิ๊ ทมี่ เี สนห่ นนั่ เปน็ จดุ เรม่ิ ตน้ ทนี่ าl ซรี สี เ์ กาหลเี ขา้ มา

แลว้ ซรี สี ช์ ดุ ภารตะพนั ลา้ นมที ม่ี าอยา่ งไรคะ ทงั้ ๆ ที่ หากยอ้ นกลบั ไปชว่ ง 1-2 ปที ผี่ า่ นมา เกาหลกี ย็ งั ดู เปน็ เทรนดท์ ขี่ ายไดเ้ รอื่ ยๆ

โจทยเ์ ดมิ เลยคะ่ การทเี่ ราเรมิ่ มองซรี สี อ์ นิ เดยี เพราะวา่ มนั ก็ เปน็ อกี สงิ่ หนงึ่ ทไี่ มม่ ใี ครเอาเลย...(เนน้ เสยี งยาว) แตเ่ รามองวา่ มนั ตอ้ งมที างเปน็ ไปได้ เพราะซรี สี อ์ นิ เดยี นเี่ ปน็ เรอื่ งโปรดของ ดฉิ นั มาก นงั่ ดดู ว้ ยหวั ใจเลย เรากม็ องวา่ ไมใ่ ชแ่ คผ่ ชู้ ายทหี่ ลอ่ ขนึ้ หรอื ดสู ะอาดสะอา้ นขนึ้ แตด่ ว้ ยบทของพระเ­อกในละครอนิ เดยี ทเี่ ปน็ สภุ าพบรุ ษุ มคี วามเปน็ ผใู้ หญข่ นึ้ และการถา่ ยทาl ทไี่ ม่ นา่ เกลยี ด เรยี กวา่ เปน็ ระดบั World Class ขนึ้ ดว้ ยซาl้ เพราะ บรษิ ทั ระดบั โลกอยา่ ง Fox และ Sony ยงั เลอื กไปลงทนุ ทนี่ นั่ ยงิ่ พอเราไดน้ งั่ ดแู ลว้ ยงิ่ ตดิ หนบึ เลย แลว้ บทเขาจะผกู ใหม้ ฮี คุ อยู่ทุกๆ ตอนเวลาจะจ­บ มีเงื่อนต่อให้ลุ้นที่ทlาให้เรารู้สึกว่า ฉนั อยากจะฆา่ ผกู้ าl กบั จรงิ ๆ ทาl ไมมาตดั บทตอนนี้ ฉนั กาl ลงั สนกุ ซงึ่ นนั่ กท็ าl ใหเ้ ราตอ้ งดตู อนตอ่ ไป เพราะฉะนนั้ หวั ใจใน การเลอื ก ถา้ เปน็ เรอ่ื งคอนเทนต์ โดยเฉพาะละ­ครตอ้ งใชห้ วั ใจดู แตใ่ นเรอื่ งการดาl เนนิ ธรุ กจิ เราทาl ดว้ ยสมองนะคะ”

พดู แบบนแี้ สดงวา่ คณุ แอนเลอื กเองหมดทกุ เรอื่ ง

ทกุ เรอื่ งคะ่ ซงึ่ พอทาl มานานๆ เขา้ หลกั การของเราก­จ็ ะกลาย มาเป็นไบเบิลหรือตlาราในกา­รเทรนให้ทีมงานด้วย เรียกว่า แตล่ ะเรอื่ งตอ้ งมแี พทเทริ น์ มาตรฐาน ทพี่ สิ จู นแ์ ลว้ วา่ ทาl เงนิ ได้ และมเี รตตงิ้ ทดี่ การจะไดเ้ รตตงิ้ 5-10 อยา่ งทเี่ คยทาl กนั มาแลว้ ไดม้ าจากอะไรบา้ ง ทกุ อยา่ งตอ้ งมกี ลไกเสมอ ซงึ่ สงิ่ นถี้ อื เปน็ ความลบั ของแตล่ ะบรษิ ทั ทจี่ ะปรงุ เสริ ฟ์ ผชู้ มอยา่ งไรใหส้ าl เรจ็

