Rise & Shine!

ไขหวั ใจพระเอกดา­วรงุ่ จากญปี่ นุ่ ‘ไทชิ นาคากาวะ’ กบั พลงั ความสดใสใน­วยั เลข 10 ทซี่ อ่ นอยหู่ ลงั สปอตไลต์

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ไขหวั ใจพระเอกดา­วรงุ่ จากญปี่ นุ่ ‘ไทชิ นาคากาวะ’

กบั พลงั ความสดใสใน­วยั เลข 10 ทซี่ อ่ นอยหู่ ลงั สปอตไลต์

ไดก้ ลบั ไปตกหลมุ รกั อกี ครงั้ ! เชอื่ วา่ นนี่ า่ จะเปน็ ความรสู้ กึ ของคนที่ มโี อกาสไดเ้ จอกบั Taishi Nakagawa (ไทชิ นาคากาวะ) พระเอกหนมุ่ วยั 19 ยา่ ง 20 ทอี่ มิ พอรต์ มาจากญปี่ นุ่ เพอื่ รว่ ม งาน Japanese Film Festival 2018 ทจี่ ดั โดย The Japan Foundation Bangkok รว่ มกบั SF Cinema และโปรโมต หนังเรื่อง RELIFE ด้วยออร่าของความหล่อและสดใสที่ถูก สง่ ตอ่ ออกมาผา่ นหนา้ ตา การกระทาV และคาV พดู ทาV ให้ OK! ไมแ่ ปลกใจเลยวา่ ทาV ไม ‘ไทช’ิ ถงึ กลายเปน็ พระเอกขวญั ใจ ของทกุ คนในเวลานี้ แถมมปี ระวตั กิ ารแสดงทจี่ ดั วา่ ‘แนน่ ’ ตงั้ แตเ่ รมิ่ กา้ วเขา้ มาในวงการบ­นั เทงิ ตอนอายุ 11 ปี และยงั ยงิ ยาวอยา่ งตอ่ เนอื่ งมาถงึ ปจั จบุ นั ลา่ สดุ กเ็ พงิ่ ถกู วางตวั ให้ เป็นหนึ่งในนักแสดงของซีรีส์เรื่อง Hana Nochi Hare: Hanadan Next Season หรอื F4 ซซี นั 2 ทคี่ าดวา่ จะยงิ่ ปน่ั กระแสฮอตให้เขากลายเป็นที่คลั่งไคล้ของสาวๆ ทั่วเอเชีย มากขนึ้ อกี หลายเทา่ ตวั

ไทชิใช้เวลา 2 วันในเมืองไทยอย่างคุ้มค่ากับการ โปรโมตหนงั เรอื่ ง RELIFE ผา่ นสอื่ ตา่ งๆ รวมถงึ OK! ที่ เจ้าตัวเซย์เยสให้ล้วงลึกถึงตัวตนที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก ทกั ซโิ ด้ ซงึ่ นนั่ ทาV ใหเ้ ราไดร้ จู้ กั กบั อกี ดา้ นของพระเอก­สดุ ฮอต ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความสดใส และแม้จะต้องทVางาน เฉกเชน่ ผใู้ หญม่ าตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ แตก่ ลางปนี จี้ ะถงึ เวลาทไี่ ทชไิ ด้ กา้ วขา้ มจากวยั รนุ่ ไปเปน็ ผใู้ หญอ่ ยา่ งแทจ้ รงิ พรอ้ มกบั การ รอคอยทจี่ ะเรยี นรสู้ งิ่ ใหมๆ่ ผา่ นบทบาทการท­าV งานทเี่ ขารกั

ไม่บ่อยนักที่จะมีพระเอกญี่ปุ่นดาวรุ่งรุ่นราวคราวเดียวกับ คุณมาโปรโมตผ­ลงานที่เมืองไทย รู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วม งาน Japanese Film Festival 2018 ทั้งมีโอกาสได้พรีเซนต์ หนังเรื่อง RELIFE ที่คุณแสดงให้คนไทยรู้จักด้วย

