QUALITY IS LUXURY

คณุ ภาพกบั ความหรหู ราของการบร­กิ ารทางความง­าม ผา่ นมมุ มองของลเี ดยี ซารฟ์ าตี เจา้ ของแบรนดด์ งั ระดบั โลก Repêchage

OK! Magazine Thailand - - THE GUEST -

เลง็ เหน็ วา่ การเทรนนงิ่ พนกั งานเพอื่ มอบบริการความงาม­ที่มีคุณภาพ เปน็ เรอื่ งสาl คญั มาก คณุ ลเี ดยี ซารฟ์ าตี ผกู้ อ่ ตงั้ และซอี โี อ เจา้ ของแบรนดส์ กนิ แครค์ ณุ ภาพอยา่ ง Repêchage ผบู้ กุ เบกิ การนาl สาหรา่ ยทะเลนาl้ ลกึ มาเปน็ สว่ นผสมในผลติ ภณั ฑด์ แู ล ผวิ ในสหรฐั อเมรกิ ามาตงั้ แตป่ 1980 จงึ บนิ มาเทรนพนกั งาน ที่ La Bretagne Clinic สาขาตา่ งๆ ทวั่ เมอื งไทยเปน็ ประจาl ทุกปี ซึ่งที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของ Repêchage มา รงั สรรคส์ ดุ ยอดบรกิ ารทางความง­ามใหล้ กู คา้ มาราว 25 ปแี ลว้ เมอื่ คณุ ลเี ดยี มาพกั ผอ่ นทเี่ มอื งไทยในเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ เธอ จงึ ขอแบง่ เวลามาเทรน­พนกั งานที่ La Bretagne Clinic สาขา สยามพารากอ­นอยา่ งเปน็ กนั เอง OK! มโี อกาสไดส้ มั ภาษณ์ ผบู้ รหิ ารถงึ ทรตี เมนตแ์ ละผลติ ภณั ฑใ์ หมๆ่ รวมทงั้ มมุ มอง เรอื่ งตา่ งๆ ของเธอ ตอ้ งบอกวา่ คณุ ลเี ดยี ในวยั 66 ปี ยงั คง ดูสวยสง่า ผิวพรรณกระจ่างใสมาก สะท้อนให้เราเห็นว่า ผลติ ภณั ฑ์ Repêchage ของเธอนน้ั มอบผลลพั ธผ์ วิ สขุ ภาพดี แค่ไหน ทั้งเธอยังเปล่งประกายควา­มสุขผ่านรอยยิ้มและ ดวงตา อยา่ งทเี่ ธอบอกเราวา่ “แมต้ ารางงานฉนั จะยงุ่ มาก แต่ ฉนั กลบั ไมร่ สู้ กึ เหมอื นทาl งาน นนั่ เพราะฉนั ทาl สงิ่ ทฉี่ นั รกั ดว้ ย ความหลงใหล­และความสุข และแต่ละวันความสุขมันจะ สะทอ้ นออกมาทางด­วงตาของคณุ ดว้ ย”

วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเมืองไทยในครั้งนี้ ของคุณคืออะไร

นอกจากจะมา­พกั ผอ่ นแลว้ ฉนั กถ็ อื โอกาสมาเทร­นนงิ่ ทมี งาน ที่ La Bretagne Clinic ดว้ ย ซง่ึ ทนี่ ใี่ ชผ้ ลติ ภณั ฑจ์ ากแบรนด์ Repêchage รวมทงั้ แนะนาl ทรตี เมนตต์ วั ใหมท่ ชี่ อื่ วา่ Peel and Glow Facial ทรตี เมนตท์ ใ่ี ชเ้ วลาราว 1 ชวั่ โมงนเี้ ปน็ ทรีตเมนต์ที่เหมาะสlาหรับคนที่ผิวมักถูกแสงแดดเสม­อ ซึ่ง เหมาะกบั คนไทยและผคู้ นในอกี หลายประเทศ เปน็ ทรตี เทนต์ เนอื้ ครมี ทอี่ อ่ นโยนตอ่ ผวิ มสี ว่ นผสมของสาห­รา่ ยทะเลนาl้ ลกึ หลายชนดิ ในนนั้ คา่ พเี อชของทรตี เมนตอ์ ยทู่ 4.2 ซงึ่ ใกลเ้ คยี ง กับค่าพีเอชของผิว (โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2-5.5) ช่วยล้างสิ่ง สกปรกบนใบห­น้าได้อย่างลl้าลึก เผยผิวใหม่ที่ดูสดใส เปล่งปลั่งโดยไม่ทlาให้รู้สึกระคายเคือง นั่นคือขั้นตอนแรก ของทรตี เมนต์ จากนนั้ เราจะนวดหน­า้ แบบยโุ รป ตอ่ ดว้ ยการ มาส์กหน้าด้วย Triple Action Peptide Mask มาส์ก มหศั จรรยท์ มี่ สี ว่ นผสมของเปป­ไทด์ 3 ชนดิ ชว่ ยฟน้ื ฟผู วิ และ ชะลอการเกดิ รวิ้ รอยแหง่ วยั เหมาะกบั ทกุ สภาพผวิ ใหผ้ ลลพั ธ์ ทดี่ เี ลศิ ในเกอื บจะทนั ที โดยไมก่ อ่ ใหเ้ กดิ การระคายเค­อื ง

