HAPPY OASIS

X2 Hua Hin Oasis Residence สวรรคแ์ หง่ การพกั ผอ่ นแหง่ ใหม่ สา± หรบั ครอบครวั และแกง๊ เพอื่ นซี้

OK! Magazine Thailand - - TRAVEL ETC -

รบั ปใี หม่ 2018 กบั การเทยี่ วพกั ผอ่ นทยี่ งั คงมีตัวเลือกมาให้กลุ่มนักเดินทางได้ เลอื กสรร ฉบบั นี้ OK! ขอนาV เสนอทพี่ กั ทนี่ า่ พกั หรหู รา ทงั้ ยงั พรอ้ มดว้ ยกลนิ่ อายของความ­อบอนุ่ เหมาะมากสา­V หรบั ให้ ครอบครวั เขา้ เชก็ อนิ ในวนั พกั ผอ่ นชว่ งสดุ สปั ดาหห์ รอื วนั หยดุ ยาว อยไู่ มไ่ กลจากกรงุ เทพฯ ดว้ ย ขอตอ้ นรบั สู่ X2 Hua Hin Oasis Residence (ครอสทู หวั หนิ โอเอซสิ เรสซเิ ดนซ)์ รสี อรท์ แหง่ ใหมล่ า่ สดุ ของเมอื งหวั หนิ จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ ภายใตก้ ารบรหิ ารของครอสทู (X2) กลมุ่ โรงแรมและร­สี อรท์ ดไี ซนท์ มี่ ชี อื่ เสยี งในเมอื งไทย

X2 Hua Hin Oasis Residence คอื รสี อรท์ ทมี่ าพรอ้ ม คอนเซป็ ตพ์ ลู วลิ ลา่ สดุ หรู ตงั้ อยนู่ อกตวั เมอื งหวั หนิ บนพนื้ ที่ ที่รายล้อมด้วยแมกไม้สีเขียวขจี เข้าไปแล้วรู้สึกสงบร่มรื่น มองเหน็ ววิ ภเู ขาอนั สวยงาม ใหค้ วามเงยี บสงบและเปน็ สว่ นตวั เหมอื นไดห้ ลบมาพกั ผอ่ นในโอเอซสิ อยา่ งไรอยา่ งนนั้ ภายใน รสี อรท์ ใหบ้ รกิ ารหอ้ งพกั แบบพลู วลิ ลา่ ขนาด 3 หอ้ งนอน จาV นวน 22 หลงั มาพรอ้ มดไี ซนท์ นั สมยั และมใี หเ้ ลอื กหลาก สไตล์ ดกู ร็ เู้ ลยวา่ ใสใ่ จในทกุ องคป์ ระกอบอยา่ งแทจ้ รงิ ทงั้ ยงั ครบครนั ดว้ ยเครอื่ งอาV นวยความสะด­วกระดบั 5 ดาว พรอ้ ม หอ้ งครวั และสระวา่ ยนาV้ สว่ นตวั สระวา่ ยนาV้ นกี้ ถ็ อื เปน็ ไฮไลต์ ซึ่งจะมีอยู่ในวิลล่าทุกหลัง ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆ อยากเลน่ นาV้ แตก่ ย็ งั อยใู่ นสายตา จงึ ไมต่ อ้ งกงั วลเรอื่ งความ ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ถ้ามากับบรรดา เพอื่ นสนทิ คณุ กน็ งั่ ดรงิ คร์ มิ สระ ชทิ แชทไปดว้ ย ฟงั เพลง และเลน่ นาV้ ไปดว้ ยยนั เชา้ ไดเ้ ลย!

และที่เราเลิฟเป็นพิเศษก็ต้องเรื่องอาหารที่รีสอร์ท แหง่ นี้ เพราะมนั อรอ่ ยถกู ปากมากๆ ทงั้ อาหารไทย อาหาร ฝรงั่ อาหารฟวิ ชนั่ อาหารทะเลส­ดๆ บารบ์ คี วิ ของหวาน (แหม...่ พดู แลว้ นาV้ ลายจะไหลเล­ย!) สว่ นเครอื่ งดมื่ ตา่ งๆ ก็ ดมื่ แลว้ สดชนื่ ไปอกี ในขณะทมี่ อื้ เชา้ นนั้ พนกั งานมาเสริ ฟ์ แบบอลังการมาก เรียกได้ว่าเกือบจะล้นโต๊ะรับประทาน อาหารเลยทเี ดยี ว ทงั้ ขนมปงั เครอื่ งดมื่ อาหารจานอร­อ่ ย ตา่ งๆ ขอแนะนาV วา่ หา้ มพลาดครวั ซองตท์ ที่ งั้ นมุ่ ทงั้ อรอ่ ย กบั โยเกริ ต์ ธรรมชาตทิ เี่ ชฟตงั้ ใจทาV สดๆ ใหก้ นิ ทกุ เชา้ เพราะ มนั เลศิ มาก!