กอ่ นอนื่ คอื ผมดใี จมากทมี่ โี อกาสไดม้ าพบกบั แฟนๆ ชาวไทย ทนี่ คี่ รบั ตอนทไี่ ดย้ นิ วา่ ตวั๋ รอบพเิ ศษของหนงั เรอื่ ง RELIFE ที่ ฉายในงานJa­panesefilm­festival20­18 ถกู จองหมดภายใ­น 5 นาที ผมรสู้ กึ เซอรไ์ พรสม์ าก เพราะเปน็ เรอื่ งทคี่ าดไมถ่ งึ สาl หรบั ผม คอื แคม่ คี นไทยรจู้ กั กด็ ใี จแลว้ พอยงิ่ รวู้ า่ มคี นไทย ให้การสนับสนุนผมเยอะขนา­ดนี้ยิ่งดีใจเข้าไปอีก ขอบคุณ ทกุ คนมากครบั (ยมิ้ )

แอบทlาการบ้านเกี่ยวกับเมืองไทยมาล่วงหน้าหรือเปล่า

นเี่ ปน็ ครงั้ แรกทผี่ มมาเมอื งไทยเลยครบั พอรวู้ า่ จะมาทนี่ ผม กพ็ ยายามหาขอ้ มลู เกยี่ วกบั เมอื งไทยบนอนิ เทอรเ์ นต็ รวมถงึ อ่านไกด์บุ๊กด้วย ครั้งนี้ผมมาทlางาน­จึงไม่ค่อยมีเวลาว่าง เทา่ ไร แตห่ ลงั จากหาขอ้ มลู แลว้ คดิ วา่ ครงั้ หนา้ อยากลองมา เทยี่ วแบบสว่ นตวั ดบู า้ งเหมอื นกนั คีย์เวิร์ดของหนังเรื่อง RELIFE คือถ้ากลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไร­ในตัวเอง ถ้าถามคlาถาม­นี้กับคุณ บ้างล่ะ

ผมขอไมก่ ลบั ไปเรมิ่ ตน้ อะไรใหมเ่ ลยดกี วา่ (ถา้ บงั คบั วา่ ตอ้ ง กลับไปล่ะ) ด้วยความที่ผมทlางานมา­ตลอดตั้งแต่ม.ต้นม.ปลาย หากเปน็ ไปได้ ผมอยากลองก­ลบั ไปใชช้ วี ติ แบบเดก็ นกั เรยี นธรรมดาทไ่ี มไ่ ดเ้ ปน็ นกั แสดง เพราะอยากร­วู้ า่ จะเปน็ อยา่ งไร

เหน็ แสดงหนงั และซรี สี ท์ สี่ รา้ งจากการต์ นู มาหลายเรอื่ งแลว้ ส่วนตัวคุณชอบอ่านการ์ตูนไหม

ผมชอบอา่ นการต์ นู เรอื่ ง Gantz ครบั เรอื่ งนกี้ เ็ คยถกู นาl มา

สรา้ งเปน็ หนงั แลว้ เหมอื นกนั นอกจากอา่ นการต์ นู แลว้ มมี มุ ไหนของคณุ ทยี่ งั ดเู ปน็ เดก็ บา้ ง งานอดิเรกของผมคือการตกปลาแ­ละถ่ายรูปครับ (ฟังดู เหมอื นงานอดเิ รกของคนมอี ายมุ ากกวา่ หรอื เปลา่ ) ใชค่ รบั (หวั เราะ) บงั เอญิ วา่ คนรอบตวั ผมตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ ชอบตกปลา ผมกเ็ ลยชอบตกปลา­ตามไปดว้ ย คอื ผมเปน็ พวกรกั ธรรมชาติ นะ่ ถา้ มเี วลาวา่ งกจ็ ะขบั รถไปตกปลาอ­ยทู่ า่ มกลางธรรมช­าติ มนั เหมอื นเปน็ การรเี ฟรชตวั เองไปในตวั ยง่ิ เวลาเหนอื่ ยหรอื เครยี ดมากๆ กจ็ ะไปตกปลา เพอื่ ลาl ดบั ความคดิ ของตวั เอง ใหม่ เพราะชว่ งทตี่ กปลา สมองของเรา­จะวา่ งเปลา่ ทาl ใหเ้ รอื่ ง ทกี่ าl ลงั เครยี ดหรอื คดิ มากถกู จดั การไปจนหมด

แสดงว่าชอบอยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบๆ มากกว่าออกไป เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนอย่างนั้นหรือ