นอกจากนี้คุณยังอยากแนะนl­าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีก หลายตัวด้วยใช่ไหม

ใชแ่ ลว้ นนั่ คอื Hydra 4 Red-out Serum, Triple Action Peptide Mask และ Biolight Luminex Mask พลี ลงิ มาสก์ ซงึ่ ออ่ นโยนตอ่ ผวิ มาก ใหผ้ ลลพั ธผ์ วิ สขุ ภาพดโี ดยไมก่ อ่ ใหเ้ กดิ การระคายเค­อื ง นอกจากนยี้ งั มอี กี หนงึ่ ทรตี เมนตใ์ หมท่ จี่ ะ เทรนกนั คอื Hydra 4 Red-out Facial ทรตี เมนตน์ เ้ี หมาะ สlาหรับคนที่มีผิวผื่นแดงแพ้ง่าย รวมทั้งคนที่เป็นสิวด้วย เพราะคนเป็นสิวมักมีผิวแดงที่เกิดจากการระค­ายเคือง ทรีตเมนต์จะช่วยบรรเทาอา­การแดงให้ลดลงได้ ดูระคาย เคอื งนอ้ ยลง นอกจากนยี้ งั อยากแนะนาl ผลติ ภณั ฑส์ าl หรบั ใช้ ทบี่ า้ นเรยี กวา่ Rapidex ซงึ่ เปน็ ผลติ ภณั ฑข์ ายดอี นั ดบั หนงึ่ ของเราในเก­าหลี สาl หรบั ใชค้ รงั้ เดยี วแลว้ ทงิ้ ไดเ้ ลยตอนกลางค­นื ทาทงิ้ ไวช้ ว่ ยผลดั เซลลผ์ วิ พอตนื่ เชา้ มากจ็ ะดหู นา้ ใส สวย เปลง่ ปลงั่ ผลติ ภณั ฑท์ กุ ตวั ของเราไดผ้ สานคณุ คา่ สารสกดั จากสาหรา่ ยทะเลนาl้ ลกึ วติ ามนิ และสารตา้ นอนมุ ลู อสิ ระ จงึ ชว่ ยปกปอ้ งผวิ จากมลภาวะแ­ละอนมุ ลู อสิ ระไดอ้ ยา่ งเตม็ ที่ ฟน้ื ฟบู าl รงุ คนื สมดลุ ใหก้ ลบั มาสผู่ วิ อกี ครงั้

ผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนของ Repêchage ที่เป็นที่นิยมที่สุด และผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนคือชิ้นโปรดของคุณ

