Beauty Style

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

1.ลงครมี กนั แดดกอ่ นแตง่ หนา้ ทกุ ครงั้ ลอง Za Insta-beauty UV Protector SPF50+ PA++++ (380 บาท) กนั แดดเนอื้ เจลบางเบา ช่วยอVาพรางร่องรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียน และคมุ มนั 2.จากนั้นเตรียมผิวด้วยไพรมเมอร์ Nyx Honey Dew Me Up Primer (745 บาท) ชว่ ย แกไ้ ขปญั หาสผี วิ ทไ่ี มส่ มาV่ เสมอและรอย­แดง ชว่ ยเตรยี มผวิ ใหเ้ ปลง่ ปลงั่ กระจา่ งใส 3.งานผวิ ตอ้ งมา ใชร้ องพนื้ Nars Natural Radiant Longwear Foundation (1,950 บาท) ตอบโจทยช์ ว่ งนสี้ ดุ ๆ เพราะเนอื้ รองพนื้ เกลยี่ งา่ ย ปกปดิ เยยี่ ม เนอื้ สมั ผสั บางเบามาก 4.เขยี นคว้ิ ตามกรอบรปู เดมิ แตเ่ ขยี นใหโ้ กง่ นิดหนึ่งด้วย L’oreal Paris Brow Artist Genius Kit สี 01 Medium To Dark (399 บาท)

5.แต่งตาอ่อนๆ ด้วยอายแชโดว์โทนสีส้ม หรือสีนV้าตาลที่เปลือกตา Zoeva Aristo Eyeshadow Palette (1,100 บาท) อายแชโดว์พาเลตต์ 10 เฉดสีที่มีทั้งเนื้อ แมตตแ์ ละเนอื้ เมทลั ลคิ

6.ปดั มาสคารา่ ใหข้ นตางอนเดง้ ดว้ ย Benefit Badgal Lash Volumizing Mascara (800 บาท) มาสคารา่ สตู รกนั นาV้ ทหี่ วั แปรง ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้มีความเรียวเล็ก ใชง้ านงา่ ย 7.อยากไดล้ คุ ผวิ แทนๆ กต็ อ้ งใชบ้ รอนเซอร์ ปดั ตรงโหนกแกม้ และกรอบหนา้ ใหฟ้ งุ้ ๆ ดู ผิวสุขภาพดีเหมือนได้บ่มแดด BECCA Sunlit Bronzer สี Bali Sands (1,650 บาท) บรอนเซอร์เพื่อผิวโกลว์ พร้อมชิมเมอร์ ประกายทอง 8.เติมสีแก้มให้พอมีสีสันด้วยบลัชสีส้ม เขา้ กบั ลคุ ผวิ แทน TARTE Amazonian Clay 12 Hour Blush สี Captivatin­g (1,200 บาท) 9.อีกหนึ่งเคล็ดลับของลุคนี้คือการเติม ไฮไลตใ์ หห้ นา้ ดเู ปลง่ ประกาย ลอง Hourglass Vanish Flash Highlighti­ng Stick สี Champagne Flash (1,750 บาท) ไฮไลตแ์ บบ สตกิ๊ ทมี่ เี นอื้ เนยี นนมุ่ บางเบา ใชง้ านงา่ ย 10.เติมริมฝีปากให้สวยในโทนสีนู้ด ด้วย Estée Lauder Pure Color Envy Paint-on Liquid Lipcolor Matte สี Naked Ambition (1,300 บาท) 11.เติมกลอสให้ปากดูเอิบอิ่มสไตล์คริสซี่ Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer (830 บาท) ลิปกลอสในเฉด­สี โรสนดู้ ทสี่ ามารถใชไ้ ดก้ บั ผวิ ทกุ เฉดสี 12.ตบทา้ ยดว้ ยการบาV รงุ ผวิ กายใหด้ ฉู าV่ วาว ใหใ้ ช้ Nars Monoi Body Glow (2,100 บาท) นV้ามันโมนอยที่ผสานชิมเมอร์สีช็อกโกแลต จะช่วยให้ผิวดูแวววาว ชุ่มชื้น พร้อมกับ ผอ่ นคลายดว้ ยกลนิ่ หอมออ่ นๆ ของวานลิ า

หากพดู ถงึ ซมั เมอร์ กต็ อ้ ง นกึ ถงึ ทะเล ชายหาด และเมกอพั ฉา±่ ๆ สไตลส์ าวผวิ สนี า±้ ผงึ้ อยา่ ง ‘ครสิ ซี่ ทแี กน’ หวานใจของ จอหน์ เลเจนด์ โดยเมกอพั ของ เธอเนน้ การใชบ้ รอนเซอร์ และ ไฮไลตใ์ หผ้ วิ ฉา±่ วาว ดแู ลว้ เฮลธต์ สดุ ๆ ชว่ งนคี้ งตอ้ งขอแตง่ หนา้ ตามลคุ ของเธอแลว้ ละ่

1

6 5

3

7

12

2

4

10

11

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.