ผมชอบทงั้ 2 แบบนะ เวลาอยกู่ บั เพอื่ นจะสนกุ สนาน เฮฮา และโวยวาย อยา่ งไปคาราโอเ­กะกร็ อ้ งเพลงเตม็ ทเี่ ลย ผมจะ มมี มุ แบบนกี้ ต็ อ่ เมอื่ อยกู่ บั เพอื่ นรนุ่ เดยี วกนั ผมชอบไปโยน โบวล์ งิ่ และรอ้ งคาราโอเกะ­กบั เพอ่ื นๆ แตถ่ า้ ตกปลาจะชอบ ไปคนเดยี ว จรงิ ๆ ผมกใ็ ชเ้ วลาเทยี่ วเลน่ กบั เพอื่ นคอ่ นขา้ ง เยอะเหมือนกันนะ (ตอนนี้คีพลุคเป็นผู้ใหญ่อยู่ใช่ไหม) ระหวา่ งทาl งานตอ้ งทาl ตวั ใหด้ ดู นี ดิ หนงึ่ ครบั แตจ่ รงิ ๆ ยงั เดก็ อยคู่ รบั (ยมิ้ )

ญี่ปุ่นมีหน้าร้อนแค่แป๊บเดียว ดังนั้นแต่ละคนจึงมักมี เรื่องเล่าเกี่ยวกับความทรงจl­าหน้าร้อนของตัวเอง เล่าให้ ฟังได้ไหมว่าความทรงจl­าหน้าร้อนของคุณเป็นแบบไหน หน้าร้อนที่อยู่ในความทรงจ­lาของผมที่สุดเกิดขึ้นในช่วง ประถม ตอนนนั้ มเี พอื่ นผชู้ ายทสี่ นทิ กนั มากๆ ชวนไปดทู ะเล เรากป็ น่ั จกั รยานไปดว้ ยกนั 2 คน ซงึ่ ระยะทางประ­มาณ 70 กโิ ลเมตรได้ ออกเดนิ ทางตงั้ แตเ่ ชา้ ไปถงึ ทะเลกบ็ า่ ย แลว้ ก็ เลน่ นาl้ ทะเลกนั จาl ไดว้ า่ กลบั มาหนงั ลอกหมดเลย คอื ผวิ ไหม้ จนเจบ็ แตก่ เ็ ปน็ ความทรงจาl ทดี่ คี รบั

เวลาอยญู่ ปี่ นุ่ คณุ สามารถออกไ­ปเทยี่ วเลน่ ขา้ งนอกไดอ้ ยา่ ง ปกติหรือต้องปกปิดใบหน้าไม่ให้คนจlาได้

ผมกย็ งั ขน้ึ รถไฟไปไหนไ­ดอ้ ยา่ งปกตนิ ะครบั อาจมคี นเขา้ มา ทกั บา้ ง แตไ่ มถ่ งึ ขนาดมคี นมาลอ้ มจนกระดกิ ตวั ไปไหนไมไ่ ด้ คอื ผมกใ็ ชช้ วี ติ ตามปกติ แคไ่ มเ่ คยไปในยา่ นทมี่ ผี หู้ ญงิ เยอะๆ อยา่ งฮาราจกู กเ็ ลยยงั ไมเ่ คยเจอเหตกุ ารณแ์ บบนนั้

หลายคนบอกว­า่ การเปน็ นกั แสดง ทงั้ ทอี่ ายยุ งั นอ้ ยเปน็ เรอื่ ง ลาl บาก แลว้ ตวั คณุ ทเี่ ขา้ วงการมาตงั้ แตอ่ ายุ 11 ปลี ะ่ มเี รอื่ ง ลlาบากอะไร­ไหม

ผมตอ้ งเรยี นและทาl งานไปดว้ ย ทาl ใหบ้ างครงั้ กต็ อ้ งหยดุ เรยี น เรยี นตามเพอื่ นไมท่ นั หรอื ไปเทยี่ วกบั เพอื่ นไมไ่ ด้ แตส่ งิ่ ทผี่ ม ไดร้ บั กลบั มาจากการลา­l บากเพยี งเลก็ นอ้ ยคอื ประสบการณ์ ทคี่ นอนื่ หาไมไ่ ด้ แมจ้ ะเหนอื่ ยทต่ี อ้ งทาl ทงั้ 2 อยา่ งพรอ้ มกนั แตผ่ มไมเ่ คยคดิ ทอี่ ยากจะหยดุ เปน็ นกั แสดงเลย เวลาอยใู่ น กองถา่ ย ผมเปน็ นกั แสดงทตี่ อ้ งแสดงไปตาม­บท แตพ่ อกลบั มาอยใู่ นโรงเรยี น ผมกเ็ ปน็ เดก็ นกั เรยี นคนหนงึ่ ดงั นนั้ ผมจงึ ไมค่ ดิ วา่ ตวั เองลาl บากอะไรขนา­ดนนั้