ฟงั ดแู ลว้ คณุ ก็ไม่ใชแ่ มห่ มออยา่ งทหี่ ลายคนบอกสคิ ะ

(หัวเราะ) ใช่ค่ะ เพราะมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ล้วนๆ ไมใ่ ชเ่ รอื่ งของความโช­คดี ดวงดหี รอื พรหมลขิ ติ ชว่ ยดนั แตเ่ รา ตอ้ งดาl เนนิ พรหมลขิ ติ ดว้ ยตวั เอง เหมอื นทเี่ ราลขิ ติ ความสวย ไดด้ ว้ ยตวั เรา เพราะฉะนนั้ การทเี่ ราอา่ นใหม้ าก เดนิ ทางใหม้ าก รใู้ หม้ าก ฟงั ใหม้ าก ไปเรยี นรใู้ หม้ าก ทงั้ หมดคอื การชว่ ยใหเ้ รา วเิ คราะหส์ งิ่ ตา่ งๆ ไดอ้ ยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ทงั้ ชวี ติ สว่ นตวั และชวี ติ ธรุ กจิ ทเี่ ราสามารถตอ่ จกิ๊ ซอวไ์ ด้ เพราะฉะนนั้ สดุ ทา้ ยทกี่ ลายมา เป็นภารตะพันล้านได้ก็เพราะว่าเกิดจากการวิเคราะห์แล้ว เรอื่ ยๆ วา่ เทรนดก์ าl ลงั จะไปแบบไหน

เรื่องนี้อยากฝากเอา­ไว้กับหลายๆ คนโดยเฉพาะ­คน รนุ่ ใหมว่ า่ ความสาl เรจ็ มนั เสกไมไ่ ด้ แตต่ อ้ งสรา้ งสรรคด์ ว้ ยการ เอาใจใส่ ความรบั ผดิ ชอบ ทกุ สงิ่ ทเี่ ราไดม้ าพนั ลา้ นในวนั นไี้ มใ่ ช่ วา่ ฟลคุ ซรี สี ช์ ดุ ภารตะนเี้ ราวางแผนแล­ะซอื้ เกบ็ ไวม้ าตงั้ แตส่ ามปี ทแี่ ลว้ แตไ่ มป่ ลอ่ ยของเลยจนเ­รมิ่ มาปลายปี 2016 ตอ่ ดว้ ย 2017 ทมี่ าดงั เปน็ พลแุ ตก ทงั้ หมดนผี้ า่ นกระบวนการ­ความคดิ ไวแ้ ลว้ เราดจู งั หวะวา่ เมอื่ ไหรค่ วรจะออก สดี าราม ศกึ รกั มหาลงกา เมอื่ ไหรจ่ ะออกหนมุ าน ศวิ ะพระมหาเทพ หรอื อโศกมหาราช ถา้ กะชว่ งเวลาไมด่ หรอื ซอื้ มาแลว้ รบี ปลอ่ ยออกจะเสยี ของเลย ดฉิ นั จะเรยี กวา่ มนั ยงั บม่ ไมส่ กุ พอ เพราะแตล่ ะคอนเทนตท์ ไี่ ดม้ า เราตอ้ งนาl มาบวกกบั การ Localizati­on และ Creativity จงึ จะ ประสบความส­าl เรจ็ ได้ ทสี่ าl คญั ตอ้ งระลกึ ไวเ้ สมอวา่ การบวิ ต์ สนิ คา้ ชนิ้ หนงึ่ ไมส่ ามารถทาl ใหด้ งั ไดต้ ลอดชาตเิ ชน่ กนั เราตอ้ ง มกี ารวางแผนระ­ยะยาว เดยี๋ วตอ่ จากชดุ ภารตะพนั ลา้ นกม็ ซี รี สี อกี ลอ็ ตเขา้ มา แตต่ อนนขี้ ออบุ ไวก้ อ่ น

