FUNCTION MEETS FASHION

แฟชนั่ ทใี่ ชข่ องสาวไฟแรง­ปง๊ิ -ชญาภา จตู ระกลู

OK! Magazine Thailand - - STYLE TALK -

เปน็ เซเลบรติ ที้ นี่ า่ จบั ตามองอกี คนหนงึ่ สาl หรบั คณุ ปง๊ิ -ชญาภา จตู ระกลู ลกู สาวคนสวยขอ­งคณุ แปม๋ -ชฎาทพิ จตู ระกลู ผหู้ ญงิ เกง่ แหง่ สยามพวิ รรธน์ กรปุ๊ เพราะหลงั เรยี นจบจาก Scripps College University ทแี่ คลฟิ อรเ์ นยี สหรฐั อเมรกิ า สาขา Mass Media and Communicat­ion และทาl งานในตาl แหนง่ Junior Strategist ของบรษิ ทั 2x4 ทนี่ วิ ยอรก์ เธอกไ็ ดก้ ลบั มาชว่ ยงานทบ่ี า้ นในตาl แหนง่ Social Media Strategist ดแู ลทงั้ ศนู ยก์ ารคา้ สยามพารากอ­น ศนู ยก์ ารคา้ สยามเซน็ เตอร์ และศนู ยก์ ารคา้ สยามดสิ คฟั เวอรี่

นอกจากจะเป­น็ คนรนุ่ ใหมไ่ ฟแรงทพี่ รอ้ มเรยี นรู้ ทมุ่ เทกบั งานอยา่ งสดุ ตวั ในเรอื่ งสไตล์ คณุ ปง๊ิ กส็ นใจไมแ่ พก้ นั วนั นี้ OK! จะพาคณุ

ผอู้ า่ นมาทาl ความรจู้ กั ผหู้ ญงิ คนนใี้ หม้ ากขนึ้

ทราบว่าคุณปิ๊งมีงานที่ต้องดูแลมากเลยทีเดียว อยา่ งนตี้ ารางชวี ติ ในแตล่ ะวนั เปน็ อยา่ งไรบา้ ง

ปง๊ิ ตนื่ 6.30 น. หลงั จากกนิ ขา้ วแลว้ กไ็ ปออกกาl ลงั กาย จากนนั้ ไปทาl งาน 10.00 น. เรมิ่ ทาl งานและทาl ไปเรอื่ ยๆ แลว้ แตว่ า่ งานจะเสรจ็ ตอนไหนคอ่ ยกลบั บา้ น ปง๊ิ ใหเ้ วลากบั การทlางาน แบบไม่จlากัดเลยค่ะ แต่จะพยายามออ­กกlาลังกายให้มาก ทสี่ ดุ เพราะวา่ ตงั้ แตก่ ลบั มาทาl งานออฟฟศิ กเ็ รยี นรวู้ า่ ตอ้ ง รกั ษาสขุ ภาพ เพราะเราใช­ร้ า่ งกายเยอะแล­ะยงั ตอ้ งอยกู่ บั มนั ไปอกี นาน

คุณปิ๊งเรียนและทlางา­นทางด้านการตลาดม­าตลอด งานดา้ นนมี้ เี สนห่ ห์ รอื ทา้ ทายอยา่ งไร