ขอถามได้ไหมว่าเรียนเก่งหรือเปล่า

กอ็ ยใู่ นเกณฑป์ กตคิ รบั (หวั เราะ) เวลาหยดุ เรยี นไปถา่ ยหนงั หรอื ซรี สี เพอื่ นจะใหผ้ มยมื สมดุ เลคเชอรม์ าจด เรยี กวา่ ชว่ ย ผมไดเ้ ยอะเลยละ่ (มรี นุ่ นอ้ งมากรดี๊ กรา๊ ดบา้ งไหม) ถา้ เปน็ ชว่ งแรกๆ ทมี่ รี นุ่ นอ้ งเขา้ มาใหม่ บรรยากาศจะ­เหมอื นมคี น คอยแอบดอู ยู่ แตพ่ ออยไู่ ปสกั พกั ทกุ คนเรมิ่ ชนิ กจ็ ะเลกิ มาดู แลว้ ทาl เหมอื นผมเปน็ เดก็ นกั เรยี นคนหนงึ่ ในโรงเรยี น คอื แค่ ชว่ งแรกๆ ทที่ กุ คนอาจยงั ไมช่ นิ (นกั เรยี นชอื่ ไทชเิ ปน็ เดก็ แบบ ไหน) ผมไม่ใช่หัวโจกที่รวบรวมทุกคน แต่ช่วยสร้าง บรรยากาศให้ห้องเรียนสนุกสนาน เรียกว่าเป็นฝ่าย เอน็ เตอรเ์ ทนมากกวา่

คิดว่าการก้าวเข้าสู่วัยทlางานเร็วกว่าเด็กคนอื่นมีข้อ ได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร

ถงึ จะเปน็ เดก็ แตพ่ ออยใู่ นกองถา่ ย ผมเปน็ นกั แสดงกต็ อ้ งมี ความโปรเฟส­ชนั่ แนล ขอ้ ดคี อื ทาl ใหผ้ มไดร้ บั การฝกึ สอนเรอื่ ง มารยาทการเ­ขา้ สงั คมมาตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ จนกลายเปน็ นสิ ยั สว่ น ขอ้ เสยี คอื มนั นา่ นอ้ ยใจนดิ หนงึ่ ตรงทวี่ า่ พอเปน็ นกั แสดงแลว้ ผมไมส่ ามารถไปเทยี่ วเลน่ ไดม้ ากเทา่ กบั เดก็ คนอนื่ ดงั นนั้ ก็ อาจมอี ารมณเ์ หงาบา้ งเทา่ นนั้ เองครบั

คณุ จะอายคุ รบ 20 ปใี นวนั ที่ 14 มถิ นุ ายนนแี้ ลว้ รสู้ กึ อยา่ งไร ที่กlาลังจะกา้ วข้ามจากวัยรุ่นไปเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว คงต้องให้เป็นผู้ใหญ่ก่อนล่ะครับถึงจะบอกได้ว่าต่างกัน อย่างไร แต่สิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอเลยก็คือผมจะมีโอกาสได้ แสดงบทที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น บทที่ได้รับก็จะกว้างขึ้นด้วย แลว้ ตามธรรมเนยี มของญปี่ นุ่ คอื จะสามารถดมื่ เหลา้ ไดเ้ มอื่ อายุ 20 ปี ซงึ่ ทผี่ า่ นมาผมไมเ่ คยไดไ้ ปสงั สรรคก์ บั พวกพๆี่ เลย ถา้ มโี อกาสกอ็ ยากลองไปกบั พวกพๆี่ บา้ งเหมอื นกนั