จากแรกเริ่มที่ปล่อยผลิตภัณฑ์ในปี 1980 จนถึงปัจจุบัน Repêchage มผี ลติ ภณั ฑร์ าว 256 ตวั แลว้ ผลติ ภณั ฑม์ อื อาชพี ทเี่ ปน็ ทนี่ ยิ มมากทสี่ ดุ ของเราคอื Four-layer Facial ซงึ่ เปน็ การนวดหนา้ 4 ขนั้ ตอน สว่ นผลติ ภณั ฑย์ อดนยิ มสาl หรบั ใชเ้ องทบี่ า้ นคอื C-serum ซงึ่ เปน็ ผลติ ภณั ฑท์ มี่ ยี อดขายอนั ดบั หนงึ่ แตต่ อนนี้ C-serum เรมิ่ จะมคี แู่ ขง่ แลว้ เมอื่ ลา่ สดุ เรามี มาสก์ ตวั ใหมช่ อื่ Triple Action Peptide Mask ซงึ่ ลกู คา้ สามารถกลบั ไปมาสก์ เองทบี่ า้ นได้ สาl หรบั ผลติ ภณั ฑป์ อ้ งกนั การเกิดริ้วรอยแห่งวัย ผลิตภัณฑ์ชุด Biolight ช่วยให้ผิว กระจ่างใสและป้องกันการเกิดร้ิวรอยแห่งวัยได้อย่าง เพอรเ์ ฟกต์ สาl หรบั ผทู้ มี่ ผี วิ แพง้ า่ ย ตวั ทฮี่ ติ มากคอื Red-out Serum จดุ เดน่ ของแบรนด์ Repêchage คอื เรามผี ลติ ภณั ฑ์ ทเี่ หมาะสาl หรบั ผวิ ทหี่ ลากหลาย ตอบโจทยผ์ วิ ไดท้ กุ ประเภท ข้อดีของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราใน สหรัฐอเมริกาคือฉันมีห้องแล็บที่เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วโลก และหลากหลา­ยสีผิวอยู่ใกล้ตัว เพราะอย่างที่ทราบว่า สหรฐั อเมรกิ าคอื ศนู ยร์ วมของประชา­กรทหี่ ลากหลายและ­มา จากทวั่ ทกุ มมุ โลก สว่ นตวั ผลติ ภณั ฑท์ ฉี่ นั ชอบใชเ้ ปน็ พเิ ศษคอื Triple Action Peptide Mask ฉนั ถงึ ไดด้ อู อ่ นกวา่ วยั แบบนไี้ ง (หวั เราะ) ดว้ ยความทตี่ อ้ งเดนิ ทางบอ่ ยมาก เวลาอยบู่ นเครอื่ งบนิ อากาศในเคร­อื่ งบนิ นนั้ แหง้ ผวิ ของเราจงึ มกั ขาดความชมุ่ ชนื้ ฉนั เลยใชม้ าสก์ ตวั นที้ กุ คนื กอ่ นนอนคะ่

คิดว่าเพราะอะไร­แบรนด์ Repêchage จึงโด่งดังมา หลายปีมาก ถึงตอนนี้ก็ราว 38 ปีแล้ว

ฉันคิดว่าข้อแรกเลยคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อสองคือ ความมงุ่ มนั่ ของเราในกา­รสรา้ งสรรคผ์ ลติ ภณั ฑท์ ม่ี อบผลลพั ธ์ ดา้ นความงามทดี่ เี ลศิ โดยไมก่ อ่ ใหเ้ กดิ ความเสยี หายแกผ่ วิ ก่อนจะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละชิ้น เราทั้งวิจัยและ ทดสอบมาอยา่ งดี รวมทงั้ ใชส้ ว่ นผสมทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพทสี่ ดุ เพื่อผลลัพธ์ผิวที่ดีที่สุด และทุกวันนี้เราสามารถเ­ก็บเกี่ยว สาหรา่ ยดว้ ยตวั เองไดแ้ ลว้ ในอเมรกิ า โดยใชว้ ธิ กี ารเกบ็ เกยี่ ว ทเี่ ปน็ มติ รตอ่ สงิ่ แวดลอ้ มดว้ ย

คุณให้คlาจlากัดความแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและ คลินิกความงามที่มีคุณภาพอย่างไร

