เมริ ซ์ เอสเธตกิ ส์ ประเทศไทย

ฉลอง 1 ลำ้ นทรตี เมนต์

OK! Magazine Thailand - - DIARY -

พญ. สจุ รติ รำ นภำธร ผบู้ รหิ ำรใหญธ่ นยิ ะเมดคิ อลคลนิ กิ และบวิ ตเี้ ซน็ เตอร์ และ

นพ. บญุ ญฤทธิ์ กงั วำนวณชิ ยก์ ลุ แพทยผ์ เู้ ชยี่ วชำญดำ้ นผวิ พรรณและนวตั กรรมควำมงำ­ม รว่ มกบั คณุ รงุ่ นภำ จติ รจ์ นั ทกึ ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั กำรฝำ่ ยกำรตลำด บรษิ ทั เมริ ซ์ เอสเธตกิ ส์ ประเทศไทย จำV กดั จดั งำนครบรอบ 28 ปี ธนยิ ะคลนิ กิ และ “Ultherapy Day” เฉลมิ ฉลองควำมสำ­V เรจ็ ของทรตี เมนตอ์ ลั เธอรำ่ ครบ 1 ลำ้ นทรตี เมนต์ ตอกยำV้ ควำมมนั่ ใจ และกำรยอมร­บั ทวั่ โลกถงึ กำรเปน็ โปรแกรมยกก­ระชบั ใบหนำ้ และลำV คออนั ดบั หนงึ่ ทแี่ ทจ้ รงิ ณ ธนยิ ะเมดคิ อลคลนิ กิ และบวิ ตเี้ ซน็ เตอร์ อำคำรธนยิ ะพลำซำ่ ชนั้ 4 เมอื่ เรว็ ๆนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.