“ซีรีส์อินเดียนี่เป็น เรื่องโปรดของดิฉันมาก นั่งดูด้วยหัวใจเลย เราก็มองว่าไม่ใช่แค่ผู้ชาย ที่หล่อขึ้นหรือดูสะอาด สะอ้านขึ้น แต่ด้วยบท ของพระเอกใ­นละคร อินเดียที่เป็นสุภาพบุรุษ มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และ การถ่ายทําที่ไม่น่าเกลียด”

ทราบมาว่าคิวจองซีรีส์ภารตะตอนนี้เต็มแน่น ทกุ เรอื่ งแลว้

จากกระแสแล­ะเรตติ้งที่ดี ทlาให้ตอนนี้ทุกคนพยายามดึงตัว ดฉิ นั เหมอื นเปน็ นอ้ งญาญา่ เลยคะ่ คนทเี่ คยปฏเิ สธไมเ่ อาซรี สี ภารตะชว่ งแรกเพราะอ­าจดเู ปน็ เรอื่ งใหมส่ าl หรบั เขา กก็ ลบั เขา้ มา ตดิ ตอ่ อยากไดไ้ ปฉาย แตเ่ รากต็ อ้ งบอกวา่ ตอนนคี้ วิ เตม็ หมด แลว้ คณุ ตอ้ งเลอื กคอนเทนตจ์ าก Category อนื่ สาเหตทุ เี่ ปน็ เชน่ นไี้ มใ่ ชแ่ คเ่ พราะซรี สี อ์ ยา่ งเดยี วเทา่ นนั้ แตเ่ ปน็ เพราะแตล่ ะ เรอื่ งเราทาl การบา้ นกอ่ นดว้ ยวา่ ควรนาl เสนออะไรให­เ้ ขา รวมถงึ บวิ ตก์ ารตลาดทตี่ อ้ งไมซ่ าl้ กนั สว่ นหนงึ่ คอื เพลงประกอบ­ละคร ทเี่ ราใหต้ วั พอ่ ตวั แมข่ องวงการมาท­าl ให้ ทชี่ ว่ ยเสรมิ ใหล้ ะครดงั ยงิ่ ขนึ้ ไปอกี

ความสVาเร็จของภารตะพันล้านทVาให้คุณถึงกับ ลงมือสั่งตัดและอิมพอร์ตชุดส่าหรีมหาเทวีมา เตรยี มฉลองเลยใช่ไหม

ชดุ มหารานแี ละมหาเทวี เปน็ 2 จาก 17 ชดุ ทตี่ ดั ไวส้ าl หรบั ใช้ ในงาน JKN Mega Showcase 7-11-17 Diamond Gold เมอื่ ปลายปีก่อน และสlาหรับคิวที่ต้องไปสัมภาษณ์ออกรายการ ต่างๆ เนื่องในโอกาสที่บริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ชุดที่ อลงั การกวา่ คอื ชดุ มหารานี สงั่ ตดั จากมมุ ไบ ใชต้ อนเดนิ ใน งานเพอื่ เปดิ ตวั คกู่ บั วเิ วยี น ดเี ซนา พระเอกจากเ­รอื่ งซรี สี เ์ รอื่ ง มาดูบาล่า มายารัก สามีแห่งชาติของแฟนคลับซีรีส์ภารตะ ชดุ นถี้ อื เปน็ ชดุ ซกิ เนเจอรข์ องงานเลย แคต่ วั ชดุ กห็ นกั ประมาณ 10 กวา่ กโิ ลกรมั แลว้ สว่ นอกี ชดุ มาจากมมุ ไบเชน่ กนั แตจ่ ะเปน็ ชดุ ทคี่ ลอ่ งตวั กวา่ ดฉิ นั เรยี กวา่ ชดุ มหาเทวี ไดแ้ รงบนั ดาลใจ มาจากอมราป­าลี นางยั่วเมืองในซีรีสพ์ ระพุทธเจ้า เรียกว่า เปน็ การสรา้ งสสี นั ใหค้ อนเทนตข์ องเราอกี ทางหนงึ่ ดว้ ย

