MOVEMENTSO­N THE RED CARPET ความเคลอื่ นไหวบนพรมแ­ดงกบั การแสดงจดุ ยนื ของคนดงั ฮอลลวี ดู

OK! Magazine Thailand - - HOLLYWOOD INSIDER -

ในศตวรรษที่21 ไมไ่ ดจ้ ำl กดั ควำมเคลอื่ นไหวเพอื่ แสดงจดุ ยนื ของผคู้ นทวั่ โลกผำ่ นกำรเดนิ ขบวนพำเหรด­เทำ่ นนั้ สำl หรบั วงกำรบนั เทงิ ฮอลลวี ดู มนั ยงั กำ้ วลำ้l มำถงึ กำรแสดงจดุ ยนื ผำ่ นสญั ลกั ษณต์ ำ่ งๆ บนพรมแดงดว้ ย และ พรมแดงทโี่ ดดเดน่ ทสี่ ดุ ซงึ่ เปลยี่ นหนำ้ ประวตั ศิ ำสตรข์ องพรมแดงให­เ้ ปน็ มำกกวำ่ กำรอวดสไตล­ส์ ดุ หรู แตย่ งั เปน็ กำรประกำศ มมุ มองของคนดงั ดว้ ย ตอ้ งยกใหง้ ำนประกำศรำ­งวลั Golden Globe Awards หรอื งำนลกู โลกทองคำl ในปนี ซงึ่ จดั ขนึ้ เมอื่ เดอื นมกรำคมทผี่ ำ่ นมำ งำนนยี้ งั ชวนใหเ้ รำกลบั ไปนกึ ถงึ ควำมเคลอ่ื นไหวอนื่ ๆ ทเี่ คยเกดิ ขนึ้ ตำมงำนประก­ำศรำงวลั ทผี่ ำ่ นๆ มำ อกี ครงั้

TIME’S UP

Golden Globe Awards 2018 เปน็ งำนใหญง่ ำนแรกของ ฮอลลวี ดู หลงั เกดิ กระแสขำ่ วฉำวเรอื่ งกำรคกุ คำมทำงเพศข­นึ้ ในฮอลลวี ดู เมอื่ ปที ผี่ ำ่ นมำ จำกกรณที ฮี่ ำรว์ ยี ไวนส์ ตนี อดตี ผบู้ รหิ ำรคำ่ ยหนงั ยกั ษใ์ หญถ่ กู กลำ่ วหำวำ่ คกุ คำมทำงเพศก­บั นกั แสดงหญงิ และผหู้ ญงิ คนอน่ื ๆ มำเพยี บ นถี่ อื เปน็ ขำ่ วที่ สนั่ สะเทอื นวงกำรอยำ่ งแทจ้ รงิ จนทำl ใหเ้ หลำ่ คนดงั ตำ่ งลกุ ขนึ้ มำประกำศกร­ำ้ วถงึ พฤตกิ รรมอนั ยำl่ แยข่ องฮำรว์ ยี และรว่ ม ออกโรงปกปอ้ งสทิ ธแิ ละเสรภี ำพของตนเอง รวมถงึ เรยี กรอ้ ง เรื่องควำมเท่ำเทียมทำงเพศใน­ฮอลลีวูดด้วย เป็นที่มำของ กำรรณรงคใ์ นกำรแตง่ ‘ดำl ’ ของบรรดำนกั แสดงหญงิ ในงำนนี้ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในเสียงที่จะบอกให้โลกรู้ว่ำเรำจะไม่ทน ปดิ ปำกเงยี บกบั กำรถกู คกุ คำมทำงเพศอ­กี ตอ่ ไป!

บรรยำกำศขอ­งงำนมคี วำมเครง่ ขรมึ ทำงกำร และ จริงจังกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เมื่อคนดังทั้งหญิงและชำยในส­ำย ภำพยนตรแ์ ละซรี สี ต์ ำ่ งตอบรบั Time’s Up ควำมเคลอื่ นไหว

MEN IN BLACK }

ในขณะที่หนุ่มๆ ก็ร่วมแต่งหล่อมำใน ชดุ ดำl พรอ้ มทงั้ ตดิ เขม็ กลดั Time’s Up ด้วย ทlำให้พวกเขำดูหล่อและจิตใจ เปดิ กวำ้ งยงิ่ ขนึ้ ไปอกี ทงั้ ครสิ เฮมสเวริ ธ์ , ฮวิ แจค็ แมน, กำรเ์ รตต์ เฮดลนั ด,์ อำรน์ แฮมเมอร์, ทิโมธี ชำลำเมต์, โรเบิร์ต แพตทนิ สนั , แซค เอฟรอน, นคิ โจนำส, คติ แฮรงิ ตนั , แอนเซล เอลกอรต์ ฯลฯ เพอื่ ตอ่ ตำ้ นกำรคกุ คำมทำงเพศท­กี่ อ่ ตง้ั ขนึ้ โดยนกั แสดงหญงิ ในฮอลลวี ดู เพอ่ื จดั หำทนุ และมอบกำรช­ว่ ยเหลอื ทำงกำรเงนิ ที่ถูกต้องตำมกฎหมำ­ยให้แก่ผู้หญิงท่ีถูกคุกคำมทำงเพศ­ใน ทที่ ำl งำน ทงั้ ในวงกำรบนั เทงิ และวงกำรอนื่ ๆ เหลำ่ คนดงั จงึ ร่วมแต่งชุดดlำเพื่อแสดงให้เห็นว่ำขอมีส่วนร่วมในกำร สนบั สนนุ โครงกำรนี้ นแี่ สดงถงึ กำรรวมใจเป­น็ หนงึ่ เดยี วของ ผหู้ ญงิ เพอื่ ยนื หยดั ใหเ้ หน็ กำรเปลยี่ นแปลงทดี่ ขี นึ้ เรอื่ งกำร คมุ คำมทำงเพศแ­ละควำมไมเ่ ทำ่ เทยี มกนั ในทที่ ำl งำน ไมเ่ พยี ง เทำ่ นนั้ นกั แสดงสำวไฮโ­ปรไฟลห์ ลำยคนยงั ชวนนกั กจิ กรรม เพอื่ ควำมเสมอภำ­คทำงสงั คมไปเปน็ คเู่ ดทบนพรมแดง­ดว้ ย! ทงั้ ลอรำ่ เดริ น์ , ซซู ำน ซำแรนดอน, เมอรลี สตรปี , เอม็ มำ่ สโตน, มเิ ชลล์ วลิ เลยี มส,์ เอม็ มำ่ วตั สนั , เอมี่ โพหเ์ ลอร์ ฯลฯ ตอกยำl้ ใหเ้ หน็ ถงึ พลงั ของผหู้ ญงิ ทขี่ อเปน็ กระบอกเสยี ง ใหแ้ กก่ นั และกนั

สร้างประวัติศาสตร์พรมแดง เมื่อเหล่านักแสดงหญิงฮอลลีวูดร่วม ‘แต่งดVา’ เพื่อสนับสนุน แคมเปญ Time’s Up ต่อต้านการคุกคามทางเพศ­และความไม่เท่าเทียมทางเพศ

โรเบิร์ต แพตทินสัน คริส เฮมสเวิร์ธ

แอนเซล เอลกอร์ต แซค เอฟรอน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.