WINE 101 แกว้ ไวนภ์ าชนะสดุ อศั จรรย์ กบั เรอื่ งไวนท์ คี่ ณุ ยงั ไมเ่ คยรู้

OK! Magazine Thailand - - TRAVEL ETC -

ไวน์ ไมไ่ ดเ้ ปน็ เพยี งแคภ่ าชนะ แตย่ งั เปน็ หวั ใจสาl คญั อยา่ งหนงึ่ พอๆ กบั การเลอื กไวน์ โดยเมอื่ ปลายปี 2017 ทผี่ า่ นมา OK! ไดไ้ ปเขา้ รว่ ม ‘A Magic Pairing of Wine /Glass Wine /Asian Cuisine’ มาสเตอรค์ ลาส ทพี่ าเราไปเรยี นรถู้ งึ การเลอื กไวน์ แกว้ ไวน์ และการจบั คไู่ วนก์ บั อาหาร ทโี่ รงแรมคอนรา­ด ฮอ่ งกง ทที่ างแบรนดล์ คู ารสิ จดั ขนึ้ โดยเชญิ ซารา่ เฮลเลอร์ ไวนม์ าสเตอรท์ อี่ ายนุ อ้ ยทสี่ ดุ ในโลกมาเปน็ วทิ ยากรผบู้ รรยาย เปน็ ครงั้ แรกในชวี ติ ทที่ าl ใหร้ วู้ า่ แกว้ ไวนน์ นั้ สาl คญั ตอ่ การรบั รสชาตขิ องไวนม์ ากทเี ดยี ว

Choosing Your Wine Glasses

หลายคนอาจค­ดิ วา่ แกว้ ไวนน์ นั้ ไมส่ าl คญั เพราะดมื่ ดว้ ยแกว้ ไหน อยา่ งไรรสชาตกิ เ็ หมอื นเดมิ แตจ่ ากการเรยี นรใู้ นครงั้ นที้ าl ให้ OK! ไดร้ วู้ า่ แกว้ ไวนท์ มี่ ดี ไี ซนแ์ ตกตา่ งกนั ออกไป ทาl ให้ รสชาตไิ วนน์ นั้ ตา่ งกนั ไวนใ์ นขวดเดยี วกนั ดมื่ ดว้ ยแกว้ ไวน์ ทตี่ า่ งกนั กท็ าl ใหร้ สชาตไิ มเ่ หมอื นกนั ทงั้ นที้ งั้ นนั้ ขนึ้ อยกู่ บั แตล่ ะบคุ คล เพราะว่าการรบั รสเปน็ เรอื่ งเฉพาะตัว ดงั นั้น แกว้ ไวนไ์ มไ่ ดถ้ กู ออกแบบมาเพ­อื่ สวยงามและใ­ชป้ ระดบั เพยี ง อยา่ งเดยี ว แตย่ งั ยกระดบั ในเรอื่ งของรสชาตอิ กี ดว้ ย

Aroma of Wine

การดื่มไวน์ ไม่เพียงแค่รับรสเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับ

กลนิ่ หอมของไวนเ์ ขา้ ไปดว้ ย ซงึ่ การเลอื กชนดิ ไวน์ ปที ผี่ ลติ รวมไปถงึ ถงั ไมท้ ใี่ ชใ้ นการหมกั ไวน์ กส็ ง่ ผลตอ่ กลน่ิ ของไวน์ อยา่ งเชน่ หมกั ดว้ ยถงั ไมโ้ อก๊ เรากจ็ ะไดก้ ลนิ่ ของไมโ้ อก๊ ดว้ ย นอกจากนี้ ในการเลือกใช้แก้วไวน์ที่ส่งผลต่อรสชาติแล้ว ดไี ซนข์ องแกว้ ไวนบ์ างชนดิ ยงั ออกแบบมาเพ­อื่ ใหไ้ ดร้ บั กลนิ่ ไวน์ ขณะดมื่ ไดด้ ยี งิ่ ขนึ้

Wine and Food Pairing

เมอื่ ดมื่ ไวน์ หลายคนมกั เลอื กดมื่ คกู่ บั อาหารตะวนั ตก อยา่ ง สเตก็ เนอื้ หรอื ปลา ซงึ่ การเรยี นมาสเตอรค์ ลาสในครงั้ นซี้ ารา่ เฮลเลอร์ ไดใ้ หเ้ ราทาl การทดลองดมื่ ไวน์ โดยจบั คเู่ ขา้ กบั อาหาร เอเชยี โดยแบง่ ออกเปน็ 4 เซต็ อาหาร เชน่ เปาะเปย๊ี ะและ หนังหมูหัน โดยมีการดื่มคู่กับไวน์ขาว ไวน์แดง และไวน์ หวาน พรอ้ มใชแ้ กว้ ไวนข์ องลคู ารสิ จากคอลเลก็ ชนั่ ทตี่ า่ งกนั ออกไป 3 แบบ ไดแ้ ก่ Desire, Hong Kong Hip และ Shanghai Soul ซงึ่ หลงั จากการทดลอ­งทงั้ หมด ทาl ใหค้ วามคดิ ในหวั ของเราเปลยี่ นทนั ที ไวนไ์ มจ่ าl เปน็ ตอ้ งทานกบั อาหารตะวนั ตก เทา่ นนั้ แตก่ บั อาหารเอเชยี บางชนดิ กส็ ามารถทานคกู่ บั ไวนไ์ ด้ แถมยงั ชว่ ยทาl ใหร้ สชาตอิ าหารและไวน­อ์ รอ่ ยขนึ้ อกี ดว้ ย และ ในสว่ นรปู ทรงแกว้ ไวนท์ แี่ ตกตา่ งกนั ออกไป กส็ ง่ ผลตอ่ รสชาติ ไวนแ์ ละอาหารจาน­นนั้ อกี เหมอื นกนั

How to Hold Wine Glass

การจบั แกว้ ไวน์ หลายๆ คนมกั จะนกึ ถงึ การสอดนวิ้ เขา้ ไปที่ กน้ แกว้ เพอื่ ทาl การโอบอมุ้ แกว้ ขนึ้ มาดมื่ ดหู รหู รา แตน่ นั่ คอื การจบั ทผี่ ดิ เพราะการทมี่ อื เราโดนตวั แกว้ นนั้ ทาl ใหอ้ ณุ หภมู จากมอื สง่ ไปยงั แกว้ และทาl ใหไ้ วนเ์ สยี รสชาตไิ ด้ โดยแนะนาl ใหใ้ ชน้ ว้ิ จบั กา้ นของแกว้ ทตี่ ดิ กบั ปลายฐานของ­แกว้ ไวน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.