ผบู้ รหิ ารทปี่ ง๊ิ เคยทาl งานทนี่ วิ ยอรก์ มกั พดู เสมอวา่ แบรนดงิ้ คอื การสร้างคนหรือว่าสร้างภาพให้คนคนหนึ่ง โดยต้องใช้ กลยทุ ธท์ เี่ หมาะสมกบั เขาเพอื่ ใหเ้ ขาดนู า่ สนใจ ซงึ่ พอไดม้ า ช่วยงานที่บ้าน ความท้าทายอยู่ตรงที่โจทย์ของเราเป็น ศนู ยก์ ารคา้ มี 3 ตกึ ยกั ษใ์ หญ่ มตี วั ตนทชี่ ดั เจนอยแู่ ลว้ เรอื่ ง ทยี่ ากคอื จะทาl อยา่ งไรให้ 3 ตกึ นไี้ ปในแนวทางเ­ดยี วกนั ได้ ปง๊ิ ชอบมองวา่ 3 ตกึ นคี้ อื คน 3 คนทเี่ ปน็ พนี่ อ้ งกนั เพยี งแต่ นิสัยไม่เหมือนกัน รสนิยมไม่เหมือนกัน และชอบทlาอ­ะไร ไมเ่ หมอื นกนั พคี่ นโตคอื สยามเซน็ เตอร์ อยมู่ า 50 ปี เปน็ คนทชี่ อบเปลยี่ นตวั เอง มคี วามเปน็ วยั รนุ่ มากกวา่ นอ้ ง ซงึ่ นอ้ ง อาจจะตดิ หรู (สยามพารากอ­น) แตค่ นนช้ี อบความแหวก­แนว ชอบความทา้ ทาย ฉนั อยากจะเปน็ เดก็ ตลอดเวลา ไมไ่ ดส้ นใจ เรอ่ื งแบรนดน์ อก แตส่ นใจความเปน็ แบรนดไ์ ทย สนใจความ เป็นเด็ก ความเปรี้ยว ส่วนสยามดิสคัฟเวอรี่จะเป็นน้อง คนกลางเปน็ อารท์ สิ ตท์ สี่ ดุ ไมส่ นใจแบรนดเ์ ลย แตช่ อบของที่ ไมเ่ หมอื นใคร มดี ไี ซนไ์ มเ่ หมอื นใคร เปน็ คนทใี่ หค้ วามสาl คญั กบั ลวดลายดเี ทล ยงิ่ เรอื่ งเยบ็ ปกั ถกั รอ้ ยนยี่ งิ่ ชอบ อาหารก็ จะกินไม่เหมือนคนอื่น อย่างสยามพารา­กอนจะกินอาหาร อยา่ งไรกไ็ ด้ ขา้ วผดั กระเทยี ม ขา้ วหนา้ หมกู ไ็ ด้ สยามเซน็ เตอร์ กจ็ ะชอบไอศกรมี ยกั ษๆ์ โมจทิ ใี่ หญป่ ระมาณโตะ๊ แตส่ ยาม ดิสคัฟเวอรี่จะชอบฟู้ดออร์แกนิก ชอบผสมผสาน­อาหาร ดว้ ยกนั เอง เปน็ คนทจี่ กุ จกิ ในดเี ทล ไมเ่ หมอื นคนอนื่ และ สยามพารากอ­น คอื นอ้ งเลก็ สดุ ทเี่ กง่ และตวั ใหญ่ มรี สนยิ ม ดา้ นคณุ ภาพ ชอบอะไรทใี่ หญๆ่ มที กุ อยา่ งอยใู่ นตวั เอง เรา จงึ เหมอื นทาl แบรนดงิ้ ใหก้ บั ตระกลู การสอื่ สารโซเชยี ลมเี ดยี ก็คือเหมือนกับให้เสียงเขาว่าถึงแม้เราจะเป็นพี่น้องนิสัย ไม่เหมือนกันเลย แต่สิ่งที่เหมือนคือเรามีคุณค่าและความ สาl คญั เทา่ กนั มคี วามคดิ ทค่ี ลา้ ยๆ กนั และโตมาในค­รอบครวั เดยี วกนั

เวลาไปทาl งาน เราทาl อะไร กบั เสอื้ ผา้ เยอะไมไ่ ด้ แตส่ ามารถใชก้ ระเปา๋ เสรมิ ลคุ เราใหเ้ ปน็ ตวั เองมากยงิ่ ขนึ้ ได้

ใน 3 คาแรก็ เตอรน์ มีใครทเี่ หมอื นกบั คณุ ปง๊ิ มากทสี่ ดุ

จรงิ ๆ แลว้ เราเหมอื นกนั เพราะปง๊ิ โตมากบั เขาทง้ั สามคน (หวั เราะ) อยดู่ ว้ ยกนั มาทงั้ สามตกึ ตงั้ แตเ่ ดก็ ปง๊ิ คดิ วา่ ปง๊ิ เปน็ ไดท้ งั้ สามตกึ คะ่

นอกเหนอื จากการทาl งานแลว้ การแตง่ ตวั ในแตล่ ะวนั เปน็ อยา่ งไรบา้ ง

5 วนั ทที่ าl งาน ปง๊ิ แตง่ ตวั แบบบสิ สเิ นสลคุ เลยกไ็ ด้ ตอ้ งเปน็ อะไรที่ใส่แล้วอยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็น ปิ๊งจะเลือกเสื้อผ้าที่ สามารถมกิ ซแ์ อนดแ์ มตชไ์ ด้ เชน่ เลอื กใสเ่ ดรสทดี่ ไู มท่ างการ เกนิ ไปและสวมทบั ดว้ ยแจค็ เกต็ บางทกี เ็ ลอื กเปลยี่ นรองเทา้ เชน่ ถา้ วนั ไหนทตี่ อ้ งไปงาน ปง๊ิ กจ็ ะเปลยี่ นจากสนคี เกอรท์ ใสป่ ระจาl เปน็ รองเทา้ สน้ สงู อะไรอยา่ งนเี้ ปน็ ตน้

ทงั้ 5 ลคุ ทถี่ า่ ยกบั OK! มลี คุ ไหนทต่ี อบโจทยค์ วาม เปน็ ตวั เราบา้ ง

ปง๊ิ ชอบชดุ สเี งนิ มาก (หวั เราะ) อาจเปน็ เพราะชว่ งนเี้ มทลั ลคิ มาแรง แลว้ เราชอบเปน็ การสว่ นตวั ดว้ ย ถา้ ในชวี ติ ประจาl วนั ของการทาl งาน อาจจะมเี สอ้ื เสรมิ เขา้ ไปดา้ นในอกี นดิ หนงึ่ และรองเทา้ อาจจะไมจ่ าl เปน็ ตอ้ งเปน็ สน้ สงู ตลอดเวลา บางที เรากแ็ มตชก์ บั รองเทา้ ผา้ ใบได้ ดเู รยี บงา่ ยดี แลว้ กระเปา๋ กเ็ ลอื ก แบบเรยี บๆ เหมอื นกนั เพราะชดุ มาเตม็ แลว้ ชดุ นน้ี อกจาก ใส่มาทlางานก็ยังสามารถใส่ไปงานกลางคืนก็ได้ เพียงแต่ เสรมิ ตา่ งหเู ขา้ มาอกี หนอ่ ยกด็ มู อี ะไรมากขนึ้ แลว้

