IPSA One Day White Process

เปดิ ประสบการณข์ าวกระจา่ งใสอยา่ งยงั่ ยนื ณ บา้ นเลขที่ 1

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY TREND -

OK! รว่ มกบั IPSA ผนู้ ำV ด้ำนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อควำมงำมตำ­มควำมต้องกำรของผิวแต่ละบุคคลอย่ำง แทจ้ รงิ จดั กจิ กรรม IPSA One Day White Process พรอ้ ม เชญิ บวิ ตอี้ นิ ฟลเู อนเซอรแ์ ละเซเลบรติ ชี้ อื่ ดงั อำทิ คณุ ปอศกี ญั ญำ ศกั ดเิ ดช ภำณพุ นั ธ,์ คณุ เปล้ิ -จรยิ ดี สเปนเซอร,์ คุณจอม-มนุญสินี ฟูตระกูล, คุณลินำ-ภชสร ลีนุตพงษ์, คุณหญิง-กรุณำ วัจนะพุกกะ ร่วมเปิดประสบกำรณ์ผิว กระจ่ำงใสอย่ำงยั่งยืน ณ บ้ำนเลขที่ 1 โดยมีคุณพอลลี่พลนิ นนั ทขวำ้ ง Senior Brand Manager ผลติ ภณั ฑอ์ ปิ ซำ่ ใหเ้ กยี รตมิ ำแนะนำV ผลติ ภณั ฑ์ IPSA White Process Essence OP ผลติ ภณั ฑต์ วั นคี้ อื เอสเซนสส์ ตู รไวทเ์ ทนนงิ่ ทชี่ ว่ ยลดเลอื น กำรสรำ้ งเมลำนนิ สว่ นเกนิ เพอื่ ปอ้ งกนั กำรกอ่ ตวั ของกระ จดุ ด่ำงดVำ และมอบควำม­กระจ่ำงใสให้เนื้อผิวของคุณในทุก แงม่ มุ และยงั ปอ้ นควำมชมุ่ ชน่ื ทจี่ ะฟน้ื บำV รงุ ทวคี วำมสดใสให้ ผวิ พรรณจำกภำย­ในอยำ่ งแทจ้ รงิ

หลังจากที่ได้ทlาความรู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์ของทาง IPSA แล้ว ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอป DIY การทlาหมวก­ซึ่ง สามารถใส่ในชีวิตประจlาวันและยังสามารถช่วยปกป้อง ผิวหน้าจากแสงแดด­ได้อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากคุณ ต้องตาแก้ว ศรีสะอาด มาเป็นวิทยากรสอนกา­รทlาหมวก สวยๆ ในสไตลข์ องตวั เองใหก้ บั แขกผมู้ เี กยี รตใิ นงาน

ตอ่ จากนนั้ ทาง OK! ยงั ไดพ้ าทกุ ทา่ นเดนิ ทางจาก บา้ นเลขที่ 1 ไปทที่ า่ เรอื River City เพอื่ จบิ แชมเปญลอ่ งเรอื สุพรรณิการ์ ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่นl้าเจ้าพระยา ท้า แสงแดดยามพ­ระอาทติ ยต์ กดนิ บรรยากาศดๆี แบบนี้ แขก ผมู้ เี กยี รตจิ งึ หยบิ กลอ้ งมาถา่ ยภาพกนั อยา่ งสนกุ สนาน ทาl ให้ เวลา 1 ชวั่ โมงบนเรอื สพุ รรณกิ ารห์ มดไปอยา่ งรวดเรว็

หลงั จากอมิ่ เอมกบั บรรยากาศแล­ว้ กถ็ งึ เวลาอมิ่ อรอ่ ย กบั ดนิ เนอรส์ ดุ หรู ณ บา้ นเลขที่ 1 เปน็ การสรา้ งสรรคเ์ มนู สดุ พเิ ศษจากเชฟปอ้ ม-พชั รา พริ ะภาค แหง่ รา้ นเสนห่ จ์ นั ทร์ ทเี่ พงิ่ ไดร้ บั มชิ ลนิ สตาร์ 1 ดาวไปหมาดๆ เมอื่ ปลายปที แี่ ลว้ โดยแต่ละเมนูถูกสร้างสรรค์ให้เข้ากับธีมงานคือเป็นเมนู อาหารไทยทที่ านแลว้ จะชว่ ยดงึ ความกระจา่ งใสออกมา และ ยิ่งเลิศรสขึ้นอีกเมื่อทานคู่กับสปาร์คกลิ้งไวน์ชั้นยอดอย่าง Jacob's Creek Sparkling Moscato Rose นอกจากนี้ ในช่วงอาหารคl่ายังมีเซอร์ไพรส์ด้วยแขกคนสlา­คัญนั่นก็คือ คณุ มนี -พรี วชิ ญ์ อรรถชติ สถาพร เจา้ ของตาl แหนง่ The Most Vibrant and Shining Skin by IPSA จากเวที Cleo Bachelors 2017

นติ ยสาร OK! ขอขอบคณุ ผลติ ภณั ฑ์ IPSA ทจี่ ดั กจิ กรรมสดุ พเิ ศษ ขอขอบคณุ บา้ นเลขที่ 1, เรอื สพุ รรณกิ าร,์ Jacob's Creek Sparkling Moscato Rose และสดุ ทา้ ย ขอขอบคณุ บวิ ตบี้ ลอ็ กเกอร์ บวิ ตอี้ นิ ฟลเู อนเซอร์ และเซเลบรติ ทกุ ทา่ นทไี่ ดเ้ ขา้ มารว่ มกบั กจิ กรรมสดุ พเิ ศษในครงั้ นี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.