เมอื่ พดู ถงึ คาl วา่ คณุ ภาพ แบรนดผ์ ลติ ภณั ฑด์ แู ลผวิ ตอ้ งมสี ว่ น ผสมทมี่ คี ณุ ภาพ ผา่ นการทดสอบท­างคลนิ กิ และมอบผลลพั ธ์ ที่ดีให้แก่ผิว จากนั้นสิ่งสlาคัญลlาดับถัดมาคือการผลิต ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกผลิตขึ้นในโรงงานที่มีคุณภาพสูง ผ่าน การรับรอง ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระ­บบบริหารงาน คุณภาพในระดับสากล นี่เป็นเรื่องสlาคัญมาก เพราะ หมายความวา่ ทกุ ขนั้ ตอนทเี่ ราทาl ในโรงงาน ตงั้ แตก่ ารวจิ ยั ใน หอ้ งแลบ็ การผลติ การบรรจุ ตลอดจนการข­นสง่ เราทาl ตาม มาตรฐานสาก­ลทุกขั้นตอน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ ทกุ ชนิ้ ของเราผลติ ขนึ้ อยา่ งไดม้ าตรฐาน อกี ขอ้ ทเี่ ราใสใ่ จคอื ผลติ ภณั ฑจ์ ะตอ้ งผา่ นการทดสอบเ­รยี บรอ้ ยแลว้ วา่ ใชไ้ ดอ้ ยา่ ง ปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่ดีเลิศต่อผิว เมื่อเรากล่าวว่า ผลติ ภณั ฑใ์ ชไ้ ดผ้ ลจรงิ มนั กต็ อ้ งใชไ้ ดผ้ ลจรงิ อยา่ งทเี่ รากลา่ วไว้ ถา้ ใชไ้ มไ่ ดผ้ ล เรากจ็ ะไมผ่ ลติ มนั ขนึ้ มา

สlาหรับคลินิกความงามแล­ะสปาท่ีมีคุณภาพ สิ่งที่ สlาคัญคือการเทรนนิ่งพนักงาน ฉันมักพูดเสมอว่าลูกค้าจะ รสู้ กึ ประทบั ใจคลนิ กิ ของคณุ ตงั้ แตว่ นิ าทแี รกทเี่ ขาเดนิ เขา้ มา พนกั งานทกุ ๆ คนตงั้ แตฝ่ า่ ยตอ้ นรบั จนถงึ พนกั งานใหบ้ รกิ าร ความงามต้องได้รับการฝึกมาอย่างดี ทlางานได้อย่างมี ประสทิ ธภิ าพ รวมถงึ เรอื่ งความสะอาด­ดว้ ย นอกจากนกี้ าร บริการของคุณจะต้องมอบความป­ระทับใจแบบ Wow Experience ใหล้ กู คา้ ถา้ ลกู คา้ บอกแคว่ า่ ก็ OK! นะ แบบนนั้ ถอื วา่ ไม่ OK! คณุ ตอ้ งทาl ใหเ้ ขารสู้ กึ วา้ วใหไ้ ด้ ถา้ ทาl ทกุ อยา่ ง ไดด้ เี ลศิ กถ็ อื วา่ เปน็ คลนิ กิ ความงามทมี่ คี ณุ ภาพแลว้ นลี่ ะ่ ความหรหู ราของการให­บ้ รกิ ารความงามใ­นมมุ มองของฉนั

คุณเป็นนักธุรกิจที่ทlางานหนักและเดินทางบ่อยมาก ช่วยแนะนlาเค­ล็ดลับดูแลสุขภาพและควา­มงามให้ฟัง หนอ่ ยได้ไหม

ฉนั ทาl งานหนกั และเดนิ ทางบอ่ ยมาก การใสใ่ จตวั เองจงึ เปน็ เรอื่ งสาl คญั ทกุ เชา้ ฉนั จะออกกาl ลงั กายในยมิ อยา่ งนอ้ ย 40 นาที อาจจะจอ็ กกงิ้ หรอื เลน่ เวท เพอื่ ใหร้ า่ งกายไดเ้ คลอื่ นไหว ทlาให้ฉันรู้สึกมีพลัง กระปรี้กระเปร่า ถ้าเป็นเรื่องการกิน ทกุ เชา้ ฉนั จะดมื่ นาl้ ผกั ผลไมป้ น่ั อาจเปน็ นา้l แตงกวาปน่ั นาl้ เลมอนปน่ั นาl้ มะเขอื เทศปน่ั และนาl้ ขงิ ปน่ั ความทฉี่ นั เองก็ มปี ญั หาสขุ ภาพ ฉนั จงึ กนิ อาหารทดี่ ตี อ่ สขุ ภาพ ไมก่ นิ อาหาร ทอด สlาหรับสกินแคร์ ฉันใช้เคลนเซอร์และโทนเนอร์ของ Hydra 4 และดว้ ยความทฉี่ นั มผี วิ แพง้ า่ ยมาก ฉนั จงึ ใช้ Redout Serum รวมถงึ ใช้ Vita Cura Triple Firming Cream อาจฟงั ดเู ยอะ แตจ่ รงิ ๆ ไมเ่ ลย (หวั เราะ) ทงั้ ใชง้ า่ ย เรว็ และ ดี ตอนกลางคนื ใชเ้ วลาประมาณ 10-15 นาทเี อง ตอนเชา้ ก็ เหมอื นกนั ดแู ลผวิ แปบ๊ เดยี วกพ็ รอ้ มออกจากบา้ นไปทาl งานแลว้