เจา้ โปรเจค็ ตข์ นาดนี้ ในแตล่ ะวนั คณุ ทาV อะไรบา้ ง

โอโ้ ห มหาศาลมาก ไหนจะทาl ธรุ กจิ ไหนจะตอ้ งดซู รี สี ถงึ หลงั ๆ การดซู รี สี อ์ าจจะไมไ่ ดด้ ทู กุ ตอน แตใ่ นแตล่ ะเดอื นตอ้ ง จัดเวลาไว้เสมอ เวลาทlางาน­ดิฉันจะทlาแบบค­นบ้าเลือดมาก จนไดม้ าอกี ฉายาหนงึ่ คอื กระทงิ ขา้ มเพศ (หวั เราะ) ทาl งานอดึ มาก หลายคนบอกว­า่ ดฉิ นั แมนกวา่ ผชู้ ายบางคนอกี แตล่ ะวนั ดฉิ นั นอนโดยเฉลยี่ แคว่ นั ละ 3 ชวั่ โมง ถา้ มธี รุ ะขา้ งนอกกห็ ลบั บนรถ แตง่ หนา้ บนรถ กนิ ขา้ วบนรถ ถา้ วนั ไหนเขา้ บรษิ ทั เชา้ มาถงึ กห็ ลบั ตาไปใหช้ า่ งแตง่ หนา้ ลกู นอ้ งแตล่ ะคนกเ็ อางานมา รพี อรท์ อยขู่ า้ งๆ แมบ่ า้ นเอาของมาใ­หก้ นิ เสรจ็ แลว้ กต็ อ่ ดว้ ย คิวถดั ไป เป็นอย่างนี้ทุกวัน แทบจะเรียกได้ว่าไม่อนุญาตให้ ตวั เองปว่ ยเลย

คณุ จบั เรอ่ื งคอนเทนตม์ านานกวา่ 18 ปี ไดแ้ บรนด์ ระดับโลกใหญ่ๆ มาอยู่ในมือเกือบหมด บอกเรา หนอ่ ยได้ไหมวา่ คณุ ทาV ไดอ้ ยา่ งไร

อยทู่ คี่ าl วา่ Trust หรอื ความไวว้ างใจคlาเดยี ว พดู คาl ไหนตอ้ ง เปน็ คาl นนั้ เอาใจเขามา­ใสใ่ จเรา รวมถงึ ตอ้ งเปน็ คนทรี่ จู้ กั ของ ทนี่ าl เขา้ มาจรงิ ซง่ึ ดไู ดจ้ ากคณุ ภาพในการทา­l งานของเราท­งั้ 18 ปีที่ทlามา ต้องบอกว่าเราเป็นตัวแทนจัดจlาหน่ายของแต่ละ แบรนด์ ตงั้ แตว่ นั แรกจนถงึ วนั นี้ ไมเ่ คยมแี บรนดไ์ หนหลดุ ไป เลย นนั่ เปน็ เพราะเราตง้ั ใจ แลว้ เรากร็ วู้ า่ ทกุ ๆ แบรนดเ์ ขามี หวั ใจในการทาl งาน เขารกั และภมู ใิ จในผลงานขอ­งเขา เราก็ ต้องสวมวิญญาณว่า ถ้าเราเป็นเขาแต่ละอันเราจะปั้นต่อ อยา่ งไรใหป้ ระสบความสา­l เรจ็ ฉะนนั้ นคี่ อื สง่ิ ทสี่ าl คญั มากเลย ในการเอาใจ­เขามาใสใ่ จเรา เรยี นรตู้ ลอดเวลาและ­เอาความคดิ สรา้ งสรรคใ์ สเ่ ขา้ ไป ไมใ่ ชว่ า่ นาl เขา้ มาอยา่ งไรกข็ ายไปอยา่ งนนั้ เพราะเราถอื วา่ ตวั เองเปน็ นกั ปรงุ คอนเทนตด์ ว้ ย เปน็ การพฒั นา และจดั จาl หนา่ ย ซงึ่ มนั ไมใ่ ชเ่ รอ่ื งงา่ ย ฉะนน้ั สงิ่ ตา่ งๆ เหลา่ นี้ กเ็ ปน็ เรอื่ งทที่ กุ คนรกั และชอบเรา คดิ ดวู า่ ถา้ นเี่ ปน็ สนิ คา้ ของ เราแลว้ เรามพี ารท์ เนอรท์ คี่ ดิ แบบนี้ เรากไ็ มอ่ ยากจะเปลยี่ นคน แนน่ อน