ภายในรีสอร์ทยังมีบริการต่างๆ เพื่อช่วยเติมเต็ม วันพักผ่อนให้ลงตัวมากกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ คาเฟ่ บาร์ สปาสดุ หรู บรกิ ารบารบ์ คี วิ พรอ้ มเชฟสว่ นตวั หอ้ ง ประชมุ หอ้ งคาราโอเกะ รวมถงึ กจิ กรรมสนกุ สนานตา่ งๆ ก็ มใี หเ้ ลอื กสรรอกี มากมาย เชน่ คอรส์ เรยี นทาV อาหาร คอรส์ เรยี นโยคะแบบสว่ นตวั คอรส์ สอนศลิ ปะ รวมทงั้ คอรส์ เรยี น วา่ ยนาV้ สาV หรบั เดก็ แตถ่ า้ อยแู่ ตใ่ นพลู วลิ ลา่ แลว้ รสู้ กึ เบอื่ เบาๆ กส็ ามารถเปลยี่ นบรรยากาศด­ว้ ยการออกไปส­นกุ กบั การปน่ั จกั รยานทอ่ งเทยี่ วในยา่ นชนบท สมั ผสั เสนห่ แ์ ละวถิ ชี วี ติ เมอื ง หวั หนิ แบบยอ้ นยคุ ออกไปสมั ผสั ความบนั เทงิ ภายในเมอื ง หวั หนิ โดยเดนิ ทางดว้ ยรถยนตเ์ พยี ง 5 นาทเี ทา่ นนั้ ทงั้ ยงั ไป ชลิ ลร์ มิ ทะเลหวั หนิ กไ็ ด้

พเิ ศษสดุ กบั โปรโมชนั่ ฉลองการเปดิ ตวั X2 Hua Hin Oasis Residence สาV หรบั คณุ ครอบครวั และแกง๊ เพอื่ นๆ ดว้ ยแพค็ เกจพลู วลิ ลา่ 1 คนื พรอ้ มอาหารเชา้ สาV หรบั 6 ทา่ น ราคาเพยี ง 12,500 บาทเทา่ นนั้ หรอื จะเลอื กขยายความส­ขุ เปน็ แพค็ เกจพลู วลิ ลา่ 2 คนื ในราคา 23,000 บาท ทมี่ าพรอ้ ม ดินเนอร์ซีฟู้ดบาร์บีคิว คอมพิวเตอร์แท็บเลต พร้อมฟรี วายฟายทดี่ หู นงั และเลน่ เกมสไ์ ดไ้ มจ่ าV กดั พเิ ศษสดุ ๆ สาV หรบั แพค็ เกจพลู วลิ ลา่ 3 คนื ทจี่ ะไดร้ บั สทิ ธพิ เิ ศษทงั้ หมด รวมถงึ สปาสดุ หรสู าV หรบั 6 ทา่ นในราคา 35,000 บาท ตงั้ แตว่ นั น-ี้ 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2561 นอกจากนหี้ ากสาV รองหอ้ งพกั โดยตรง กบั ทางรสี อรท์ กจ็ ะไดร้ บั คอ็ กเทลพรอ้ มสแนค็ ฟรอี กี ดว้ ย

X2 Hua Hin Oasis Residence รอตอ้ นรบั คณุ แลว้ มารว่ มสมั ผสั ความสขุ และดมื่ ดาV่ ความลกั ชวั รใี่ นพลู วลิ ลา่ ที่ แตกตา่ งและตอบโจท­ยก์ ารพกั ผอ่ นของคณุ ครอบครวั และ แกง๊ เพอื่ น ในวนั พกั ผอ่ นไดแ้ บบสว่ นตวั อยา่ งแทจ้ รงิ สอบถาม ขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ หรอื จองหอ้ งพกั ไดท้ หี่ มายเลขโทรศ­พั ท์ 062414-4545 หรอื อเี มล์ [email protected]­es.com

ช่วงเย็นๆ มานั่งแช่ตัว ในอ่างจากุซซี่แบบ เอาต์ดอร์ก็ชิลล์ดีนะ

ห้องนั่งเล่นได้รับการ ออกแบบและต­กแต่ง มาอย่างสวยเก๋

มื้อเช้าชุดใหญ่สุดอลังการ อาหารอร่อยมาก เครื่องดื่มก็ดื่มแล้วสดชื่น

ห้องนอนทั้งสวยและ ให้อารมณ์ผ่อนคลาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.