View

10 เสนห่ อ์ นั แพรวพราวที่ ทา± ใหใ้ ครๆ กห็ ลงรกั ปอ๊ ปสตารส์ ดุ ฮอตบรโู น มารส์

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Magic Mars

10 เสนห่ อ์ นั แพรวพราวทที่ าl ใหใ้ ครๆ

กห็ ลงรกั ซเู ปอรส์ ตารส์ ดุ ฮอตบรโู น มารส์

เมษายนนี้แล้วที่ศิลปินเปี่ยม พรสรรคผ์ รู้ า่ เรงิ และดมู คี วามสขุ ตลอดเวลาอย­า่ งบรโู น มารส์ จะกลบั มามอบความส­นกุ และความบนั เทงิ ขนั้ สดุ ใหก้ บั แฟนเพลงชาว­ไทย ผา่ น คอนเสริ ต์ ใหญข่ องเขา 24K Magic World Tour ซงึ่ จัดขึ้นถึง 2 รอบ คือวันที่ 30 เมษายนและ 1 พฤษภาคม โดยผจู้ ดั ยกั ษใ์ หญ่Livenation­bec-tero ซงึ่ นา่ ดใี จทบี่ ตั รขายหมดเกล­ยี้ งอยา่ งรวดเรว็ ทง้ั สองรอบ การนั ตไี ดว้ า่ แฟนๆ ของมสิ เตอรบ์ รโู นทเี่ มอื งไทยนนั้ ไมใ่ ชน่ อ้ ยๆ เลยทเี ดยี ว มาครงั้ นศี้ ลิ ปนิ ดงั พรอ้ มจดั เตม็ เพลงฮิตจากอัลบั้มล่าสุดอัลบั้มที่ 3 24K Magic (2016) เตรยี มไปโยกตวั สนกุ ๆ ในเพลงดงั อยา่ ง “24K Magic”, “That’s What I Like”, “Versace on the Floor”, “Chunky”, “Finesse” กนั ไดเ้ ลย นยี่ งั ไมน่ บั รวมเพลงฮติ ของเขาจาก 2 อลั บมั้ ทผี่ า่ นมา ทงั้ อลั บมั้ Doo-wops & Hooligans (2010) และอลั บมั้ Unorthodox Jukebox (2012) อยา่ งเพลง “Just the Way You Are”, “Grenade”, “The Lazy Song”, “Marry You”, “Count on Me”, “Locked Out of Heaven”, “When I Was Your Man”, “Treasure”, “Young Girls”, “If I Knew” ฯลฯ แนน่ อนวา่ ปอ๊ ปสตารร์ ะดบั โลกวยั 32 ปจี ะตอ้ งใสห่ ลายๆ เพลงเขา้ มาในเซต็ ลสิ ต์ ของคอนเสริ ต์ ครงั้ นี้

หลงั จากออกสตดู โิ ออลั บมั้ มาตงั้ แตป่ 2010 บรโู นพสิ จู นใ์ หท้ วั่ โลกเหน็ แลว้ วา่ เขาคอื ปอ๊ ปสตารแ์ ละเอน็ เตอรเ์ ทนเนอร์ ตวั จรงิ ดว้ ยยอดจาV หนา่ ยงานเพลงใน­รปู แบบซดี แี ละดจิ ทิ ลั ดาวนโ์ หลดทสี่ งู ถลม่ ทลาย นอกจากนเี้ ขายงั กวาดรางวลั ทางดนตรี มามากมาย รวมถงึ 11 รางวลั จาก Grammy Awards เวทปี ระกาศรางวลั ทางดนตรที ยี่ ง่ิ ใหญท่ สี่ ดุ ในสหรฐั อเมรกิ า และ 3 รางวลั Brit Awards เวทปี ระกาศรางวลั ทางดนตรที ยี่ งิ่ ใหญท่ สี่ ดุ ของเกาะองั กฤษ สาV หรบั อลั บมั้ 24K Magic นี้ บรโู นกวาด ไปถงึ 7 รางวลั Grammy Awards ในปนี ไมธ่ รรมดาจรงิ ๆ! ปจั จบุ นั บรโู นมยี อดขายอลั บมั้ กวา่ 130 ลา้ นกอ๊ ปป้ี ทาV ใหเ้ ขา กลายเปน็ หนงึ่ ในศลิ ปนิ ทมี่ ยี อดขายสงู สดุ ตลอดกาล กอ่ นจะไปฟนิ กบั คอนเสริ ต์ ของบรโู น มาดเู หตผุ ลหลายๆ ขอ้ ทที่ าV ใหเ้ ขา กลายเปน็ เอน็ เตอรเ์ ทนเนอรท์ เี่ ปย่ี มดว้ ยเสนห่ แ์ พรวพราว ชนดิ ทใ่ี ครอยใู่ กลก้ เ็ ปน็ ตอ้ งเลฟิ เขากนั ทงั้ นนั้ !

ศิลปินหนุ่มสุดภาคภูมิใจ กับการคว้าไปถึง 7 รางวัล จากเวทีใหญ่ Grammy Awards ในปีนี้

บรูโน มาร์ส เหมาะกับคVาว่า เอ็นเตอร์เทนเนอร์ ตัวจริง เพราะทั้ง ร้อง เต้น เล่น ดนตรี ได้หมด ทVาได้เพอร์เฟกต์ ทุกอย่าง!

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.