ทราบมาว่าคุณต้องเป็นคนบินไปเจรจากับทุก แบรนดเ์ องทกุ ครงั้ เลยใช่ไหม

บนิ บอ่ ยมากดว้ ยคะ่ บนิ จนกลายเปน็ คนบา้ หลายๆ ปที ผี่ า่ นมา ดฉิ นั อยเู่ มอื งไทยตาl่ กวา่ 6 เดอื นกม็ ชว่ งทพี่ คี มากคอื ตอนที่ เรมิ่ มแี พลตฟอรม์ ตา่ งๆ เขา้ มามากขนึ้ และทวี ดี จิ ทิ ลั กาl ลงั จะ มมี าเพมิ่ อกี 20 กวา่ ชอ่ ง ตอนนนั้ บนิ จนหวั แทบแตก เรารแู้ ตว่ า่ ตอ้ งเรมิ่ เกบ็ คอนเทนตใ์ หม้ ากทสี่ ดุ เพราะเรารดู้ วี า่ ถา้ แตล่ ะชอ่ ง ไม่มีคอนเทนต์ก็เท่ากับหายนะ ในขณะเดียวกันเรายังวาง Positionin­g ของตนเองวา่ เปน็ Success Factor หรอื ปจั จยั ใน ความสาl เรจ็ ของเขา เพราะเราสา­มารถทาl ใหเ้ ขาประหยดั เงนิ ไดม้ ากกวา่ การทตี่ อ้ งลงทนุ ผลติ คอนเทนตเ์ อง คณุ คดิ ดวู า่ คอรส์ จะสงู แคไ่ หนถา้ ตอ้ งผลติ รายการใหค้ รบ 24 ชวั่ โมงในแตล่ ะวนั ฉะนนั้ เรานลี่ ะทเี่ ปน็ Turn Key ใหเ้ ขา แถมเรตตงิ้ กไ็ มไ่ ดแ้ ยด่ ว้ ย สรุปก็คือเราไปกวาด­คอนเทนต์จากทั่วโลกมาเต็มไปหมดเลย ซึ่งเวลาไปเจร­จาแม้บางเจ้าจะเคยติดต่อกันมาแล้ว แต่เขาก็ อยากเจอเรา­แบบตวั ตอ่ ตวั ทาl ใหเ้ ราตอ้ งบนิ ไปอยา่ งสมาl่ เสมอ เพอื่ แสดงความเอ­าใจใสค่ คู่ า้ ของเราดว้ ย ขณะเดยี วกนั การได้ ไปพดู คยุ กบั เขาทกุ ครงั้ มนั กส็ รา้ งแรงบนั ดาลใจใหเ้ ราดว้ ยนะ เวลาเขาเลา่ โปรเจค็ ตต์ า่ งๆ หรอื โปรดกั ชนั่ ใหมๆ่ ของเขาเอง ใหฟ้ งั

