คมิ เบอรล์ แอน เทยี มศริ

OK! Magazine Thailand - - BUZZ -

เซก็ ซเี่ บาๆ กบั สาวคมิ เบอรล์ แอน เทยี มศริ ทมี่ าใน

ชดุ วา่ ยนาV้ สแี ดงเพลงิ ซงึ่ คราวนอี้ าจจะไมใ่ ชท่ รี่ มิ ทะเล

แตเ่ ปน็ เซก็ ซเี่ บาๆ ในสระนาV้ แทน ถงึ แมว้ า่ รปู นจี้ ะไมไ่ ดโ้ ชว์ เรอื นรา่ งสดุ เฟริ ม์ ของเธอ แตส่ ายตาของนาง­เอกคนดงั

กท็ าV ใหห้ นมุ่ ๆ หวั ใจกระชมุ่ กระชวยไดเ้ หมอื นกนั

(ขอบคณุ อนิ สตาแกรม @kimmy_kimberley)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.