DOLCE & GABBANA

OK! Magazine Thailand - - PICKS -

The One for Men

The One for Men คือบทหลอมระห­ว่างหัวนl้าหอมกลิ่น ไมต้ ะวนั ออกกบั ยาสบู เจอื กลนิ่ ไอเผด็ รอ้ นแนวเครอื่ งเทศและ สมนุ ไพร ซงึ่ ไดจ้ ากผกั ชี โหระพา กระวาน และขงิ เพอื่ ถ่ายทอดความภูมิฐานและสง่างามตามแบบ­ฉบับบุรุษเพศ อยา่ งเขม้ ขน้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.