แล้วกระเป๋าล่ะคะ ให้ความสlาคัญกับเรื่องนี้มากน้อย แค่ไหน

ปง๊ิ ใหค้ วามสาl คญั มากคะ่ เพราะเวลาไ­ปทาl งาน เราทาl อะไร กบั เสอื้ ผา้ เยอะไมไ่ ด้ แตส่ ามารถใชก้ ระเปา๋ เสรมิ ลคุ เราใหเ้ ปน็ ตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ เทคนิคในการมิกซ์เสื้อผ้าให้เข้ากับ กระเป๋าคือวันไหนแต่งตัวเรียบ กระเป๋าเราจะมีดีเทลเยอะ ซงึ่ สว่ นใหญจ่ ะเปน็ อยา่ งนนั้ ปง๊ิ ชอบแชรก์ ระเปา๋ ใชก้ บั คณุ แม่ เราสองคนชอ­บแบบและสไต­ลเ์ หมอื นๆ กนั คอื เรยี บๆ แต่

ความจรงิ แลว้ มดี เี ทลหรอื ลกู เลน่ ทนี่ า่ สนใจในนนั้ อยา่ งเชน่ ตรงสายกระเ­ปา๋ หกู ระเปา๋ ซง่ึ มนั ทาl ใหล้ คุ ของเราสนกุ ขนึ้ สว่ นฟงั กช์ นั่ ในกระเปา๋ ปง๊ิ กใ็ หค้ วามสาl คญั ปง๊ิ ชอบแบบมซี ปิ และมชี อ่ งสาl หรบั ใสบ่ ตั ร ใสข่ องกระจกุ กระจกิ เชน่ เครดติ การด์ บตั รรถไฟฟา้ กญุ แจรถ ฯลฯ เพราะถา้ เปน็ แบบทไี่ มม่ อะไรอยู่ข้างในเลย พอเวลาจะหยิบของ บางครั้งหาของ ไม่เจอค่ะ สlาหรับขนาด ปิ๊งไม่ได้ซีเรียสอะไร เพราะถ้ามี ฟงั กช์ นั่ และรปู แบบรปู ทรงทเี่ ราชอบ จะใบเลก็ หรอื ใบใหญ่ เราถอื ไดห้ มดคะ่

กระเปา๋ แบบไหนทเี่ หน็ แลว้ ตอ้ งเสยี เงนิ ใหต้ ลอด

สารภาพเลยว­า่ เปน็ คนไมไ่ ดซ้ อื้ ของเยอะขนา­ดนนั้ แตก่ ระเปา๋ ทเี่ สยี เงนิ ไดง้ า่ ยคอื กระเปา๋ ทใ่ี ชก้ บั แม่ เพราะปง๊ิ ใหแ้ มช่ ว่ ยจา่ ย ให้ (หวั เราะ) ถา้ เขาชอบดว้ ยและปง๊ิ ชอบดว้ ย การตดั สนิ ใจ จะไปเรว็ มากเลย แตแ่ บบของ Coccinelle ใบสฟี า้ ทใี่ สก่ บั ชดุ สเี งนิ นถี่ กู ใจมากเลยคะ่ เพราะวา่ ปง๊ิ มเี สอื้ สขี าวเยอะ พอ มาแมตชก์ นั แลว้ มนั ลงตวั ดี แลว้ ปง๊ิ กช็ อบสี สไตล์ ฟงั กช์ นั่ ก็ ตอบโจทยด์ ว้ ย เลยมองวา่ นแี่ หละคอื ใบทใี่ ช่ และเปน็ ตวั เรา ทสี่ ดุ ใบหนงึ่ คะ่

แฟชนั่ ในมมุ มองของคณุ คอื อะไร

ความเป็นตัวตนของเราค่ะ เพราะว่าเราไม่สามารถคุยกับ คนแปลกหนา้ ทกุ คนทเี่ ดนิ ผา่ นได้ แตเ่ ขาจะเหน็ วา่ เราใสอ่ ะไร ดังนั้นถ้าอยากจะให้โลกรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร มีทัศนคติ อยา่ งไร บางทกี ไ็ มต่ อ้ งพดู แคใ่ หเ้ ขาเหน็ กพ็ อคะ่

เซเลบริตี้: ชญาภา จูตระกูล เสื้อผ้า: MAX&CO. กระเป๋า: Coccinelle สไตลิสต์: ศุภะกิจ หุนารักษ์ แต่งหน้า-ทVาผม: โชติรส โรดดอน ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธีรภัทร รัตนกุลชัยอนันต์ สัมภาษณ์: กิ่งสุรางค์ อนุภาษ สถานที่: The Okura...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.