ขออนุญาตถามนิดหนึ่งว่า ตอนนี้ที่คุณตัดสินใจ เปลยี่ นรปู ลกั ษณแ์ ละเปน็ สตรขี า้ มเพศอยา่ งเตม็ ตวั มผี ลอยา่ งไรบา้ งไหมกบั การเจรจาทา­งธรุ กจิ

พดู ตามตรงวา่ ดขี นึ้ เสยี อกี เพราะมนั ทาl ลายกาl แพงของทกุ ๆ คนทม่ี องเรา และยงั แสดงใหเ้ หน็ ถงึ Sincerity ความจรงิ ใจที่ ทกุ ๆ คนเหน็ ตรงกนั วา่ เราเปน็ ตวั เรา เรายอมรบั ในตวั เราเอง เวลาได้เจอลูกค้าหรือใครที่รู้จักเรา ทุกคนจะพูดเป็นเสียง เดยี วกนั วา่ ดใี จและมคี วามสขุ ไปกบั เรามากๆ จนเราสมั ผสั ได้ว่าทุกคนรักเรามากขึ้น และที่อะเมซซิ่งยิ่งกว่าคือเป็นทั้ง คนไทยและต่างประเทศ ยิ่งเขาให้การยอมรับและยิ่งรักเรา เวลาทาl งานหรอื คยุ กนั กย็ งิ่ สนกุ มากยงิ่ ขนึ้ พดู งา่ ยๆ วา่ การ เปลยี่ นตวั เองครงั้ นที้ าl ใหช้ วี ติ เราเปลยี่ นไปเลย สามารถใสช่ ดุ ผหู้ ญงิ ทชี่ อบมาก และการไปทา­l หนา้ มาใหมท่ เี่ กาหลกี ช็ อบมาก เพราะดดู กี วา่ ตอนเปน็ ผชู้ ายละกนั (หวั เราะ) เรารสู้ กึ วา่ มอี ะไร สนกุ ใหท้ าl อกี เยอะ แคเ่ ราเปน็ ตวั เราเอง เคารพตวั เอง และให้ เกยี รตติ วั เอง แลว้ ทกุ คนกจ็ ะใหเ้ กยี รตติ วั เราเชน่ กนั

สงิ่ ทภี่ มู ใิ จในวนั นคี้ อื เรากลา้ พดู ไดเ้ ตม็ ปากวา่ ในวนั ที่ เราประสบคว­ามสาl เรจ็ หลายพนั ลา้ น เปน็ เพราะฉนั เจง๋ จรงิ ฉนั คือตัวจริง และทุกสิ่งมาจากสมอง­และสองมือของฉันจริงๆ ขอ้ สาl คญั คอื ฉนั เปน็ สตรขี า้ มเพศตวั จรงิ ทลี่ บคาl สบประมาทได้ วา่ LGBT กม็ กี ารงานทดี่ ไี ด้ เรามบี ทพสิ จู นแ์ ลว้ วา่ เราเปน็ ผนู้ าl ได้ เปน็ คนทมี่ วี สิ ยั ทศั นไ์ ด้ เปน็ ซอี โี อบรษิ ทั ทอี่ ยใู่ นตลาดหลกั ทรพั ย์ ได้ มนั กเ็ ปน็ การประกาศใ­หท้ กุ คนรวู้ า่ เรากเ็ ปน็ มนษุ ยท์ มี่ สี มอง ไดเ้ หมอื นกนั ไมใ่ ชผ่ ดิ เพยี้ นหรอื ไมเ่ จรญิ

เซเลบริตี้: แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดี ช่างแต่งหน้า: นิติพงษ์ ทับทิมหิน ช่างทlาผม: วิศรุต อาษาศรี ช่างภาพ: อิทธิพล พนาสุภน ผู้ช่วยช่างภาพ: ชลนิธิ สุขอนันตธรรม สไตลิสต์: รังสรรค์ ชมพูพล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.