OK! Hot Spot

อมิ่ อรอ่ ยฝมี อื เชฟสดุ คลู ที่ Blunos

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Comfort Food with the Cool Chef อมิ่ อรอ่ ยฝมี อื เชฟสดุ คลู ที่ Blunos

แรกที่ได้เห็นภาพเชฟมาร์ติน

บลโู นส พานใหค้ ดิ วา่ เขาคอื ศลิ ปนิ

แนวเฮฟวเี่ มทลั รนุ่ ใหญ่ แตเ่ อาเขา้ จรงิ เชฟหนวดกระ­ดก

นสิ ยั เปน็ กนั เองคนนคี้ อื เจา้ ของรางวลั มชิ ลนิ สตาร์ 2 ดาวจาก เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นแขกรับเชิญใน รายการอาหา­รชื่อดังอย่างไอรอนเชฟ อังกฤษและราย­การ มาสเตอรเ์ ชฟ ออสเตรเลยี มาแลว้ ทกุ วนั นเ้ี ชฟมารต์ นิ บลโู นส เดนิ ทางมาใชช้ วี ติ กงึ่ ถาวรในเมอื งไทย พรอ้ มกบั เปดิ รา้ นใน สไตลค์ ลาสสคิ คอมฟอรด์ ฟดู้ ในชอื่ รา้ นบลโู นส (Bฺ lunos) ทชี่ นั้ 14 ของโรงแรมอ­สี ตนิ แกรนด์ สาทร กรงุ เทพฯ ใหค้ นไทย ไดล้ มิ้ ลอง

อาหารของร้านบลูโนสเน้นความเรียบง่ายสไตล์ โฮมเมดดว้ ยวตั ถดุ บิ ชนั้ ดใี นราคาสมเหต­สุ มผลจากแนวค­วามคดิ ของเขาทวี่ า่ “ดาวมชิ ลนิ ทผี่ มไดร้ บั ถอื เปน็ การประสบคว­าม สาV เรจ็ อยา่ งหนงึ่ ในชวี ติ แตใ่ นทา้ ยทสี่ ดุ รางวลั เหลา่ นนั้ กจ็ ะ ถกู นาV มาแขวนตามผ­นงั บา้ น ซงึ่ ไมไ่ ดม้ คี วามสาV คญั เทา่ กบั การเห็นจานเปล่าและรอยยิ้มของลูกค้าซึ่งมีค่ามากสVาหรับ ผม ทรี่ า้ นบลโู นสแหง่ นผี้ มจงึ ลงมอื ทาV อาหารอยา่ งสดุ ฝมี อื ให้ สาV หรบั คนรกั อาหารจรงิ ๆ” ทกุ เมนแู มห้ นา้ ตาจะไมห่ วอื หวา แต่การันตีว่าอร่อยชัวร์ อย่างพิซซ่าเป็ดปักกิ่งผสมผสาน อาหารตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว, Dubble B เบอร์เกอร์เนื้อทVาจากแก้มวัวสโลว์คุ้กโรยหน้าด้วยหัวหอม ทอด เนื้อที่ออกมาก็ชุ่มฉV่านุ่มลิ้น, Pork Belly ซี่โครงหมู ตดิ มนั นาV ไปเคยี่ วกบั นาV้ แอปเปล้ิ ขงิ และเครอื่ งเทศจนเนอื้ นมุ่ เสิร์ฟพร้อมกับถั่วชิคพี โรยหน้าด้วยหนังหมูกรอบเป็นอีก หนงึ่ เมนทู พี่ ลาดไมไ่ ด้ และ Lobster Roll ทใี่ ชก้ งุ้ มงั กรทงั้ ชนิ้ วางบนขนมปงั กระเทยี มกอ็ รอ่ ยเลศิ ในราคาเพยี ง 490 บาท ++ เทา่ นนั้

ปดิ ทา้ ยดว้ ยเมนสู นกุ ๆ สะทอ้ นคาแรก็ เตอรข์ องเชฟ ด้วยเมนูของหวานอย่าง Chocolate Roulette เอแคลร์ ไสช้ อ็ คโกแลต 6 ลกู ซงึ่ หนง่ึ ในนนั้ มพี รกิ สอดไสอ้ ยู่ คราวนี้ กต็ อ้ งเสย่ี งดวงกบั เพอื่ นรว่ มโตะ๊ ละ่ วา่ ใครจะเจอแจ­ก็ พอต!

รา้ นบลโู นส (Bฺ lunos) โทร. 0-2210-8100 หรอื ที่ www. eastingran­dsathorn.com และ www.facebook.com/ Eastingran­dsathorn

Pekking Duck Pizza

เชฟมาร์ติน Chocolate Roulette

Lobster Roll

Pork Belly Dubble B

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.