มีอะไรที่อยากทVาก่อนบอกลาช่วงวัยเลข 10 ไปไหม

ชว่ งนผี้ มตอ้ งแสดงตวั วา่ ตวั เองยงั อยใู่ นชว่ งวยั เลข 10 ออกไป เยอะๆ เพราะเดยี๋ วอกี ครงึ่ ปจี ะพดู แบบนไี้ มไ่ ดแ้ ลว้ (หวั เราะ)

คุณอาจได้เข้ามาทVางานใ­นวงการบันเทิง เพราะโอกาส­และ ความสนุก เมื่อไรที่คุณเริ่มตระหนักถึงความหมายที่แท้จริง ของการเป็นนักแสดง

ถา้ แสดงหนงั แลว้ ไมม่ ผี ชู้ ม มนั เหมอื นผมทาV อะไรทอี่ ยากทาV แลว้ กจ็ บไปนะ่ ครบั ดงั นนั้ เมอื่ ไรทมี่ คี นทกั หรอื ใหค้ วามเหน็ กลบั มาวา่ ดหู นงั แลว้ ประทบั ใจ นนั่ ละ่ ทที่ าV ใหผ้ มรสู้ กึ ถงึ การ เปน็ นกั แสดงจรงิ ๆ ทสี่ ามารถสง่ ผา่ นความรสู้ กึ ของตวั ละคร ไปถงึ ผชู้ มได้ แลว้ กอ็ ยากมผี ลงานดๆี ใหท้ กุ คนประทบั ใจ ตอ่ ไป

ตอนนี้คุณถือเป็นพระเอกวัยรุ่นแถวหน้าของญี่ปุ่นก็ว่าได้ คิดว่าอะไรคือเสน่ห์โดดเด่นของพระเอก­ชื่อ ‘ไทชิ’ ผมเองกไ็ มร่ หู้ รอกวา่ เสนห่ ข์ องตวั เองคอื อะไร แตอ่ ยากเปน็ นักแสดงที่ทVาให้ผู้ชมรู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดว่าสามารถ แสดงบทแบบน­ไี้ ดด้ ว้ ยหรอื อาจไมต่ อ้ งจาV วา่ เปน็ ผมกไ็ ด้ แค่ จาV วา่ มตี วั ละครนอี้ ยกู่ OK! แลว้ ทผี่ า่ นมาผมมกั ไดร้ บั บท คนดี มคี วามเปน็ พระเอกสงู ผมจงึ อยากลองแสด­งบทผรู้ า้ ย ดบู า้ ง เอาแบบแคเ่ หน็ กเ็ กลยี ดเลย อยากรวู้ า่ จะเปน็ อยา่ งไร

ถ้าตัดภาพพระเอก­ออกไปล่ะ เป็นคนที่ทVางานตามจังหวะของตัวเอง ไม่ยึดติดกับอะไร ไมช่ อบเรอื่ งจกุ จกิ และเขา้ หาคนไมค่ อ่ ยเกง่ คอื ถา้ เจอตอน ทาV งานกค็ ยุ ไดน้ ะครบั แตถ่ า้ เจอแบบสว่ นตวั ผมจะทาV ตวั ไมค่ อ่ ยถกู ไมร่ จู้ ะคยุ อะไรดว้ ยดี

คิดว่านักแสดงคืออาชีพที่ใช่สVาหรับคุณหรือยัง

ถามวา่ ใชท่ สี่ ดุ หรอื ยงั ...คงตอบยากคร­บั เพราะผมเคย­ทาV แค่ อาชพี นกั แสดงอยา่ งเดยี ว ผมมองวา่ แมน้ กั แสดงจะเปน็ อาชพี ทมี่ คี วามลาV บากไมน่ อ้ ย บางทกี เ็ ปดิ เผยตวั เองมากไมไ่ ด้ แต่ กเ็ ปน็ อาชพี ทสี่ ามารถถา่ ยทอดความรสู้ กึ ไปถงึ ผชู้ มได้ รวมถงึ ทาV ใหผ้ มทาV งานไดอ้ ยา่ งสนกุ สนาน แลว้ ผมกช็ อบอาชพี นมี้ าก ถามวา่ อยากหยดุ ไหม...กย็ งั ไมอ่ ยาก เพราะผมยงั อยากทาV อาชพี นตี้ อ่ ไปอกี เรอื่ ยๆ (ยมิ้ )

นายแบบ: Taishi Nakagawa สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธนพร พิกุล, ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล สถานที่: SF World Cinema Centralwor­ld

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.