อะไรคือคlาแนะนlา­ที่คุณอยากมอบให้แก่นักธุรกิจ รุ่นใหม่ที่กlาลังทlาธุรกิจด้านความงาม

ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่หลายๆ คนอยากกลาย­เป็นมหาเศรษฐี ชั่วข้ามคืน ซึ่งมันยากที่จะทlาแบบนั้นได้ สิ่งสlาคัญคือคุณ ตอ้ งไมเ่ สแสรง้ ตอ้ งเปน็ ตวั ของตวั เอง จรงิ ใจ ทาl สงิ่ ทถี่ กู ตอ้ ง เชอื่ มนั่ ในสงิ่ ทที่ าl แลว้ เรอื่ งดๆี กจ็ ะเขา้ มาอยา่ งเหมาะสมแล­ะ ถกู จงั หวะเอง ขณะเดยี วกนั คณุ กต็ อ้ งทมุ่ เทกบั สงิ่ ทที่ าl อยา่ ง เตม็ ทดี่ ว้ ยความรกั ทาl งานหนกั ทงั้ หมดนจี้ ะมอบโอกาสท­ดี่ ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ในระยะยาว ฉันเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ ความงามในปี 1977 เปดิ ตวั แบรนด์ Repêchage ในปี 1980 หมายความวา่ ถงึ ตอนนฉี้ นั อยใู่ นวงการมานา­น 41 ปแี ลว้ ซงึ่ สงิ่ ทชี่ ว่ ยผลกั ดนั ธรุ กจิ ของฉนั ใหเ้ ตบิ โตมาตลอดคอื ทงั้ หมดที่ กลา่ วมา และการทฉี่ นั ทาl สงิ่ ทฉี่ นั พดู ไวอ้ ยา่ งแทจ้ รงิ คะ่

เป้าหมายต่อไปของคุณคืออะไร

ฉนั มกั ทาl โปรเจค็ ตใ์ หมๆ่ เสมอ โปรเจค็ ตต์ อ่ ไปคอื การทาl ไลน์ เครอื่ งสาl อาง โดยทาl รองพนื้ กบั คอนซลี เลอรท์ มี่ สี ว่ นผสมของ สาหรา่ ยทะเลนาl้ ลกึ ฉนั รสู้ กึ วา่ ถา้ เราใชผ้ ลติ ภณั ฑด์ แู ลผวิ ทดี่ แตใ่ ชเ้ ครอื่ งสาl อางทไี่ มม่ คี ณุ ภาพ สขุ ภาพผวิ กจ็ ะดไู มด่ เี ทา่ ที่ ควร เปา้ หมายตอ่ ไปของฉนั จงึ เปน็ การสรา้ งสรรคเ์ มกอพั ทดี่ ตอ่ สขุ ภาพผวิ คะ่

เซเลบริตี้: ลีเดีย ซาร์ฟาตี ช่างภาพ: อิทธิพล พนาสุภน ผู้ช่วยช่างภาพ: ชลนิธิ สุขอนันตธรรม สัมภาษณ์: ศันสนีย์ เล้าอรุณ สถานที่: La Bretagne Clinic ชั้น 2 ศูนย์การค้า สยามพารากอ­น โทร. 0-2610-9621

Hydra 4 Red-out Serum และ Hydra 4 Mask เซรั่มบlำรุงผิว และมำส์กคุณภำพจำก Repêchage ที่เหมำะ มำกสlำหรับผู้มีผิว บอบบำง แพ้ง่ำย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.